Täysistunnon pöytäkirja 151/2014 vp

PTK 151/2014 vp

151. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

 

Jussi Niinistö /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Puolustusvaliokunta pitää esitystä aluevalvontalain muuttamisesta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valtion täysivaltaisuuden keskeinen piirre on alueellinen koskemattomuus. Tästä Suomi ei tingi.

Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta huolehtivat sotilas- ja rajavartioviranomaisten ohella poliisi- ja tulliviranomaiset sekä niiden aluevalvontaan määrätyt virkamiehet. Liikennevirasto toimii toimialallaan aluevalvontaviranomaisena. Myös ilmaliikennepalvelujen tarjoaja hoitaa aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan. Puolustusvaliokunta korostaa, että siviili- ja sotilasilmailun tarpeet on pystyttävä sovittamaan yhteen. Ilmailulakia ja aluevalvontalakia on sovellettava johdonmukaisena kokonaisuutena.

Arvoisa puhemies! Suomen alueellista kos- kemattomuutta valvotaan keskeytyksettä koko maan kattavalla valvontajärjestelmällä. Alueellisen koskemattomuuden valvontaa merialueella ja ilmatilassa tehdään käytännössä erilaisilla sensoreilla. Keskeisin viranomaisyhteistyön muoto on tekninen yhteistoiminta merialueella tehtävässä valvonnassa ja yhdessä tuotettava valtakunnallinen meritilannekuva. Puhutaan METO-yhteistyöstä. Tilannekuva koostuu Merivoimien, Rajavartiolaitoksen ja Liikenneviraston sensoreiden tuottamista havainnoista, ja se kootaan valtakunnalliseksi meritilannekuvaksi Merivoimien esikunnassa. Tätä yhteistyötä kannattaa myös jatkossa tehdä tiiviisti, koska se on kustannustehokasta ja toimivaa.

Valiokunta painottaa mietinnössään, että alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa aluevalvontaviranomaisille tulee osoittaa riittävät resurssit, mukaan lukien henkilöstöresurssit. Tekninen valvonta ei yksin riitä. Henkilöstöä on myös oltava riittävästi

Arvoisa puhemies! Lopuksi totean vielä seuraavaa: Puolustusvaliokunta esittää mietinnössään lakiehdotuksen 30 §:n 3 momentin poistamista. Perusteet ovat seuraavat: Ehdotettu uusi sääntely ei kuulu Liikenneviraston toimialaan. Säännösehdotus ei myöskään ole linjassa voimassa olevan Liikenneviraston roolia aluevalvonnassa koskevan säätelyn kanssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta on omassa lausunnossaan samalla kannalla.

Puolustusvaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kiitokset puolustusvaliokunnalle, että se on ottanut huomioon liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon, jossa esitettiin poistettavaksi 30 §:n koko 3 momentti. Tämä todellakin tuli kuulemisessa esille, että Liikenneviraston tehtävänä ei ole valvoa henkilövalvontaa, vaan sen tehtävä kuuluu enemmän tänne VTS-tehtävään ja se valvoo ja ohjaa alusliikennettä ja liikenteen turvallisuutta ja tehokkuuden lisäämistä ja ympäristöhaittojen vähentämistä. Elikkä näillä perusteilla liikenne- ja viestintävaliokunta esitti, että 30 §:n 3 momentti poistetaan, ja puolustusvaliokunta on tehnyt tässä viisaasti, kun on sen poistanut. — Kiitos.

Yleiskeskustelu päättyi.