Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

 

Hannu Aho /kesk:

Rouva puhemies! En esitä hylättäväksi asiaa, mutta esitän kysymyksen, kun tässä on vähän tulkintaerimielisyyttä. Valiokunta teki yksimielisen kannanoton viikonloppulomien mahdollistamisesta. Kun laissa sanotaan "kolme sunnuntaipäivää", käsitetäänkö ne sunnuntaiksi vai ovatko ne viikonloppuja, niin kuin valiokunta yksimielisesti käsitti? Ministeri taisi ehtiä lähteä, en saanut häneltä vastausta, mutta tämän tulkinnan mukaan se tarkoittaisi viikonloppuja.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! On myönteistä, että vihdoin viljelijät saavat yhden lomapäivän lisää. Tämä kehitys, joka nyt on ollut Lipposen ensimmäisen ja toisen hallituksen aikana, on monin tavoin liian hidas. Viljelijät tarvitsevat nopeammin lisää lomaa. He tarvitsevat edellytyksiä irtaantua sitovasta karjanhoitotyöstä. He tarvitsevat parempia edellytyksiä myös itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen. Tässä suhteessa tarvitaan siis lisäpanostusta vapaapäivien aikaansaamiseen ja maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kehittämiseen.

Eräs ongelma, arvoisa puhemies, joka viimeksikin keskustelussa nousi jo esille, on monissa osissa maata vaikeutuva lomittajatilanne. Siihen, arvoisa puhemies, on syytä kiinnittää vakavasti huomiota ja myös koulutuksen mahdollisuuksien ja järjestelyjen kautta parantaa lomittajatilannetta.

Toinen kysymys, joka monissa osissa maata on nousemassa esille, on viikonloppupäivystyksen järjestäminen. Nythän lomitusalueet ovat laajentuneet, mikä sinällään on myönteistä. Kunnat toimivat yhteistyössä, mutta ongelmaksi on noussut se, että taloudellisia edellytyksiä viikonloppupäivystyksen järjestämiseen lähinnä kiireellisissä sijaisaputilanteissa ei ole ollut läheskään kaikkialla mahdollista osoittaa. Tähän, arvoisa puhemies, pitäisi mielestäni kiinnittää jatkossa huomiota.

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Aho nosti esille tulkintaongelman maatalousyrittäjäin lomituspalvelulain osalta siitä, kuinka monta sunnuntaita voi olla lomassa. Jos laki kerta määrittelee, että kolme sunnuntaita, niin silloin tietenkään minusta ei pitäisi muiksi viikonpäiviksi sattuvia juhlapyhiä taikka maanantaita tai lauantaita sunnuntain yhteydessä olevina juhlapyhinä lukea rajoituksenalaisina oleviksi sunnuntaiksi, joten tästä minusta joko valiokunnan tai ministeriön tulisi tulkintaa selkeyttää. Muutoinkin nämä sunnuntaipäivärajat ovat kysymyksiä, joita tulisi poistaa. Viljelijöillä pitää olla oikeus pitää yhtäjaksoisesti lomakausi siten kuin heillä oikeus on.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lomakysymyshän viime eduskuntakaudella oli kovasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tapetilla. Silloin todettiin, että ei millään muulla ammattikunnalla tietääksemme ole näitä rajoituksia loman pitämisistä tähän malliin kuin viljelijäväestöllä. Jos ajatellaan karjatilaa, niin siellähän ollaan vuodet ympäriinsä viikonloput töissä. Tällaiset rajoitukset ovat kyllä ihan turhia. Näihin on jatkossa varmasti palattava, että myöskin nämä viljelijät saavat suunnitella lomiaan tarkoituksenmukaisesti.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Väistö tuossa totesi, että tässä on liian vähäinen tämä muutos. Kun Lipposen hallitus edelleen jatkaa vielä muutaman kauden, niin lomapäiviä tulee olemaan sitten maanviljelijäpuolella kyllä, karjatalollisilla, aika paljon, koska joka hallituskaudella niitä pari kappaletta kun tulee, niin se olisi aika mukava eteenpäinmeno sinällään. Mutta itse näen sillä tavalla, että ehdottomasti, niin kuin ed. Nousiainen totesi, minusta kannattaa nyt tarkentaa ja selvittää, mitä tuo lausuma tarkoittaa, tarkoittaako viikonloppusunnuntaita vai mitä se tarkoittaa, ja selventää, koska siinä ei voi olla yhtään epäselvyyttä. Toivon mukaan mahdollisimman nopeasti jopa valiokunnassa tämä voidaan käydä läpi, linjoittaa se, mikä meidän käsitys siitä kysymyksestä oli.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies, ihan lyhyesti: Ensinnäkin tämä on aivan oikeaa tupopolitiikkaa, jossa voidaan siis neuvottelemalla ohjata etuuksia niin, että ne koskevat tiettyä tuottajaryhmää juuri niin kuin tuottajaryhmien etujärjestöt haluavat asioita hoidettavan. Mutta tähän liittyy kuitenkin se, että silloin pitäisi myöskin tuottajajärjestöillä, kummankin kieliryhmän tuottajajärjestöillä, olla selvä tavoite ja tavallaan projisointi siihen, mitä halutaan, ja se pitäisi tuoda harvinaisen selvästi esiin, niin että tämän laatuista ongelmaa ei synny niin kuin nyt on syntynyt.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Tämähän on parannus nykytilaan, eli varmasti keskustankin edustajat ovat sen huomanneet, että hallitus on antanut lisää lomituspäiviä jo aikaisempinakin vuosina, eli varmasti kehumisen paikka nyt olisi sieltä keskustan suunnaltakin.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on luonnollisesti parannus, joka tässä ollaan hyväksymässä, eikä ilmeisesti kukaan tätä vastustakaan. Mutta huolta on syytä kyllä kantaa maatalousväestön ja erityisesti karjan kanssa tuotantoa harjoittavan maatalousväestön asemasta ja tulevaisuudesta. Se kaikin ennustettavissa olevin tiedoin on menossa siihen suuntaan, että maatalouden asema heikkenee, kun maaseutu autioituu, palvelut heikkenevät, ja kun etuudet muulla kansalla ovat varsin hyvät ja niistä päätetään työehtosopimusneuvotteluissa jatkuvasti, niin maatalouden puolella ei kuitenkaan vastaavaa tehokasta järjestelmää ole. Ne täällä käsitellään poliittisina kompromisseina.

Meillä on edessä tässä EU:nkin laajetessa ja kehittyessä sellainen tilanne, että maatalouden tulevaisuus saattaa olla hyvinkin huolestuttava, jolloin on elintarviketuotannosta, kotimaisesta puhtaasta elintarviketaloudesta, kysymys. Silloin ollaan perimmäisten kysymysten kanssa tekemisissä. Näillä päätöksillä on vaikutusta siihen. Toivon, että seuraava hallitus ottaa hyvin painokkaasti nämä maatalousväestön sosiaalietuudet ja tämänkin kysymyksen esille.

Erkki Kanerva /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Nousiainen peräänkuulutti tulkintaa siitä mietinnön sanonnasta, että pitäisi pyrkiä ehjiin viikonloppukokonaisuuksiin. Yhden edustajan tulkinta toisessa käsittelyssä ei tietenkään luo sitä tulkintaa, mutta olin kutsuttuna varajäsenenä siinä kokouksessa, jossa työtaakkansa alle uupuva valiokunta tätä asiaa käsitteli, ja ymmärsin, että sillä sanamuodolla tarkoitettiin nimenomaan niitä tapauksia, jolloin juhlapyhän vuoksi samaan viikonloppuun sattuu kaksi pyhäpäivää. Mielestäni tämä tulkinta, jos näin halutaan tulkita, ja näin valiokunta mielestäni halusi tulkita, johtaa siihen tulokseen, jota ed. Nousiainen peräänkuulutti.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Puheenvuorot siitä, että eteneminen lomapäivien suhteen olisi liian hidasta, asettuu hiukan outoon valoon, kun otetaan huomioon, että tällä eduskuntakaudella, tällä hallituskaudella, lomapäivien määrää on lisätty 15 prosenttiyksikköä. Niin kuin ed. Pulliainen totesi, tämä on ihan oikeaan asiaan eli maatalouden tupoon liittyvä kysymys.

Myöskin minun mielestäni tämä on ihan oikeasti hoidettua tupopolitiikkaa siinä mielessä, että tämä liittyy yhteen karjatalouden harjoittajien keskeiseen ongelmaan eli työssä jaksamiseen ja työstä välillä irti pääsemiseen. Jos olen oikein ymmärtänyt, tämä yhden lomapäivän lisääminen vastasi täysin tuottajajärjestöjen tavoitteita tupon yhdeltä kohdalta. Siinä mielessä tämä on minun mielestäni erittäin hyvä asia.

Varmaankin parannusta tarvitaan jatkossa, mutta tämä uudistus, mikä nyt on tehty, kuitenkin vie kehitystä ihan oikeaan suuntaan. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kyllä tuottajajärjestöillä oli selkeä tavoite, yksi lomapäivä lisää, ja se saatiin. Siitä olemme tyytyväisiä ja kiitollisia, että se näin meni. Mutta tässä oli se ongelma, jonka itse nostin esille valiokunnassa, ja halusin siitä nyt kuulla vielä sen, että meillä on yhteinen poliittinen näkemys tällä eduskunnalla, mikäli se vaatii sitten joitakin muita muutoksia, että se menee läpi. Se oli sataprosenttisesti yksimielinen kanta tähän, että se on viikonloppuina, sitä tarkoitettiin, ja minusta se on oikein kirjoitettu, että ollaan myöskin nyt sitä mieltä. Silloin voidaan ohjeistus antaa oikein tässä asiassa.

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Pari asiaa. Ensinnäkin perusteluissa tuodaan esille hyvin, että tämä yksi lomapäivä työllistää 200 lomittajaa, eli tällä on hyvin merkittävä työllistävä vaikutus alueilla, jossa niitä työpaikkoja ei niin vain ole.

Sitten tästä valiokunnan kannanotosta: " - - lomapäivien järjestelyissä käytännössä tulisi pyrkiä mahdollistamaan koko viikonlopun kestävien vapaiden järjestäminen." Tämähän ei mahdollista sitä, että nyt voitaisiin tämän perusteella lähteä käytäntöä muuttamaan. Kun tämä kolme sunnuntaita on pykälässä, se edellyttää silloin lain muuttamista. Olkoon tämä nyt viestinä kuitenkin sitten jatkossa, kun lomalakia käsitellään, että tähän asiaan paneudutaan niin, että loman vietto olisi mahdollista useampana sunnuntaina tai juhlapäivänä kuin kolmena.

Marjatta Vehkaoja /sd:

Arvoisa puhemies! Kiitän tässä yhteydessä ed. Erkki Kanervaa, joka näin sujuvasti muisti sitä keskustelua, joka käytiin valiokunnassa. Hänen ei tulkintaansa vaan hyvään muistiinsa pitäisi nyt nojata, kun mennään eteenpäin.

Haluan tässä todeta todellakin, mikä tässä on jo ehditty sanoakin, että eihän joku virke valiokunnan mietinnössä muuta tietenkään lakipykälää. Se ei ole edes ponsi. Ei sekään muuta, vaikka se olisi ponsi. Eli kyllä tietysti, jos ruvetaan antamaan laajempaa sisältöä tälle asialle, niin tulee vähän mieleen, onko tässä käynyt niin, että on vähän niin kuin pässiä narusta viety. Me olemme yhteisesti kuitenkin tämän tekstin muotoilleet, ja se on perustunut siihen keskusteluun, mikä hyvin kuului ed. Erkki Kanervan äskeisestä puheenvuorosta.

Keskustelu päättyy.

​​​​