Täysistunnon pöytäkirja 159/2010 vp

PTK 159/2010 vp

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

 

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä on asia, joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan, että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään. Myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin.

Arvoisa puhemies! Tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi, että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina, jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala, vielä kun sen keskustelun kontrolli — vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa, järjestelmiä olemassa — ontuu aika tavalla. Sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia.

Tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin, mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys, samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä, niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla olemme nähneet.

Yleiskeskustelu päättyi.