Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tämä eläinsuojelulain muutos tarkoittaa sitä, että tällä lisätään säännöksiin broilereiden hyvinvointia koskevia ja kuvaavia tekijöitä, ja myöskin meitä velvoittavat Euroopan unionin lainsäädäntödirektiivit tältä osin.

Puhemies! Valiokunta kiinnittää kolmeen asiaan huomiota, yhteen yleiseen asiaan ja kahteen asiaan, jotka pitävät sisällään myöskin muutosehdotuksen tähän ehdotettuun lakiin.

Se yleinen on se, että Suomessa broilereiden terveystilanne on poikkeuksellisen hyvä johtuen siitä, että meillä tapa kasvattaa broilereita on muusta maailman tuotannosta hyvin poikkeava. Meillä on kertatäyttöinen järjestelmä, jossa lintuerä tulee kerralla sisään ja kerralla pois. Sitä ei täydennetä eikä sitä karsita välillä, ja tämä tietää sitä, että meillä myöskin sairaudet pysyvät hyvin pieninä. Samoin lääkkeiden käyttö jää erittäin matalalle tasolle.

Puhemies! Kahta muutosta valiokunta esittää. Toinen koskee kirjanpitoa ja sitä, joka liittyy ei-elintarviketuotantoon kasvatettavien eläinten lääkekirjanpidon säilyttämiseen, johon direktiivi edellyttää kolme vuotta ja esityksessä oli viisi vuotta. Valiokunta esittää, että kolme vuotta on siihen sopiva aika. Vielä toiseen kertaan: kaikkia elintarvikkeeksi meneviä tuotantoeläimiä koskee viiden vuoden säilytysvelvoite.

Toinen muutosehdotus koskee broilertuottajien koulutusta. Valiokunta painottaa sitä, että myös tutkinnot, jotka koulutukseen vaaditaan, täytyy voida suorittaa näyttötutkintona. Tämä siksi, että meillä ei ole sellaista koulutustarjontaa, joka yksinomaan voisi taata riittävän osaamisen, vaan se tulee käytännön kautta, ja siksi tuo näyttökoe on täysin välttämätön.

Näitä kahta muutosehdotusta valiokunta esittää yksimielisesti.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti kiinnitän vain yhteen yksityiskohtaan huomiota, siihen, että tällä alalla niin kuin kaikilla elintarviketuotannon aloilla nykyisin on valttia omavalvonta. Tässä voidaan mielenkiintoisella tavalla puhua koko järjestelmän omasta valvonnasta. Siis toisin sanoen kysymys on sopimustuotannosta, ja se sopimustuotanto taas ei onnistu, jos asiat eivät ole kunnossa, elikkä tilaaja jo tavallaan kontrolloi sen, että tuotanto-olosuhteet ja toimintatavat ovat asianmukaiset. Tässä suhteessa pitää myöskin silloin lainsäädännön yhteydessä ja siinä, mitä tästä salista lähtee, katsoa, ettei myöskään överiksi säädetä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​