Täysistunnon pöytäkirja 18/2004 vp

PTK 18/2004 vp

18. TIISTAINA 2. MAALISKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

 

Mikko  Immonen  /vas:

Arvoisa puhemies! Hallitus on esittänyt alkoholirikkomuksia koskeviin säännöksiin muutoksia, joiden osalta julkisuudessakin on markkinoitu poliisien toimivaltuuksien lisäämistä nuorten henkilöitten valvonnassa. Ihmisten käsitys koskemattomuudesta tarkoittaa luottamusta. Luottamuksen kasvattaminen kuuluu myös meille vanhemmille. Nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa emme saa epäillä ilman todisteita. Myös poliisien ja nuorten kanssakäymisen pitäisi perustua luottamukseen. Poliisien toimintaedellytysten laajentamisella saattaakin olla enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia. Yksityisyyteen kajoaminen eli esimerkiksi kassien, reppujen ja laukkujen tarkistaminen ilman perusteltua syytä ei ole sen hyväksyttävämpää nuorten kuin muidenkaan ikäryhmien osalta. Kaikille ihmisille ikävuosista riippumatta pitää lainsäädännön ja käytännön olla sellainen, ettei henkilökohtaisiin tarkistuksiin saa mennä kuin silloin, kun näyttö rikkomuksista on selvä ja kiistaton. Poliisin pelko ei ole viisauden alku.

Lainsäädöksiä muutettaessa pitää noudattaa johdonmukaisuutta niin alkoholin varastoinnin, esille asettamisen, myynnin, tarjoilun, hallussapidon kuin käytönkin suhteen. Hallituksen esitystä tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomio myös alkoholituotteitten myyntiin, jossa vähintäänkin ristiriitaista on se, että kaupassa alle 18-vuotias voi käsitellä, asettaa esille sekä rahastaa keskiolutta, mutta kassan ulkopuolella sen hallussapito on häneltä kielletty. Samalla nuori joutuu tarkkailemaan ikätovereitaan ja kieltäytymään myymästä heille alkoholituotteita. Rajoittaminen on nuorelle monestakin syystä vaikeaa: kaverisuhteet, kiellon heijastukset, paineet vapaa-ajalla jne.

Vähittäiskaupassa alaikäinen henkilö voi myydä alkoholituotteita, mikäli paikalla on 18 vuotta täyttänyt toinen myyjä. Tämä tieto perustuu Sttv:n laatimaan oppaaseen. Anniskeluravintoloissa pääsääntö on, että anniskelevan henkilökunnan on oltava täysi-ikäistä. Sttv:n ohjeitten mukaan alaikäinen voi kuitenkin eräissä tapauksissa anniskella. Kuka tahansa alle 18-vuotias henkilö ei saa tarjoilla alkoholijuomia. Poikkeuksena on henkilö, joka on hankkinut riittävän ammattikoulutuksen laissa todetuin tunnuksin. Käytännön harjoittelua vailla olevalla alle 18-vuotiaalla henkilöllä ei katsota olevan riittävää ammatillista koulutusta alkoholijuomien tarjoiluun, jos hän on saanut vain vähäisen määrän teoriaopetusta ammattioppilaitoksen ravitsemusalan koulutuksessa. (Hälinää)

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Immonen, hetkinen, anteeksi! — Pyydän salia rauhoittumaan, jotta puhuja saa puhua rauhassa.

Puhuja:

Arvoisa puhemies! Alan ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto täyttää vaatimuksen riittävästä ammatillisesta koulutuksesta alkoholijuomien tarjoiluun silloin, kun opetussuunnitelmaan sisältyy salipuolen koulutus ja käytännön harjoittelu. Alkoholijuomia voi tarjoilla opetussuunnitelman mukaisesti 16 vuotta täyttänyt opiskelija vain asianomaisen koulutuksen saaneen 20 vuotta täyttäneen kouluttajan tai työpaikkaohjaajan ohjaamana. Säännöksessä tarkoitettu opetussuunnitelman mukainen alkoholijuomien tarjoilu voi tapahtua joko oppilaitoksen ravintolassa tai työssä työpaikoilla opetusjakson aikana kouluttajan tai työpaikkaohjaajan valvomana tai ohjaamana. Esimerkiksi 17-vuotiaalla nuorella, joka on vasta aloittanut opiskelun alan oppilaitoksessa, ei ole yleistä kelpoisuutta alkoholijuomien anniskeluun.

Teennäisesti asiassa siis vaaditaan sitä, että alaikäinen henkilö voi myydä alkoholituotteita vähittäiskaupassa, mikäli paikalla on 18 vuotta täyttänyt toinen henkilö. Viranomaisten mukaan tämä tarkoittaa, että liikkeestä jostakin löytyy vähintään 18 vuotta täyttänyt myyjä, mutta mistä? Jostakin. Käytännössä alle 18-vuotias myyjä joutuu itse ja itsenäisesti hoitamaan niin rahastuksen kuin myös ikävalvonnan.

Arvoisa puhemies! Alkossa voi alle 20-vuotias tietyin edellytyksin osallistua väkevienkin alkoholijuomien myyntityöhön. Ravintolassa asia on niin lähellä sitä, miten sen pitäisi olla myös kaupassa ja Alkossa, vaikkakin tietyin edellytyksin myös ravintolassa alkoholituotteita saa rahastaa ilman, että itsellä on riittävästi ikää alkoholituotteitten hallussapitoon tai nauttimiseen.

Kun nuorten alkoholin hallussapitoon ja käyttämiseen halutaan muutoksia, esitän, että valmisteluvaiheessa selvitetään, miten käytännössä pystytään takaamaan, ettei alkoholituotteitten myynnissä ja tarjoilussa ole henkilöitä, jotka eivät ikänsä mukaan voi pitää hallussa ja nauttia alkoholituotteita.

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys, joka tässä on lähetekeskustelun kohteena, on osa loppusuoralla olevaa rikoslain kokonaisuudistusta. Yleisiä oppeja koskeva uudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa, ja näitä tiettyjä erityisiä rikoksia koskevia palasia vielä on jäljellä. Tarkoituksena on vielä tämän kevään aikana antaa aserikoksia koskeva hallituksen esitys ja myöhemmin tällä hallituskaudella sikiön, alkion ja perimän rikosoikeudellista suojaa koskeva ehdotus.

Alkoholirikoksia koskevat rangaistussäännökset ovat tällä hetkellä vuoden 1968 alkoholilaissa, joka tältä osaltaan jäi voimaan, kun alkoholilainsäädäntöä muutoin uudistettiin vuonna 1994, kymmenen vuotta sitten. Säännökset ovat vanhahtavia ja vaikeaselkoisia. Jäljellä oleva osa vuoden 1968 alkoholilaista ehdotetaan nyt kumottavaksi ja siinä olevat rangaistussäännökset siirrettäviksi rikoslain 50 a -lukuun.

Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun kirjoitustavan mukaan alkoholirikokset porrastettaisiin kolmeen törkeysluokkaan: alkoholirikos, josta seuraamuksena on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta; törkeä alkoholirikos, josta on kovempi rangaistustaso, vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta; sekä lievä alkoholirikos, josta rangaistusseuraamusmahdollisuudet ovat sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Rangaistavan käyttäytymisen ala säilyisi samana kuin nykyisin, koska rangaistussäännökset ovat alkoholilakiin liittyviä tehostekriminalisointeja, jotka saavat sisältönsä alkoholilain kielloista ja rajoituksista. Näihin ei esityksessä ehdoteta muutoksia.

Rangaistustaso jonkin verran kiristyisi, koska törkeän alkoholirikoksen tunnusmerkistö on jonkin verran laajempi kuin alkoholilain vastaava säännös. Siinä kriminalisoidaan ammattimainen tai tavanomainen alkoholin laiton myynti tai salakuljetus. Lisäksi alkoholirikoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta voitaisiin tuomita yhteisösakkoon, jos rikos on tehty oikeushenkilön toiminnassa, siis yritysmuodossa tai oikeushenkilöä hyväksi käyttäen.

Rikoslakiin myös otettaisiin uusi rangaistussäännös, alkoholijuoman markkinointirikos, jossa väkevien alkoholijuomien mainontaa koskevien säännösten rikkomisesta säädettäisiin enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus ja yhteisösakko rangaistusuhkana.

Sakkorikokset sijoitettaisiin alkoholilakiin. Näistä voidaan mainita kielto tarjota alkoholia alle 18-vuotiaalle niin, että tämä siitä juopuu, jos tarjoamista voidaan pitää asianomaisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet kokonaisuutena ottaen moitittavana. Säännös on toissijainen suhteessa rikoslain pahoinpitelyä koskeviin säännöksiin, joita sovelletaan, jos alaikäisen terveys vahingoittuu. Tästähän oli jokin aika sitten keskustelua, kun yksittäinen tapaus, muistaakseni 12-vuotiaalle alkoholin tarjoaminen, oli oikeudenkäynnin kohteena. Nyt tämä rangaistavuus tulee selkeämmäksi laveampialaisesti silloinkin, kun ei haeta taloudellista hyötyä. Kun tarjotaan alkoholijuomaa alaikäiselle, niin se aina osuu tähän rangaistussäännökseen, ja jos se on vakavammassa muodossa, niin siitä pitää tuomita sitten kuten pahoinpitelystä.

Alkoholijuomien hallussapitoa koskevien ikärajojen rikkominen säilyisi edelleen sakkorikoksena, josta voitaisiin määrätä rikesakko 20 euron määräisenä. Rikesakkomenettelyssä ei voida soveltaa konfiskaatiota koskevia säännöksiä elikkä normaalia menettämisseuraamusta. Koska olisi epäloogista, että alaikäinen saisi pitää laittomat alkoholijuomat hallussaan, mahdollistettaisiin nyt säännöksin se, että rikesakon määräämisen yhteydessä poliisimies voisi ottaa pois ja todisteellisesti hävittää alkoholijuomat, jos niiden arvo on vähäinen. Jos juomia ei voida pitää vähäarvoisina, rangaistuksesta ja konfiskaatiosta päätettäisiin rangaistusmääräysmenettelyssä.

Hallussapitoa koskevien ikärajojen noudattamisen tehostamiseksi poliisi voisi toimittaa henkilöntarkastuksen laittomasti hallussapidettyjen alkoholijuomien poisottamiseksi. Erityissäännös on tarpeen sen vuoksi, että rikkomuksesta ehdotetaan seuraamukseksi vain sakkorangaistus. Jos olisi tätä vakavammasta teosta kysymys, lievästä alkoholirikoksesta, jossa maksimirangaistus on kuusi kuukautta vankeutta, oikeus henkilöntarkastukseen seuraisi suoraan pakkokeinolaista ilman erityissäännöstä.

Henkilöntarkastuksen suorittaminen, siis laukun tai taskujen tutkiminen, edellyttää ehdotuksen mukaan, että objektiivisten seikkojen perusteella on syytä epäillä, että alle 18- tai 20-vuotias henkilö pitää hallussaan alkoholijuomia. Säännös ei mahdollista esimerkiksi tiettyyn tilaisuuteen tulevien henkilöiden rutiininomaista tarkistamista tai satunnaisten pistokokeiden suorittamista. Henkilöntarkastuksesta päätettäisiin konkreettisen epäilyn perusteella tapauskohtaisesti. Ehdotettu säännös on tarpeen paitsi alkoholilaissa olevien kieltojen valvomiseksi myös nykyisen oikeustilan selkeyttämiseksi. Käytännössä poliisi jo nykyisinkin on puuttunut tapauksiin, joissa alaikäiset esimerkiksi julkisella paikalla kantavat mukanaan alkoholijuomia muovikassissa.

Ilman tarkastusoikeutta oikeudellinen tilanne olisi erikoinen. Alaikäinen ei saa hankkia ja pitää hallussaan alkoholijuomia, ja toisaalta poliisimiehellä on oikeus ottaa alaikäiseltä pois laittomasti hallussapidetyt alkoholijuomat, koska ilman poisotto-oikeutta hallussapitokielto olisi isku ilmaan. Mutta saman logiikan mukaan poisotto-oikeus myös edellyttää tietyn asteista tarkastusoikeutta, jotta ylipäänsä voisi tulla eteen kysymys siitä poisottamisesta. Muutenhan se jäisi imaginääriseksi, kuvitteelliseksi, tämä asiaan puuttuminen, jos ei saisi tarkastaa näitä kasseja tai reppuja. Esimerkiksi poliisimies ei voisi tarkistaa, mitä esimerkiksi Helsingin Asematunnelissa myöhään illalla päihtyneenä oleskelevalla alaikäisellä on kassissaan, josta kuuluu voimakasta kilinää. Jo tällä hetkellä poliisi ilmeisesti käyttää tervettä järkeä ja tämän kaltaisissa tapauksissa tarkistaa nuoren kassin voidakseen ottaa pois laittomat alkoholijuomat ja estääkseen nuorta päihtymästä lisää. Tästä kysymyksestä näyttää julkisuudessa tulleen mittaluokkaansa suurempi sen takia, että kun Helsingin Sanomat poimii jonkun asian isoon otsikkoon, siitä tulee sitten valtakunnan uutinen ihan riippumatta siitä, minkälainen objektiivinen peruste sen asian kaivamiselle on tai onko siinä kyseessä mikään todellinen muutos esimerkiksi vallitsevaan asiantilaan.

Ed. Immonen viittasi yhteen kohtaan, joka varmasti vaatii tarkistamista käytäntöihin siitä, minkä ikäiset myyvät alkoholia. Kun tässä lakiehdotuksessa nyt täsmennetään ikärajoja ja alkoholirikosten alaa, niin sen pitää tietysti heijastusvaikutuksina näkyä myös kauppaliikkeissä ja ravintoloissa siinä, miten täällä myyjäpuolella alkoholia käsitellään. Selkeät ikärajat ovat paikallaan, jotta pystytään toimimaan tehokkaasti erityisesti tässä tilanteessa, jolloin halpojen alkoholijuomien vyörytys uhkaa rajojen avautuessa ja laillisestikin tuotujen alkoholimäärien kasvaessa. Tällaisen pimeän alkoholimarkkinan muodostuminen erityisesti alkoholin myymiseksi nuorille ja alkoholiongelmaisille on selvä vaara tässä tilanteessa, kun laillisestikin maahan tuotujen alkoholimäärien sallitut maksimit kasvavat moninkertaisiksi tähänastisesta.

Toivon, että tämä alkoholirikoksia koskeva uudistus käsitellään ripeästi eduskunnassa ja saadaan tämä vuoden kuluessa vielä voimaan. Siitä on apua alkoholiongelmien ennalta estämisessä.

Raimo Vistbacka /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ymmärrän kyllä ja kunnioitan oikeusministerin näkökantoja. Mutta minua on hieman jäänyt mietityttämään 50 a §:n 3 momentin — vai onko 4 momentti — 4 kohta eli se, että kun 18-vuotias voi mennä naimisiin ja hän on muutenkin itsenäinen hyvin monessa suhteessa, niin tässä kohdassa puututaan nimenomaan 18 mutta ei 20 vuotta täyttäneeseen, eli minun mielestäni nimenomaan tämä kohta on aika epälooginen yleisesti ottaen verrattuna muuhun lainsäädäntöön. Muuten olen kyllä arvoisan ministerin kanssa samaa mieltä, mutta tämä kohta minua häiritsee aika tavalla.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallitukselle on annettava täysi tunnustus ajankohtaisesta ja hyvästä esityksestä, jonka toivoisi nopeasti menevän lainsäädäntöön. Kun alkoholin vyörytys maahan on ennakoitavissa, silloin on erityisesti nuoriso vaarassa ja tarvitaan niitä keinoja, joilla poliisikunta voi hoitaa sitä tehtävää, millä voidaan estää ennalta alkoholin haittoja. Sen takia pidän erittäin hyvänä tätä tarkistusmahdollisuutta, mikä tässä lakiehdotuksessa on. Tällöin voidaan tehokkaasti puuttua tilanteeseen, kun havaitaan ja oletetaan olevan aihetta. Toivon hallituksen esityksen pikaista läpimenoa.

Antti Kaikkonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tätä lakiesitystä pitää tarkastella paitsi hallinnon myös nuorten näkökulmasta. Perinteisessä alkoholipolitiikassa on ajateltu, että alkoholinkulutusta voidaan vähentää kahta tietä: rajoittamalla alkoholin saatavuutta tai lisäämällä alkoholin hintaa. Alkoholin matkustajatuontirajoitusten poistaminen ja alkoholiveron alennus eivät olekaan perinteistä alkoholipolitiikkaa, vaan näiden uudistusten ja muutosten syyt ovat muualla. Itse asiassa uudistukset merkitsevät vanhan alkoholipolitiikan pakollista suunnan muutosta.

Alkoholirikoksia koskevien säännöksien uusimista voidaankin sanoa yritykseksi korjata pampulla sitä, mitä politiikalla ei ole pystytty saavuttamaan. Näin voidaan sanoa ainakin alkoholirikoksia koskevien säännöksien nuoria koskevia osia tarkasteltaessa. Matkustajatuontirajoitusten poistaminen ja alkoholiveroalennus vaikuttavat todennäköisesti haitallisesti myös nuorten alkoholinkäyttöön. Alkoholilaissa kielletään alle 18-vuotiasta pitämästä hallussaan alkoholijuomaa ja alle 20-vuotiasta pitämästä hallussaan väkevää alkoholijuomaa. Tällainen teko on nykyään ja myös tämän uuden ehdotuksen mukaan rangaistavaa.

Aikaisemmassa alkoholilaissa lievistä alkoholilain rikkomuksista seurasi päiväsakkoja. Uudessa esityksessä ehdotetaan rikesakon soveltamisalan laajentamista koskemaan eräitä vähäisiä alkoholilain vastaisia tekoja. Tämä on varsin perusteltua. Rikesakon määrääminen tuloihin perustuvien päiväsakkojen sijasta tehostaa alkoholilain valvontaa, koska seuraamuksen määrääminen olisi yksinkertaisempaa.

Nuoria koskevat alkoholijuoman hallussapitorajoitukset ovat ehdottomia kieltoja, ja siten niiden rikkominen voidaan arvioida osittain vakavammaksi teoksi kuin tilannetta, jossa aikuinen rikkoo alkoholilaissa säädettyjä alkoholijuoman nauttimiskieltoja. Tällä voitaisiin perustella ratkaisua, jonka mukaan nuorelle edelleen määrättäisiin nykyiseen tapaan päiväsakkoja alkoholilain hallussapitokieltojen rikkomisesta. Alkoholijuoman hallussapitoa koskevien ikärajojen rikkominen on moneen muuhun päiväsakoilla rangaistavaan tekoon verrattuna kuitenkin vähäinen rikkomus. Lisäksi suurempien sakkojen eli tuloihin perustuvien päiväsakkojen määrääminen nuorelle teosta, jossa aikuiselle samassa tilanteessa määrättäisiin rikesakko, on epäoikeudenmukaista. Päiväsakot voidaan lisäksi muuntaa vankeudeksi toisin kuin rikesakko, mikä lisää seuraamuksen ankaruutta. Tämän lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan, että rikesakko voitaisiin säätää seuraamukseksi myös alkoholilaissa säädettyjen alkoholijuoman tai väkevän alkoholijuoman hallussapitämistä koskevien ikärajojen rikkomisesta.

Arvoisa puhemies! Kun rikesakkoa ulotetaan vähäisistä alkoholilain rikkomuksista käsittämään myös nuorten tekemiä alkoholijuoman hallussapitorikoksia, törmätään lainsäädännöllisiin ja käytännön poliisitoimintaan liittyviin vaikeuksiin. Alle 18-vuotiaan hallussaan pitämä alkoholijuoma tai alle 20-vuotiaan hallussaan pitämä väkevä alkoholijuoma tulisi rikoslain 10 luvun säännösten nojalla tuomita valtiolle menetetyksi. Rikesakkomenettelyssä ei kuitenkaan ole mahdollista määrätä menettämisseuraamusta. Laittomasti hallussapidettyjä juomia ei siten voida julistaa valtiolle menetetyiksi rikesakon määräämisen yhteydessä. Alaikäisen hallussaan pitämät alkoholijuomat on kuitenkin perusteltua saada häneltä pois ja hävityttää. Tämän vuoksi nyt ehdotetaan säädettäväksi, että nuoren laittomasti hallussaan pitämä alkoholijuoma voidaan ottaa häneltä pois ja hävityttää rikesakon määräämisen yhteydessä, jos hallussapidetyn juoman arvo on vähäinen. Tämä voidaan katsoa perustelluksi ja oikeudenmukaiseksi poikkeukseksi rikesakkomenettelystä sekä myös aikuisten ja nuorten yhdenvertaisuudesta lain edessä, vaikka vastaavassa tilanteessa aikuisilta voidaan kaataa maahan vain avoimissa astioissa oleva alkoholijuoma.

Mutta, arvoisa puhemies, huomattavasti heikommilla jäillä ollaan, kun uudessa alkoholilaissa ehdotetaan alkoholijuoman hallussapitämistä koskevien ikärajojen valvontaa tehostettavaksi myös pakkokeinojen avulla. Esityksessä ehdotetaan, että alle 18-vuotiaalle, jota on syytä epäillä alkoholijuoman hallussapitämisestä, tai alle 20-vuotiaalle, jota on syytä epäillä väkevän alkoholijuoman hallussapitämisestä, saadaan tehdä henkilöntarkastus. Tämä tarkoittaisi sitä, että poliisi voisi tarkistaa nuoren vaatteet ja laukun alkoholijuoman löytämiseksi ja sen poisottamiseksi. Poliisilla ei nykyisin ole oikeutta henkilöntarkastukseen mainituissa vähäisissä rikkomuksissa. Henkilöntarkastuksen salliminen teosta, josta voidaan määrätä rikesakko, olisi poikkeuksellista. Lain perustelun mukaan henkilöntarkastuksen käyttöä mainitusta vähäisestä rikkomuksesta puoltaa rangaistussäännöksen tarkoituksena oleva alaikäisten ja nuorten suojeleminen alkoholinkäytön aiheuttamilta haitoilta. Väitetään, että ilman ehdotettua pakkokeinoa alkoholijuomien hallussapitoa koskevien ikärajojen valvonta sekä alkoholijuomien poisottaminen alaikäiseltä olisi käytännössä hyvin vaikeaa.

Arvoisa puhemies! Rikosoikeudellisia keinoja tulee yhteiskunnallisessa ohjauksessa käyttää viimeisenä keinona. Tämä pitää erityisesti paikkansa, kun kyse on nuorista ja lapsista, joiden kohdalla säätelijänä pitäisi olla koti- ja koulukasvatuksen. Nyt säädetään pakkokeinoista nuoria kohtaan, kun on vuosia epäonnistuttu yleisessä alkoholipolitiikassa. On myös syytä muistaa, että henkilökohtainen koskemattomuus on Suomessa perustuslain suojaa nauttiva perusoikeus. Voidaan kysyä, miten se vaikuttaa nuorten lainkuuliaisuuteen ja käsitykseen aikuisten ja nuorten yhdenvertaisuudesta lain edessä, jos nuorten perustuslailliset oikeudet sysätään syrjään, kun kyse on melko pienestä, rikesakolla kuitattavasta asiasta.

Arvoisa puhemies! Olen keskustellut tästä lakiesityksestä kymmenien nuorten kanssa. He suhtautuvat tähän lakiesitykseen varsin yksituumaisen kriittisesti. Kyse ei ole heille niinkään halusta ryypiskellä, vaan ihmisarvoisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta: Onko nuori todella ihmisenä vähemmän arvokas kuin aikuinen?

Ed. Suvi Lindén merkitään läsnä olevaksi.

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Nuo perussäännökset siitä, minkälainen alkoholin hallussapito nuorelle tai alle 20-vuotiaalle on luvallista ja laillista, löytyvät alkoholilaista. Niihin ei tule siis mitään muutoksia, ja nythän on kysymys niitten kriminalisoinnista. Tällä hetkellä, kun tällainen alkoholijuoman mukana pitäminen on lievä alkoholirikos, josta on rangaistusmaksimi aina kuuteen kuukauteen vankeutta, tällainen henkilöntarkastus on mahdollista. Tässä on siis se virhe, että nyt kerrotaan isoin otsikoin, että tämmöistä yhteiskunnan pakkovaltaa ulotetaan sellaisiin vähäpätöisiin tekoihin, joihin nyt poliisi ei ole voinut mitenkään puuttua. Nyt se on mahdollista, ja kun tässä nyt tehdään sitten selkeämpi näitten rikkomusten porrastaminen siten, että tämä lievin pää erotetaan ja siitä selviää rikesakolla, niin kuitenkin niitten samojen tekojen selvittämiseksi edelleen on tarpeen se henkilöntarkastus elikkä käytännössä niitten reppujen tai pussukoiden läpikäyminen, ja tämä on kirjattava tässä yhteydessä sitten poikkeussäännöksenä, jotta nykyinen tarkastusmahdollisuus ja poliisin puuttumismahdollisuus voisi säilyä. Tästä on tässä esityksessä kysymys, ei laveammista poliisin oikeuksista tai valtuuksista vaan nykyisten säilyttämisestä siinä tilanteessa, kun rangaistussäännökset porrastetaan oikeammin siten, että tämä lievin pää kirjoitetaan omaksi tekomuodokseen, josta sitten tulee vain rikesakkoseuraamus.

Pekka Kuosmanen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ministeri Koskisen ja hallituksen tekemä esitys muistuttaa hyvin paljon minusta Neuvostoliiton aikoja. Eli sieltä tämä laki on kopsattu eli henkilön koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen suojaan, kosketaan lain kautta. Eli jos alta 20-vuotiaalta henkilöltä löytyy repusta jotain alkoholia, niin tuntuu ihmeelliseltä, että poliiseilla ei ole muuta tekemistä kuin kytätä näitä. Eli kun nuoret menevät johonkin ravintolaan tai tanssitilaisuuteen, niin portieerit ja nämähän tarkistavat ne reput tarvittaessa. Minkä takia ihmisten liikkuvuuteen kaduilla ja toreilla puututaan lainsäätäjän kautta? Henkilökohtaisesti minä en hyväksy tällaista menettelyä.

Ed. Mauri Pekkarinen merkitään läsnä olevaksi.

Annika Lapintie /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kyllä tämä hallituksen esitys nyt näyttää siltä, että tässä on hätävarjelun liioittelua. Ensin hallitus päättää esittää alkoholiveroa alennettavaksi tietäen hyvin, että alkoholiveron alennus nimenomaan lisää nuorten alkoholinkäyttöä ja mahdollisuutta ostaa viikkorahoilla enemmän alkoholia, koska nuoret eivät varmastikaan olisi lähteneet sinne Viroon eivätkä lähde nytkään tuomaan sieltä alkoholia ja vanhemmatkin jo siihen sitten puuttuisivat. Vastauksena sitten tähän omaan typerään tekoonsa hallituksella on tämän lainsäädännön muuttaminen niin, että kaikista ministeri Koskisen hyvistä yrityksistä huolimatta kyllä tässä nyt lievemmässä tekomuodossa edelleen lisätään poliisin valtuuksia. Tuntuu olevan hallituksen nykylinjan mukaista, että kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin vastataan poliisin valtuuksia lisäämällä. Ihmettelen kyllä kovasti, minkä takia sosialidemokraattinen ministeri Koskinenkin tällaisen menon takana on.

Petri  Salo  /kok (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Oppositiosta joutuu sosiaalidemokraattista oikeusministeriä ja hänen ministeriötään myöskin puolustamaan, koska luettuani nämä lakiesityksen perustelut ihan tarkalleen huomasin, että tässä on kyllä ihan oikea tarkoitus. Me kaikki tässä salissa käsitämme, että nämä spesiaalisäännökset, jotka koskevat alle 18-vuotiasta tai alle 20-vuotiasta henkilöä, ovat nimenomaan spesiaalisäännöksiä, jotka koskevat iältään nuoria henkilöitä. Niitä ei voi edes täyttää 20 vuotta täyttänyt henkilö, vaan ne koskevat nimenomaan nuoria henkilöitä.

Me kaikki tiedämme, että tämä ei ole poliisin päätehtävä. Suomalaisen poliisin aika ei kerta kaikkiaan riitä näihin muuten kuin silloin, kun on jokin erityinen valvonta tai on epäjärjestys tulossa, että joudutaan näihin puuttumaan. Monesti seurauksena ei välttämättä ole edes sakko tai rikesakko, vaan se voi olla huomautus tai se voi olla kehotus viedä alkoholijuomat yleiseltä paikalta pois.

Ei näitä asioita pidä ajatella minkään (Puhemies koputtaa) Neuvostoliiton kautta vaan siten, että näitä säännöksiä noudatetaan ja niillä on myöskin ennalta ehkäisevä merkitys.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pyydän muistuttaa, että vastauspuheenvuorot ovat minuutin mittaisia.

Lauri Oinonen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kuosmaselle haluaisin sanoa, että kenties silloin, kun nuoret menevät ravitsemusliikkeeseen tai huvikeskukseen, jossa on valvoja, alkoholijuomat siinä sisälle päästäessä joutuu jättämään pois, mutta nämä nuoretpa menevätkin usein tuonne rannoille tai missä nuoret haluavat muuten omin päinsä kokoontua, ja siellä ei kukaan järjestysmies ole valvomassa. Silloin on tarpeen, että poliisi saa tämän välineen käyttöönsä, jota tämä erinomainen hallituksen esitys nyt on antamassa.

Ahti  Vielma  /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minusta tämä ehdotus ei ole hallitus—oppositio-asia laisinkaan, vaan tämä on asia, jossa pitää ajatella nuorten etua ja nuorten tulevaisuutta. Minä pidän tätä hyvänä ehdotuksena. Alkoholiongelmat nuorten ja nimenomaan vielä lasten keskuudessa ovat kasvaneet viime vuosina selvästi. Ei ole ollut keinoja puuttua asiaan. Jos kodit ovat unohtaneet lapsensa kaduille alkoholinkäytön pariin, niin silloin täytyy olla myöskin virkavallalla oikeudet ja mahdollisuudet puuttua asiaan. Uusi järjestyslaki ja tämä laki yhdistettynä merkitsevät sitä, että poliisikunnalle ja valvoville viranomaisille tulee keinot puuttua asiaan. Minä tervehdin koko tätä esitystä kaiken kaikkiaan tyydytyksellä.

Ben Zyskowicz  /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Olisin halunnut puuttua ed. Lapintien puheenvuoroon, jossa hän käytti tilaisuutta hyväkseen arvostellakseen yleisellä tasolla poliisin valtuuksien lisäämistä. Poliisin valtuuksia, ottamatta tähän esitykseen sen enempää kantaa, on viime vuosien ja vuosikymmenen aikana lisätty nimenomaan sen vuoksi, jotta voitaisiin paremmin ennalta ehkäistä ja tarvittaessa selvittää ja tutkia vakavia rikoksia. Tämän vuoksi on lisätty poliisin mahdollisuutta puhelinkuunteluun, on lisätty poliisin mahdollisuutta teletunnistetietoihin ja on myös lisätty poliisin mahdollisuutta tekniseen tarkkailuun. Yleensä aina, kun näitä uudistuksia on tehty, niin joko ed. Lapintie itse tai vähintäänkin hänen toverinsa ovat olleet täällä vastustamassa näitä poliisin lisääntyviä valtuuksia. Kuitenkin näiden ansiosta on saatu Suomessa selvitettyä monia mitä vakavimpia rikoksia, murhia, ryöstöjä, raiskauksia, jotka muuten (Puhemies koputtaa) olisivat jääneet selvittämättä. Eli eiköhän anneta poliisille ne valtuudet, joita se tarvitsee rikollisuuden vastaisessa taistelussa.

Annika Lapintie /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Yhdestä asiasta olemme varmasti samaa mieltä ed. Zyskowiczin kanssa eli siitä, että poliisi tarvitsee vakavien rikosten selvittämiseen valtuuksia. Näin on myös tapahtunut, enkä itse ainakaan muista koskaan niitä täällä vastustaneeni.

Sen sijaan kyllä meidän käsityksemme vakavista rikoksista ed. Zyskowiczin kanssa on aika erilainen. Jos esimerkiksi laillisten maalipurkkien mukana kuljettaminen, mistä on järjestyslain uusi säännös, on tällainen vakava rikos, joka vaatii poliisin valtuuksien lisäämistä, niin siitä olen kyllä jyrkästi eri mieltä ed. Zyskowiczin kanssa. Minusta yhteiskunnan ongelmiin vastaaminen poliisin valtuuksia lisäämällä ei ole oikea keino eikä oikea tie. Kyllä toivoisin, että täällä erotettaisiin vakavat, oikeat, vaaralliset rikokset ja nuorten kadulla kuljeskelu maalipurkin kanssa tai se, että 18 vuotta täyttänyt kuljettaa mukanaan alkoholia ja sitten annetaan poliisille lupa tällaisen ihmisen tarkastamiseen. (Puhemies koputtaa) Kyllä ne ovat aivan eri asioita.

Arto  Bryggare  /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minäkin puuttuisin ed. Lapintien siihen kommenttiin, jossa hän arvioi alkoholiverotuksen muutosta niin, että se on saanut aikaan tämän suuren tarpeen. Olen samaa mieltä siitä, että tämä esitys on erinomainen ja se tulee tarpeeseen, mutta ed. Lapintie haluaa ummistaa silmänsä siltä riskiltä, mitä tapahtuisi, jos me emme reagoisi siihen ongelmaan, joka liittyy Virosta tuotavan mahdollisesti pimeän viinan tänne tuontiin. Se se vasta lisäisi nuorten ongelmia täällä. Kaikki ovat nähneet, mitä Virossa on tapahtunut. Siellä on ihmisiä kuollut alkoholimyrkytyksiin. Tilanne on hankala, eikä pelkästään Virossa. Alkoholi pitää saada järjestäytyneesti käytetyksi niin, että se tulee kaupoista eikä pimeiltä markkinoilta. Ihmettelen, miksi ed. Lapintie haluaa tämän asian unohtaa.

Tämä hallituksen esitys on erinomainen. Ed. Kuosmasen sivuvedot ovat kyllä vähän erikoisia. Jos me samaan aikaan lentoturvallisuutta hoitaisimme samalla tavoin eli emme käyttäisi läpivalaisulaitteita (Puhemies koputtaa) mennessämme lentokoneeseen, niin montahan sieltä alas tulisi, jos erilaisia aseita sinne saisi kuljettaa.

Päivi  Räsänen  /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ihmettelen kyllä syvästi tätä kriittisyyttä hallituksen esitystä kohtaan. Lasten ja nuorten ryyppääminen ei ole suinkaan sellainen ihmisoikeus, jota tulisi erityisesti vaalia ja joka tulisi nähdä jonkinlaisena tasavertaisena oikeutena aikuisten kanssa. Minun mielestäni tässä puheena olevassa pykälässä on nimenomaan kysymys alaikäisten ja nuorten suojelusta. Alkoholiveron alentaminen oli virhe, mutta kyllä tämä hallituksen esitys olisi tarpeen ilman alkoholiveron alentamisen aiheuttamaa alkoholinkäytön lisäämistäkin.

Petri Salo  /kok (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä muistaa myöskin poliisilain 22 §, joka on tällä hetkellä voimassa olevaa oikeutta, joka mahdollistaa poliisille aika pitkälle menevät valtuudet silloin, kun hän tarkastaa esimerkiksi tilaisuuteen saapuvaa tai sen välittömässä läheisyydessä olevaa henkilöä riippumatta, onko näillä minkä verran aineita mukanaan tai ei. Tällä halutaan nimenomaan ennalta ehkäistä, että esimerkiksi yleisötilaisuudessa, jalkapallo-ottelussa tai muussa, ei tapahdu vahinkoa vaan pyritään estämään se ennalta.

Korostaisin nyt myös kuitenkin koko salille sitä, että jos tämä vanha lievä alkoholirikkomus jätettäisiin voimaan, joka mahdollistaa poliisin myös ottaa alkoholijuomat pois tarvittaessa ja katsoa, mitä nuorella on hallussaan, niin tilanne ei muuttuisi miksikään. Tämä on voimassa olevaa oikeutta jo tänä päivänä. Ainoastaan nyt on kysymyksessä se, että tulee uusi säännös, rikesakkosäännös, lievempi seuraamus nuorelle tavallaan tästä alkoholirikkomuksesta (Puhemies koputtaa) kuin nykyisin on, ja kumminkin tätä arvostellaan. Nyt en ymmärrä tätä teidän johdonmukaisuuttanne.

Annika Lapintie /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Ed. Bryggare arveli, että ilman tätä rikoslain muutosta meidän nuoremme alkaisivat kuolla alkoholin korvikkeisiin. Tästä rohkenen olla eri mieltä. Ne ihmiset, jotka ovat alkoholin korvikkeeseen kuolleet, ovat niin Virossa kuin Suomessakin olleet alkoholisoituneita, syrjäytyneitä ja aikuisia ihmisiä eivätkä suinkaan nuoria. Kyllä tämä hallituksen esitys alkoholiveron alennuksesta nimenomaan tarkoittaa sitä, että nuorilla on enemmän taskurahaa käytettävänään keskikaljaan ja siidereihin. Minusta se on todella typerä laki ja typerä päätös, eikä sitä paranneta rikoslakia koventamalla.

Erkki Pulliainen  /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä keskustelu palauttaa mieliin sen, että kun sanoo a, niin joutuu sanomaan b, c ja d. Toisin sanoen, mitä enemmän liberalisoidaan mahdollisuuksia saada viinaa ja mitä halvemmalla, sitä enemmän ongelmia yhteiskuntaan tulee, ja niihin ongelmiin on sitten pakko reagoida.

Ed. Lapintie on periaatteessa siinä oikeassa, että pitää olla poliisin valtuuksien lisäämisen kannalta varovainen, koska ne helposti voivat johtaa myöskin ylireagointiin, mutta tässä tapauksessa tämä reagoinnin aste, tämä vasteaste, on asiallinen ja ok. Mutta periaatteessa pitää olla aina harkitsevainen, ja tämänlaatuinen keskustelu on aina paikallaan.

Sari Essayah /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tuntuu kummalliselta, että tässä salissa tämä asia on muuttunut ihmisoikeuskysymykseksi, kun kuitenkin kysymys on siitä, että halutaan suojella nuoren ihmisen elämää. Kuinka moni meistä sitten alkoholimyrkytyksen saaneen nuoren ruumiin äärellä on sanomassa, että kysymys on ihmisoikeuksista.

Tietenkin ed. Kaikkonen oli ihan oikeassa sanoessaan, että tämä kertoo sitten jo siitä välinpitämättömyyden tasosta, että kun vanhemmat eivät ole kotona näitä asioita opettaneet, koululaitos ei ole siinä onnistunut, niin silloin tullaan tähän tilanteeseen, että joudutaan käyttämään pakkokeinoja.

Mutta koska me muutenkin lainsäädännössä olemme lähteneet siitä, että alle 18-vuotiaan nuoren harkintakyky ei ole sama kuin aikuisen, niin on ihan selvää, että meidän tulee suojella nuoren ihmisen elämää, ja siinä mielessä tämä lakiesitys on mitä parhain. Ymmärrän kyllä tietenkin, että tässä todellakin paikataan sitä, että ensin mennään alentamaan alkoholiverotusta, ja tietenkin Viron liittyminen EU:hun tuo myös ne omat vaaransa mukanaan, mutta siitä huolimatta kannatan lämpimästi tätä henkilöntarkastuspykälää tässä laissa.

Katri Komi /kesk:

Arvoisa puhemies! Savossa on eräin paikoin otettu selkeä linja lasten alkoholinkäyttöön: Poliisi on kaatanut alaikäisten päihtyneiden alkoholijuomia maahan tavatessaan. Päihtyneenä olevista lapsista kaduilla on ilmoitettu vanhemmille ja pyydetty heitä noutamaan, ja jos vanhempien oman päihtymystilan vuoksi esimerkiksi näin ei ole kyetty tekemään, silloin mennään tietenkin jo lastensuojelun puolelle.

Myös limudiskoja on järjestetty lasten toivomuksesta. Jatkuvastihan valitetaan, ettei nuorille ole mitään tekemistä. Se, että näissä on puhallutettu sisäänpääsyn ehtona ja poliisikin on ollut paikalla, on ollut lastenkin oma toive puhumattakaan heidän vanhemmistaan, jotka miettivät, uskaltaako lapsensa mihin päästää. Näen tämän, että poliisit puhalluttavat näissä limudiskoissa esimerkiksi, yhtä lailla positiivisena poliisin julkikuvan kannalta tehtävänä työnä kuin esimerkiksi kouluvierailut tai ratsupoliisit katukuvassa. Mutta toki eivät poliisit kasvatustyötä tee, esimerkkeinä ja kasvattajina toimimme me kaikki.

Hivenen ihmettelen tuosta esityksen tavoitteista kohtaa 4.3 "Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle". Siinä on mielestäni tietynlainen eettinen kannanotto sen puolesta, että kotikasvatukseen kuuluu alkoholin tarjoaminen esimerkiksi aterian yhteydessä tai sen opettaminen lapselle. Tämä on mielestäni aika kyseenalainen asia. Voiko lapsi silloin itse päättää, haluaako hän pysyä raittiina? Onko hän ikänsä puolesta esimerkiksi 13—14-vuotiaana kypsä tätä päätöstä tekemään? Toivoisinkin, että tätä muotoilua parannettaisiin vielä jatkokäsittelyssä.

Mikko  Immonen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä tietysti on lapsen edusta kysymys, näin me varmasti ajattelemme, mutta tullaan pikkasen eri teitä. Mutta tämä pakkotarkastusasia on se, minkä näen myöskin ehdottomasti lapsen etuna. Tulee helposti se tilanne, viittaan koulukäytäntöön, että opettajat ottavat tiettyjä lapsia suojellakseen, niin sanottuja juorukelloja, ja heistä mittaavat sitten sen, mitkä lapset ovat huonoja ja mitkä hyviä. Heiltä otetaan kaikki se tieto, mikä tulee oikeana tietona.

Kun ed. Salo täällä kertoi, ettei poliisien aika riitä tämmöisten touhujen tekemiseen, niin viittaan tähän puheenvuoroon sikäli, että kun opettajat ovat arvovaltaisia henkilöitä, he antavat tietonsa näiden juorukello-oppilaiden perusteella, että siellä ja siellä lapsilla on alkoholia, ja sitten poliisit tulevat ja sillä vähällä ajalla tarkastavat näitten tietojen perusteella pitkän joukon lapsia, joilla ei mitään olekaan taskussaan. Mitä sitten? Sitten tulee epäiltyjä pitkä rivi, ja tällä tavalla me saamme rikoskierteen, jossa ei ole häntää, ei sitten ollenkaan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Komi viittasikin puheenvuorossaan tähän mikkeliläiseen limudiskoon. Viime viikollahan tiedotusvälineissä käytiin keskustelua poliisin toiminnasta, kun poliisi puhallutti tällaisen päihteettömän, alaikäisille tarkoitetun diskon ovella näitä alaikäisiä sisääntulijoita. Tässä yhteydessä sisäministeriön johdosta ymmärtääkseni puututtiin asiaan ja todettiin, että poliisilla ei ole laillisia valtuuksia tällaiseen puhallutustoimintaan, joka on kuitenkin ollut useita vuosia käytäntönä ja toiminut hyvin. Tiedustelisinkin oikeusministeriltä: Milloin hallitus aikoo tuoda selkeät säädökset ja esitykset päihdetestauksista, joita on toivottu myös esimerkiksi eräissä oppilaitoksissa toteutettuihin huumetesteihin, joista on myös positiivisia kokemuksia, mutta jotka on jouduttu lopettamaan juuri näiden puutteellisten säädösten vuoksi?

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä alkoholilainsäädännön ajanmukaistaminen on vähintä, mitä eduskunta voi tehdä hallituksen harjoittaman alkoholinkäytön lisäämistä suosivan budjettipolitiikan vastapainoksi. Poliisin ja myös sairaaloiden ja terveyskeskusten kannalta erityisesti tuleva viikonloppu ja yleensä koko tuleva kevät ja kesä ovat varmasti työntäyteistä aikaa, kun samalla rahalla saa enemmän ja väkevämpää juotavaa kuin tähän saakka. Esimerkiksi poliisin määrärahoissa ei kuitenkaan tämä alkoholin hinnanalennus ja siitä ihan todennäköisesti johtuva työmäärän lisäys ole näkynyt lisääntyneinä poliisin resursseina.

Omakohtaisten poliisin työssä saamieni kokemusten perusteella olen viime vuosina useassa yhteydessä ollut aktiivinen, jotta alkoholilainsäädäntöä saataisiin muutettua siten, että rikesakkomenettely laajenisi myös alkoholirikoksiin. Lakialoitteessani valtiopäivillä 1999 olen käsitellyt nimenomaan tätä asiaa huvitilaisuuksien turvallisuutta ja järjestystä valvovan poliisin kannalta.

Voin mainita esimerkin ihan sieltä elävästä elämästä poliisin työstä. Esimerkiksi desilitran tai parin alkoholimäärän hallussapito aiheuttaa nykyisten säännösten mukaan, jos poliisi haluaa siihen puuttua, suuren työmäärän ensinnäkin monine selvittelyineen, kuten tulotietojen selvittelyineen, kun ainoa mahdollisuus tällä hetkellä on päiväsakkojen määrääminen. Käytännössä sitä paitsi päiväsakkojen perusteella määräytyvä sakko on useissa tapauksissa jäänyt niin pieneksi, että jos rikesakkomenettely olisi mahdollinen, saavutettaisiin parempi ennalta estävä vaikutus, kun rangaistuskin olisi rikesakkolainsäädännön voimassa ollessa tuntuvampi. Hallituksen esittämä rikesakkomenettely alkoholirikkomuksissa hyvin todennäköisesti tulee jopa huomattavasti parantamaan poliisin mahdollisuuksia puuttua yhä useampiin alkoholirikkomuksiin, erityisesti jo täällä moneen kertaan mainituissa suuremmissa yleisötapahtumissa ja huvitilaisuuksissa.

Arvoisa puhemies! Tähän liittyen haluan vielä todeta, että poliisin työssä nuorison alkoholinkäyttö aiheuttaa erityisen paljon ongelmia siksi, että poliisin mahdollisuudet puuttua alle 15-vuotiaiden, siis nimenomaan alle 15-vuotiaiden, tekemisiin ovat lähes olemattomat. Alle 15-vuotiaisiin voidaan soveltaa pääsääntöisesti vain lastensuojelutoimenpiteitä. Näihin pelkkiin lastensuojelutoimenpiteisiin vetoaminen on aika tehotonta silloin, kun kyseessä on alkoholiriippuvainen alle 15-vuotias, joka tietää sitä paitsi oikeutensa eli sen, ettei poliisilla käytännössä ole keinoja tarkistaa kasseja, ei ole keinoja tarkistaa taskuja eikä myöskään oikeutta sakottaa edes rikesakolla.

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys antaa poliisille tarvittavia työvälineitä esimerkiksi siten, että alkoholirikkomuksesta epäillyn kassiin on lupa kurkistaa, mutta tällä lainsäädännöllä ei pystytä kuitenkaan mitenkään korjaamaan sitä epäkohtaa, sitä tosiseikkaa, että alle 15-vuotiaat saavat edelleen vedota rikosoikeudelliseen alaikärajaansa ja syyllistyä sen nojalla rikoksiin ja rikkomuksiin oikeudellisten seuraamusten ulottumattomissa. Sen vuoksi, että alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten ja rikkomusten määrä on lisääntynyt ja alkoholin hinnan alentaminen mahdollisesti, joidenkin mielestä todennäköisesti, lisää tätä ei-toivottua kehitystä, olisi paikallaan pohtia sitä, miten saamme seuraamusjärjestelmässä olevan alle 15-vuotiaan mentävän aukon paikattua. Tässä tarkoituksessa olen vakaasti harkinnut ja tulen jättämään eduskunnalle vielä tänään lakialoitteen rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan poistamiseksi.

Herra puhemies! En tietenkään halua tässä yhteydessä avata keskustelua tästä aloitteesta. En ole sitä vielä jättänyt, vaan tulen jättämään, mutta sille avautuu tilaisuus siihen keskusteluun sitten myöhemmin lähetekeskustelun yhteydessä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ihan muutama kommentti myöskin täältä puhujakorokkeelta tähän alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamiseen.

Tässä keskustelussa näyttää unohtuneen se, että meidän vanha alkoholirikoksia koskeva säännöstömme on vuodelta 68, joka on ollut siis voimassa jo noin 35 vuotta, eli tällainen ajankohtainen päivitys on myöskin paikallaan alkoholirikoksia koskien, varsinkin nyt, koska tämä tilanne elää voimakkaasti, kun alkoholin hinnat ovat muutama päivä sitten laskeneet. Meillä on tietenkin pelättävissä, että alkoholin lisääntynyt kulutus ja ongelmat myöskin tulevat lisääntymään, ja sitä kautta myöskin lainsäädäntö tulee ihan oikeaan aikaan tänne eduskuntaan tällä hetkellä.

On ihan paikallaan, että meillä määritellään tarkasti törkeä alkoholirikos ja ne seuraamukset, samoin myöskin tämä lievä tekomuoto, joka nyt erityisesti keskusteluttaa eduskuntaa. Se keskusteluttaa lähinnä sen takia, että kun lakiesityksessä sanotaan, että alle 18-vuotiaalle, jota olisi — korostan ilmaisua — syytä epäillä alkoholilain vastaisesta alkoholijuoman hallussapitämisestä, tai sitten alle 20-vuotiaalle henkilölle, jota olisi syytä epäillä väkevän alkoholijuoman hallussapitämisestä, voitaisiin tehdä henkilöntarkastus alkoholijuoman tai väkevän alkoholijuoman löytämiseksi. Tällöin poliisi voisi ottaa pois laittomasti hallussapidetyt alkoholijuomat tai väkevät alkoholijuomat tai tarvittaessa hävittää ne, jos juomien arvo on vähäinen.

Mitään siis merkittävää uutta neuvostoliittolaista lakia tässä ei olla kyllä todellakaan tuomassa Suomeen, vaan tämä on poliisin ihan jokapäiväistä työtä. Jokainen käsittää, että jos meillä on rikoslaissa säädelty alle 18-vuotiaalle tai alle 20-vuotiaalle jotkut erityiset toimintavelvollisuudet, niin eihän siitä mitään tulisi, jos me samalla sanoisimme, että näitä säännöksiä eivät saa ainakaan viranomaiset valvoa. Eihän tämä yhteiskunta voi kerta kaikkiaan tällä periaatteella edes toimia. Tai jos käännetään keskustelu siihen suuntaan, että mikäli nuorella henkilöllä on huumeita, puhutaan nyt sitten vaikka hasiksesta, vähäinen määrä taskussaan ja meillä on lievä huumausainerikos myöskin rikoslaissa, niin me sanoisimme, että tätäkään säännöstä ei saa valvoa, puhumattakaan siitä, että poliisi ottaisi nämä huumeet pois häneltä. Eli tämä keskustelu on mennyt siinä mielessä ihan vikaraiteille.

Haluan myöskin muistuttaa nykyisestä poliisilain 22 §:stä ja hieman referoida sitä, mitä siinä tällä hetkellä jo on eduskunta säätänyt. Siinä sanotaan: "Poliisimiehellä on oikeus kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöönottamisen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen yhteydessä tarkastaa henkilö ja hänen mukana olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisen taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille."

Lisäksi 3 momentissa sanotaan vielä: "Poliisimiehellä on oikeus oikeudenkäyntiin sekä erityistä suojelua edellyttävään yleiseen kokoukseen, yleisötilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tapahtumaan osallistuvien turvallisuuden varmistamiseksi tarkastaa tällaiseen tilaisuuteen saapuva tai sen välittömässä läheisyydessä oleskeleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle."

Kun katson näitä olemassa olevia säädöksiä ja vertaan niitä tähän hallituksen esitykseen, niin ei tässä nyt minkäänlaista vallankaappausta suomalaiselle poliisille olla tällä hetkellä tekemässä. Olen ymmärtänyt niin, että myöskin tämä laki menee perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, joka tietenkin tältä periaatteelta tarkastelee, että nyt kun tulee uusi rikesakkoseuraamus alkoholirikoksesta, niin onko kohtuutonta ja onko meidän perustuslakimme ja kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien mukaista se, että poliisi voi tarvittaessa myöskin ottaa sitten nämä aineet pois, mikäli niitä nuorella tavataan.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Jotenkin minulla on vähän outo värinä rinnassa nyt tätä asiaa kuunnellessani ja tunnustellessani, miten tämä maailmanmeno on olemassa. (Ed. Lamminen: Ottakaa pienet!) — Ed. Lamminen, pienetkään tähän eivät auta, pitäisi ottaa vähän suuremmat. — Jotenkin epäilyttää, että oikeusministeriö on usein monissa lakiesityksissään epäonnistunut, ja semmoinen epäily on olemassa, olisiko tässäkin samanlaista olemassa. Mutta lukemalla se ei ole vielä selvinnyt.

Jotenkin epäilyttää myöskin se aihe, että kun ajattelee, että kenen kanssa olen ollut aina samaa mieltä täällä eduskunnassa — tulee nyt mieleen ensimmäisinä ed. Räsänen ja ed. Oinonen — niin tällä kertaa tuntuisi, että minä suhtautuisin vähän kriittisemmin tähän näkemykseen toisin päin. Jos tätä asiaa katsoo vielä myöskin sen osalta, että ed. Lapintie ja ed. Immonen mielestäni ovat eri aatemaailmasta olemassa kuin itse ja jotenkin miellyttää se tuntemus, millä he lähestyvät tätä kansalaisten näkemystä tässä asiassa, niin sillä pohjalla epäilen, mitenhän tämä nyt näin on olemassa. Sitten kun ed. Kuosmanen, joka usein on ollut minun kanssani eri mieltä monesta asiasta, verratessaan siihen, että tämä lakiesitys on tuolta Neuvostoliiton ajoilta ja vähän sitä ideologiaa tukien taikka torjuen, niin tämäkään ajatus ei ole mitenkään vieras olemassa, jolloin tätä asiaa pohtiessani vähän on ajatellut ... Oikein kunnon vihreätä näkemystä en ole kuullut, mutta ed. Pulliainen kyllä käytti vähän tämän oman henkisen puheenvuoroni sisällön mukaisen puheenvuoron, jossa tuntuma tuli, että kun ottaa asian a, joutuu ottamaan asian b, c ja niin eteenkin päin.

Kyllä mielestäni tässä esityksessä on pyritty oikeaan suuntaan. Täällähän kumotaan, vuodelta 32:ko se oli, tämä aavalta mereltä salakuljettamista koskeva laki. En tiedä, minkä takia se pitää kumota, kun onhan se aava meri vieläkin olemassa. Jos tätä maailmaa katsotaan ja arvellaan eteenpäin, niin sitten kuitenkin täällä rikoslain 50 a luvun 1 §:ssä kerrataan, mitä tämä alkoholirikos on olemassa, ja tämä ensimmäinen kohta sattui silmään, kun täällä mainitaan ykköskohdassa "valmistaa alkoholijuomaa tai väkiviinaa". Ei ammattitaitoni ihan tarkkaan riitä selvittämään sitä, mitä tämä on, mutta minä olettaisin, että se käsittelee pontikan keittoa. Kun tätä kansan keskuudessa miettii ja arvelee, kun hallitus tässä epäonnistuneessa esityksessään, missä alkoholiveroa voimakkaasti alennettiin ... Näyttää olevan niin, että ilmeisesti tarvetta tulee alentaa eteenkinpäin, kun on tämä mediajulkisuus, mikä eilen uutisoi, että kaljarekat täyttivät tien, ja oli kuvat, kun kaljarekat ajelivat tietä pitkin. On se ihmeellistä lehtitekniikkaa, kun kuvat oli otettu ja lehti yöllä painettu, vaikka minusta ne rekat lähtivät aamulla liikkeelle. Tähän nähden ennakoiden miettisin, kun tämä alkoholin verotus menee niin alas ja häviää kilpailusyistä, että tämä pontikan keitto tulee mahdottomaksi taloudellisesti toteuttaa, ei suinkaan tämäkin ole niitä aloja, missä tulevaisuudessa annetaan jotakin EU-tukea tämän perinteen säilyttämiseksi. Mutta eipä tätä asiaa ole huomioitu tätä esitystä valmistellessa ja tehdessä. (Ed. Lamminen: Hallitus syö yrittäjiä!) — Tässä näyttää, ed. Lamminen, siltä, että hallitus ei paljon yrittäjyyttä tässä asiassa ymmärrä, ei tarvitsekaan ymmärtää.

Mutta vähän mietin ristiriitaisin tuntein, mitä tämä koko esitys tarkoittaa ja tämä tästä käyty keskustelu. Tämä lienee ainut esitys, mikä eduskunnassa laajempaan keskusteluun on tämän vuoden puolella päässyt ja suurempaa julkisuutta mediassakin saanut. Näyttää olevan niin, että vähin askelinhan se hallitus lähtee tänä vuonna toimimaan ja tuomaan näitä esityksiä, (Ed. Tiusanen: Ja vetää myös pois!) tuo varmasti hyviäkin, mutta ei tämä välttämättä niitä ensimmäisiä ole olemassa. — Tältä osin, jos on semmoisia tärkeämpiä esityksiä, niin kuin ymmärrän, niin vetää sitten pois, kun näyttää niin, että kaikkien mieleinen tahto ei toteudu eikä käy.

Herra puhemies! Tässä keskustelussa on pitkälti ollut vähän sellainen akseli, että on suvaitsevainen yhteiskunta, lasten kasvatuksesta huolta kantavat, ja sitten tämä eduskunnan poliisisiipi. Näyttää niin, että poliisisiipi on huolestunut, ettei heidän asemaansa vaan kavenneta eikä viedä. Siitä tässä esityksessä ei suinkaan ole kysymys missään tapauksessa, ei millään lailla. Kyllä poliisi tukensa ja tarmonsa eteenpäinmenon osalta saa ne määrärahat, mitä siihen tarvitaan. Näyttää vain niin, että moni poliisi ei oikein ole kiinnostunut näistä nuorten asioista myönteisessä valossa. Kun muistan lukeneeni jostakin lehdestä ed. Komin viittaamasta limudiskopuhalluttamisesta, niin siihenkin joku löysi perusteen, ettei se kuulu poliisin toimialaan, koska ei siellä ole epäiltävissä näitä päihtyneitä. Kyllä tämä savolaisnäkemys, että ennalta ehkäistään, kasvatetaan kansaa ja viedään oikeaan suuntaan, on kannatettava näkemys ja sitä pitäisi viedä eteenpäin ja vahvempana perustella.

Herra puhemies! Tiedän, että tällä omalla, miten voisi sanoa, vähän farisealaisellakin ajattelutavalla voisin pohtia tätä asiaa iltaan saakka, mutta keskeytän sen toistaiseksi ja toivon, että lakiesitys saa valiokuntakäsittelyssä sellaisen käsittelyn, että tämä vanhan Neuvostoliiton ideologian syöttäminen tässä asiassa, mihin ed. Kuosmanen viittasi, ei saisi valtaa tässä asiassa ja että tämä nuorten yhteistyökyky, toimeentulomahdollisuus, ymmärtäminen ja pieni huvikin tuolla yhteisissä tapaamisissa saisi sellaisen arvon, että olisi muitakin arvoja kuin tässä keskustelussa usein esille tullut pelkkä kassien penkominen.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Seppo Lahtelan värikkääseen puheenvuoroon liittyen voisin todeta, että onhan se aava meri vielä olemassa. Ei kai tuota lakia aavalta mereltä tapahtuvasta salakuljetuksesta nyt välttämättä olisi tarvinnut kumota, vaikka tietysti nämä asiat tulevat hoidettua muunkin lainsäädännön kautta, toivon mukaan, mutta ei sitä koskaan tiedä, milloin salakuljetukset palaavat ja lisääntyvät, joten ei tuo laki olisi varmaan nyt meidän lakikirjaamme paljon paksummaksi tehnyt, vaikka sekin olisi sinne jäänyt.

Mutta todellakin tämä laki on hyvin ajankohtainen, koska alkoholiongelmien lisääntymistä voidaan pelätä ja erityisesti nuorten osalta. Täällä ed. Kaikkonen kyllä aivan oikein itse nuorena kansanedustajana kyseli sitä, pitääkö nuoret panna ankarampaan kontrolliin kuin aikuiset. Tämä on aivan hyvä kysymys, ja siitä täysi tunnustus, että tämä aspekti on otettu huomioon. Mutta silloin, kun on kysymys meidän lainsäädäntömme mukaan alaikäisistä, täytyy kyllä yhteiskunnan tuntea erityinen vastuu, ja minä näen, että tämän lainsäädännön myötä yhteiskunta haluaa tuota vastuunkantoa olla etsimässä.

Aivan kuten täällä poliisitoimessa kokemusta hankkineet edustajakollegat ovat tuoneet esille, poliisi tarvitsee työssään välineet, jotta se voi tältä osin taata turvallisuutta. Kysymyshän on kansalaisten — tässä tapauksessa nuorten, mutta itse asiassa tämä koskettaa kaikkia kansalaisia — turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä. On aivan tunnettua, että kun kevät koittaa, koulut päättyvät ja kesäaika on meneillään, niin nuoret järjestävät omia villejä kokoontumisiaan, joita eivät mitkään järjestysmiehet pysty valvomaan, ja näissä alkoholi aiheuttaa ikävällä tavalla niitä seurauksia, jotka myös ovat ikäviä. Tämän vuoksi olisi todella toivottavaa, että jo tulevaksi kesäksi olisi saatu tämä laki antamaan virkavallalle ne välineet, joilla se voi toimia tehokkaasti. Tosin nytkin virkavallalla on ollut välineitä. Muutaman vuoden takaa, kun työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kävi kesämatkalla Kotkan meripäivien aikaan, niin seurasin, kuinka poliisikunta hyvin tarmokkaasti valvoi järjestystä ja puuttui siihen, jos alaikäisillä oli alkoholipitoisia juomia mukaan lukien keskiolut, ja otti ne ja kaatoi maahan, elikkä tämä on jo nytkin osaltaan ollut mahdollista, mutta tämä lainsäädäntö parantaa yhteiskunnan turvallisuutta. Siitähän tässä on kysymys ja juridisesti alaikäisten henkilöiden turvallisuudesta, josta yhteiskunnan on otettava vastuu. Tietysti vastuuta on toki oltava kodeilla ja kouluilla, mutta silloin kun nuoret ovat kodista poissa ja koulut ovat loppuneet, niin vastuu on yhteiskunnalla.

Minua erityisesti on usein harmittanut se, kun näkee erityisesti perjantai-iltaisin, viikonloppuisin, kuinka nuoret kulkevat kiltin näköisesti reppu selässä, mutta repussa ei ole suinkaan koulukirjoja vaan juuri päihteitä, joita mennään sitten yhdessä nauttimaan ja nimenomaan paikoissa, joissa ei ole valvontaa.

Arvoisa herra puhemies! Toivon todella, että tämä hyvä lakiehdotus tulee lainsäädännöksi.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyllä meillä olemassa oleva lainsäädäntö, esimerkiksi tuore järjestyslaki, antaa selvät puitteet ja ohjeet siitä, miten pitää suhtautua nuorten alkoholinkäyttöön. Esimerkiksi järjestyslaki estää jo sellaisen ryypiskelyn, mihin täällä keskustelussa on viitattu.

Haluan tarkastella tätä asiaa myös ihmisoikeuskysymyksenä ja tasa-arvokysymyksenä. Ovatko nuoret tasa-arvoisessa asemassa vanhempien ikäluokkien kanssa? Saako nuori kävellä kadulla repun kanssa rauhassa muulloinkin kuin kouluaikana? Kyllä siellä repussa voi olla paljon muutakin kuin keskikaljaa tai päihteitä, ja aika monella nuorella onkin. Ainakin toivoisin, että valiokuntakäsittelyssä otettaisiin myös nuorten näkemykset huomioon ja nuoria voitaisiin myös asiantuntijoina kuulla siellä.

Pakko kommentoida, arvoisa puhemies, vielä paria asiaa.

Mikkelin diskopuhalluksista: Suhtaudun kyllä vähän epäillen siihen käytäntöön. Se johtaa muitten päihteitten käyttöön, jotka eivät näy puhalluksissa, esimerkiksi huumeitten tai lääkeaineitten väärinkäyttöön. Kyllä terävä portsari näkee päihtyneet päällepäinkin ilman puhalluttamista.

Arvoisa puhemies! Viimeisenä vielä haluaisin ed. Hemmilälle, joka uhkaili jättävänsä lakialoitteen rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan poistamisesta, antaa ystävällisen vihjeen, että hän vielä harkitsisi jättääkö tuon aloitteen vai olisiko sittenkin jättämättä. Vaikka tässä ei siitä keskustella, muistuttaisin ed. Hemmilää siitä, että kun viimeksi sitä yritettiin ajaa eteenpäin, siinä kävi sillä tavalla, että kun arvostamani ed. Lehtimäki tätä esitti, hän tippui eduskunnasta ja joutui autiolle saarelle. Varmasti tästäkin syystä kannattaa harkita, ja jos tämä lakialoite jätetään, minä ainakin tulen sitä vastustamaan.

Susanna Haapoja /kesk:

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että tätä alkoholikeskustelua käydään täällä salissa. Haluaisin, ennen kuin nuoret poistuvat lehteriltä, kuitenkin muistuttaa siitä, että pääsääntöisesti meidän nuoremme ovat aivan kunnollisia eikä alkoholinkäyttö ole jokapäiväistä, niin kuin tästä keskustelusta ehkä voisi päätellä.

Ed. Kaikkosen viesti siitä, että nuoret eivät tätä niin sanottua reppututkintaa oikein hyväksy, on ihan perusteltu, ja se on sellainen ehkä syvällisempi keskustelu, jota toivon myöskin, että valiokunnassa käydään läpi. Mutta tämä ehkä johtuu siitä, että julkisuudessa on annettu sellainen kuva nuorille, että poliisit seisovat kadun kulmassa ja kyttäävät ja odottavat nuoria ja jokaisen reppu katsotaan, mikä ei tietenkään ole se oikea viesti. Minusta poliisilla on ammattitaitoa ja näkemystä nähdä repuntarkistuksen tarpeellisuus silloin, kun se on paikallaan, kun syynä on epäillä liiallista hallussapitoa, laitonta hallussapitoa, ja tällöin tutkintaa voidaan tehdä.

Keskustelun alkuvaiheessa ymmärtääkseni ed. Immonen otti esille myös sen, onko 18-vuotias, kun hän työskentelee esimerkiksi terassilla kesäaikaan, kykeneväinen myymään alkoholia. Olen itse työskennellyt opiskeluaikana tarjoilijana myös 18-vuotiaana, ja eipä siinä paljon ajatellut, olenko minä henkisesti kypsä alkoholia myymään. Kyllä 18-vuotiaalla on määrättyjä oikeuksia ja myös velvollisuuksia. Minä kyllä katson, että tässä suhteessa ei töihin pääse, ellei sitä näkemystä ole.

Haluan vielä sanoa, minkä sanoin aluksi, että nuoret ovat pääsääntöisesti ihan kunnollista väkeä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Vielä muutamia näkökulmia tähän säännökseen. Monesti tietenkin lievän alkoholirikoksen ja alkoholirikoksen raja on häilyvä. Lievä alkoholirikoshan on tietenkin sellainen, että alkoholijuomamäärä on vähäinen tai väkiviinan hallussapitomäärä on vähäinen tai muut rikokseen liittyvät seikat ovat kokonaisuutena vähäiset.

Nyt vain kysyisin niiltä, jotka vastustavat esimerkiksi tarkastusta, millä keinoilla määritellään sen jälkeen, onko rikos vähäinen, jos ei ole mahdollisuutta tarkastaa, paljonko esimerkiksi ainetta on yleensä hallussa. Pitääkö poliisin lähtökohtaisesti lähteä siitä, että kysymyksessä onkin aina niin sanottu alkoholirikos, johon laki mahdollistaa tällä hetkellä aina puuttumisen ja tarkastamisen mahdollisuuden? Jollakinhan viranomaiskoneisto joutuu katsomaan, mitä henkilöllä on siellä pussissansa, onko siellä pirtua, onko siellä olutta, onko siellä siideriä vai onko siellä Koskenkorvaa ja mitä määriä siellä on, onko se laillista alkoholijuomaa vai onko se laitonta alkoholijuomaa. Päinvastoin minä sanon, että silloin, jos viranomainen pystyy tämän tarkastamaan, seuraamus on yleensä paljon vähäisempi kuin silloin, jos henkilö otetaan mukaan kyytiin, viedään poliisiasemalle, selvitetään asiat hyvin perusteellisesti. Väitän, että se, että ne tehdään nopeasti, tehokkaasti kadulla pois, kyllä loukkaa nuorten ihmisoikeuksia paljon vähäisemmin kuin se, että lähdettäisiin aina siitä, että kysymyksessä on alkoholirikos. Mitään muuta malliahan ei ole kontrolloida tätä järjestelmää.

Samoin kysyisin teiltä, moniko teistä on sitä mieltä, että lievässä huumausainerikoksessa poliisi ei voi tarkastaa, paljonko nuorella on huumausainetta mukana. Tämä sama arvio joudutaan tekemään myöskin siltä osin. Jos siellä on vähäinen määrä, se helpottaa jatkotoimenpiteitä huomattavassa määrin.

Jukka  Vihriälä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten täällä jo oikeusministeri Koskinen totesi, tämä lakiesityshän liittyy rikoslain kokonaisuudistukseen, on osa sitä. Minusta tämä tulisi muistaa ja ymmärtää, kun täällä puhutaan voimakkaasti, niin kuin pitää puhua, nuorten kohdasta. Kyllä itse katson vahvasti niin, että kyllä poliisilla tulee olla valtuuksia, jotta voitaisiin myös rikollista toimintaa ennalta ehkäistä. Minusta tässä on kysymys myös näistä asioista.

Se on selvä, että alkoholinkulutus on noussut, ja nyt kun elämme uutta aikaa myöskin alkoholipolitiikassa, niin varmasti ongelmat tulevat kasvamaan, mutta en näe niin voimakkaasti kuin täällä ed. Kuosmanen, joka vertasi tätä lakia, että tässä on neuvostovallan piirteitä. Minusta se oli kyllä aika kaukaa haettu. Kyllä kai tämä lakiesitys on, näin ymmärrän, huolella valmisteltu ja tälläkin pyritään turvallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa lisäämään ja ennen kaikkea ajattelemaan nuorten parasta.

Tapani Tölli /kesk:

Herra puhemies! Tämä hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta on mielestäni lähtökohdiltaan hyvä ja erityisen hyvin perusteltu. Ihmettelen täällä esiintynyttä kritiikkiä tätä esitystä kohtaan.

Tässähän henkilöön käyvän tarkastuksen osalta on kysymys selkeästi lasten ja nuorten suojelemisesta alkoholinkäytön aiheuttamista haitoista. Tässä on kysymys ensisijaisesti vastuusta. Jo se, että poliisilla on nämä valtuudet, vaikuttaa varmasti ennalta ehkäisevästi. Jos hallussapito on rikos, niin kyllä se pitää silloin perustelluista syistä myös pystyä tarkastamaan. On mielestäni aivan selvää, että näitä tarkastuksia ei tulla tekemään liikaa eikä aiheettomasti. Kyllä poliisilla on lähtökohtaisesti niin paljon töitä, että en usko, että ne poliisit ovat päivystämässä pelkästään reppuja. Mutta kun on syytä puuttua, niin on silloin syytä puuttua. Tässä on siitä kysymys.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä syyllistetään meidän alta kaksikymppiset suomalaiset nuoret, jotka reppu selässä kulkevat tuolla kaduilla. Epäilys on hirvittävä heitä kohtaan. Siinä mielessä minä jyrkästi vastustan tämän tyypin lainsäädäntöä, koska meidän täytyy muistaa, että 99 prosenttia suomalaisista nuorista on kunnollisia, paljon kunnollisempia kuin täällä eduskunnassa istuvat kansanedustajat nuorena ovat olleet. Eli siinä mielessä tämmöinen lainsäädäntö on todella niin kuin Neuvostoliitosta, ja joku kansalaisryhmä sen takia, että se reppu selässä kulkee, syyllistetään, että niillä voisi olla viinaa, huumeita, kaikkia tällaisia yhteiskunnalle vaarallisia aineita; sehän ei pidä paikkaansa. Eli siinä mielessä minä nuorisoa puolustan henkeen ja vereen täällä.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Toki minäkin puolustan nuorisoa. Varsin monet nuoret tekevät töppöilyjä ja törmäilyjä, mutta kun on virkavalta ja yhteiskunnallinen järjestys ja kun siitä saa hyvän opetuksen, sen jälkeen tulee ihan kunnon kansalaisia ja kunnon aikuisia.

Seppo  Särkiniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ei kai tästä nyt se seuraa, että jos joku kulkee repun kanssa kadulla, poliisi puuttuu automaattisesti tähän repun kantamiseen? Ei kai nyt kukaan niin ajattele, vaan kyse on siitä, että annetaan mahdollisuus. Kyllä poliisivirkailijaan täytyy sillä tavalla voida kuitenkin luottaa — ja onneksi on tähän saakka voinut luottaa — että he kulkevat avoimin silmin ja tarttuvat, jos tällainen tilanne on.

Minä kyllä ajattelen niin, että tässä lainsäätäjä tähtää erittäin hyvään asiaan. Tässä on kyse vastuun kantamisesta ja siitä viheliäisestä tilanteesta, mikä suomalaisen alkoholikulttuurin osalla näyttää koko ajan olevan, että meillä ei oikein ole sellaista turvallista, lujaa otetta ja tartuntaa tämän ongelman hoitamiseksi, mikä meillä pitäisi olla. Siihen minusta ed. Komi viittasi taitavasti, kun otti täältä sivulta 19 esille tekstin "Hyväksyttävänä voidaan pitää sitä, että lapselle osana kasvatusta kodin piirissä tarjotaan alkoholia esimerkiksi aterian yhteydessä". Kyllä minusta pitäisi tarkasti miettiä nyt, mitä tänne kirjataan. Nimittäin siinä tilanteessa ja kulttuurissa, missä me Suomessa elämme, veikkaan, että tulkintavaikeuksia tulee.

Oikeusministeri  Johannes Koskinen

Herra puhemies! Useammassa puheenvuorossa on kiinnitetty huomiota 18—20-vuotiaiden väliryhmään, jolle siis on mietojen alkoholijuomien hallussapito sallittua, mutta väkevien ei. Tätä varmaankin lakivaliokunta esimerkiksi voi pohtia, onko tämä perusteltua edelleen säilyttää. Tämä siis edellyttäisi alkoholilain puolelle näitä muutoksia, jos siirryttäisiin yksiselitteiseen 18 vuoden ikärajaan, ja se ei ollut muutettavissakaan tämän esityksen yhteydessä, jossa siis rikoslainsäädäntöä kehitetään. Tästä varmaan tällaista keskustelua ja toimeksiantoja tarvittaessa hallitukselle voi vapaasti esittää.

Olen hiukan ihmetellyt edustajien Kuosmanen ja Seppo Lahtela neuvostonäkemyksiä tässä yhteydessä. Ehkä tämä on ymmärrettävissä heidän asuinpaikkansa perusteella. Kun on tuolla Kaakkois-Suomessa, jonkinlainen värisiirtymä maailmankatsomuksessa tapahtuu, mutta tässä kyllä ollaan mahdollisimman kaukana neuvostotyyppisistä miliisivaltuuksista. Tarkoin rajatuissa tilanteissa poliisilla on mahdollisuus ja ainoastaan silloin, kun on syytä, puuttua tilanteeseen, ei mennä mihinkään massamaiseen nuorten ratsaamiseen kävelykaduilla tai kaupunkien keskustoissa.

Keskustelu päättyy.