Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015 kello 10.09

Tarkastettu versio 2.0

27) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Jälleen lisäkuormaa suomalaiselle teollisuudelle, maa- ja metsätaloudelle ja ennen kaikkea Suomen kansalle — vaihteeksi toisesta suunnasta kuin ilmastolaissa, jossa Suomi ihan itse asetti itselleen lisärajoituksia ja lisäkuormaa. Tästäkin, kuten ilmastolaistakin, seuraa, että julkishallinto ja byrokratia paisuvat ja ministeriöt ja eri sektorit kirjoittelevat niin sanottuja tiekarttoja ja antavat lausuntoja toisilleen. Vain perussuomalaiset olivat yhtenä rintamana ilmastolain hylkäämisen kannalla.

Tämän asian vastalauseessa perussuomalaisten valiokuntaryhmä toteaa muun muassa seuraavaa:

"Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Dohassa joulukuussa 2012 tehdyt ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutokset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen, joka koskee Islannin osallistumista Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella, mikä kattaa vuodet 2013—2020. Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi antaisi yhdessä EU:n, sen muiden jäsenvaltioiden ja Islannin kanssa pöytäkirjan muutosten hyväksymisen yhteydessä ilmoituksen pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta taakanjakosopimuksesta. EU:n sisäinen taakanjako perustuu voimassa olevaan EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaiseen lainsäädäntöön. Taakanjakosopimuksen mukaan Suomen päästövähennysvelvoite vastaa jo voimassa olevaa EU-lainsäädännön mukaista velvoitetta päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla."

"Ensinnäkin on edelleen suuri vaara olemassa siitä, että Suomi joutuu jälleen unionin energia- ja ilmastoasioissa kantamaan jäsenmaana suhteettoman isoja vastuita ja taakkoja verrattuna moniin muihin jäsenmaihin. Tämä voi tulla maallemme sekä maamme perusteollisuudelle hyvin kalliiksi. Tässä talous- ja työllisyystilanteessa tämä voi olla hyvin kohtalokasta. Huonoimmassa tapauksessa voi käydä jopa niin, että perusteollisuutta karkaa maastamme muualle."

"Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettuun pöytäkirjaan tehtyjä muutoksia eikä hallituksen esityksessä tarkoitettua sopimusta, että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettua ilmoitusta ja että lakiehdotukset hylätään."

Jari Lindström /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hieman vielä jatkan tästä, mistä edustaja Mölsä äsken aloitti.

Mielestämme se ei riitä, kun komissio antoi viime vuoden huhtikuussa täytäntöönpanopäätöksen näitten sallittujen päästömääräyksiköiden siirtämisestä maallemme rekisterissä olevalle päästöoikeustilille. Sen mukaan meille siirretään 10:tä miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vastaava määrä päästöyksiköitä. Se tarkoittaa sitä, että voimme käyttää näitä myönnettyjä yksiköitä ainoastaan tämän laskentasäännön muutoksen aiheuttaman lisärasitteen kompensoimiseksi.

Me epäilemme, että tämä ei kuitenkaan ole tyydyttävä ratkaisu näitten neuvottelujen lähtökohdaksi, vaan tämän laskennallisen kompensaation rinnalla tulisi neuvotella myös muista ratkaisuista, mitkä perustuisivat todelliseen tilanteeseen, ja siten, ettei maamme kärsi turhaan Durbanin 2011 ilmastokokouksen Suomen hallituksen hyväksymistä ratkaisuista. Kun me tiedämme, että metsän käyttö tulee lisääntymään todella paljon Suomessa, niin tästä uhkaa tulla meille lisärasite. Sen vuoksi, näistä edellä mainituista syistä, kannatan edustaja Mölsän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​