Täysistunnon pöytäkirja 149/2014 vp

PTK 149/2014 vp

149. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2015 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

 

Anne Holmlund /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kerran vielä.

Hallituksen esitys koskee eurooppalaisista suojelumääräyksistä annetun direktiivin säännösten kansallista toimeenpanoa. Kyse on siitä, millä tavoin yhdessä jäsenvaltiossa lähestymiskiellolla tai sitä vastaavalla toimenpiteellä suojattu henkilö voi saada suojaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Hallituksen esitys kattaa tilanteet silloin, kun kansallinen suojelutoimenpide on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen seurauksena, sekä ne toimenpiteet, joita ei ole määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen seurauksena.

Suomessa vastaavista toimenpiteistä säädetään lähestymiskiellosta annetussa laissa. Sen ohella esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin, vankeuslakiin, poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin.

Lakivaliokunta puoltaa esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​