Täysistunnon pöytäkirja 152/2014 vp

PTK 152/2014 vp

152. KESKIVIIKKONA 11. HELMIKUUTA 2015 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys saattaa tuntua edellisten keskustelujen päätteeksi hyvin tekniseltä, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeä laki meidän suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kannalta. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja Valtion Eläkerahastosta annettua lakia siten, että lakeihin lisättäisiin säännökset omistajaohjauksen periaatteista, velvollisuudesta pitää luottamustehtäviä koskevaa luetteloa, eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista sekä johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoiminnasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hyvänä, että Kevan ja Valtion Eläkerahaston hallinnon ja sijoitustoimintaa koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätään. Vastaavat säännökset hyvästä hallintotavasta sekä johdon liiketoimien julkisuudesta on saatettu voimaan työeläkelaitosten osalta kuluvan vuoden alusta. Koska työeläkevakuutusyhtiöt ja julkisen sektorin eläkelaitokset harjoittavat hyvin samankaltaista eläkevakuutustoimintaa, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä on hyvä, että Kevaa ja Valtion Eläkerahastoa koskevat samankaltaiset säännökset kuin yksityisen alan työeläkevakuutusyhtiöitä.

Myönteistä tässä on myös se, että Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevan sääntelyn uudistamista valmistellaan parastaikaa. Kyse on riskien hallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Uudistustyössä on tarkoitus käsitellä myös Kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja. Talousvaliokunta kiinnittikin huomiota lausunnossaan Kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksiin viittaamalla muun muassa siihen, että sijoitustoiminnan asiantuntemusta pitäisi riittävästi parantaa ja sitä pitäisi olla myös edustettuna hallituksessa.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa tästä, että lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanon ja eläkevarojen hyvän hoidon kannalta eläkelaitoksen hallinnossa on tärkeää varmistaa toiminnan laajuuden sekä riskien ja yhteiskunnallisen merkittävyyden edellyttämän työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tuntemus ja sidosryhmien monipuolinen edustus. Siltä osin tämä laki linjaa meidän työeläkevakuutusjärjestelmää ja vakuutusjärjestelmää tulevaisuuteen eteenpäin.

Yleiskeskustelu päättyi.