Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki on huonoa lainsäädäntöä. Ed. Ruohonen-Lerner on vastalauseessaan kiinnittänyt huomiota ongelmiin, joita seuraa Suomen Asianajajaliiton valvonta- ja kurinpitovallasta oikeudenkäyntiavustajia kohtaan. Ed. Ruohonen-Lerner toteaa, että oikeudenkäyntiavustajat toimivat valtaosin itsenäisinä yrittäjinä lakiasiaintoimistoissa ja ovat silloin Suomen Asianajajaliiton jäsenten kilpailijoita. Ei ole asianmukaista, että kilpailevan toimistoryhmän etujärjestö voisi valvoa luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Pidän ed. Ruohonen-Lernerin perusteluja osuvina. Mielestäni viranomaisvaltaa ei tulisi antaa kansalaisjärjestölle tai etujärjestölle, jollainen Asianajajaliitto on. Tästä syystä Asianajajaliiton valvontayksikköä ja valvontalautakuntaa ei pitäisi nimetä oikeudenkäyntiavustajien valvontaelimeksi. En vastusta lakivaliokunnan mietintöä mutta muistutan tässä yhteydessä lain mahdollisista seurauksista ja vaikutuksista. Odotin lakivaliokunnalta enemmän harkintaa tämän lakiesityksen osalta.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen mukainen Suomen Asianajajaliiton valvontayksikölle ja valvontalautakunnalle esitetty valvonta- ja kurinpitotoimivalta luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvojana ei perussuomalaisten mielestä vastaa puolueettoman ja riippumattoman viranomaisvalvonnan vaatimuksia. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat tulisivat olemaan suurimmaksi osaksi itsenäisinä yrittäjinä toimivien lakiasiaintoimistojen lakimiehiä ja tällöin Suomen Asianajajaliiton jäseninä olevien asianajajien kilpailijoita. Ei ole asianmukaista eikä puolueettoman ja riippumattoman valvonnan vaatimuksia täyttävää, että kilpailevan toimistoryhmän etujärjestön elin valvoisi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

Suomen Asianajajaliiton valvontayksikkö ja valvontalautakunta eivät ole luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin nähden puolueeton ja riippumaton valvontaviranomainen. Perustuslain 21 §:n 1 momentti edellyttää lainkäyttöelimien olevan riippumattomia. Luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin nähden valvontaelin on lainkäyttöelin, jolta on edellytettävä riippumattomuutta. Perustuslain riippumattomuuden vaatimus ei toteudu, jos Suomen Asianajajaliiton valvontayksikkö ja valvontalautakunta ovat luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvojina.

Arvoisa puhemies! Edellä todetuista syistä Suomen Asianajajaliiton valvontayksikköä ja valvontalautakuntaa ei pidä määrätä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaelimeksi, joten ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan mietinnön sijasta vastalauseen mukaiset lakiehdotukset.

Pietari Jääskeläinen /ps:

Arvoisa puhemies! Suomen Asianajajaliiton puolueellisuutta korostaa järjestön kielteinen suhtautuminen lakiasiaintoimistojen asianajotoimintaan ja yleensäkin vapaaseen kilpailuun asianajotoiminnassa. Hallituksen esityksen mukaisessa valvontamenettelyssä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta muuttuisi syyttäjään verrattavaan asemaan, koska valiokunnan esityksen mukaisesti valvontalautakunta tekisi esityksen kurinpitosakosta tai luvan peruuttamisesta. Valvontalautakunnan roolin muuttuminen menettelyllisesti on ristiriidassa yleisten oikeusperiaatteiden kanssa.

Valiokunnan mietinnön mukaista esitystä ehdotetaan edellä mainituista syistä muutettavaksi siten, että luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaviranomaisena olisi kaikissa tapauksissa yksinomaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on puolueeton ja riippumaton valvontaviranomainen, jolloin luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta muodostuisi asianmukaiseksi sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien luottamusta nauttivaksi.

Valvonnan keskittäminen yksinomaan oikeu-denkäyntiavustajalautakunnalle selkiyttäisi myös menettelyä. Valvonnan erillisyys Suomen Asianajajaliitosta on tarkoituksenmukaista, koska luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kohdalla valvonta koskee lain säännösten noudattamista ja Suomen Asianajajaliiton jäsenvalvonta koskee järjestön omien määräysten ja ohjeiden noudattamista. Valvonnan perusteena ei ole täten saman normiston valvonta.

Valtiontaloudellisesti ehdotuksesta ei aiheutuisi lisäkustannuksia, koska valvontamaksut menisivät Suomen Asianajajaliiton sijasta oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle. Valvontamaksujen tuotto riittää lautakunnalle valvonnasta aiheutuviin menoihin.

Lopuksi kannatan ed. Ruohonen-Lernerin tekemää viisasta esitystä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​