Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Puhdas vesi on tärkeä asia. Ongelmat talousveden laadussa ja riittävyydessä ovat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella valitettavan yleisiä. Veden puute tai heikko laatu hankaloittavat elämää. Pahimmillaan ongelmat talousveden laadussa vaarantavat terveyden.

Muutaman kuivan kesän ja syksyn jälkeen pohjavedet ovat monin paikoin matalalla. Monet haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat säästämään vettä tai selviämään tyhjien kaivojen kanssa erilaisten hätäapukeinojen avulla. Talousveden saantia ja laatua on mahdollista parantaa esimerkiksi peruskorjaamalla ja syventämällä vanha kaivo tai teettämällä uusi rengas- tai porakaivo, mutta pienituloisille talousvesiremontin tekeminen on kallis investointi.

Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan on jo mahdollista saada sosiaalisin perustein avustusta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kustannuksiin. Olisi oikeudenmukaista, että avustusta voisi saada myös puhtaan talousveden saannin turvaamiseen eli talousvesikaivojen syventämiseen tai uuden kaivon rakentamiseen ja toimenpiteeseen liittyviin muihin tarpeellisiin kuluihin. Tällaisia muita kuluja tulee esimerkiksi uudesta vesipumpusta ja vesijohdon vetämisestä kaivosta kiinteistöön, kun tehdään uusi kaivo.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakimuutoksen.

"Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain - - 2 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 §

Avustusten käyttötarkoitukset

Avustuksella voidaan tukea:" --

2) "kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien uusimista tai parantamista sekä talousjätevesijärjestelmien parantamista asetetut vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella;"

Lakialoitteen ovat minun lisäkseni allekirjoittaneet edustajat Johanna Karimäki, Seppo Särkiniemi, Katja Taimela, Tarja Tallqvist, Esa Lahtela, Jukka Gustafsson ja Jyrki Yrttiaho.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kuusisto on ottanut tärkeän asian esille. Tiedän tapauksia, joissa iäkkäät talon asukkaat juuri sen mainitun ongelman vuoksi, jonka ed. Kuusisto toi esille, joka liittyy veden laatuun tai veden riittävyyteen, ovat joutuneet muuttamaan pois kotoaan. Ei ole kannattanut tai haluttu tai jaksettu tehdä niitä kunnostustöitä. Silloin on ehkä laitoshoitoon siirtyminen tapahtunut ennenaikaisesti, ja siitä on myöskin omat kustannuksensa ja haittansa. Toivon, että asiassa nähdään tämä näkökohta inhimillisestä näkökulmasta käsin, aivan kuten ed. Kuusisto toi asiaa esille.

Keskustelu päättyi.

​​​​