Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

 

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys koskee säädöksiä, joiden perusteella opiskelijoilta voidaan tietyssä tilanteessa peruuttaa opiskeluoikeus. Olemme sitä mieltä, että tämä lakiesitys olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteluun, jossa olisi pystytty paremmin ottamaan huomioon opintojen jatkamisen mahdollistavat elementit. Vaalikauden loppuminen antoi liian vähän aikaa asian käsittelyyn sinänsä. Halusimme tuoda käsiteltäväksi muun muassa kuuden kuukauden koeajan, jolloin kaikki mahdolliset tukitoimet olisivat opiskelijan saatavilla opiskelun jatkumiseksi ja nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tätä olisi ollut hyvä pohtia eikä kiirehtiä lakia väkisin eteenpäin.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Vahasalo kritisoi täällä ensimmäisessä käsittelyssä vastalausettamme jopa lause lauseelta. Hän ei varmaan kuullut puheenvuoroani tässä käsittelyssä, jossa esitin kaikki ne perustelut, miksi pidämme kunnollista lainvalmistelua tärkeänä näin merkittävässä asiassa. Siksi esitämmekin, että lakiehdotukset hylätään.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on niin sanottu soralaki, jolla ei ole tekemistä itse asiassa nimestä huolimatta tämän maa-aineksen kanssa, vaan kyseessä on opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva laki. Lain tarpeellisuudesta voidaan olla kyllä montaa mieltä. Valiokunnan käsittelyssä kuulimme asiantuntijoita, ja heidän tietonsa mukaan opiskeluoikeuden rajaamista tai opiskeluoikeuden peruuttamista on jouduttu erittäin harvinaisissa tilanteissa tänäkin päivänä soveltamaan, mutta ääritapauksia on olemassa.

Toivon, että tätä lakia itse asiassa kouluissa ja oppilaitoksissa ei tulla tulevaisuudessakaan tarvitsemaan näiden ääritapauksien vuoksi. Mutta tarpeellista tämä on sen sijaan sellaisissa asioissa, joissa opiskelija itse on sellaisessa opiskelupaikassa opiskelemassa, johon hän ei kertakaikkisesti sovellu, hänen käytöksensä tai asenteensa on myöskin haitallinen muille opiskelijoille, tai jos hän on työharjoittelussa, niin siellä työpaikallansa.

On erittäin tärkeää, että tätä lakia pidetään toissijaisena keinona puuttua näihin tapauksiin. Ensisijaisena on ennen kaikkea edelleenkin se, että opiskelijan kanssa pohditaan keinoja, millä voitaisiin häntä auttaa esimerkiksi hoitoon pääsyssä tai sitten toisen opiskelupaikan, koulutusalan etsimisessä. Hänelle täytyy tarjota siis apua, opinto-ohjausta ja oppilashuoltoa kaikin tavoin. Toimikoon tämä laki ennalta ehkäisevänä muotona.

On tärkeää, että me todellakin autamme nuorta silloin, kun näitä vaikeuksia tulee. Menettely voisi olla samanlainen kuin mitä käytetään esimerkiksi työpaikoilla, vaikkapa ottaen päihdeongelmat esille. Erottamistapausten jälkeen on myöskin mietittävä, mitä näille nuorille tapahtuu, koska me haluamme totta kai edistää sitä, että meillä on nollatoleranssi sen suhteen, että kukaan nuori ei syrjäydy missään vaiheessa elämää. Siksi pidimme tärkeänä, että tämänkin lakiesityksen yhteydessä siinä meidän mietinnössämme viittasimme uuteen nuorisolakiin, joka on tällä vaalikaudella saatu aikaan, jossa tällainen moniammatillinen viranomaisyhteistyötiimi ottaa kopin tästä nuoresta ja auttaa selviytymään sitten näitten ongelmien kanssa. Tässä moniammatillisessa tiimissä on mukana kunnissa ope-tus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen ammattilaisia, unohtamatta poliisiviranomaisia ja muita, joita siinä tarvitaan.

Arvoisa puhemies! Teimme valiokuntatyössä monia muutoksia hallituksen esityspohjaan. Näitä kipupisteitä löysimme ennen kaikkea kolme, joista keskustelimme. Ensimmäinen liittyy tietojen saantiin ja tietosuojaan. Toinen kiistanalainen asia, johon teimme muutoksen, koskee sitä, mitä tapahtuu silloin, kun nuori on rikoksesta epäilyn kohteena, voidaanko hänet silloin erottaa opiskelupaikastansa. Sitten kolmantena: missä nämä päätökset sitten tehtäisiin niin opiskeluoikeuden peruuttamisesta kuin palauttamisesta? Näihin teimme todellakin niitä muutoksia. Suurimman muutoksen omasta mielestäni saimme siihen, että opiskelijaa ei eroteta oppilaitoksesta silloin, kun hän on rikoksesta epäilty. Vasta ainoastaan silloin, kun hänet on tuomittu, voi oppilaitos tehdä omia ratkaisuja ja johtopäätöksiä.

Mutta suurin muutos hiottiin loppumetreillä tähän päätöksentekoelimeen. Lähdimme siitä, että päätökset erottamisesta tehtäisiin opiskelijoiden oikeusturvalautakunnassa silloin, kun haetaan muutosta. Eli kun opiskelija kokee, että oma oppilaitos erottamispäätöksen tehtyään on kohdellut häntä väärin, hän voi hakea tällaisesta valtakunnallisesta oikeusturvalautakunnasta sitten oikaisua tälle päätökselle. Siinä halutaan tällaista yhdenvertaisuutta opiskelijoiden kohdalla toteuttaa.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi. Tämän lain (Puhemies: 5 minuuttia!) käsittely sivistysvaliokunnassa on jäänyt kyllä omaan pirtaani lähtemättömästi mieleen asian kiihkeydessä. Tässä neljän vuoden eduskuntatyön aikana moista käsittelyä ei valiokunnassa ole ollut, mutta selvisimme ehjin nahoin, niin hallituksen kuin oppositionkin porukka.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Todellakin tämä hallituksen esitys on liian kiireisellä aikataululla tuotu meidän sivistysvaliokuntamme käsittelyyn, ja siitä syystä sosialidemokraattinen ryhmä valiokunnassa päätyi esittämään tämän esityksen kokonaan hylkäämistä. Vaikkakin valiokunnassa saatiin muutamia parannusesityksiä aikaan, edelleenkään tämä ei ole niin aukoton kuin sen olisi täytynyt olla ottaen huomioon, että tämä on näinkin tärkeä ja merkityksellinen asia opiskelijoille.

Kannatan ed. Peltosen tekemää hylkäysesi-tystä.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! En ihan ymmärrä tätä mietinnön hylkäysehdotusta sen takia, että tämä on sellainen esitys, jota on kauan odotettu oppilaitoksissa. Opiskelijajärjestöt yhtä lukuun ottamatta ovat sitä mieltä, että tätä tarvitaan. Tämä koskettaa vain muutamaa harvaa tapausta vuodessa, mutta niitä tapauksia varten, joitten kanssa pitäisi tehdä toimenpiteitä, nykylainsäädäntö ei anna eväitä, ja tämä on erittäin tärkeä asia saada nyt vihdosta viimein läpi, jotta turvallisuus paranee sekä oppilaitoksissa että myöskin tulevissa ammateissa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tämä niin sanottu soralaki oli erittäin kiistanalainen ja ristiriitoja herättävä, ja myös käsittely valiokunnassa oli kiistanalainen. Opposition kovan työn tuloksena, yhdessä hallituspuolueiden kanssa, saatiin aikaan muutama opiskelijajärjestöjen keskeinen vaatimus kuten se, että kuitenkaan ei voi erottaa, jos on rikoksesta epäiltynä. Se olisi ollut meidän oikeusvaltioperiaatteemme vastaista. Toinen hyvä lisäys oli se, että tuli tämä valtakunnallinen lautakunta, joka käsittelee näitä asioita opiskelijoiden oikeusturvan kannalta.

Kuitenkin opiskelijajärjestöjen selkeä viesti loppuun asti oli se, että tätä lakia ei pitäisi hyväksyä. Se on tehty kiireellä, se ei puutu niihin ongelmiin, mihin sen halutaan puuttuvan. Tämä on näennäistä ongelmiin puuttumista. Lain kautta yritetään osoittaa, että on asioita tehty, vaikka tosiasiassa pitää panostaa ennaltaehkäisyyn, pitää panostaa siihen, että ohjataan uusiin opintoihin.

Valitettavasti me emme pystyneet aivan viimeiseen asti puolustamaan opiskelijajärjestöjä siltä osin, että tämä laki ei olisi tullut voimaan, mikä oli opiskelijajärjestöjen toivomus. Mutta pitää olla tyytyväinen siihen, että yhdessä valiokunta yksimielisesti muutaman parannuksen tähän lakiin sai. Mutta siitä huolimatta laki jää torsoksi, huonosti valmistelluksi, ja sen vuoksi me teimme yhdessä sosialidemokraattien kanssa tämän hylkäysesityksen, ja kannatankin ed. Peltosen hylkäysesitystä.

Tuomo Puumala /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä tässä aika hyvin nyt on opiskelijoitten näkökulma ja ääni otettu tämän lain käsittelyssä tuolla valiokunnassa huomioon. Ne muutokset, mitä valiokunta tuohon pohjaesitykseen teki, ovat kyllä mielestäni juuri sen suuntaisia, mitä opiskelijajärjestöt eri kannanotoissaan ovat esille tuoneet, ja nyt tuo laki on mielestäni varsin hyvin eteenpäin vietävissä. Sieltä on heikoimmat kohdat selkeästi poistettu, ja meillä on kohtuullisen hyvä laki käsiteltävänä ja päätettävänä.

Toki tämän lain seurantaa täytyy hyvin tarkkaan pitää silmällä, puuttuuko se ja päästäänkö sillä siihen, mihinkä alun perin on tarkoitus ollut, eli todella siihen, että lisätään turvallisuutta, parhaimmillaan turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössä. Tässä mielessä lain tarkastelu ja sen seuraaminen on äärimmäisen tärkeää.

Sitten hieman ed. Vahasalon tapaan, kun tuossa ensimmäisessä käsittelyssäkin vähän sosialidemokraattien puolelta kyselimme tuon vastalauseen perään, olisinkin vielä vähän sitä kysellyt, kun siellä vastalauseessa oli mainittu noita ihan samoja asioita, jotka jo on korjattu, tai itse asiassa käytännössä pelkästään niitä asioita, jotka oli jo korjattu, jäikö sille vastalauseelle tai hylylle vielä joku erityinen perustelu, kun kuitenkin ne asiat oli jo käsittelyssä huomioon otettu ja muutettu, joita te eriävinä mielipiteinä olette tässä esittäneet.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Tätä samaa, mitä ed. Puumala äsken sanoi: Kävin läpi tässä ensimmäisessä käsittelyssä sitä, kun luin tätä vastalauseen sisältöä, minkä takia tätä hylkäysehdotusta ollaan nyt tekemässä. Kaikki ne perustelut, mihin vastalauseessa viitataan, on valiokunnassa muutettu ja korjattu siihen suuntaan. Tässä on esimerkiksi juuri näitä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia väitetty, mutta ne, mitä perustuslakivaliokunta sanoi, korjattiin sitten. Sitten tämä opiskeluoikeuden pidättäminen ei saa olla automaattinen seuraus rikos-epäilystä. Ei se olekaan enää. Tämä annettavien tietojen saantioikeuden rajaaminen, sekin tehtiin. Vastalauseessa vaaditaan, että oikeusturvalautakunta pitää perustaa, me perustimme. Kaikki on sillä tavalla, että tätä ei kannata hylätä. Tämä sisältö on erinomainen, ja tämä laki täytyy saada eteenpäin.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Tätä keskustelua on tietenkin enää tässä vaiheessa turha aloittaa alusta. Me varsin hyvin toimme valiokunnassa kyllä esille sen, mikä meidän mielestämme tässä hallituksen esityksessä on väärää. Lyhyesti sanottuna väärä on se lähtötilanne, se asetelma. Me halusimme, että opiskelijaa tuetaan, autetaan ja johdetaan oikealle tielle paremmin kuin tässä hallituksen esityksessä, jossa keskitytään siihen rankaisupuoleen ja siihen seuraamusten jakopuoleen. Tässä se meidän keskeinen eromme, ja se kyllä löytyy niistä meidän vastalauseemme teksteistä. Kokonaisuudessaan tämä hallituksen esitys on huono, epäselvä ja kiireellä tehty, ja siinä perustelut, miksi me emme tätä halua olla hyväksymässä.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä: Tätä ei todellakaan ole kiireellä tehty. Tätä tehtiin todella kauan, kuin Iisakin kirkkoa, ja tämä lähtökohta tässä esityksessä on aivan sama kuin se, mitä te oppositiossa esitätte. Eli ensisijaisesti kaikki ne tukitoimet, mitä pitää opiskelijalle tehdä, tehdään ensin. Tämä on se viimesijainen juttu, mitä sitten tarvitaan, kun nykylainsäädäntö siihen ei anna mahdollisuutta.

Keskustelu päättyi.