Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki eduskuntaryhmistä

 

Timo Kalli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Käsittelyn pohjana olevan lakiloitteen valmistelusta on vastannut puhemiesneuvoston 5.10.2010 asettama työryhmä. Työryhmää on vetänyt varapuhemies Kääriäinen. Siinä on ollut mukana edustajat eduskuntaryhmistä, eduskunnan kansliasta sekä on kuultu useita asiantuntijoita. Tästä lakialoitteesta on saatu kaikkien eduskuntaryhmien lausunnot, ja siksi on syytä kiittää työryhmää hyvästä ja perusteellisesta pohjatyöstä.

Tämä lakialoite varmistaa eduskuntaryhmien käytännön toimintaa, ja siksi se on varsin tärkeä kanslioiden kannalta. Edelleen se luo oikeudellisen perustan eduskuntaryhmän toiminnalle, ja tämä erityislaki lainsäädännöllisenä ratkaisuna on järkevä. Yksi ja yhtenäinen lakikokonaisuus mahdollistaa eduskuntaryhmän oikeushenkilöllisyyden ja myös oikeustoimikelpoisuuden. Se voidaan rekisteröidä. Ja tämä edelleen mahdollistaa, että eduskuntaryhmän saama tuki eduskunnan talousarviosta jatkossa on mahdollista. Valvonta paranee, selkeytyy sekä tehostuu monella tavalla. Edelleen se luo ryhmästä itsenäisen ja juridisen henkilön. Tämän rekisteröinnin kautta sopimuskumppanille ja kolmansille osapuolille käy selkeästi ilmi eduskuntaryhmien toiminta.

Tässä lakialoitteessa on otettu hyvin huomioon eduskuntaryhmien poliittinen luonne. Ryhmät ovat edelleen osa eduskunnan kiinteää toimintaa, niiden suhde yksittäisen kansanedustajan toimintaan edelleen lujittuu ja varmistuu, ja kukin eduskuntaryhmä voi sääntöjensä kautta tarkemmin säädellä eduskuntaryhmän toimintaa.

Lakialoite on tarpeellinen ja sisällöllisesti kattava. Siksi on tärkeätä hyväksyä lakialoite tällä kevätkaudella ja saattaa se vielä mahdollisimman nopeasti toimeen.

Keskustelu päättyi.

​​​​