Täysistunnon pöytäkirja 151/2014 vp

PTK 151/2014 vp

151. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

 

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, ärade talman! Tässä hallituksen esityksessä on kaksi toisiinsa liittyvää asiakokonaisuutta. Ensinnäkin siinä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen, jolla muutetaan Pohjoismaiden välillä tehtyä perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevaa yleissopimusta. Muutossopimuksella muutetaan yleissopimukseen sovellettavaa lakia koskevat säännökset vastaamaan asiasisällöltään Euroopan unionin perintöasetusta, jota Suomen ja Ruotsin on jatkossa sovellettava. Näin saadaan säilytettyä pohjoismainen yhtenäisyys.

Esityksen toinen asiakokonaisuus liittyy juuri EU:n perintöasetukseen, jonka soveltaminen alkaa 17. elokuuta tänä vuonna. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki EU:n perintöasetuksen soveltamisesta, ja laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät säännökset. EU-asetus koskee sellaisia perintöasioita, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon, eikä se koske verotusta.

Esityksessä ehdotetaan, että toimivaltainen tuomioistuin toisessa jäsenvaltiossa annetun päätöksen vahvistamisasiassa olisi käräjäoikeus. Asetuksella käyttöön otettavan eurooppalaisen perintötodistuksen antaisi Suomessa maistraatti. Vapaaehtoisen perintötodistuksen käyttöönotto helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.

Ärade talman! I EU:s arvsförordning föreskrivs om vilken domstol som är behörig i en internationell arvsfråga och om vilken stats lag som ska tillämpas vid arvsfrågan. I propositionen föreslås att tingsrätterna ska vara behöriga domstolar i ärenden som gäller fastställande av utländska beslut. Genom förordningen inrättas även ett europeiskt arvsintyg, med vars hjälp arvtagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän kan bevisa sin ställning och sina befogenheter i en annan medlemsstat. I propositionen föreslås att arvsintyg beviljas av magistraten. Det frivilliga arvsintyget gör det lättare att handlägga arvsfrågor i sådana fall då arvlåtaren hade kvarlåtenskap i flera medlemsländer.

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvä esitys, ja se helpottaa kansalaisten perintöasioita varsinkin silloin, kun peritään ulkomailta jotain omaisuutta. — Kiitos.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Nyt käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. Kiitos ministerille esittelystä.

Tässä hallituksen esityksessä sivuilla 7, 8 ja 9 kuvaillaan näitä esityksen vaikutuksia. Pidänkin hyvin tärkeänä sitä, että nämä vaikutusten arvioinnit on tehty oikealla tavalla, siten että viranomaisten kustannukset eivät kasva tämän uudistuksen myötä. Nythän tässä todetaan, että vuodesta 2016 alkaen vuotuinen lisämeno olisi noin 90 000 euroa ja sitten todistuksen antamisesta aiheutuvat kustannukset katettaisiin täysimääräisesti palvelusta perittävällä maksulla.

Täytyy toivoa, kun tämä uusi tehtävä on myös lisätehtävä maistraateille, että ei tule sitten mitään yllätyksiä vastaan. Olen viime vuoden puolella saanut paljon palautetta maistraattien työtilanteesta, sillä maistraattien verkostoa ollaan supistamassa merkittävästi ja heille sitä kautta tulee suurempiin yksiköihin enemmän tehtäviä. Ottaen huomioon, että meillä on jatkuvasti kasvava vanheneva väestö, joka tarvitsee näitä maistraattien palveluita — esimerkiksi Suomen muistiasiantuntijat ovat olleet kovasti huolissaan maistraattien työtilanteesta — toivoisinkin, että maistraatit eivät nyt tämän uuden tehtävän takia kuormitu yhtään enempää kuin tähän mennessä.

Keskustelu päättyi.