Täysistunnon pöytäkirja 159/2010 vp

PTK 159/2010 vp

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

 

Lauri  Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ihan muutamaan kohtaan puutun ja lyhyesti.

Ensinnäkin valiokunta mietinnössään kiinnittää huomiota pienteurastamojen ja riistankäsittelylaitosten lihantarkastus- ja valvontamaksuihin. Nehän ovat olleet kohtuuttoman suuret, ja nyt sitten jatkossa päästään siihen tilanteeseen, että voidaan nämä maksut kohtuullistaa.

Arvoisa puhemies! Sitten suuri epäkohta on myös ollut, että kun tiloilla hyötyeläimiä loukkaantuu, tästä tavallaan jäykästä lihantarkastuksesta johtuen hätäteurastus ei ole ollut läheskään aina mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa ja on joutunut lihaa erittäin paljon hukkaan. Nyt valiokunta tähänkin on omat esityksensä tehnyt, että tätä voitaisiin joustavoittaa ja sitä kautta ei tällaista järjetöntä lihan hukkaamista tapahtuisi.

Edelleen totean, että mitä tulee kolarihirvieläimiin, tämä käytäntö ei ole muuttumassa miksikään, ja näin on hyvä.

Mutta, arvoisa puhemies, aivan lopuksi liittyen luonnonvaraiseen riistaan ja sen toimittamiseen kuluttajille alkutuotannon tuotteena. Tässä on montakin mahdollisuutta, ja ne on tarkkaan mietinnössä selvitetty, eli tavallaan välttämättä ei tähän byrokratiaan aina tarvitse mennä eli ei ilmoitusmenettelyä eikä hyväksyntää lahtivajoille. Näitä voidaan sitten myös, niin kuin seuroissa tapana on ollut, muun muassa hirvenlihaa, myydä seuran jäsenille. Aivan lopuksi haluan todeta, että sitten todennäköisesti jatkossa ei syyllisty rikokseen eli voin antaa ystävälle jäniksen, mitä toimintaa olen kyllä aiemminkin tehnyt.

Arvoisa puhemies! Ei muuta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Toivon, että ed. Kähkönen pitää lupauksensa. Minä ymmärsin, että on jänispaisti tulossa ja sitä ei lihantarkastamon kautta kuljeteta sitten. Se hoidetaan tämän lain mukaan joustavalla menettelyllä. (Ed. Kähkönen: Ed. Pulliaiselle, ja ed. Raville on toinen!)

Arvoisa puhemies! Kun valiokunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä esittelemään tätä yksimielistä mietintöä, niin teen sen tässä valiokunnan puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla.

Kun ed. Pihlajaniemi on pyytänyt puheenvuoron, niin hän ihan varmasti tulee puhumaan elintarvikehuoneistojen ilmoitusmenettelystä. Jätän tarkemmat esittelyt sinne, hänen puheenvuoroonsa, joka on seuraavana.

Tässä yhteydessä vaan tähdennän sitä, että samalla, kun nyt siirrytään nykyisestä elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelystä joustavampaan ilmoitusmenettelyyn, valiokunta aivan erityisesti korosti sitä, että tarpeen vaatiessa valvontakäynnit tulee tehdä ilman ennakkoilmoitusta. Tämä on erittäin tärkeä oheiskomento tässä yhteydessä, koska siitä perusturvallisuudestahan ei tietysti missään nimessä pidä liisiä.

Sitten omavalvontavelvoitteesta: Valiokunta toteaa, että se pitää esitettyä omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä luopumista kannatettavana muutoksena, jolla karsitaan alan toimijoihin kohdistuvaa turhaa byrokratiaa ja ylimääräistä työtä. Tässähän taustalla juuri oli tämä turhan byrokratian karsiminen ja sitten toisaalta, kun sitä karsitaan, rajojen asettaminen kuitenkin, että siinä vapaudessa ei saa ihan kuinka tahansa käyttäytyä. Tässä todetaankin, että valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että omavalvonnassa eritellään jatkossa selkeästi alan suuret ja pienet toimijat, ja korostaa erityisesti, että Elintarviketurvallisuusviraston tulee uusia omavalvontasuunnitelmiin liittyvä ohjeistuksensa siten, että edellä mainitut seikat ja pienimuotoisen toiminnan luonne otetaan aidosti huomioon. Esityksen perustelujen mukaisesti keskeinen tehtävä omavalvonnan kehittämisessä nykyistä toimivammaksi onkin myös elintarvikesektorilla, jonka vastuulla eri toimialojen hyvän käytännön oppaiden tekeminen on paikallaan.

Sitten, arvoisa puhemies, se asia, joka puhutti valiokuntaa enemmän kuin kaikki muu yhteensä, on Pohjois-Suomen erityisolosuhteitten huomioon ottaminen. Sattuu olemaan nyt sillä tavalla, että EU:n niin sanottu hygienia-asetus on aika tiukka. Mutta nyt on syntynyt erityisen mielenkiintoinen asetelma siitä, että kun on näitä perinnebiotooppeja maan pohjoispuoliskossa, poronhoitoalueella, niin täsmälleen samalla laitumella laiduntavat riistaeläimet, joista on kysymys tässä laissa, siellä laiduntavat porot, joista on kysymys tässä laissa, ja sitten vielä lampaat. Nyt on kysymys siitä, voidaanko tässä tilanteessa lampaita kohdella jollakin tavalla eri tavalla, kun sitä samaa rehua syövät. Pitkän keskustelun ja kädenväännön jälkeen, lähinnä kohdistuen virkamiesten halukkuuteen näissä asioissa, valiokunta toteaa vallankumouksellisesti suorastaan seuraavan: "Hygienia-asetuksen 10 artiklassa on annettu mahdollisuus kansallisesti mukauttaa asetuksen liitteiden säännöksiä. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että perinteisten menetelmien, joihin perinnebiotooppien hoidossa käytettävät lampaat kuuluvat, pienimuotoista tarkastamattoman lampaanlihan käyttöä helpotetaan artiklan mahdollistamilla ns. maantieteellisesti eristyneillä taikka vaikeakulkuisilla alueilla. Valiokunta pitääkin täysin välttämättömänä, että Suomi ajaa viipymättä kansallista mukautusta näihin EU-säännöksiin."

Arvoisa puhemies! Valiokunta todella toivoo, että maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin tämän eduskunnan toivon mukaan yksimielisen päätöksen toteuttamiseksi käytännössä. Vielä tähdennän sitä, että koko mietintö vaikeusasteestaan huolimatta on yksimielinen.

Petri Pihlajaniemi /kok:

Arvoisa puhemies! Yleensäkin, jos yrittäjän byrokratiaa vähennetään, kannatan sitä ehdottomasti. Mutta jää mietityttämään tämä, että jos avaa uuden ravintolan ja siellä keittiötiloja ei enää kukaan käy tarkistamassa eli riittää ilmoitus, niin itse kun olen muutaman ravintolan perustanut ja avannut, niin mielestäni on ollut hyvä, että joku on käynyt tarkistamassa, minkämoisessa kunnossa ne keittiöt ovat. Eli toivon, että tämä valvonta silti säilyy, koska se on äärimäisen tärkeä asiakkaille ja myös yrittäjille, että kaikki paikat ovat kunnossa, varsinkin kun kylmätiloista ja ruuan valmistuksesta on kysymys. Eli juuri, mitä Pulliainen totesi, olisi erittäin tärkeätä, että tarkastuksia tehdään ilman, että on ilmoitettu etukäteen.

Yleiskeskustelu päättyi.