Täysistunnon pöytäkirja 155/2006 vp

PTK 155/2006 vp

155. TORSTAINA 8. HELMIKUUTA 2007 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Matti Väistö /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on saada aikaan ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmä, jossa sähköisessä muodossa voitaisiin käsitellä sekä maahanmuutto-, turvapaikka- että kansalaisuusasioita. Hanke on osaltaan osa tuottavuusohjelmaa ja toisaalta myös tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista. Ulkopuolelle ovat jäämässä ne asiat, jotka ovat ulkoasiainministeriön vastuulla, eli viisumiasioiden osarekisteri ja toisaalta maahantuloedellytysten osarekisteri. Näitä koskevia muutoksia tähän hallituksen esitykseen ei sisälly.

Lähtökohtana on, että rekisterinpitäjien keskinäistä vastuuta osaltaan selkeytetään ja toisaalta myös täsmennetään henkilöllistä soveltamisalaa ja ulkomaalaisrekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä tällä lakiehdotuksella. Tavoitteena on, että ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmän eli Uman myötä siirryttäisiin vaiheittain sähköiseen asiankäsittelyyn ja tietojen siirtoon eri viranomaisten välillä kaikissa ulkomaalaisasioissa ja niihin liittyvissä tietojärjestelmissä. Tavoitteena on, että näin voitaisiin tehostaa asioiden käsittelyä ja myös nopeuttaa käsittelyaikoja. Toisaalta sähköinen asiointi antaa paremmat edellytykset myös viranomaisten saavutettavuudelle ja myös joustavammalle, ajasta ja paikasta riippumattomalle hakemusten jättämiselle.

Hallintovaliokunta on ollut asian käsittelyssä yksimielinen. Erityistä huomiota on haluttu kiinnittää siihen, että tämän järjestelmän osalle saataisiin riittävästi voimavaroja, toisaalta yhteistyö viranomaisten välillä saataisiin toimivammaksi. Sitä tarvitaan järjestelmää kehitettäessä. Edelleen, arvoisa puhemies, on haluttu korostaa, että on erityistä huomiota kiinnitettävä tämän valmistelun eri vaiheisiin, toteuttamiseen ja myös henkilöstön osaamiseen sekä siihen, että varmistetaan järjestelmän toimivuus ja myös vastuusuhteet määritetään asianmukaisella tavalla. Tarve kokonaisvaltaiseen järjestelmän tarkasteluun on kuitenkin ilmeinen. Kysymyshän on nyt osittaisuudistuksesta, ja tässä kokonaistarkastelun yhteydessä on syytä ottaa huomioon myös vireillä olevat muut tietojärjestelmien uudistushankkeet, kuten väestötietojärjestelmä ja poliisin henkilötietorekisterin uudistaminen. On ilmeistä myös, että Euroopan unionin yhteisestä viisumijärjestelmästä aiheutuvat muutostarpeet tulevat tässä yhteydessä myös tarkasteluun.

Arvoisa puhemies! Valiokunta on ollut, kuten totesin, yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyy.