Täysistunnon pöytäkirja 163/2010 vp

PTK 163/2010 vp

163. TIISTAINA 1. MAALISKUUTA 2011 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kuten lähetekeskustelussa totesin, tämän lain tavoitteena on kehittää yli kaiken pursuava, massiivinen valtion tietohallinto, joka ottaa haltuunsa kaikki julkisen hallinnon tietotoiminnot, jopa ne, joissa on kehitteillä oma, toimiva arkkitehtuuri. Valtio haluaa altistaa yliopistot oman tietohallintonsa ja arkkitehtuurinsa uhriksi ymmärtämättä lainkaan sitä, että hallinnon ja korkeakoulutuksen tavoitteet ovat täysin poikkeavia, ja sitä, että yliopistot ovat kehittäneet itselleen toimivan arkkitehtuurin.

Nyt valtio laskuttaisi jälleen yliopistoja uuden arkkitehtuurin luomisesta. Tietohallinto keskitetään siis yhdelle toimijalle, jolla ei ole välttämättä riittävää asiantuntemusta vastata kaikesta. Palvelut ja ohjelmistot standardisoidaan, ja yhteinen arkkitehtuuri määrää eri hallinnonalojen toiminnot. Ongelmallista on juuri se, että tietohallintoa koskeva päätöksenteko on etäällä palvelujen käyttäjistä ja mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen sisältöön vähenevät. Se tarkoittaa, että kokonaisarkkitehtuuri otetaan sitovana suunnittelujärjestelmänä käyttöön koko julkisessa hallinnossa. Myös asiakasrajapintaan liittyviä palveluita määrätään sitovasti käytettäviksi.

Arvoisa puhemies! Vaarana on, että tässä hotkaistaan enemmän kuin pystytään hallitsemaan, ja suurimpana vaarana on, ettei valtionhallinnolla ole sellaista asiantuntemusta, jolla näin valtava hanke saataisiin toteutetuksi. Uhkana on, että tietohallinnon kehittäminen maksaa maltaita mutta tulokset ovat ohuita. Valtiontalouden tarkastusvirasto on useissa yhteyksissä kiinnittänyt huomiota siihen, että tietojärjestelmien kehittämishankkeet ovat olleet tuloksiltaan laihoja. Hankkeet ovat heikosti johdettuja ja toteutettuja. Hankkeilta odotetaan enemmän kuin on aikaansaatavissa. Itseriittoisuutta on ollut liikaa, ja asiantuntemusta ei ole riittävästi hyödynnetty.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell kiinnitti huomionarvoisiin näkökohtiin huomiota. Tietysti, kun on toinen käsittely meneillään, asia on tässä vaiheessa käsitelty, mutta henkilökohtaisesti kiinnitän huomiota siihen, että yleensä näissä tietohallinto- ja tietojärjestelmäkysymyksissä löytyy aina se asiantuntija, joka pitää toisen tekemää järjestelmää vanhanaikaisena, muodostaa uuden ja kalliimman, ja näihin meillä kyllä menee mielestäni kohtuuttoman paljon rahaa. Toivon, että nämä asiat saataisiin jossakin vaiheessa selvitettyä niin, että pystyttäisiin hallitsemaan, kuinka paljon nämä todellisuudessa maksavat.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Edustajatovereille Laxell ja Lauri Oinonen muistutukseksi, että se, että tämä hallituksen esitys ja sen mukainen mietintö ovat täällä käsittelyssä, on täältä salista kotoisin. TrVM 5/2009 vp toi nämä asiat tähän jamaan, elikkä tässä on ryhdytty myöskin toimenpiteisiin.

Keskustelu päättyi.