Täysistunnon pöytäkirja 18/2014 vp

PTK 18/2014 vp

18. TIISTAINA 4. MAALISKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

 

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen ensisijaisena tavoitteena on yhdenmukaistaa ammattikuljettajien kuljettajana toimimisen edellytyksiä poistamalla yläikäraja taksinkuljettajien osalta. Raskaan kaluston, linja-auton ja kuorma-auton, kuljettajilta on poistettu sama yläikäraja ajokorttisäännöksistä, koska EU ei salli enää jäsenvaltion asettaa sellaisia. Taksinkuljettajan ajolupa perustuu meidän kansalliseen lainsäädäntöömme, ja muutosta viivytti ikäkuljettajien lääkärintarkastusten kehittäminen, mihin eduskunta raskaan kaluston esityksen yhteydessä ansiokkaasti kiinnitti huomiota.

Alaikärajan osalta voidaan todeta, että ajoluvan voi edelleen saada se, jolla on lyhytaikaista ajokorttia seuraava niin sanottu pysyvä kortti, mikä on mahdollista saada aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisen ajokortin saamisesta eli aikaisintaan 19-vuotiaana.

Taksinkuljettajien perus- ja jatkokoulutuksessa esitetään matkustajien avustamista ja turvallisuudesta huolehtimista koskevaa osuutta kehitettäväksi käytännön harjoituksilla ja lääkärintarkastuksessa huomioitavaksi kuljettajan toimintakyky. Nämä vaatimukset koskevat toki kaikkia kuljettajia iästä riippumatta, mutta erityistä huomiota niihin kiinnitetään iäkkäämpien kuljettajien kohdalla. Ikäkuskien ajolupa olisi voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja luvan hakijalle tai sitä uudistavalle on tehtävä iäkkään kuljettajan laajennettu lääkärintarkastus, jossa otetaan huomioon kaikki ikääntymisen vaikutukset. Yläikärajan takia menetetty lupa on saatavissa takaisin kuten uudistettaessa, mutta se edellyttää suoritetun jatkokoulutuksen ja asianmukaisen lääkärinlausunnon.

Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1. syyskuuta, ja tässä otetaan aikaa siihen tarvittaviin rekisterimuutoksiin ja myös tähän toimintakykytarkastelun valmisteluun, että ollaan asianmukaisessa tilassa, kun lainsäädäntö voimaan astuu. Uudet koulutusohjelmat olisi sitten otettava käyttöön vuoden 2015 alusta.

Esitys on ollut lausunnoilla viranomaisilla ja järjestöillä. Esityksessä on laajasti huomioitu sekä Taksiliiton että myös vammaisjärjestöjen vaatimukset kuljettajien kokonaisvaltaisista edellytyksistä matkustajien avustamiseen kaikkinaisissa tilanteissa.

Taksilupien osalta on sanottava vaikutuksista. Esityksen ei arvioida vaikuttavan taksiyrittämiseen, taksiluvan nojalla harjoitettavaan kokonaistoimintaan, johon muun muassa ajovelvoite liittyy. Taksiliikennelaissa ajovelvoite on lähtökohtaisesti kaikilla taksiluvan haltijoilla, eivätkä iäkkäämmät yrittäjät voi ikänsä perusteella päästä yhtään sen vähemmällä. Yrittämisen yläikäraja, 70 vuotta, on poistettu jo aiemmin. Ajovelvoitetta, 24 tuntia vuorokaudessa, voi rajoittaa, jos yrittäjä noudattaa elyn vahvistamaa ajovuorosopimusta ja hoitaa vain sen mukaiset ajovuorot. Kaikkinensa ely vahvistaa ajovuorot ja katsoo, että ne ovat myös sitten tasapuolisia kaikkien kuljettajien kesken.

Kuljettajien ajoluvan osalta taksinkuljettajan yläikärajan poistamista koskeva esitys koskee taksia kuljettavia ja heiltä vaadittavan taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksiä, ja kuljettajana voisi toimia yläikärajasta riippumatta, edellyttäen, että ajoluvan edellytykset täyttyvät. Olen saanut jo tähän mennessä hyvin paljon palautetta siitä, missä kunnossa olevat yrittäjät voivat palata tai jatkaa työuraansa. Kyllä, nämä vaatimukset edellyttävät hyväkuntoisia, työkykyisiä ihmisiä, joilla on hyvä kuulo, hyvä näkö, he pystyvät auttamaan kaikenkuntoisia ihmisiä. Elikkä sellaiset jutut, mitä tuolla leviää, että nyt se Kyllönen mahdollistaa sen, että kuurot ja sokeatkin saavat ajaa taksia, eivät kyllä pidä paikkaansa tällä nykykalustolla.

Tietysti täytyy muistaa se, että tämä lisäaika, mikä otettiin raskaan kaluston päätösten jälkeen, liittyi nimenomaan siihen, että saadaan se koneisto ansaitsemaansa kuntoon, mitä eduskunta oli edellyttänyt, että ne meidän lääkärintarkastukset ovat sillä tasolla ja myös tutkitaan ja selvitetään, pystyykö ihminen suorittamaan raskaita siirtoja, erilaisia asiakkaiden avustamisia ja niin edelleen, ettei synny tilanteita, joissa sitten sekä kuljettajalle että kuljetettavalle syntyy vaaratilanteita.

Mutta tässä lyhyesti, ja sitten varmaan päästään keskustelemaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kiitoksia, ministeri Kyllönen. — Keskustelu alkaa.

Pauli Kiuru /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelemme hallituksen esitystä taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta. Pääsisältö muutosesityksessä on, että laista kumottaisiin ajoluvalle säädetty 70 vuoden yläikäraja. Edustaja Markku Mäntymaa teki asiasta lakialoitteen jo maaliskuussa 2013. Aloitteen allekirjoitti 121 kansanedustajaa. Aloite lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jossa se on edelleen vireillä. Ymmärtääkseni ministeriö ja ministeri ottivat erinomaisesta lakialoitteesta kopin, ja valmistelu aloitettiin leveämmillä hartioilla ministeriössä. Tuloksena on siis nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys. Valiokuntakäsittelyssä sen käsittely yhdistettäneen Mäntymaan aloitteen käsittelyyn.

Tieliikenteen ammattikuljettajilla on perinteisesti ollut 70 vuoden yläikäraja. Yläikärajasta luovuttiin linja-auton ja kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan osalta 2010. Taustalla oli EU-direktiivi, joten hyvää tulee myös siltä suunnalta. Nyt yläikärajan nosto ulotetaan myös taksinkuljettajiin. Muutos tukee ajatusta, että työelämässä voitaisiin jatkaa nykyistä pidempään, mikäli työntekijä niin haluaa. Kuljettajia ei myöskään pidä asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella, jos terveyteen liittyvät asiat ovat kunnossa. Turvallisuus varmistetaan laajennetulla lääkärintarkastuksella. Lisäksi ajolupa annettaisiin vain kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta.

Arvoisa puhemies! Kiitos sekä edustaja Mäntymaalle että hallituksen esityksen valmistelleille virkamiehille ja ministeri Kyllöselle.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Esityksessä merkittävin muutos on se, että laista kumottaisiin ajoluvalle säädetty 70 vuoden yläikäraja. Ajolupa annettaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli hakija täyttää 68 vuotta. Laajennettu lääkärintarkastus koskisi 68 vuotta täyttäneitä alalle tulevia tai ajoluvan voimassaoloa jatkavia.

Iäkkäille taksinkuljettajille tulee kustannuksia, sillä poliisi perii ajoluvan myöntämisestä runsaat 60 euroa, ja lisäksi laajennettu lääkärintarkastus on 100—200 euroa paikkakunnastakin riippuen. Käytännössä yli 70-vuotiaiden halukkuus tuntuu olevan vähäistä, sillä hallituksen esityksen mukaan Suomen Taksiliiton tekemässä tutkimuksessa lähes 80 prosenttia vastanneista kuljettajista ei ollut halukas enää jatkamaan.

Esityksessä mainitaan myös jatkokoulutuksista. Ne eivät saa olla yksistään rahastusautomaatteja. Silloin se on tietysti tarpeellinen, kun kuljettajalle annetaan uutta tietoa, tai mitä tulee mahdollisia muutoksia olemaan. Jokainen vastuullinen kuljettaja osaa esimerkiksi pyörätuolin käsittelyn, ja ihmispsykologian tuntemusta tarvitaan tällä alalla. Esimerkiksi vammaisiin ja muihin erityisryhmiin on suhtauduttava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Ihmisten elinikä ja terveys on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. On hyvä, ettei laki enää aseta taksiyrittäjille ja taksinkuljettajille ehdotonta ammatinharjoittamisen ikärajaa. Toimintakyky on hyvin yksilöllinen asia. On tärkeää, ettei työuran pidentämisen esteenä ole laki. Turvallisuusnäkökulmasta säännölliset terveystarkastukset ovat tarpeen kaikille iäkkäille autonkuljettajille, erityisesti taksinkuljettajille. Oma käsitys terveydestä voi olla todellisuutta positiivisempi. Terveystarkastuksia ei tule kokea orjuuttaviksi.

En kuitenkaan usko, kuten äsken sanoin, että lakimuutos tuo suuria määriä iäkkäitä taksinkuljettajia liikenteeseen, ainakaan säännöllistä työtä tekemään. Ammatti on raskas ja etenkin pääkaupunkiseudulla vaarallinen. Mutta lakimuutos tuo helpotuksen niille, joille pitkä työura sopii ja jotka haluavat olla mahdollisimman pitkään työelämässä.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten tuossa edellä jo liikenneministeri omassa esittelypuheenvuorossaan toi esille, direktiivissä sanotaan, että ajo-oikeus tulee sitoa ajokykyyn eikä numeraalisiin vuosiin. Tämä on minunkin mielestäni aivan oikea filosofia, eli ajoterveys ratkaisee eikä syntymäaika.

Meillä on Suomessa ollut perinteisesti 70 vuoden yläikäraja ammattiliikenteessä kuljettajille. Todennäköistä on, että tämä muutos olisi tehty myös ammattiliikenteen osalle tässä isossa ajokorttilakiuudistuksessa, joka astui voimaan 1.1.2013.

Mutta haluan tässä puheenvuorossa tuoda esille, että eduskunta oli viime vaalikaudella aktiivinen nimenomaan näiden kuorma-autonkuljettajien ja myös linja-autonkuljettajien yläikärajan poistamisen osalta. Muun muassa edustaja Lehti ja edustaja Kaikkonen olivat aloitteellisia noin viisi vuotta sitten ja kiiruhtivat sitä lakimuutosta, että tämä 70 vuoden ikäraja poistettaisiin linja-autonkuljettajien ja kuorma-autonkuljettajien osalta, ja niin silloin tehtiin.

Kuten myös tuossa edellä ministeri totesi, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta oli aika tiukka silloin siinä, että halusi määritellä tätä ajoterveyttä entistä tarkemmin — se on ihan oikein, koska liikenneturvallisuudesta on kysymys — ja näitä lääkärintarkastuksia, että ne eivät ole vain kevyellä kädellä tehtyjä perustarkastuksia vaan nimenomaan kohdistuvat ajokykyyn ja ajoterveyden tarkistamiseen.

Silloin ei ollut esillä taksinkuljettajien osalta yläikärajan poistaminen. Olen sitä itsekin tässä itse asiassa muutaman vuoden aikana miettinyt, että mistähän se johtui. Mutta ehkä oli niin, että Taksiliitto ei halunnut tätä asiaa silloin viedä eteenpäin ja tehtiin tällainen osauudistus, joka vuoden 2010 alussa sitten tuli voimaan.

No, nyt sitten ollaan menty eteenpäin, ja tiedän minäkin, että myös nykyisen eduskunnan jäsenet ovat olleet tässä aktiivisia. Mutta kiitos tästä ministeriölle ja ministerille, että tämä tulee nyt ammattikuljettajien osalta samalle tasolle, koskee myös taksiyrittäjiä ja taksinkuljettajia. Meillä taitaa olla taksinkuljettajia noin kymmenentuhatta henkilöä, ja siinä yhdyn kyllä edustaja Mäkipäähän, että ei varmaankaan ole niin, että tämä tulee tarkoittamaan sitä, että jotenkin suuressa määrin ikääntyneemmät kuljettajat siirtyisivät sitten takseihin, vaan tämä on enemmänkin mahdollisuus. Tiedetään se, että jos on vaikka taksiyrittäjä ja tarvitaan sijaistuksia ynnä muita, niin tämä antaa siihen mahdollisuuden, että voi sitten semmoisia kuljettajia käyttää, jotka ovat yli 68-vuotiaita.

Kannattaa korostaa sitä, että tämä tulee aina kerralla kahdeksi vuodeksi, että tämä ei ole kuitenkaan niin sanotusti blanko, että ajaa niin pitkään kuin vain tuntuu siltä, vaan aina tarkastetaan, ja nimenomaan se lääkärintarkastus on se, jolla sitten saa sen kahden vuoden ajoluvan.

Pidän oikein hyvänä sitä, että tämä lakiesitys on tänne eduskuntaan tullut.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Otetaan tähän väliin pieni debattituokio, koska siihen näyttää olevan tarvetta. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat käyttää tästä vastauspuheenvuoron, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. — Edustaja Martti Korhonen aloittaa.

Martti Korhonen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Nyt kannattaa erottaa kaksi asiaa elikkä taksiajolupa ja taksilupa. Nämä ovat kytköksissä toisiinsa, mistä syystä viime kaudella ei sitten poistettu 70 vuoden ikärajaa taksinkuljettajilta.

Nyt pyydänkin kyllä, että valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kun ja jos näin jatkuu, että ihmiset jatkavat töitä yli 70 vuoden ikärajan taksia ajaessa, niin se ei johda siihen, että käytännössä taksiautojen määrät tuolta tolpalta vähenevät, koska se on se ikuinen ongelma, että niitä on liian vähän silloin, kun tarvetta on. Ja kun nämä iäkkäämmät kuljettajat, ainakin osin, tahtovat mennä niin sanottuihin eläkeläisvuoroihin elikkä he eivät aja enää kuin päiväsaikaan, niin siitä tulee käytännössä tällainen käytännön ongelma, ja se pitää muistaa tuossa, kun mietintöä tehdään.

Nyt kun tämä uudistus tulee, niin onhan tämä looginen ja siinä mielessä kannatettava, että jos pystyy ajamaan 60 henkilön linja-autoa, niin pystyy ajamaan 5 hengen taksiakin, kyllä tämä siinä mielessä on ihan hyvä. Se, että uudistus pitää sisällänsä geriatrian erikoislääkärin, vahvistaa vielä tätä linjaa.

Osmo Kokko /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä. On ollut ihmeellinen tilanne, kun mietitään, että kun raskaan puolen ammattimiehillä samoin kuin linja-autopuolella on ollut mahdollisuus jatkaa 70 vuoden jälkeen, kun on terveystarkastuksessa käynyt, niin taksimiehet on jätetty pois. Ihan niin kuin edustaja Korhonen juuri toi esille, jos mietitään, että linja-autossa voi olla 50 matkustajaa ja siellä on sitten tämä ajamassa, ja kun tätä on tietysti perusteltu osittain liikenneturvallisuusseikalla, niin taksissa ovat nämä matkustajamäärät pienemmät. Sitten kun vielä mietitään laajemmin tätä taksiyritystoimintaa, haja-asutusalueilla se ei ole mikään hyvä bisnes, ja juuri kun kuljettaja on tulossa, tai yrittäjä, siihen 70:n ikään, sinne ei ole jatkajaa, mutta, sanotaan, kun terveys pitää ja muu, niin tässä on mahdollisuus, että se palvelu myös sillä alueella säilyy. Sillä tavalla tämä on aivan oikeansuuntainen ja hyvä. Toivotaan, että tämä menee oikein myönteisesti eteenpäin.

Mikko Alatalo /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen taksimiehen poika, isäni joutui lopettamaan maaseudun taksityönsä seitsemänkymppisenä. Siinä samalla lähti koko se kotikylän palvelukeskus, taksikyydit, koulukyydit, terveyskeskuskyydit, myös postinjakelu, ja kylän ihmiset tunsivat sen nahoissaan, he tiesivät, että jotakin peruuttamatonta tapahtuu. Nyt taksit tulevat Oulun keskustasta. Tässä mielessä, vaikka olen samaa mieltä kuin edustaja Mäkipää, että mitään tulvaa ei varmasti tule olemaan ikääntyneiden taksimiesten osalta ja -naisten osalta, kuitenkin se mahdollisuus niillä, joilla on halua ja kykyä tähän palveluammattiin, tehdä tätä tuttujen ihmisten palvelemista, on hyvä asia. Tässä muutoksen jälkeen on myös se hyvä puoli, että ajoluvan yläikärajan takia menettänyt voi lääkärinlausunnon perusteella saada takaisin tuon luvan, se on hyvä asia.

Olen samaa mieltä kuin edustaja Korhonen, että tämä ei tietenkään saa vaikuttaa tähän taksilupien määrään sillä tavalla negatiivisesti, vaan nekin, jotka yövuoroja tekevät, todella niitä tekevät.

Mutta kaiken kaikkiaan hyvä aloite, ja täytyy kiittää ministeriä, että hän on ottanut kopin tässä asiassa ja varmasti pitää tällä tavalla myös maaseudun palvelutasoa yllä.

Jukka Gustafsson /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Mielelläni myöskin annan ison kiitoksen ministerille. Hän on ottanut myöskin minun viestini vakavasti.

Haluan myöskin ehkä tätä näkökulmaa tässä vahvistaa, että vaikka itse olen nyt Tampereelta, niin tunnen vuosien, vuosikymmenten takaa erittäin hyvin Teisko-Aitolahden, ikään kuin tämän maaseudun, ja olen vuosien mittaan saanut tästä asiasta paljon viestejä tällaisesta vähän niin kuin sosiaalisemmasta näkökulmasta, että nämä iäkkäämmät taksinkuljettajat erityisesti maaseudulla ovat tällaisia monipalvelijoita, eivät yksin aja sitä taksia vaan auttavat vanhuksia, kun vievät heitä lääkäriin, yliopistolliseen keskussairaalaan ja niin edelleen, ja on iso menetys, kun henkilöt haluaisivat jatkaa tätä tehtävää, he tuntevat ihmiset ja näin. Nyt tämä sitten korjaantuu, niin että iso kiitos ministeri Kyllöselle.

Timo Kalli /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämänkaltaiset esitykset, jotka eivät maksa valtiolle mitään, ovat hyviä, ja tästä haluan myöskin yhtyä niihin kiitoksiin ministerille.

Minusta edustajat Gustafsson ja Alatalo osuivat naulan kantaan: ei valtakunnallisesti suurta merkitystä mutta alueellisesti, erityisesti maaseutualueiden kannalta, joilleka välttämättä tämän iän jälkeen ei löydy uutta yrittäjää, ei ole sellaista monitoimiyrittäjää. Tämä antaa muutaman vuoden mahdollisuuden jatkaa niitten hyvien ihmissuhteiden osalta, joita yrittäjällä on. Sen tähden tämä on erittäin hyvä asia. Ei maksa mitään, motivoi yrittäjää, antaa mahdollisuuden. Tällaisia esityksiä tarvitaan jatkossakin.

Ismo Soukola /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Täällä on monella suulla kehuttu tätä lakialoitetta, ja on syytä kehuihin yhtyä.

Mutta samalla kun tämä laki avataan, niin kannattaisiko avata myöskin sitten tätä 35 §:ää rangaistussäännöksissä? Kun ministerikin viittasi näihin ammattipätevyyteen ja palvelualttiuteen ja lisäkoulutukseen, niin nyt on sellainen tilanne, että jos on esimerkiksi Vantaalla henkilön ammattiliikennelupa, jossa on niin sanottu Vantaan liite elikkä Vantaan paikallistuntemustutkinto voimassa, ja kyseinen henkilö ajaa Espooseen luvitettua taksia, mikä on siis lainvastaista, jos hänellä ei ole Espoon paikallistuntemustutkintoa elikkä niin sanottua Espoon liitettä voimassa, niin valvova viranomainen joutuu tähän puuttumaan valvonnan kanssa mutta siihen se sitten jääkin, rangaistuspykälä puuttuu. Elikkä olisiko mahdollisuutta ottaa tässä samassa paketissa myös tähän 35 §:n kohtaan se 8 §:ssä esitetty paikallistuntemuksen puuttuminen ja siitä sanktioiminen?

Markus Mustajärvi /vr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä kun on varsinkin viime viikkojen aikana ollut taksipalveluitten suurkuluttaja ja asuu Länsi-Euroopan harvimmin asutulla alueella, niin ei ole vaikeakaan antaa tunnustusta niille taksimiehille, jotka toimivat varsinkin maaseudulla. Taksimiehen ja -naisen ammatti nyt on muutenkin aika lailla vaativa, ja on juuri niin kuin täällä useampi edustaja on sanonut, että harvaan asutuilla alueilla taksipalvelut monessa pienessä kylässä ovat enää se ainoa palvelu, ja siihen liittyy paljon muitakin tehtäviä kuin sen taksin ajaminen, ja näitä palveluita käyttävät erityisen paljon iäkkäät ja sairastavat ihmiset. Siksi tämä esitys on kyllä tervetullut. Se antaa mahdollisuuden iäkkäämmälle taksinajajalle jatkaa työssään vähän pidempään ja mahdollisesti ajaa se kalusto loppuun. Paljon suurempi uhka maaseudulla on sitten se, kuinka tämä sairaskyytien keskitetty tilausjärjestelmä rokottaa näitä pienten kylien taksimiehiä.

Anne Kalmari /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Yhdyn kiitoksiin, joita ministerille on annettu. Pari vinkkiä, mitä tälle laille vielä voisi tehdä:

Tämän lain on tarkoitus tulla voimaan 1. päivä syyskuuta. Kun meillä oli vastaava lainsäädäntö kaupanvahvistajien oikeudesta toimia 65 ikävuoden jälkeen, onnistuimme saamaan sen voimaan ihan kuukauden päästä käsittelystä. Olisi hyvä, jos tämäkin laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Silloin se pystyisi auttamaan mahdollisimman monia.

Toinen asia koskee jatkokoulutustarvetta: voitte kuvitella, että jos se koulutus on kovin hyödyttömän tuntuinen, se tulee saamaan paljon kritiikkiä, niin että kannattaa hyvin käytännönläheiseksi se tehdä ja minimoida se.

Myöskin lääkärin ajankäytöstä olemme puhuneet usein tässä salissa. Kannattaisi varmasti yhdistää normaali 70-vuotistarkastus ja sitten tämä ajoluvan uusimistarkastus, niin että välttäisimme turhaa lupabyrokratiaa.

Jukka Kärnä /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On varmaan niin, ja varmasti on niin, että niitä yli seitsemänkymppisiä kuskeja tämän lakimuutoksen jälkeenkään ei pilvin pimein sinne ratin taakse tule, koska kyllä se on, niin kuin täällä on todettu, raskas ammatti. Kun kuuntelee taksikuskeja, nimenomaan omistajakuskeja, niin kyllä heistä moni silloin, kun se eläkkeellepääsy vain on mahdollista, lähtee myöskin sitten eläkkeelle ja homma jää siihen.

Tasavertaisuus muitten ammattikuljettajien kanssa on hyvä juttu, ja minun mielestäni valmistelu on ollut tosi hyvää siinä: tämä turvallisuus, laaja lääkärintarkastus, se, että pystyy avustamaan, ja kaksi vuotta voimassa kerrallaan ovat erinomaisia asioita.

Sitten lääkärintarkastuksiin. Ajattelin ministerille esittää kysymyksen: kun siellä on myöskin tämä geriatrian erikoislääkäritarve, niin onko arvioitu sitä, että näitä lääkäreitä on tarpeeksi myöskin ja sitten näitä lääkärintarkastuksia saa säällisessä ajassa?

Kaj Turunen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kun täällä on nyt kehuttu sitä, että nyt saa sen tutun taksinkuljettajan, joka on aina ennenkin hoitanut näitä kyytejä, niin sinällänsä tällä lakiesityksellä se ei toteudu, koska meillä on käytössä uusi tilausjärjestelmä näille Kelan sairaskyydeille. Ennen on tilanne ollut — ja nykyisinkin on — semmoinen, että tämä tuttu taksikuski vie vanhukset aina sinne sairaalan osastolle asti ja huolehtii, ja nyt tämä tilausjärjestelmä muuttuu sillä tavalla, että enää asiakas ei voi valita kuljettajaansa.

Kannatan tätä lakiesitystä, ja kiitoksia ministerille siitä, että se on vihdoinkin sitten saatu eduskunnan käsittelyyn. Kun tässä mietitään sitten tätä taksien koulutusta, minä ehdotan sitä, että koska Huovinen on päivystysasetuksen muutoksella aluesairaaloista lopettanut synnytykset ja taksisynnytykset varmastikin lisääntyvät Suomessa, niin tähän taksikoulutukseen otetaan myös koulutusta kohtaamaan se tilanne, kun takapenkillä rupeaa asiakas synnyttämään. Tämä on ihan vakavasti otettava asia. Ei mitään hätäsektiokoulutusta, mutta kuitenkin opetetaan kohtaamaan se tilanne.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Vielä neljä vastauspuheenvuoroa tähän teemaan, sitten mennään debattiin.

Tuula Peltonen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minäkin haluan kiittää ministeriä tästä hyvästä ja yhdenvertaisuutta lisäävästä esityksestä. On hyvä, että tämä yläikäraja täältä poistetaan myös taksinkuljettajien osalta.

Tässä varmasti kuitenkin on jo monessakin puheenvuorossa tullut esille tämä tehtävään sopivuus, ja tämä koulutuksen osuus on tässä hyvin tärkeää, että sillä pystytään nimenomaan kiinnittämään huomiota siihen tehtävässä toimimiseen ja sopivuuteen. Itse olen paljon ollut tekemisissä koululaiskuljetusten kanssa, ja siellä jos missä on töissä tälläkin hetkellä erittäin hyviä persoonia, jotka huolehtivat ihan kotiportaille asti näitä lapsia ja tuntevat jokaisen erikseen, mikä on myös hyvin tärkeä ja sopivuutta lisäävä asia tässä. Tiedän jopa oppilaita, jotka ovat mieluummin siellä taksinkuljettajan mukana kuin koulussa.

Mikko Alatalo /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vielä sen verran, että tosiaankin tässähän on turvallisempaa liikennettä ja parempaa palvelua pyritty saamaan koulutuksella, tai se on siis aikeena tässä, ja täytyy todella sanoa, että toivottavasti se ei aiheuta suuria lisäkustannuksia ja se on käytännönläheistä. Kyllä siellä varmasti osataan, esimerkiksi tuolla maaseudulla, liikkua.

Tässä tuli esille tämä tilausjärjestelmä Kelan kyydeistä, ja se on todella vähän ongelmallinen, koska meilläkin Tampereella kaupungin taksimiehet haluaisivat tietysti ajaa niitä mieluummin ja sitten taas esimerkiksi maaseudulta tulevat taksiyrittäjät haluavat odottaa siellä sitä vanhusta ja vanhus toivoisi, että se tuttu taksinkuljettaja vie hänet kotiinsa. Tämä on kieltämättä hankala tilanne. Siinä on pikkasen ollut vaikea olla kirkko keskellä kylää tämän asian kanssa. Mutta on varmasti myös niitä kyytejä, joita paikallinen taksimies tai taksinainen voi hoitaa siihen saakka, kunnes sitten lopettaa ja sitten siirrytään näihin isompiin järjestelmiin.

Martti Korhonen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Jos edustaja Alatalo oli se taksimiehen poika, niin minä sitten olen ollut se taksimies. Minä olen kuutisen vuotta suunnilleen sitä työtä tehnyt, (Jukka Gustafsson: No niin, pani paremmaksi!) elikkä melko konkreettisesti sitä pystyy havainnoimaan sen työn vaativuuden ja ennen kaikkea nyt, kun meillähän on muuttunut tämä järjestelmä niin, että meillä on valtava määrä tänä päivänä autoja, joissa on esimerkiksi paaripotilaiden kuljetus. Tämä on sitä lisäpalvelua, mutta samallahan siinä tulee sitten mukaan myös se, että jos me olemme keskustelleet palomiesten ikärakenteesta, niin ihan kohta me keskustelemme taksimiesten ikärakenteesta, elikkä tulee tämä fyysinen mahdottomuus sitten hoitaa. Ja ihan oikeasti tämäkin on huoli, että esimerkiksi autoonsa synnyttämisien määrässä me olemme palanneet 70-luvun tasolle suunnilleen. Kyllä nämä kaikki pitää tietenkin ottaa huomioon.

Mutta oikeastaan ministeriltä minä haluaisin kysyä siitä, mikä otettiin esille silloin kun tämä ikäraja edellisen kerran oli edellisellä kaudella: liikennelääketieteen koulutuksen lisäämisestä ja niitten professuurien saamisesta, koska liikennelääketieteen opetus meillä on aivan valtavan matalalla tasolla ja sitä pitäisi saada lisää. Onko siinä tapahtumassa mitään?

Erkki Virtanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllä nyt kuitenkin edustaja Turusen huoli taksisynnytysten lisääntymisestä päivystysasetuksen muutoksen myötä on aika lailla liioiteltu. Valtaosasta aluesairaaloita on synnytykset lopetettu sen vuoksi, että siellä nyt ei vain yksinkertaisesti ole niitä anestesiologeja saatavissa, ja muutama aluesairaala saattaa tulla lisää, mutta esimerkiksi Pohjois-Savossa Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloitten synnytysten lopettaminen on tuonut ehkä noin joka toinen vuosi yhden synnytyksen takseihin, niin ettei niistä taksikuskeista nyt kätilöitä tarvitse tehdä. Tietenkin hyvä on hallita tämmöinen auttamisvalmius, koska kyllä siellä taksissa voi tapahtua kaikenlaista muutakin positiivista tai negatiivista kuin pelkästään synnytyksiä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämä käsittelyssä oleva asia liittyy minun mielestäni enemmän sinne ikähaitarin loppupäähän kuin siihen alkupäähän. Mutta edustaja Turunen, aivan lyhyt kommenttipuheenvuoro, ja sitten mennään puhujalistaan.

Kaj  Turunen /ps(vastauspuheenvuoro):

Kiitos, puhemies! Tosiasiassa taksisynnytykset tulevat varmasti lisääntymään tämän päivystysasetuksen muutoksen myötä. Esimerkiksi Savonlinnan aluesairaalasta loppuvat kustannussyistä synnytykset ja synnytysmatkat voivat venyä noin 105 kilometrin matkalle. Totuus on silloin, että kun nämä matkat pitenevät merkittävästi eikä ole mahdollisuutta mennä ajoissa esimerkiksi sinne synnytyssairaalan lähiseudulle, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä synnytykset lisääntyvät. (Erkki Virtanen: Käytännön näyttöä siitä ei ole!) — Kyllä on näyttöä, ja nyt on jo näyttöä siitä niillä aluesairaaloista, joista ovat synnytykset loppuneet ilman tätä päivystysasetuksen muutosta. Niissä ovat lisääntyneet autossa synnyttämiset, mutta tämä päivystysasetuksen muutos on niitti sille, että nämä matkat pitenevät. Ja tulokset me tulemme näkemään vasta myöhemmin. Laitan tämän edustaja Virtasen äskeisen puheenvuoron muistiin, ja palataan tähän vaikka parin vuoden päästä, jos ollaan eduskunnassa.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

No niin, ja sitten puhujalistaan.

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Niin kuin hyvin tiedämme, työikäisten määrä Suomessa vähenee lähivuosina suurten ikäluokkien eläköityessä. Jotta huoltosuhteemme ja julkinen taloutemme pysyvät tasapainossa, tarvitsemme muun muassa rakenteellisia uudistuksia työurien pidentämiseksi, ja tämähän on ainakin paperilla yksi Kataisen hallituksen keskeisistä tavoitteista.

Nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys taksinkuljettajien yläikärajan poistosta onkin tervetullut pieni mutta konkreettinen ja valtiolle kustannusneutraali toimi työurien pidentämiseksi. Ajoterveys ratkaisee, ei ikä. On järkevää, että henkilö, joka terveytensä puolesta voi turvallisesti jatkaa taksinkuljettajana, saa halutessaan harjoittaa ammattiaan myös 70 vuotta täytettyään. Tämä palvelee sekä yksilön että yhteiskunnan etua.

Toivonkin, että lakiesitys käsitellään eduskunnassa mahdollisimman nopeasti ja saadaan mahdollisimman pian voimaan. Se on tärkeää etenkin niiden taksiautoilijoiden kannalta, joiden 70-vuotispäivä lähestyy. Olipa minuunkin hiljattain yhteydessä eräs Uudellamaalla toimiva pitkän linjan taksiautoilija, jolla tulee 70 vuotta mittariin kuluvana keväänä. Hän joutuu työntekohalustaan huolimatta lopettamaan taksin ajon, kunnes uusi laki astuu voimaan. Yleisesti ottaen tilanne on erityisen ongelmallinen sellaisten kuljettajien kohdalla, joilla on sovittuna esimerkiksi koulukuljetuksia. He joutuvat luopumaan näistä sopimuksista ja jäämään kotiin odottelemaan uuden lain voimaantuloa. Ja maaseutuahan tämä ongelma tietysti koettelee enemmän kuin kaupunkiseutuja.

Arvoisa puhemies! Nyt kun ministeri Kyllönenkin on paikalla, niin maallikkouttani kysyn, miksei liikenne- ja viestintäministeriössä voida erivapaudella jatkaa ajolupaa muutamalla kuukaudella tällaisissa tapauksissa, siis edellä mainitsemissani väliinputoajien tapauksissa, nyt kun lakimuutos joka tapauksessa on tulossa voimaan. Vai onko se ylipäätään mahdollista?

Joka tapauksessa kiitos hallitukselle hyvästä esityksestä. Yhdyn aiemmin puhuneiden edustajien kiitoksiin.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Eläkeiän nosto tai työurien pidentäminen on Suomessakin paljon puheessa monella tavalla tällä hetkellä. Taksinkuljettajien yläikärajan poistaminen oman ammattinsa harjoittamiseksi sopii hyvin tähän keskusteluun ja on tietenkin ammatillista yhdenvertaisuutta parantava esitys.

On kuitenkin hyvin tärkeää, että seurataan säännöllisesti taksinkuljettajien toimintakykyä iästä riippumatta. Yläikärajan poistamisen jälkeen on seurattava tarkasti sitä, että kuljettajat ovat myös kykeneviä vastamaan tästä turvallisuudesta matkustajien osalta ja mahdollisesta avustamisesta. Näitä terveystarkastuksia suorittaville lääkäreille on varmasti hyvin tarpeellista antaa tarkat ohjeet siitä, mihin asioihin on kiinnitettävä erityishuomio, ja uskon, että näin myös tullaan tekemään.

Tämän lakiesityksen hyvä puoli on myös tämä koulutuksen osuus, jonka näen hyvin merkittävänä turvallisuutta lisäävänä tekijänä, ja myös se, että siellä on huomioitu tämä kielitaito, joka yhä enenevässä määrin on tarpeen tässäkin työssä.

Merja  Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on hyvä, koska tässä korjataan muutamia tällä hetkellä olemassa olevia ongelmia. Ikärajan olemassaolo on koettu epäoikeudenmukaisena, ja nyt tämä epäkohta on tarkoitus korjata. Hyvä näin, sillä ikä ei ole ratkaiseva asia vaan autoilijan terveys ja kunto.

Toinen myönteinen asia on taksinkuljettajien koulutuksen kehittäminen: eri matkustajien avustamiseen ja erityistarpeisiin sekä turvallisuudesta huolehtimiseen liittyvää koulutusta on tarkoitus tehostaa. Lakiesityksessä mainitaan esimerkiksi pyörätuolipotilaat, mutta toivoisin, että koulutuksessa paneuduttaisiin myös muiden erityisryhmien kohtaamiseen. Esimerkkinä mainittakoon vaikka kehitysvammaiset ja muistisairautta sairastavat henkilöt. Toivoisin, että taksinkuljettajat olisivat se ammattiryhmä, joka pystyisi esimerkiksi tunnistamaan yksin harhailevan muistisairautta sairastavan henkilön, joka tarvitsee apua, ja soittamaan vaikka hätäkeskukseen tai ilmoittamaan asiasta. Muistiliiton puheenjohtajana olen joutunut kuulemaan ihan liian monta tarinaa siitä, että talvipakkasilla kesävaatteissa kaupungilla liikkuvaa ikäihmistä ei kukaan pysäytä eikä edes ilmoita asiasta minnekään. Muun muassa tällaisiin asioihin puuttumisiin toivon taksinkuljettajien koulutuksessa kiinnitettävän huomiota, koska taksiautoilijat ovat avainasemassa huomaamaan liikenteessä tällaisia asioita. Taksiautoilijoiden pitäisi myös ymmärtää, ettei muistisairautta sairastavaa voi jättää taksikyydin jälkeen kadulle yksin seisomaan, kuten tiedän myöskin valitettavasti tapahtuneen.

Olin iloinen myöskin siitä, että lakiesityksessä erikseen mainitaan, että hyvään palveluun liittyy kielellisen kommunikaation lisäksi myös vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttö. Taksiautoilijoilla tulisi olla valmiuksia myös kirjoittamalla ja esimerkiksi kuvien ja eleiden avulla viestiä henkilöiden kanssa, joilla ei ole verbaalista puhetta. Tyypillinen tällainen henkilö on esimerkiksi afasiapotilas.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Yksi tekijä, mikä tulee vaikuttamaan taksinkuljettajien työhön, on tämä suurkuntien ja pakkoliitosten luominen. Kun kouluja suurkuntien reunakylissä lopetetaan, tulevat koulukyydit entisestään pidentymään. Olin juuri koulukyytipäivillä puhumassa, ja siellä oli 300 edustajaa eri kunnista, ja he olivat hyvin huolissaan tästä koulukyytien lisääntymisestä. Siellä muun muassa Pudasjärven kaupungin edustaja sanoi, että voitaisiinko tuota 3 tunnin ylärajaa nostaa, kun lapset joutuvat olemaan niin pitkään autoissa. Eli kyllä tätä taksiliikennettä riittää haja-asutusalueilla, myös vanhemmille kuljettajille. Mutta tietysti pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. Täällä on paljon maahanmuuttajia, nuorempia kuskeja, ja heiltä täytyisi vaatia kielitaitoa ja paikallistuntemusta.

Mutta vielä summa summarum: Kaiken kaikkiaan tämä lakialoite taksinkuljettajan ikärajasta on hyvä asia ja ennen kaikkea se, että siihen liittyy myös tämä lääkärintarkastus. Tässä mielessä me luomme kuitenkin sellaisen joustavan mahdollisuuden pienemmillä paikkakunnilla esimerkiksi tähän taksiammatin harjoittamiseen.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsiteltävä hallituksen esitys pohjautuu edustaja Mäntymaan lakialoitteeseen 15/2013. Aloitteessa ehdotettiin taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamista siten, että nykyisestä taksinkuljettajan ajo-oikeuden päättymisestä 70 vuoden iässä luovutaan. Lakialoitteen myötä yli 70-vuotiaalle taksinkuljettajalle voitaisiin siten lääkärinlausunnon perusteella myöntää kahden vuoden ajo-oikeus kerrallaan. Hallituksen esitys vastaa täysin aloitteen sisältöä. Toteutuessaan laki mahdollistaa taksiyrittäjien lisäksi myös taksinkuljettajien työuran jatkamisen niin kauan kuin terveys sallii.

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen myötä taksinkuljettajat tulevat tasavertaiseksi kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien kanssa. Lisäksi syrjäseutujen kasvava tarve ammattitaitoisista kuljettajista turvataan aiempaa hieman paremmin. Tänään ja tulevaisuudessa yhä useammat 70 vuotta täyttäneet taksinkuljettajat ovat aikaisempaa paremmassa ajokunnossa, joten annan tukeni hallituksen esitykselle. — Kiitos.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! On hienoa, että hallituksen esitys taksinkuljettajan ammattipätevyydestä on vihdoin eduskunnan käsittelyssä — siitä iso kiitos ministeri Kyllöselle. Kannatan 70 vuoden yläikärajan kumoamista, sillä olen saanut muutamia yhteydenottoja kuljettajilta, joilla terveyttä ja motivaatiota vielä olisi jatkaa taksinkuljettajan tehtävissä mutta ikäraja tulee vastaan. Uskon tämän vaikuttavan positiivisesti myös taksiyrittäjien jatkamiseen, sillä muutos antaa myös heille mahdollisuuden tehdä esimerkiksi satunnaisesti liikennöintiä omassa yrityksessään.

Esityksen valmistelun yhteydessä on noussut esille huoli iäkkäiden kuljettajien kyvystä avustaa vammaisia ja liikerajoitteisia matkustajia. Myös apuvälineiden oikeaoppinen käsittely sekä asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen ovat nousseet esille. Nämä ovat todella tärkeitä huomioita, ja uskon, että niille annetaan suuri painoarvo, jotta taksityön asiakaspalvelun laatuvaatimukset täyttyvät.

Yksi asia on sellainen, jonka haluan nostaa tämän käsittelyn yhteydessä esille, eli taksinkuljettajien kielitaito. Olen itse törmännyt tähän ihan käytännössä. Eli meillä on yllättävän paljon taksinkuljettajia, joilla ei ole riittävää kielitaitoa, jotta vuorovaikutus sujuisi. Tässä hallituksen esityksessä todetaan, että yrittäjällä olisi velvollisuus hoitaa työntekijän kielitaitoa, vastuu tavallaan sysätään yrittäjälle. Minusta näin ei voi olla, vaan kyllähän tähän riittävään kielitaitoon tulisi kiinnittää huomiota jo silloin kuljettajakoulutusvaiheessa.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan taksinkuljettajien yläikärajan poistamista. On helppoa yhtyä ministeri Kyllösen kiittelijöiden joukkoon.

Linja-autonkuljettajilta ja raskaan kaluston kuljettajilta yläikäraja poistettiin jo vuonna 2010. Nyt esillä olevalla lainmuutoksella kaikille kuljettajille saadaan yhdenmukainen kohtelu. Samalla annetaan taksiautoilijoille mahdollisuus työuran pidentämiseen.

Ehdottomien yläikärajojen poistamiseen liittyy myös ihmisoikeusnäkökulman huomioonottaminen. Joulun alla poistimme täällä tilintarkastajien 70 vuoden yläikärajan, ja olen kuullut, että hyvinkin ansioituneet ja kokeneet tilintarkastajat ovat sen jälkeen palanneet työelämään. Esimerkiksi asianajajilla ei ole koskaan ollut ikärajaa. On tärkeää, että näitä keinotekoisia ikärajoja poistetaan.

70 ikävuoden jälkeen jatkavien kuljettajien määrän arvioidaan jäävän vähäiseksi, mutta ikärajan poistamisella pystytään kuitenkin hieman helpottamaan kuljettajapulaa esimerkiksi haja-asutusalueilla.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Minäkin kiittelen ministeriä: hallituksen esitys on hyvä ja oikeansuuntainen. Tämä laittaa nyt sitten myös taksimiehet samaan arvoon kuin raskaan liikenteen ja linja-autonkuljettajat. Totta kai sitten ne terveysvaikutukset on katsottava tarkasti ja huomioitava erittäin hyvin. Ja sitten sen myötä, kun terveyspuoli katsotaan ja hoidetaan kuntoon, tämä lisää liikenneturvallisuuttakin, joka on erittäin tärkeä näissä asioissa.

Sitten kun on puhuttu paljon myös työurien pidentämisestä, niin tämä on tukemassa sitä asiaa. Onhan hallituskin ottanut ohjelmaansa sen, että työuria on jatkettava. Ja tämä on yksi semmoinen myönteinen signaali sillä tavalla, että näin annetaan näille taksimiehille mahdollisuus sitten jatkaa toimintojaan.

Samoin vielä tämän haja-asutusalueiden palveluasian otan esille. Minä näen erittäin tärkeänä tämän, koska niin kuin jo tuossa debatin yhteydessä mainitsin, haja-asutusalueilla taksiyritys ei ole mikään hyvä bisnes ja varmasti siellä ei uusia tulijoita, ainakaan nuoria yrittäjiä, ole saavutettavissa. Näin ollen, sanotaan, kun nykyinen yrittäjä on lähestymässä 70 vuoden ikää, hänellä on mahdollisuus sitten jatkaa tätä toimintaa ja näin niitä palveluja siellä ylläpitää. Se on tärkeä asia.

Mutta on myös tullut, niin kuin tuossa debatin yhteydessä kävi ilmi, viestiä taksintilaamisjärjestelmästä tämän Kela-taksin osalta, ja siitä minäkin haluan muutaman sanan mainita, koska pitäisin sitä jopa kartellina. Se on erittäin epäoikeudenmukainen. Se myös laittaa nämä yrittäjät hankkimaan, investoimaan, autoihin kalliit laitteet. Ja sitten tämän kyydinvälityksen suhteen kun mietitään, että jos sillä alueella on tietty taksihenkilö ja hän ei kuulu tähän Kela-järjestelmään, niin hän joutuu kyllä eriarvoiseen asemaan. Tätä seikkaa kannattaisi erittäin tarkkaan nyt katsoa, että ei vain toimita lainvastaisesti näissä asioissa.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kuulun mielelläni myös niihin kansanedustajiin, jotka kehuvat tätä lakiesitystä. Kansainvälisessä vertailussa meillä on korkeatasoinen taksikulttuuri, kalusto on laadukasta, väki — taksinkuljettajat, taksiyrittäjät — on ammattitaitoista ja etiikaltaan hienosti toimivaa, pääosin.

Mutta tässä on useammassa puheenvuorossa mainittu, että nuoremmassa polvessa taksinkuljettajilla on ongelmia, esimerkiksi paikallistuntemus on ohentunut tai kielitaito on puutteellinen. Näen tämän lakiesityksen yhtenä positiivisena puolena myös sen, että nämä ikääntyneemmät kuskit — jotka ilmeisesti valtaosaltaan tekevät töitään satunnaisesti — ovat eräänlainen reservi ja samalla toimivat nuoremmille taksinkuljettajille ja taksiyrittäjille esimerkkeinä ja eräänlaisina hyvinä työnohjaajina.

Maaseudulla taksi on elämän merkki, mutta ei taksin vastuulle voi sälyttää loputtomasti oheistehtäviä, kun julkisia palveluita karsitaan alas. Täällä on useammassa puheenvuorossa viitattu tähän Kela-järjestelmään. Yksi hulluushan siinä on esimerkiksi se, että kun kyliltä tullaan terveyskeskukseen, niin voi käydä apteekissa sillä reissulla mutta ei saa sitten kaupassa käydä samalla reissulla. Tällaisella ei ole kyllä terveen järjen kanssa mitään tekemistä.

Sen sijaan tämä lakiesitys on terveen järjen voitto.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys toteutuessaan poistaa epävarmuutta ja luo ennustettavuutta ja erityisesti tekee sitä niille yrittäjätaksinkuljettajille, jotka ovat hankkineet kalustoa tai ovat sitä uusimassa tai mahdollisesti käyttämässä olemassa olevaa kalustoa loppuun. Heille tämä luo ennustettavuutta ja sillä tavalla varmistaa tulevaisuutta.

Sitten haluaisin ministeriltä kysyä sitä, mikä jo aiemmin on tullut esiin nimenomaan ajoluvan menettäneistä, jotka muutaman kuukauden periodilla ovat tämän menettäneet ja ilmeisesti läpäisevät lääkärintodistuksen ja joilla muutenkin toimintakyky on sen kaltainen. Onko ministerillä mahdollisuus valiokunnan kanssa yhdessä kiirehtiä niin, että tämä voimaantulo voisi olla jo aiemmin, esimerkiksi syyskuusta kesäkuuhun? Ja toinen asia: mikä tämä jatkokoulutus sisällöllisesti on niiden kuljettajien tai yrittäjien osalta, jotka vain muutaman kuukauden ovat olleet poissa ja ovat menettäneet tämän ajoluvan?

Vielä kertaalleen haluan korostaa sitä, että alueellisesti monien suomalaisten kylien kannalta tällä on suuri merkitys, paljon suurempi kuin osaamme ollenkaan kuvitella, sekä niille yrittäjille että myös niille vakiintuneille asiakkaille. Kysymys on paljon muusta kuin Kela-korvauksen piirissä olevista tilauksista. Vaikka kysymys on vain muutamasta vuodesta, niin niille ihmisille, jotka siellä toistaiseksi asuvat, tällä on erittäin suuri merkitys, ja sen tähden tätä on syytä pitää hyvänä esityksenä.

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti todettakoon, että tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia. Laista kumotaan ajoluvalle säädetty 70 vuoden yläikäraja. Tällöin taksinkuljettajat olisivat tasa-arvoisia kuorma- ja linja-autonkuljettajien kanssa. Samoin paikallistuntemusvaatimusta tarkennettaisiin. Sekin on tärkeä, erittäin hyvä seikka.

On hienoa todeta, että erääseen ammattiryhmään kohdennettu epäoikeudenmukaisuus nyt poistetaan. Kuljemme kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa yrityssektorillakin. Toivottavasti tällä muutoksella on vaikutusta taksin saamiseen helpommin myös yöllisellä maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Vaikka täällä muutamat kansanedustajat ovat tänään omineet tämän lain itselleen, niin kuitenkin on todettava, että olemme menossa kohti oikeudenmukaisempaa, perussuomalaista yhteiskuntaa. Hyvä niin.

Lars Erik Gästgivars /r:

Arvoisa puhemies! Haluan kiittää edustaja Mäntymaata, ministeriötä ja ministeriä siitä, että tämä lakialoite on nyt tässä salissa. Laki sopii ajan henkeen nyt, kun halutaan pidentää työssäoloaikoja. Monissa taksiperheissä tämä laki tulee helpottamaan viikonloppuajoja ja antaa vakinaisille kuskeille, joilla on monta kertaa lapsia, ansaittua lepoaikaa. Toivon, että lakiehdotus saa hyvän vastaanoton valiokunnissa ja etenee ripeästi.

Jukka  Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Työurien pidentäminen ei läheskään aina ole kansanedustajien ja kansanedustuslaitoksen käsissä. Tässä pieneltä osaltaan se sitä on, ja hyvä niin.

Totean vielä sen, että tämän valmistelu on ollut sillä tavalla erinomaista, että liittyen tähän kokonaisarviointiin siitä kuljettajan kunnosta — näkö, kuulo ja myöskin sitten tämä, että pystyy auttamaan matkustajia — täällä on tullut hyviä huomioita näistä erityisryhmistä, joita myöskin pitää pystyä auttamaan. Se kyllä laittaa myöskin taksikuskit tämän koulutuksen osalta sillä tavalla aikamoiseen tilanteeseen. Se vaatimustaso on kova, jos nämä kaikki pystytään toteuttamaan, mutta ei se varmaan niin ole, että kaikkien kuskien pitää pystyä tekemään ihan kaikkea.

Sitten erityisesti omalta kohdaltani olen huomannut sen, minkä edustaja Jurva täällä nosti esille, eli kuljettajien ammattitaidossa kielitaito ja paikallistuntemus eivät ole mitään huippuluokkaa etenkään täällä Helsingissä. Tuolla pienillä kylillä se on paljon parempaa. No, totta kai siellä on vähemmän osoitteita ja kaikkea muuta, mutta täytyy sanoa, että Sörnäisten rantatie 7 on vaikea osoite aika monille etnisille kuskeille, koska eivät nämä ääkköset ja öökköset ole välttämättä ihan hallinnassa. Tähän tietenkin toivon sitten ajan kanssa myöskin muutosta. Täällä on varmaan se ongelma, että täällä ei myöskään saa kuskeja ja noin poispäin.

Mutta tämä kokonaisarviointi kaiken kaikkiaan siitä laajennetusta lääkärintarkastuksesta ja muusta on hyvä juttu — joten taidanpa tästä kohta lähteä taksilla ajelemaan.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Maaseudulle ja yrittäjätakseille tämä on erittäin myönteinen asia, ja kyllä tällä pystytään turvaamaan varmasti maaseutujen palveluita. Usein tällaisille harvaan asutuille alueille on vaikea löytää uusia kuljettajia, ja on hyvä tehdä nyt järjestelyjä sen eteen, että siellä palvelut turvattaisiin tulevaisuuteen edes muutamia vuosia.

Mutta yksi oleellinen kysymys on kyllä myös taksiluvat, jotka lepäävät laatikossa. Nämä ovat ainakin osassa hakemuksia aiheuttaneet aika isoa harmia ja kysymyksiä, ja ely ei ole niihin puuttunut edes niillä vaatimuksilla, joita lainsäädännössä on. Kysyisin ministeriltä: oletteko te tietoinen siitä, että näitä niin sanottuja laatikossa olevia taksilupia ei laiteta uudelleen jakoon niiden sääntöjen mukaan, jotka niihin on aikanaan luotu?

Toinen on sitten uusien taksilupien myöntäminen. Myös näistä aika ajoin tulee yhteydenottoja, että ne eivät noudata niitä sääntöjä, jotka uusien taksilupien myöntämiselle on annettu. Sain juuri viime viikolla yhden yhteydenoton, jossa aivan selkeästi oli rikottu näitä pelisääntöjä, ja ely meni vain sen taakse, että voihan päätöksestä aina valittaa, voihan päätökselle aina hakea oikaisua. Ei järjestelmä sellainen voi olla, vaan kyllä viranhaltijoiden päätösten elyssä ja muualla pitää perustua tosiasioihin ja vallitsevaan lainsäädäntöön ja vallitsevaan tilanteeseen. Kysyisin: oletteko te, arvoisa ministeri, valmis puuttumaan näihin epäkohtiin, joita uusien taksilupien ja laatikossa pölyttyvien taksilupien kohdalla on?

Raimo  Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä kyllä on aika kaukaa haettu, mutta kun ministeri on paikalla, niin täytyy käyttää kaikki aika hyväksi ja...

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt kuunnellaan tarkoin.

Puhuja:

Joo. Tässähän nimittäin taksiautosta on kysymys. Siis taksiautoilijahan saa, kun ostaa auton, tietyn veroedun, ja tämmöisiä huhuja liikkuu, että tämä veroetu olisi poistumassa. Onko ministerillä tietoa, että tämmöinen olisi tulossa? Kun minulla ei ainakaan ole minkäännäköistä hajua tästä asiasta ja meillä on muutamia muitakin, jotka ovat vähän niin kuin ulkona tästä, niin jos saataisiin tästä jotakin viestiä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ehkäpä tämä on kohtuullisen hyvä aika päättää tämä keskustelu. Mutta sitä ennen tietenkin ministeri vastaa tässä keskustelussa esille tulleisiin kysymyksiin, ja jos hän muutenkin haluaa vielä kommentoida, niin se on mahdollista. — Olkaa hyvä, ministeri Kyllönen. (Merja Kyllönen: Kiitoksia. Varmaan pöntöstä?) — Juu. Minä luulen, että hän tietää aikansa. (Merja Kyllönen: Joo, täytyy aina varmistaa, ettei ylitä valtuuksiaan.)

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat! Jos mennään ensin sinne muistihäiriöihin. Edustaja Mäkisalo-Ropponen on poistunut, mutta jos demarikollegat vievät Merja-kaimalle terveisiä (Raimo Piirainen: Jos muistetaan!) — jos muistetaan — niin lähdettäisiin siitä liikenteeseen, että taksinkuljettajien koulutusta toki on syytä varmasti kehittää. Meillä tällä hetkellä on työn alla ennen kaikkea tämä ammattipätevyyskysymys: millä tavalla tulee lisäkoulutusta, lisäkoulutuspäiviä, mitä niihin sisällytetään, jotta ne olisivat järkeviä ja tarjoaisivat kaikkien alojen kuljettajille positiivista koulutuskokemusta eikä tulisi sellaista palautetta, mitä tänä päivänä ammattipätevyyskoulutuksesta kaikkinensa tulee, että ei nähdä niitä tarpeellisiksi ja järkeviksi. Se työryhmä, mikä perustettiin viime syksynä, on lopettanut työnsä, valmistanut työnsä nyt helmikuun loppuun, ja ministeriössä tullaan tämän kevään aikana kokonaisuutena katsomaan tätä ammattipätevyyskoulutuksen kokonaisuutta, mitä siinä olisi kehitettävää ja eteenpäin vietävää, myös järkeistettävää siltä pohjalta, mikä on sitten EU-vaatimusten taso ja mikä on meidän kansallisesti säädeltyä kokonaisuutta.

Se, minkä halusin erityisesti kaima-Merjalle ehkä sanoa, on se, että hänen muistihäiriöliiton puheenjohtajana, tai toimijana siellä, kannattaisi olla varmaan myös suoraan yhteydessä Taksiliittoon, jolloin voisivat nämä liitot ja toimijat järjestää yhdessä koulutusta, johon sitten, vapaaehtoisuuden pohjalta tietysti, voitaisiin osallistua. Yhteistyö ei ole tässä yhteiskunnassa kiellettyä, eli kannustan siihen kaikkien liittojen ja yhdistysten kesken.

Se, mikä täällä on noussut hyvin monessa puheenvuorossa esille, liittyy näihin erilaisiin tilausjärjestelmiin, liikenteen koontiin, erilaisten matkojen yhdistelyyn. Haluan muistuttaa teitä kaikkia, että meillähän on käynnissä hyvin laajamittainen tähän rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvä koko henkilöliikenteen uudistus, jossa haetaan ratkaisumalleja, joissa poistuisivat kaikki nämä typeryydet, mitä on ollut, että mummo ei voi samalla autolla käydä kaupassa tai apteekissa tai molemmissa. Lähdettäisiin siitä, että kun on kyytitarve, niin sitä ei määrittele se, miltä toimialalta se on, onko se terveydenhuollon kyytiä, onko se sosiaalipalvelun kyytiä, vammaispalvelukyytiä, koulupuolen kyytiä. Katsottaisiin kokonaisuuksia, haettaisiin semmoisia ratkaisuja, millä pystyttäisiin varmistamaan, että kaikilla alueilla, myös Suomen harvaan asutuilla seuduilla, olisi erilaisia kyytijärjestelyjä olemassa ja niitä pystyttäisiin käyttämään yhteiskäyttöisesti kaikki hallinnonrajat ylittäen. Tämä tehtävä ei ole mikään helppo, mutta meille on annettu sellainen voimainponnistus tässä eteen, että syksykaudella meillä pitäisi olla lakiesitykset siitä eduskunnassa ja toimenpiteet myös käytännössä, aktiivitoiminnassa, viimeistään vuonna 2017. Elikkä kaiken me teemme sen eteen, että henkilöliikenteen kokonaisuus saataisiin järkeväksi, niin että mitkään rajat eivät olisi järkevän toiminnan esteenä, vaan asiakas olisi ykkönen ja palvelusta lähdettäisiin liikenteeseen.

Tästä voimaantulon nopeuttamisesta on käytetty monta puheenvuoroa. Siitä ehkä sanoisin sen, että meidän virkamiehet kyllä viestivät niin, että aikaa tarvittaisiin kaikkiin niihin rekisterimuutoksiin ja myös siihen toimintakykytarkastelun valmisteluun, ottaen huomioon sen, että lähtökohtaisesti on oltu siinä tilanteessa, että kun 19. päivänä viime vuoden tammikuussa tuli voimaan tämä ajokorttilain kokonaisuudistus kokonaisuutena — se, minkä edellinen hallitus oli valmistellut — niin siinä lähdettiin siitä, että vaadittiin geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunto, ja nyt tämä kokonaisuudistuksen voimaantulo on mahdollistanut sen, että otetaan käyttöön vaativampi ajoterveystarkastus, ja sitä kautta ajoterveyteen perehtyneet lääkärit voivat tehdä näitä tutkimuksia, elikkä ei enää tarvita sitä geriatrin erillistä lausuntoa, ellei siihen ole joku erillinen syy, joka sitten liittyy johonkin sairauteen tai lääkitykseen tai johonkin muuhun vastaavaan. Isona kysymyksenä tietysti tässä on se, että valiokunta miettii, pohtii ja käy myös sitten vuoropuhelua meidän ministeriöitten kesken — siinä on tietysti sosiaali- ja terveysministeriö ja meidän ministeriö omalta osaltaan — että millä tavalla pystytään nopeuttamaan. Kaikkemme tietysti teemme, jos se vain on ajallisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Edustaja Korhonen nosti tämän ajoterveysasian esille. Tämä on erittäin tärkeä, ja toivoisin, että kaikki edustajat panisivat tämän korvan taakse, tämä on tärkeä tänä päivänä, tämä on tärkeä tulevaisuudessa, ennen kaikkea ikääntyvässä Suomessa. Meillä on erittäin heikoissa kantimissa ajoterveyskoulutus tässä maassa. Olen iloinen siitä ja kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita, että nyt vuoden 2013 syksyllä Helsingin yliopistoon on vihdoin ja viimein saatu ensimmäinen liikennelääketieteen professuuri, mutta jos te mietitte, mikä on liikenneonnettomuuksien hinta esimerkiksi tänä päivänä Suomessa — se on noin 3 miljardia euroa vuodessa — niin olisin voinut uskoa, että tarve tällaiselle professuurille olisi ollut jo paljon aikaisemmin, ja niitä tarvittaisiin kaikkiin näihin lääketieteellisiin tiedekuntiin, mitä Suomessa on. Eli toivon, että sitä asiaa edustajat veisivät sekä omilla alueillaan yliopistojen hallintoon että myös täällä eduskunnassa eteenpäin.

Nostettiin esille myös kysymys siitä, miten näitten taksilupien osalta huomioidaan nuorempia, huomioidaanko sitä, että alalle on tulossa uusia ihmisiä. Kaikkinensa tutkimustieto ainakin osoittaa nyt sen, että nämä muutokset siihen, että 70 vuotta täyttänyt voi edelleen jatkaa taksiyrittäjänä, taksitoimijana, eivät muuta sitä tilannetta, että tarve uusille kuljettajille on todella iso tässä maassa ja varsinkin isoilla kaupunkiseuduilla.

Iso kysymys meillä tässä lain valmistelun yhteydessä oli myös tämä kielikysymys, minkä te olette nostaneet täällä ansiokkaasti esille. Me kävimme tästä positiivista kädenvääntöä (Puhemies koputtaa) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ja heidän toimijansa olivat siellä sitä mieltä, että meillä ei käytännössä ole millään yksityisellä toimialalla olemassa sellaista muodollista kielitaitovaatimusta, joka sitten asettaisi taksialan jollakin tapaa tikun nokkaan. Me olisimme olleet valmiita siihen, että olisi kiristetty kielitaitovaatimusta ihan perustuen siihen kansalaispalautteeseen, mitä me olemme saaneet, mutta lähtökohtaisesti tilanne on se, että tällä hetkellä varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla taksien ja kuljettajien saatavuus on varsin heikkoa, ja sen myötä tietysti ymmärrettävästi työ- ja elinkeinoministeriö oli huolissaan siitä, heikennetäänkö sitten myös alalle tulijoiden mutta myös maahanmuuttajien potentiaalisia työpaikkoja. Tämä kielikoulutus on semmoinen asia, missä meidän on tehtävä yhteistyötä liikennealalla sekä koulujen että myös työ- ja elinkeinoministeriön (Puhemies koputtaa) maahanmuuttotoimialueen kesken.

Onkohan minulla vielä jotakin, mitä olisin jättänyt huomiotta?

Taksilupien sääntelystä siinä ihan loppusuoralla edustaja Heinonen kyseli. Ministeri on hyvinkin paljon kuullut palautetta tästä pöytälaatikkokuviosta plus sitten siitä, että toimijat eivät koe tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti näissä lupien myöntöprosessissa. Tässä henkilöliikenteen kokonaisuudistuksessa joudutaan miettimään myös tätä lupien kokonaisrakennetta ja sitä, millä tavalla joudutaan katsomaan sitten läpi koko joukkoliikenteen ja taksiliikenteen ketjua siinä suhteessa, että kansalaiset, jotka haluavat alalle, olisivat yhdenvertaisessa kohtelussa.

Edustaja Piirainen nosti vielä ihan viimeisenä kysymyksenä tämän veroetukysymyksen. On totta, että ympäristölle haitallisten tukien yhteydessä asia on ollut esillä. Varmasti kehysriiheen mennessä on selvillä, minkälaisia esityksiä sitten sen suhteen on tulossa.

Jos jokunen jäi vaille vastausta, niin se on sitten laitettava kirjeessä. Minä veikkaan, että puhemies kohta häätää jo täältä korokkeelta kartanolle. (Pentti Kettunen: Eikö sähköpostilla voi?) — Saa sähköpostillakin lähestyä, ja kirjeelläkin perinteiseen tyyliin pistetään, jos on vielä jokin jäänyt vaivaamaan. (Pentti Kettunen: Tai kirjekyyhkyllä?) — Kyyhkyjäkin vielä löytyy.

Keskustelu päättyi.