Täysistunnon pöytäkirja 198/2002 vp

PTK 198/2002 vp

198. PERJANTAINA 7. HELMIKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Arvoisa puhemies! Esitän ensinnäkin kiitokset sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se tässä ruuhkassa hyväksyi tämän esityksen, joka on yrittäjäkentälle hyvin tärkeä siitä syystä, että tämän lain avulla yrittäjillä on mahdollisuus tarkistaa omaa eläkemaksuaan määräaikaisesti, mikä sitten puolestaan aikanaan vaikuttaa yrittäjien eläketurvan tasoon. Tätä joustoa on toivottu jo pitkään, sitä on huolella valmisteltu, ja tämän esityksen myötä todellakin eläketurvaa myös yrittäjäkunnassa, jossa yrittäjäeläkkeet usein jäävät varsin pieniksi, voidaan kohentaa ja näin ollen yrittäjien sosiaaliturvaa tältäkin osin parantaa.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Pidän mietintöä hyvänä ja sisältöä hyvänä, mutta kyllä tietysti siinä, että yrittäjällä on mahdollisuus joustaa maksujen osalta, on omalla laillaan riskitapaus olemassa, kertyykö riittävästi eläketurvaa sitten siinä vaiheessa, kun eläkeikä tulee ja syntyy. Mutta se mahdollisuus, niin kuin tässä lähdetään liikkeelle ja niin kuin mietintökin sisällöltänsä pitää sisällään, että hyvinä aikoina yrittäjillä on mahdollisuus maksaa ja joustaa, on erinomaisen hyvä. Kaikki tällaiset toimenpiteet, mitä yrittäjän elämän ja eläketurvan eteen tehdään, ovat hyviä. Toivottavasti hallitus olisi tehnyt niitä vaan vähän enemmänkin, niin olisi parempi mahdollisuus suomalaisella yhteiskunnalla ollut kehittyä nyt ja tulevaisuudessa.

Mietintö on hyvä. Näin on hyvä edetä.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Pyydän erityisesti huomioimaan ministeri Perhon perustelut, jotka olivat erinomaisia ja lyhyesti kertoivat, miten hyvästä hallituksen esityksestä on kysymys. Tässähän yritetään parantaa yrittäjien lakisääteistä eläketasoa, joka on, totta kai, erittäin tärkeä asia, ja kun se tehdään vielä joustavasti, niin että yrittäjien yrittäjätulo huomioidaan siinä heidän työtulonsa mukaisesti, enpä oikeastaan parempaa ehdotusta olisi tässä vaiheessa voinut kuvitellakaan.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä esitys on saanut kiitosta, ja tämä on ihan parannus edelliseen nähden, mutta tässä on pieniä ongelmia. Yrittäjien kohdallahan on se tilanne, että jos verrataan TEL-eläkkeisiin, yrittäjät ovat maksaneet YELiin noin 40 prosenttia vähemmän eli yrittäjäeläkkeet ovat 40 prosenttia pienemmät kuin TELin eläkkeet. Siinähän on syntynyt sen tyyppisiä ongelmia, että yrittäjät eivät välttämättä pääse kaiken sosiaaliturvan piiriin, mikä on yksi yrittäjän kannalta huono asia.

Mutta toinen kysymys, josta ei myöskään tässä yhteydessä, kun tätä lakia on käsitelty, ole selvitystä saatu ja joka kiinnostaisi, on se, miten paljon sitten ne yrittäjäeläkeläiset, jotka tosiaan sitten tällä pienemmällä eläkkeellä joskus ovat, joutuvat turvautumaan esimerkiksi eläkeläisten asumislisään ja muuhun ihan sen matalan eläketason takia. Nyt vain toivoisi sen, että tosiaan tämä joustovara, joka tässä laissa tulee, mahdollistaisi sen, että enemmän näitä eläkemaksuja maksetaan. Se suuri heikkous tämän lain suhteen jää, että sairausvakuutusmaksu on jätetty edelleen ulkopuolelle eli korkeampaa sairausvakuutusmaksua ei myöskään makseta.

Mielestäni tämä on etenemistä ja se, että tänne tehtiin seurantaponsi, on erittäin hyvä, koska sitten katsotaan, miten tämä laki on vaikuttanut aikaisempaan nähden, onko se vaikuttanut sillä tapaa, mitä nyt tällä hetkellä arvioidaan.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä laki parantaa yrittäjien lakisääteistä eläketurvaa ja tämä myös kehittää lakisääteistä eläkelainsäädäntöä siten, että esimerkiksi yrittäjien keskuudessa eläkelainsäädännön houkuttelevuus lisääntyy. Tässä pyritään ottamaan huomioon yritystulon mahdollinen vaihtelevuus esimerkiksi vuoden aikana ja annetaan siten joustomahdollisuuksia.

Tästä puuttuu todella sairausvakuutuksen huomioiminen, kuten ed. Koskinen äskeisessä puheenvuorossa totesi. Sen suhteen sitten odotetaan jatkokehittelyä. Joka tapauksessa on erinomainen asia, että tämä laki saatiin aikaan.

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Yrittäjät ovat olleet tietynlaisessa kuopassa oman eläkkeensä suhteen. Muun muassa sairausvakuutuslain kohdalla he eivät ole saaneet niitä tuloja, mitä heille olisi kuulunut. Näin ollen katson, että tämä laki on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja toivoisinkin, että voitaisiin edetä ja tehdä korjaukset seuraavan hallituksen aikana vielä niitten asioitten osalta, jotka ovat puutteellisia, joita täällä on jo todettu sairausvakuutuslainsäädännön osalta.

Sitten vielä totean sen, että nythän yrittäjät useinkin ovat ottaneet eläketurvaan liittyviä vakuutuksia, millä he ovat voineet taata oman toimeentulonsa. Sen johdosta olisi tärkeää, että lainsäädäntö kehittyisi, että näitä vakuutuksia ei tarvitsisi ottaa vaan että jokainen yrittäjä voisi olla tasavertaisessa arvossa myöskin tämän eläkelain kohdalla.

Yleiskeskustelu päättyy.