Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015 kello 10.09

Tarkastettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä suojelupoliisin hallinnollista asemaa ajantasaistetaan eivätkä tehtävät siellä muutu. Suojelupoliisi tuottaa valtion keskeisiin turvallisuusetuihin kohdistuvien uhkien ennalta estämisen kannalta välttämätöntä analysoitua informaatiota, ja siinä mielessä tämä on merkittävä toimiala Suomen turvallisuuden kannalta. Siirtämällä suojelupoliisin hallinto Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaisuuteen on tarkoitus tehostaa erityistehtävien hoitamista ja vahvistaa strategisia lähtökohtia ja saada suora yhteys käytännössä ministeriöön.

Hallituksen esityksestä käy ilmi se, että sisäministeriön tarkoitus on asettaa suojelupoliisin toiminnalle vuosittain tiedonhankintaprioriteetit. Tämä asia kiinnitti huomiota siinä mielessä, että ennen prioriteettien vahvistamista ne käsiteltäisiin valmistelevasti esimerkiksi valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, elikkä sieltä tulisi antaa selvitys myös eduskunnan asianomaisille henkilöille.

Siinä mielessä pidän hyvänä sitä, että poliitikot, jotka vastaavat kuitenkin viime kädessä Suomen turvallisuudesta ja monesta muustakin ohjauksesta, otetaan mukaan vuorovaikutukselliseen toimintaan, mutta jäin miettimään sitä, onko tässä senkaltainen mahdollisuus, että poliitikot tulevat itse kohta määrittelemään tämän priorisoinnin, mitä suojelupoliisin tulee tehdä. Meillähän on kovasti käyty keskustelua jopa siitä, tuleeko suojelupoliisille antaa oikeuksia suorittaa vakoilua ulkomailla ja kotimaassa tietyin edellytyksin, ja siinäkin mielessä tämmöinen yksimielisyys on ollut hyvin vaikea saavuttaa. Mietin vain sitä, miten tulevaisuudessa tulee käymään, kun sisäministeriö tulee määrittelemään uuden linjauksen suojelupoliisille, sen, mikä on tämänhetkinen tärkein prioriteetti, mitä suojelupoliisin tulisi tehdä. Toivottavasti tämänkaltaisia skenaarioita ei tule tapahtumaan, että poliisilla liikkumavara kapenee.

Mika Kari /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämän hallituksen esityksen kohdalla voi edustaja Niikon pohdintaan lähteä ehkä myös siitä kulmasta, että kyse on tietenkin ainoastaan hallinnollisen aseman muuttamisesta. Suojelupoliisin tehtävät sinänsä eivät muutu. Mutta tämän hallinnollisen aseman muutoksen yhteydessä on varmasti mielekästä jälkikäteen vielä käydä arviointimielessä läpi, millä tavalla tämä uusi hallinnollinen kotipesä vaikuttaa suojelupoliisin tehtävän hoitamiseen. Varmaankin lähitulevaisuudessa tullaan näkemään uudelleen keskustelu suojelupoliisin parlamentaarisen valvonnan tarpeesta.

Suojelupoliisin tehtäviin jo tänä päivänä, tänä arkisena päivänä, kuuluu paljon erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät myös Suomen rajojen ulkopuolella toimiviin rikollisorganisaatioihin, muun muassa vaikkapa terrorismiin. Isil, joka on päivittäin erilaisissa uutisissa, tulee myös meillä tavalla tai toisella rajojen sisäpuolelle. Sitä kautta suojelupoliisin tehtäväkenttään kuuluu paljon asioita, joilla on myös ulkopoliittisia vaikutuksia. Sitä kautta myös parlamentaarisen valvonnan tarve varmaan lähitulevaisuudessa tulee enemmänkin kasvamaan kuin vähenemään.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Kari kiinnitti hyviä huomioita näissä näkökulmissaan tähän hallituksen esitykseen. Itselleni tulee mieleen esimerkiksi sellainen tapaus, kun meihin kansanedustajiin hyvin paljon ottaa yhteyttä vaikkapa tällä hetkellä, kun on tämä Isis-kriisi pinnalla, Suomessa asuvia islaminuskoisia henkilöitä, ja he ovat huolestuneita siitä, että poliisi ei ota vakavasti heidän ilmiantojaan esimerkiksi siitä, että heidän nuoriaan värvätään, tai pyritään värväämään, tämmöiseen ääri-islamilaiseen toimintaan mukaan. Itse olen jopa täällä eduskunnassa eräässä yhteisessä tapaamisessa saanut kuulla siitä, millä tavalla poliitikot voivat vaikuttaa siihen, että suojelupoliisi ottaisi vakavammin esimerkiksi sen heidän huolensa.

Tätä tarkoitin tässä omassa puheenvuorossani, että nytten kun suojelupoliisi menee sisäministeriön alaisuuteen, niin toki on aivan luonnollista, että me rupeamme itse kukin vaikuttamaan sisäministeriön suuntaan, sinne ministeriöön, siinä, onko tämä asia aiheellista tutkia vai ei ja onko aiheellista kantaa huolta siitä. Tämä, että se siirtyy Poliisihallitukselta ministeriölle, voi määrätyllä tavalla olla hyväkin edistysaskel.

Keskustelu päättyi.

​​​​