Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

 

Markus  Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa, ja se lausuma on pöydille jaetussa monisteessa. "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyysturvasäännösten uudistamiseksi siten, että ansiotulojen suojaosa tulisi koskemaan laajemmin työttömyysetuuden saajia." Ei ole mitään työvoimapoliittista perustetta sille, että yksi ryhmä nostetaan muiden etupuolelle, kun asian olisi voinut hoitaa niin, että suojaosa, olipa se sitten 200, 300 tai 400 euroa kuukaudessa, olisi koskenut jatkossa kaikkia työttömiä. Tämä hallituksen esitys toteutuessaan tarkoittaa sitä, että byrokratia lisääntyy, eivätkä ne kustannukset olisi lähimainkaan sitä, mitä hallituspuolueitten edustajat aiemmassa keskustelussa esittivät.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää lausumaehdotusta ja perustelen sitä myös sillä, että perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota siihen, että esillä ollut lakiesitys lisää työttömien epätasa-arvoa, ja ed. Mustajärven tekemä lausumaehdotus päinvastoin mahdollistaisi jatkotyöskentelyssä eri työttömien ryhmien yhden-vertaisen kohtelun. Ed. Mustajärven lausumaehdotus koskettaa kaikkia työttömiä, myös työttömyyspäivärahalla eläviä ja työmarkkinatukilaisia, ja minun mielestäni on erittäin hyvä asia, ettei ole kyse ainoastaan ansiosidonnaista päivärahaa saavista ihmisistä. Näen, että tämä myös mahdollistaa tätä kautta sen, että nuoret työttömät pystyisivät tekemään keikkatyötä ja sitä kautta saisivat työkokemusta ja vahvistaisivat omaa työmarkkina-asemaansa työkentillä.

Arvoisa puhemies! Esitys on mielestäni hyvä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kaiken sen lisäksi, mitä edellä on sanottu tämän lausuman tarpeellisuudesta, totean, että hyväksymällä ja toimimalla ed. Mustajärven lausuman mukaisesti jatkossa voidaan purkaa tuloloukkuja ja sitä kautta kannustaa työttömiä hakeutumaan työhön entistä paremmin. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin nykyiset hallituspuolueet ovat kautta historian olleet tällä kannalla. Nyt te voitte osoittaa, että olette puheitten lisäksi valmiita myöskin aitoihin tekoihin hyväksymällä tämän lausuman.

Keskustelu päättyi.