Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 kello 10.15

Tarkistettu versio 2.0

22) Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

 

Oras Tynkkynen /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä keskusteluhan ei ole valiokuntaa varten vaan pikemminkin vaaleja ja seuraavan hallitusohjelman neuvottelemista varten. Lakialoite on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen. Siinä on kaksi keskeistä elementtiä. Ensinnäkin siinä esitetään, että puoluetukea jaettaisiin nykyisestä poiketen kaikille rekisteröidyille puolueille, jotka ovat edellisissä vaaleissa saaneet vähintään 5 000 ääntä. Toinen elementti on se, että puoluetukea jaettaisiin nykyisestä poiketen äänimäärien suhteessa eikä saatujen eduskuntapaikkojen suhteessa.

Päätavoite aloitteella on jakaa puoluetukea reilummin, kun se ulotettaisiin myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille. Siis myös vaille edustajapaikkaa jääneet mutta sinänsä vaaleissa ainakin valtakunnallisesti kohtuullisen hyvin menestyneet puolueet saisivat vastedes puoluetukea siinä, missä eduskuntapuolueetkin. Näin uusilla poliittisilla liikkeillä olisi paremmat mahdollisuudet haastaa meitä valtaapitäviä, ja koska kansanvallan ydin on oikeastaan mahdollisuus vaihtaa päättäjät, edustajat, niin tässä tosiasiallisesti aika pienessä ja teknisessäkin muutoksessa piilee kyllä periaatteellisesti ihan olennainen merkitys. Meillä on esimerkkejä Euroopan maistakin, joissa on lyhyessä ajassa noussut aivan uusia poliittisia liikkeitä vallitsevien eduskuntapuolueiden ohi, ja sehän kuuluu demokratiaan.

Uudistus kohtelisi puolueita nykyistä yhdenvertaisemmin, ja toivottavasti se voisi myös kannustaa kansalaisia poliittiseen aktiivisuuteen ja myös äänestämään vaaleissa, koska vaihtoehdot tulisivat paremmin esille, myös ne vaihtoehdot, jotka vaikka tämänhetkisessä eduskunnassa eivät ole edustettuina.

Vastaava ratkaisu puoluetuen jakamisesta on käytössä jo joissakin maissa, ja sitä ovat suositelleet muun muassa parlamentaarinen vaalialuetoimikunta ja Etyj. Ilahduttavasti aloitteen ensimmäisten allekirjoittajien joukossa on edustajia kaikista kymmenestä nykyisestä eduskuntaryhmästä. Muutos 2011 -puolueen ja vasenryhmän eduskuntaryhmät jopa yksimielisesti kokonaisuudessaan seisovat tämän lakialoitteen takana.

Uudistuksen toteuttamisesta kaksi huomiota. Lakihan vaikuttaisi myös nykyisten eduskuntapuolueiden tuen jakamiseen. Nykyään tuki jaetaan edustajapaikkojen mukaan, mutta tässä aloitteessa esitetään, että se menisi saadun äänimäärän suhteessa. Ja tietysti edustajapaikat ja äänimäärähän heijastelevat toisiaan mutta eivät ihan yksi yhteen. Vaalipiirien kokoerojen takia tyypillisesti suuret puolueet saavat hieman enemmän edustajapaikkoja kuin mitä niiden osuus on saaduissa äänissä.

Koska lakialoitteen ensisijainen tavoite on parantaa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden mahdollisuuksia tuoda poliittiseen keskusteluun vaihtoehtoja, ei sinänsä olisi mikään suuri vahinko, jos laki uudistettaisiin keskittyen vain tähän osaan. Jos poliittisesti todetaan, että on liian hankalaa alkaa ronkkia nykyisten eduskuntapuolueiden tukia, niin voidaan hyvin vastaisuudessakin jakaa eduskuntapuolueiden tuki edustajapaikkojen suhteessa mutta sitten sen ohella jakaa eduskunnan ulkopuolisille puolueille tukea niiden saaman äänimäärän suhteessa.

Toiseksi tässä aloitteessa siis otetaan kantaa puoluetuen jakamiseen mutta ei sen tuen tasoon. Itse olen ajatellut, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ehkä kehtaa ehdottaa puoluetuen korottamista, eikä se olisi perusteltuakaan. Jos siis eduskunnan ulkopuolisille puolueille alettaisiin jakaa osa puoluetuesta, niin silloin tietysti vastaavasti eduskuntapuolueiden tuki hieman pienenisi. Sinänsä uudistus voitaisiin toteuttaa ihan yhtä hyvin myös niin, että eduskuntapuolueiden tuki pysyisi nykytasolla, mutta siihen päälle suunnilleen puolentoista prosentin korotuksella turvattaisiin eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tuki. Tämä on ihan mahdollinen toteutustapa sekin.

Arvoisa puhemies! Näillä näkymin tämä on viimeinen puheenvuoroni kansanedustajana, joten on tullut tilaisuus kiittää kuluneesta 11 vuodesta. Kai sitä voi todeta, että paljon huonomminkin nuori mies voi kukkeimmat vuotensa viettää.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kiitoksia edustaja Tynkkyselle.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Tynkkynen on perehtynyt asiaan erittäin hyvin, ja arvostan häntä erittäin paljon. Olemme liikennevaliokunnassa tämän vaalikauden istuneet, ja hän on todella asioihinsa perehtyvä edustaja ollut täällä eduskunnassa.

Mutta sitten, mitä tulee tähän lakialoitteeseen, itselläni on selkeä kanta. Niin kuin myös perussuomalaiset ovat esittäneet, puoluetukea voisi leikata nimenomaan eduskuntapuolueilta ja sillä tavalla näyttää esimerkkiä, että olemme näissä talkoissa, kun on kuitenkin valtiontaloudessakin haastavat hetket.

Toisaalta ymmärrän myös tämän Tynkkysen lakialoitteen. Tämä on omalla tavalla tasaamassa puoluekentässä tapahtuvaa tilannetta. Ellei eduskuntaan pääse, niin ei ole mahdollisuutta päästä niin sanotusti näihin veronmaksajien rahoihin käsiksi.

Onhan tässä tietysti positiivista sekin asia, että kun ajattelemme, että puolueita rahoitellaan myös muulla kuin julkisella rahoituksella, niin tämä kyllä tietysti olisi ehkäisemässä silloin tätä niin sanottua ulkopuolista rahoitusta, jolla oltaisiin vaikuttamassa sitten puolueiden toimintaan, tämä olisi pois.

Sitten myös täällä hän on lakialoitteessaan maininnut, että uskoisi, että myös äänestysaktiivisuuden olisi mahdollista nousta tässä. Mutta tähän en jaksa uskoa, koska uskon vain, että tekemällä sellaista politiikkaa, että kansa huomaa sen, että toimitaan myös niiden asioiden puolesta, mitä on puhuttu kentillä, ja tehdään myös täällä eduskuntasaleissa, tämä aktivoi sitten myös kansalaisia äänestämään.

Mutta kokonaisuutena pidän hänen esitystään aivan asiapohjaisena.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Seuraavaksi aloitteentekijän mainitsemien yksimielisten ryhmien edustajat.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Ihan sen vuoksi, kun olen aloitteen allekirjoittanut, haluan nostaa yhden esimerkin sellaisesta puolueesta ja sellaisen puolueen nokkamiehestä, joka kyllä ansaitsee arvostusta, vaikka ei ole tänne eduskuntaan onnistunut nousemaankaan. Itsenäisyyden puolue on pitänyt esillä äärimmäisen tärkeitä teemoja, haastanut muita puolueita.

Mutta vaikka olisi kuinka hyvät teemat ja osaava puheenjohtaja, niin kynnys päästä eduskuntaan on äärimmäisen korkea. Tämäntyyppisillä puolueilla voi hyvinkin olla mahdollisuus haastaa ainakin vaalipiireittäin isommissa vaalipiireissä vanhoja puolueita. Jos ne sen pystyvät tekemään, niin sehän on vain osoitus siitä, että demokratia toimii ja vanhat puolueet eivät siltä osin ole omaa pestiään hoitaneet tarpeeksi hyvin.

Kyllä tämä rahoitusmallikin, minkä edustaja Tynkkynen esitteli, olisi hyvinkin käypäinen. On päivänselvä asia, että myöskin nämä puolueet, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään eduskuntaan, tarvitsevat tasoitusta muita puolueita kohtaan.

James Hirvisaari /m11:

Arvoisa puhemies! Sanon vain lyhyesti, että edustaja Tynkkysen lakialoite on erittäin hyvä kaikin puolin ja erityisesti pienten puolueiden kannalta. Kyseessä on erittäin oikeudenmukainen ja reilu aloite. Jos saisi antaa aplodit, niin nyt olisi niiden paikka täällä. Mutta pisteitä voi kuitenkin antaa, 100 pistettä.

Keskustelu päättyi.