Täysistunnon pöytäkirja 155/2014 vp

PTK 155/2014 vp

155. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa. Lakivaliokunnan mietintö on yksimielinen ja sisältää mielestäni seuraavan hyvän lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle."

Mielestäni tuon kokonaisuudistuksen yhteydessä tulee myös tarkastella keskustan eduskuntaryhmän toimenpidealoitetta TPA 43/2014 vp eli viranomaisen valitusoikeuden rajoittamista toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin. Byrokratia kevenisi huomattavasti, mikäli päätöksentekojärjestelmä uudistettaisiin niin, että pääviranomainen ottaisi huomioon jo asian valmistelussa sekä päätöksenteossa muiden viranomaisten asiasta antamat lausunnot.

Keskustelu päättyi.