Täysistunnon pöytäkirja 20/2013 vp

PTK 20/2013 vp

20. TORSTAINA 7. MAALISKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Heikki Autto /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Huumeiden kulkeutumista vankiloihin on pystyttävä torjumaan tehokkaasti. Käsittelemme nyt aloitetta, jonka tavoitteena on, että vankiloissa voidaan jatkossakin käyttää niin sanottuja tarkkailuhaalareita huumeiden salakuljettamisen estämiseksi. Kuten aloitteen perusteluissa todetaan, haalareita on käytetty erittäin harvoin mutta tehokkaasti. Eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin linjannut, että huumeiden vientiä vankiloihin ei voida estää käyttämällä näitä tarkkailuhaalareita, koska tästä menettelystä ei ole erikseen laissa säädetty. Koska huumeet eivät sovi vankilaan, on meidän nyt säädettävä asiasta lailla. Tätä on toivottu myös Rikosseuraamuslaitoksen suunnalta, jotta huumeiden torjuntaa vankiloissa voitaisiin jatkaa. Painotan, että kyse on siis käytännössä toimivaksi havaitun järkevän toiminnan mahdollistamisesta myös lainsäädännön kautta.

Olen saanut aloitteesta viime viikkoina paljon palautetta vankiloissa työskenteleviltä ammattilaisilta, jotka päivittäin näkevät työssään, miten kovan luokan ammattirikolliset johtavat ja organisoivat rikollista toimintaa vankilasta käsin. On ollut surullista kuulla, että ammattirikolliset pystyvät toimimaan melkein kuin eivät vankilassa olisikaan. Vankeuden toimeenpanosta vastaava henkilökunta joutuu toimimaan kuin kädet sidottuina, kun vangit erilaisilla valituksilla ja kanteluilla, kuten vaikkapa tässä nimenomaisessa asiassa eduskunnan oikeusasiamiehelle, onnistuvat estämään vankeuslain tavoitteiden näkökulmasta tehokkaiden valvontakeinojen käytön.

Vai mitä meidän oikeasti pitää ajatella sellaisesta valtiosta, joka ei pysty estämään huumeiden kulkeutumista vankiloihin eikä pysty estämään vankeja tekemästä ja johtamasta rikollista toimintaa vankeusaikana? Mitä pitää ajatella sellaisesta valtiosta, joka itse aktiivisesti ja oma-aloitteisesti poistaa käytöstään keinoja, joilla se voisi tehokkaasti torjua rikollisuutta ja sen aiheuttamia kärsimyksiä sekä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja niin vankiloissa kuin niiden ulkopuolella? Jos kyse ei olisi todella vakavasta asiasta, voisi joku ulkopuolinen tarkkailija pitää tilannetta melko koomisena. Nyt tilanne on vain surullinen. Tällä lakialoitteella on paljon käytännön merkitystä vankien ja vankiloiden turvallisuuden kannalta, mutta tällä lakialoitteella on myös laajempaa periaatteellista merkitystä. Onko suomalainen yhteiskunta polvillaan järjestäytyneen rikollisuuden edessä, jos edes vankiloissa ei pystytä puuttumaan rikollisten toimintaan?

Arvoisa puhemies! Onko jo nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan estettävä rikosten tekeminen vankiloissa? Kyllä on. Onko lainsäädännön asettama tavoite vankeudelle edistää vankien elämänhallintaa? Kyllä on. Ovatko huumeiden käyttö ja levittäminen rikoksia? Kyllä ne ovat. Häiritseekö huumeiden käyttö ja levittäminen vankien elämänhallinnan edistämistä? Aivan varmasti. Pitääkö näin ollen huumeiden kuljettamista vankilaan pyrkiä estämään? Kyllä pitää. Pitääkö huumeiden kuljettamisen torjunnan keinojen olla tehokkaita? Aivan varmasti. Onko tarkkailuhaalari todettu tehokkaaksi keinoksi estää huumeiden levittämistä vankiloihin? Kyllä on.

Vankeuden toimeenpanon tavoitteista sekä erilaisista jo nyt käytössä olevista ja laissa mainituista keinoista vankeuslain tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan aivan suoraan johtaa perusteet sille, että tarkkailuhaalareiden käyttöä vankiloissa jatketaan. Vankeuslain keskeisiä tavoitteita todella ovat rikosten tekemisen estäminen ja elämänhallinnan edistäminen vankeusaikana. Jos tehokkaita keinoja näiden tarkoitusten toteuttamiseen ei kuitenkaan saisi käyttää, olisi aivan sama vaikka poistaisi kokonaan vankeuslain pykälistä nämä tavoitteet. Ei laissa tarvita nollapykäliä eikä kuolleita kirjaimia.

Arvoisa puhemies! Aiemmin tässä salissa keskusteltiin eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 2011 toimintaa käsitelleen kertomuksen yhteydessä siitä, mitkä kaikki asiat itse asiassa seuraavat suoraan vapauden menetyksestä ja mitkä eivät. Tuossa keskustelussa edustaja Zyskowicz mielestäni osuvasti kysyi, seuraako sellien ovien lukitseminen muka automaattisesti vapauden menetyksestä, kun osastojen ovet joka tapauksessa ovat lukossa. Tämä ehkä hiukan kärjistävä kysymys kuitenkin paljastaa hyvin vallitsevan tilanteen ongelmallisuuden. Vankilaan tuomittu rikollinen voi tarvittaessa joka ikisestä pienestäkin yksityiskohdasta lähteä saivartelemaan, miten tämä asia muka suoraan seuraa vapauden menetyksestä.

Tiedän, että tätä aihetta sivuten edustaja Packalén on tehnyt aloitteen, jossa esitetään säädettäväksi, että henkilötarkastuksen yhteydessä vanki voidaan velvoittaa avaamaan suunsa, jotta voidaan todeta, yritetäänkö suussa kuljettaa vankilaan jotain kiellettyä, esimerkiksi huumeita tai vaarallisia esineitä. Tuntuu uskomattomalta, että tällaisestakin asiasta on oikeusasiamiehen tulkintakäytännöstä johtuen nähtävästikin tarpeen säätää erikseen laissa. Jos kuka tahansa ihminen joutuu esimerkiksi rajanylityksen yhteydessä huumekoiran merkkaamaksi, kyllä hänet varmasti tarkastetaan. Kun kerran huumeiden levittäminen on kiellettyä siviilimaailmassa ja sitä aktiivisilla viranomaistoimilla pyritään estämään, ei vankilamaailman pitäisi tässä suhteessa olla ainakaan vähemmän tiukka paikka.

Tässä asiassa arkijärki sanookin, että vankeuslaissa jo nyt olevista tavoitteista ja käytännön kokemuksista johtuen perusteet tarkkailuhaalarien käytön jatkamiselle ovat oleellisesti painavammat kuin perusteet niiden käytön kieltämiselle.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Pauli Kiuru /kok:

Arvoisa herra puhemies! Haalareiden käytöstä ei ole täsmällistä, tarkkarajaista säännöstä. Laki sanoo muun muassa näin: vangin turvatarkastuksessa voidaan käyttää metallinilmaisinta, muuta teknistä laitetta tai koulutettua koiraa, voidaan tunnustella vaatteiden läpi tai muulla vastaavalla tavalla tarkastaa vanki sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole mukanaan esinettä tai ainetta. Lain tulkinnasta on valitettavasti erilaisia näkökulmia. Osa vankiloista on haalareita käyttänyt. Toisaalta vangit ovat valittaneet niiden käytöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka ei ole vielä antanut päätöstään. Lisäksi oikeusasiamiehen mukaan haalareiden käyttö ei ole mahdollista. 15. helmikuuta tässä salissa oikeusasiamies sanoi: jos ihmisoikeustuomioistuin haalarit hyväksyy ja jos meidän kansallista lainsäädäntöä tarkennetaan, niin asia on selvä ja haalareiden käyttö on mahdollista.

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Ilari Ikonen sanoi seuraavalla tavalla Kotimaa-lehdessä: "Haalari on kaikkein tehokkain keino valvoa, ettei kehon sisällä kuljeteta huumeita vankilaan. On olemassa riski, että huumeiden salakuljetusyritykset lisääntyvät sen jälkeen, kun haalarit poistuvat käytöstä maaliskuun puolivälissä."

Tunnen suurta myötätuntoa niitä kohtaan, jotka joutuvat haalareita käyttämään, ja varsinkin, jos haalarin käyttö osoittautuu aiheettomaksi ja vanki on käyttäytynyt säännösten mukaisesti. Toisaalta tässä on nyt semmoinen intressiristiriita. Täytyy tarkastella asiaa suurempana kokonaisuutena. Tunnen myötätuntoa myös niitä kohtaan, jotka joutuvat yhteisössä tekemään töitä henkilökuntana. Tunnen myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat vankeina, joutuvat huumeiden ja muiden aineiden käytölle alttiiksi. Jokainen meistä tietää, että huumeet ja muut vastaavat aineet tällaisessa suljetussa yhteisössä vaarantavat turvallisuuden, aiheuttavat väkivaltaa, syntyy velkasuhteita ja riippuvuuksia.

Arvoisa herra puhemies! Lainsäädäntömme on siis saatava siihen asentoon, että se mahdollistaa tarkkailuhaalareiden käytön. Tämä on peruste siihen, että olen edustajakollega Auton aloitteen allekirjoittanut.

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Maamme vankien huumausaineiden hallussapidon estäminen tarkkailuhaalareiden avulla ei tällä hetkellä ole lain mukaan mahdollista, mikä nyt tässä jo kuultiinkin pariin otteeseen. Vankeuslain 18 luvun 4 §, joka käsittelee vangin erityistarkkailua ja joka mahdollistaa vangin tarkkailun esimerkiksi videovalvonnan avulla, ei kata tarkkailuhaalarin käyttöä. Tarkkailuhaalaria käytettiin aikanaan, mutta sen käytöstä on toistaiseksi pidättäydytty, sen jälkeen kun asiasta oli valitettu hallintotuomioistuimiin. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että haalaria ei saa käyttää, koska siitä ei ole laissa mainittu.

Arvoisa puhemies! Vaasan vankilasta saamani arvion mukaan jopa puolet vangeista on sitä mieltä, että tarkkailuhaalarin käyttömahdollisuus olisi kaikkien osapuolten etu. Huumeiden käyttö vankilassa on ongelma ennen kaikkea henkilökunnan työturvallisuuden ja myös vankien keskinäisen turvallisuuden kannalta. Tarkkailuhaalarin käyttö helpottaa vangin tarkempaa seuraamista, eikä sitä oteta käyttöön ihan huvin vuoksi. Kyse on nimenomaan sellaisista tilanteista, joissa on vahva epäilys siitä, että vanki piilottelee kehossaan huumeita. Usein epäilykset huumeiden hallussapidosta pitävät paikkansa. Lakiesityksen perustelujen mukaan haalarieristykseen joutuneista vangeista yli 20 prosentilla on hallussaan huumeita.

Arvoisa herra puhemies! Haalarin käyttöoikeudella olisi vankiloissa myös huumeiden hallussapidolle ja käytölle yleisestävä vaikutus. Tarkkailuhaalari on käyttökelpoinen työkalu, ja sitä pitää voida käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa on epäily, että vangilla on kehossaan huumeita. Se, onko sitten pykälämuutos kohdallaan vankeuslain 16 vai 18 lukuun, on selvitettävä erikseen.

Arvoisa herra puhemies! Tuen edustaja Auton tekemää aloitetta, jonka myös itse olen allekirjoittanut.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tuen lämpimästi edustaja Auton lakialoitetta ja olen sen allekirjoittanut.

Heti alkuun sanon sen, että on makuasia, käsitelläänkö se vankeuslain 16 luvussa, jossa säännellään turvatarkastusta, vai vankeuslain 18 luvun 4 §:ssä, jossa säädellään eristämistarkkailua. Itse olen tehnyt toimenpidealoitteen siitä, että nimenomaan tätä jälkimmäistä lukua ja pykälää muutettaisiin ja samoin myös valtioneuvoston asetus vankeudesta, 62 §, muutettaisiin siten, että tämä toimenpide tulee kirjata, kun siihen päädytään. Tämä ehkä noudattaa aika paljon sitä eduskunnan oikeusasiamiehenkin tahtoa: kun puututaan jonkun oikeusasiamiehen mielestä merkittäviin perusoikeuksiin, niin se kirjataan.

Mutta itse tästä Auton loistavasta aloitteesta totean, että nyt näyttää siltä, että monissa paikoissa ei ymmärretä sitä, mikä maailma vankilassa on, mikä on vankilamaailma. Se ei ole mikään pyhäkoulu eikä päiväkerho, se on kova maailma, jossa pahimmillaan väkivallalla hallitaan. Ja ennen kaikkea, kuten edustaja Mäntymaa sanoi tuossa äsken, tarkkailuhaalarien käyttö on, miten nyt sanoisi, rehellisen vangin etu, siis sellaisen vangin etu, joka haluaa lusia sen tuomionsa rauhassa. Se on hänen etunsa, koska pahimmillaan lomalle lähtevää vankia uhataan, kiristetään, painostetaan tuomaan kehonsisäisesti huumeita vankilaan, ja jos ei hän tuo, hän joutuu väkivallan uhriksi sitten, kun on palannut vankilaan, tai pahimmillaan hänen läheisiään, perhettään, pahoinpidellään, kun hän ei ole tätä pyydettyä toimenpidettä tehnyt. Ja millä sen pystyy estämään? Nimenomaan hyvinkin tehokkaasti näillä tarkkailuhaalareilla, ei muuten, koska kehonsisäisesti on äärettömän helppo tuoda kiellettyjä aineita vankiloihin.

Toinen näkökohta, joka aina unohtuu, on työturvallisuuslaki, kuten edustaja Mäntymaa sanoi. Olen kyllä huolissani näiden työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudesta tällaiseen turvalliseen työympäristöön. Se ei toteudu silloin, kun vankilaan tulee huumeita ja päihteitä. Jokainen meistä tietää, kuinka vaarallinen pahimmillaan joku päihtynyt ihminen on, etenkin kun hän on ottanut huumeita. Hän on harhoissaan ja saattaa olla hyvinkin arvaamaton, ja vankilamaailmassa se on todella suuri riski.

Jotenkin tuntuu, että nyt tässä suomalaisessa lainsäädännössä on menty ihan liiaksi tämmöiseen amerikkalaismalliseen toimintaan: terveen järjen käyttö on kielletty. Me olemme kohta siinä tilanteessa, valitettavasti, että laissa pitää säätää se, että kissaa ei saa kuivattaa mikrossa. Vaikka nyt säädämme sinänsä ansiokkaasti Auton aloitteessa mahdollisuudesta tarkkailuhaalareiden käytön jatkamiseen, niin se on aivan selvä, kuten edustaja Zyskowicz on täällä sanonut, että kohta kyseenalaistetaan se, saako sellin ovia lukita, kun sitäkään ei lue missään laissa. Valitettavasti se on näin, ja me olemme ihan loputtomassa suossa. Se ei tarkoita, että jos joku ihminen on suljettu laitokseen, niin hänen perusoikeuksiaan saa polkea vain sen takia, että hän on laitoksessa, mutta kyllähän siellä nyt tervettä järkeä pitäisi voida käyttää. Ei voida olla sellaisessa maailmassa, että joka asia katsotaan lakikirjasta, ihan joka asia. Pahimmillaan me olemme tässä tarkkailuhaalariasiassa vielä siinä, jos aletaan saivarrella, että kun tämä tarkkailuhaalarissa oleva henkilö sitten sen ulostuksensa tekee, niin jos ei meillä löydy pykälää, että se köntti saadaan ottaa haltuun tai että sitä saa tutkia, niin mitäs sitten — jos lähdetään lainsäädäntöä viemään vielä pidemmälle. Ihan pahimmillaan tämä lainsäädäntö menee tälle mallille. En voi tätä käsittää. Ymmärrän kyllä, että lainsäädännön pitää olla tarkkarajaista, mutta joku järki tässäkin pitää olla.

Kuten oli puhe, niin eihän tämä nyt mikään päivittäinen työkalu ole. Ja minä väitän, kuten edustaja Mäntymaakin sanoi, että tämmöiset rehelliset vangit haluaisivat pukea sen haalarin päälle, kun tulevat takaisin, etteivät joutuisi kiristyksen uhriksi, ja itse asiassa heidän elämänsä olisi vankilassa paljon helpompaa. Se on jotenkin koomista, jos voi sanoa, että kun meillä on tämmöisiä rikollisia jengejä, jotka käyttävät liivejä, niin nämä henkilöt haluaisivat käyttää vankilassa näitä liivejään, joissa selässä lukee joko "Bandidos" tai "Helvetin enkelit" tai "Cannonball" tai jotain vastaavaa, ja nyt kun valtio tarjoaisi heille haalarit, niin se ei olekaan sallittua. En voi ymmärtää tätä.

No, mutta ehkä tässä nyt kuitenkin eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä loukataan vangin oikeusturvaa niin paljon, että tämä pitää säätää laissa, niin että säädetään se. Ja edelleenkin minun mielestäni on makuasia, onko se 16 luvussa vai 18 luvussa, mutta tämä pitää kiireellisesti säätää sekä vankien että etenkin vankilahenkilökunnan työturvallisuuden takia.

Merja Kuusisto /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ihmettelen suuresti, että meidän täytyy tehdä lakialoite, että vankilassa toimitaan lainvastaisesti ja käytetään näitä haalareita, vaikka siihen ei ole oikeutta.

Mutta itse lakialoitteeseen: Kyllä vastustan tätä. Pitää olla muitakin keinoja kyllä löytää ne huumausaineet ihmisen elimistöstä ja saada varmasti tutkittua niin, että vangit eivät kuljeta niitä huumausaineita. Tämä on jotenkin inhimillisesti todella väärin, jos ihmiset sidotaan joihinkin haalareihin 48 tunniksi ja he joutuvat olemaan siellä sitten ulosteissaan ja pissoissaan. (Ben Zyskowicz: Eivätkä joudu!) — Eivätkö joudu? (Ben Zyskowicz: Tutustuisitte asiaan!) — Selvä, mutta tämä ei ollut tässä lakialoitteessa. (Ben Zyskowicz: Ei tämä ole mikään Ylioppilaslehden temppu!) — No, joka tapauksessa ei kuulosta hyvältä tämä lakialoite.

Päivi Lipponen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä me kaikki olemme sitä mieltä, että nämä huumeet ovat todella vakava asia ja suuri ongelma vankilassa. Vankilassa tietenkin kärsitään rangaistusta, mutta samalla yritetään luoda sitä uutta mahdollisuutta sitten sen vankilan jälkeiseen elämään, ettei enää kaltereiden taakse henkilö päätyisi ja saisi uuden rytmin.

Täällä on kovasti nyt tämän lakialoitteen puitteissa vedottu järkeen ja sanottu, että vankila ei ole mikään pyhäkoulu ja ihmiset eivät ilmeisesti ymmärrä, miten kovaa se vankilamaailma on. Mutta kyllä minä haluaisin nyt puhua ihan ihmisarvosta, että kyllä minun mielestäni kuulostaa aika hirvittävältä, että nyt tässä on esimerkiksi ollut tämmöinen, että 48 ihmistä on puettu näihin haalareihin, annettu heidän virtsata, ulostaa allensa sinne suojapukuun (Ben Zyskowicz: Ei pidä paikkaansa!) ja kymmeneltä on löytynyt sitten näitä huumeita. Onhan tässä nyt aika suuri prosentti näitä ihmisiä, jotka eivät sitten olekaan syyllistyneet mihinkään vaan ovat ihan turhaan joutuneet epäilyksenalaisiksi. Kyllä minä toivoisin, että me käyttäisimme nyt pikkuisen enemmän sitä mielikuvitusta (Puhemies koputtaa) ja lähtisimme hakemaan niitä ratkaisuja, millä nämä huumeet pystytään tunnistamaan.

Sanni Grahn-Laasonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Todella kiinnostaisi kuulla ne edustaja Kuusiston omat keinot sitten siihen, millä nämä huumeet kitketään sieltä vankilan arjesta. Niin kuin tässä todettiin, on kokemusasiantuntijoita tai, sanotaanko, tuolta ammatilliselta puolelta meidän poliisikansanedustajiamme, jotka pystyvät siitä vankilan arjesta ja todellisuudesta hyvin uskottavasti täällä meille kertomaan. Itse ajattelen näin maallikkona, että on täysin absurdi koko ajatus siitä, että meidän yhteiskuntamme ei pysty puuttumaan tilanteeseen, että meillä laittomat huumeet leviävät jopa vankilassa, vankilan sellin sisällä. Sellainen yhteiskunta, jossa näin on, on kyllä hampaaton yhteiskunta. Joku roti pitää olla, etenkin kun päihteettömyys olisi myös vangin oma etu.

Pauli Kiuru /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Kuusisto ja edustaja Lipponen käyttivät seuraavia lauseita: eikö ole käytössä muita keinoja; ei kuulosta hyvältä; vankilassa ollaan luomassa uutta mahdollisuutta; ei ole ihmisarvoista. Tämä on ihan totta, mutta nyt täytyy ottaa se näkökulma mukaan siihen, kenen kannalta asia kuulostaa hyvältä, kenen kannalta se ei kuulosta hyvältä. Minun myötätuntoni on niiden ihmisten puolella, jotka joutuvat käyttämään niitä, mutta minä tunnen huomattavasti suurempaa myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat suorittamassa sitä rangaistustaan, yrittävät hoitaa sen asiallisesti ja palata normaaliin elämään. Jos samaan aikaan siinä samassa laitoksessa pyörii huumeita, siellä pyörivät erilaiset velkasuhteet, väkivalta, riippuvuus kasvaa, niin kenen puolesta tässä pitäisi tuntea myötätuntoa? Minä tunnen myötätuntoa niitä ihmisiä (Puhemies koputtaa) kohtaan, jotka yrittävät hoitaa asiansa kuntoon. Täällä oli vieraana ihminen, joka… [Puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle.]

Ari Jalonen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Tolvanen piti hyvän puheen. Korostaisin tässä kohtaa sitä maalaisjärjen kaipuuta, ettemme me joudu siihen, että "kissaa ei saa laittaa mikroon". Tässä on, kun näistä asioista puhutaan, keskustellaan, erittäin tärkeätä, että tunnetaan se toimintaympäristö ja ympäristö, missä ollaan, ja se itse asia, ettei tule tämmöisiä väärinkäsityksiä, mitä tässä nyt ollaan arvoisien edustajien suunnalta kuultu. Inhimillisyydestä ja ihmisarvosta huolehtiminen on tärkeä asia, mutta aloitetaan se nyt siitä, jos meillä on sairaaloissa ja vanhainkodeissa vanhuksia, jotka makaavat ulosteissaan. Aloitetaan se ulosteessa makaamisen ehkäisy sieltä, ja tässä asiassa ei ole kyse siitä.

Heikki Autto /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustajat Kuusisto ja Lipponen kantavat huolta vankien ihmisoikeuksista, ja näistähän se eduskunnan oikeusasiamieskin on kantanut huolta. Tämä on juuri suomalaisen kriminaalipolitiikan ongelma: Kukaan ei kanna huolta rikoksen uhrien ihmisoikeuksista. Kukaan ei kanna huolta näiden vankien läheisten ihmisoikeuksista. Järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voivat pakottaa täysin sivullisia vankeja, siis tälle huumeitten salakuljetukselle sivullisia vankeja, sitten niin sanotusti muuleikseen tuomaan näitä huumeita vankilaan, kun sitä ei pystytä millään tavalla sitten estämään, kun tarkkailuhaalaria ei saa käyttää. Toki onhan esitetty myös muita vaihtoehtoja, ja näitä muita vaihtoehtoja myös käytetään, esimerkiksi röntgenkuvausta tai usean vuorokauden videotarkkailua. Olisivatko nämä teistä sitten jotenkin parempia keinoja, että kaikki vangit esimerkiksi vietäisiin terveyskeskuksen jonoon sitten odottamaan röntgenkuvausta ennen sinne vankilaan takaisin pääsyä? (Puhemies koputtaa) Mielenkiintoista, miten te tämän ongelman ratkaisette.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pyritään pysymään tässä minuutissa. Täällä on kymmenen vastauspuheenvuoroa, ja sen jälkeen siirrytään sitten varsinaiseen puhujalistaan.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Luulen, että monessa vanhainkodissa kateellisina luettiin tuota eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta. Kyllä meillä vangeista pidetään niin hyvää huolta. Heille oikeusasiamies on antanut luvan käyttää omia lakanoita, omia paitoja, ja nyt sitten vielä viedään mahdollisuudet myös siitä, että voitaisiin valvoa huumeiden kuljettamista, joko vapaaehtoista tai pakotettua, vankilaan. Se loukkaa ihmisoikeuksia myös näköjään edustajien Kuusiston ja Lipposen mielestä. He myös levittivät kyllä täysin väärää tietoa. Tämä asia on käsitelty oikeudessa vuonna 2007, ja eivät nämä vangit näihin haalareihin joudu tekemään tarpeitaan, vaan heillä on joka kerta mahdollisuus pyydettäessä päästä käymään saniteettitiloissa taikka pytyllä valvotusti, totta kai. Tämä on ollut erittäin tärkeä osa tätä, ja tuo vankilanjohtaja, joka tästä oli syytettynä, vapautettiin oikeudessa, kun tässä ei ollut tapahtunut tämäntyyppisiä toimenpiteitä, joita täällä nyt kaksi edustajaa vielä levittää.

Markku Eestilä /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni meidän poliisikansanedustajamme aika hyvin kuvasivat tämän tilanteen. Onhan se aika erikoinen juttu, jos me rupeamme jollain tavalla tässä salissa puolustamaan sellaista toimintaa, joka on rikollista normaaliyhteiskunnassa, ja se on rikollista myös vankilan muurien sisällä. Se tärkein näkökulma tässä koko haalarin käytössä on se, että me pyrimme ehkäisemään huumeiden käytön vankilassa ja huumeiden kaupan ja siihen liittyvät kaikki reaktiot, mitkä johtavat kiristykseen, pahoinpitelyyn ja muuhun, minkä edustaja Tolvanen hyvin kielsi. Tästähän tässä koko asiassa on kysymys.

Aivan toinen juttu, joka minun mielestäni täytyy täysin erottaa tästä, on vankien mielenterveys- ja päihdeongelmat. Heillä on todella paljon niitä, ja jos niissä halutaan auttaa, niin ne tehdään aivan eri tavalla ja suunnitelmallisesti ja lääkäreitten ja ammatti-ihmisten toimesta, mutta tällainen toiminta, joka on itse asiassa vankeuslain 2 §:n vastaista, halventaa omalla tavallaan vanginvartijoiden ja ammatti-ihmisten oikeutta (Puhemies koputtaa) harjoittaa ammattia sillä tavalla kuin parhaaksi katsovat.

Kari Tolvanen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! En malta olla todella ihmettelemättä sitä, eivätkö arvoisat sosialidemokraattien edustajat ole huolissaan työturvallisuudesta. Siellä on vankilassa henkilökunta, joka joutuu tekemisiin näiden ihmisten kanssa, jotka ovat tuoneet päihteitä sinne ja ovat todella vaarallisia ja arvaamattomia. Se on iso huolenaihe. Näitä muita keinoja toki varmaan löytyisi: se, että pannaan todella henkilö eristykseen pariksi vuorokaudeksi yksin johonkin selliin. Mutta se on aika lailla epäinhimillisempää kuin se, että on haalarit päällä ja hän pääsee tarpeilleen silloin, kun haluaa, mutta se tapahtuu valvotusti. Kyllä minä kannan huolta niistä vangeista, jotka haluavat sen rangaistuksensa lusia rauhassa, eli rehellisistä vangeista minä olen huolissani.

Markku Mäntymaa /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kun puhuttiin tästä tarkkailuhaalareitten käytöstä, se on myöskin valvottua, niin kuin täällä on tullut esille. Ei siellä ulosteissa silloin olla, vaan tarkkailuhaalarit ovat nippusiteillä kiinni molemmista käsistä ja jaloista ja myöskin kaulalta, ja kun henkilö haluaa tarpeilleen, niin totta kai hän pääsee, niin kuin täällä on tullut esille. Että ei tämä nyt semmoista...

Sitten semmoinenkin asia, joka ei ole tullut esille, tai on osaksi tullut esille, että röntgenkuvan perusteella, niin sanovat ammattilaiset ja lääkärit, on äärettömän vaikeata pystyä sanomaan, että siellä mahassa on köntti. Senkin takia tulee sitten tämmöisiä harhajuttuja, että mennään katsomaan tuonne sisälle, vaikkei siellä mitään olekaan. Tämä on äärettömän vaikea asia, ja yksinkertaisin ja selkein minusta on tämä tarkkailuhaalareitten käyttö.

Anneli Kiljunen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin valitettava tosiasia on se, että suurimalla osalla vangeista on päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia. Sitä kautta meidän tehtävämme varmasti vankilaoloissa on mahdollistaa heille päihteetön palaaminen yhteiskuntaan. Kun me puhumme tarkkailuhaalareista, niin tarkkailuhaalareitten käytössä harkitaan todella vakavasti, kenelle ne annetaan, ja ne annetaan niille vangeille, joista, voisiko sanoa, oletetaan ja epäillään vahvasti, että he käyttävät mahdollisesti huumeita tai kuljettavat huumeita. Siinä mielessä täytyy sanoa kokemuksesta jo, että röntgenin käyttö on käytännössä tosi vaikeata, kuljettaminen on todella vaikeata — kaikki, jotka sitä ovat tehneet, tietävät sen tasan tarkkaan — sekä myös eristyssellien ja muitten käyttö on monelle vangille epäinhimillistä, eikä sekään ole mukavaa. Toisaalta, kuten täällä on todettu, nämä tarkkailuhaalareissa olevat ihmiset pystyvät menemään asioilleen hallitusti ja tarkkailun alaisena, eikä se tuota heille sitä tuskaa ja ongelmaa, jota me täällä nyt kuvaamme.

Tom Packalén /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olin järkyttynyt kuullessani edustajien Kuusisto ja Lipponen puheenvuorot. Tuntuu merkilliseltä. Ajatteletteko todella sitä, että tavallisella vangilla ei ole oikeutta olla kärsimättä tämmöisestä ylimääräisestä kuormasta? Nyt on semmoinen tilanne vankiloissa, että kovat rikolliset pakottavat pehmeämpiä rosvoja kuljettamaan ja salakuljettamaan näitä huumeita. Vangit johtavat vankiloita siis vankiloiden sisällä. Vartijat vartioivat muureja. Meidän pitäisi päästä semmoiseen yhteiskuntaan, mikä olisi päihteetön myös vankiloissa. Ajamalla tätä te ajatte oikeasti pelkästään kovan rikollisuuden ihmisoikeuksia, ette näitten tavallisten vankien, jotka nyt kärsivät tästä tilanteesta.

Merja Kuusisto /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puheenjohtaja! Niin kuin edustaja Tolvanen sanoi, niin vankila on varmasti ihan oma maailmansa, ja se on huomattu tässä keskustelussa. Mutta kyllä minua ihmetyttävät tämän laki-aloitteen perusteet, että on toimittu lainvastaisesti ja laitettu ihmisille haalareita ja nyt halutaan sitten lainmuutos sillä perusteella, että voidaan toimia vankilassa niin kuin oikeutetusti ja lain mukaan.

Mutta kun tässä nyt lähdetään paljon siitä, että siellä tehdään laittomuuksia ja on tavallisia vankeja ja on pehmoja rosvoja ym., niin kyllä sen vankilan pitää olla samanlainen paikka jokaiselle vangille ja siellä pitää pystyä turvaamaan se turvallisuus kaikille, ihan jokaiselle. (Tom Packalén: Sitä me yritämme!) — Kyllä, kyllä. Mutta minun mielestäni... (Välihuuto) — Joo, varmasti tämä on yksi asia, mitä te esitätte, mutta minä sanon, että tämä asia pitää pystyä hoitamaan muuten, ja se voidaan hoitaa vaikka sitten niin, että se vanki on siellä omassa vankikopissaan sen 48 tuntia, (Puhemies koputtaa) ja siellä sitten ei tarvitse olla mitään haalareita.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Lipponen sanoi, että pitää käyttää lisää mielikuvitusta. Minä toivon, että edustaja Lipponen ja edustaja Kuusisto eivät käytä enää lisää mielikuvitusta, koska tämä heidän käsityksensä siitä, miten tämä haalari toimii, oli jo mielestäni riittävän mielikuvituksellinen.

Koska olen tuomari enkä lääkäri, haluan vain lyhyesti sanoa, että systeemi, menemättä tähän anatomiaan sen tarkemmin, on se, että kun vanki — joka on tähän haalariin pantu vihjetiedon perusteella, eli koska epäillään, että hän kuljettaa sisällään huumeita vankilaan — tähän haalariin pannaan, niin sen tarkoitus on se ja se toimii siten, että siinä vaiheessa, kun hänellä on tarvetta päästä vessaan, hän ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja sitä kautta tämä valvonta pelaa. On olemassa muita keinoja. Kun lähdetään vankia viemään sairaalaan, röntgeniin, ottamaan ulostuslääkkeitä ja muuta, en usko, että sekään nyt niin hirveän inhimillistä on, eikä se myöskään turvallisuuden kannalta ainakaan ole sen parempi keino. — Lisää varsinaisessa puheenvuorossa.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten vielä neljä vastauspuheenvuoroa: edustajat Lipponen, Kopra, Maijala ja Koskinen.

Päivi Lipponen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kun kuuntelee tässä näitä keskusteluja, niin tulee olo, ihan kuin olisi Nightingale suorastaan, että taistelemassa jotain mahdotonta vastaan.

Mutta joka tapauksessa minun mielestäni on aika uskomatonta kuulla kollegoilta tämmöisiä väitteitä, että täällä nyt ei ymmärretä ollenkaan ihmisten työturvallisuuden perään, puolustetaan rikollisia, ei ymmärretä — mutta totta kai me ymmärrämme uhria, ja rikollisuutta ei voi hyväksyä, ja työturvallisuus on erittäin tärkeätä, kun ihmiset tekevät vaikeissa oloissa hyvin vaarallista mutta tärkeätä työtä.

Vankilassa on päihdeongelmia. Niihin pitää aivan varmasti tarttua. Mutta kyllä minua havahduttaa tämä, että jos 48 ihmistä pistetään nyt näihin haalareihin ja nippusiteisiin ja näin, jokuhan ne päätökset on tehnyt, ja kymmeneltä vain löytyy sitten, että on ihan varmasti... (Ben Zyskowicz: Vain? 20 prosenttia!) — No, mutta kuulkaahan. Siellä on aika paljon, jos 38 ihmistä on sitten ollut siellä ihan turhan päiten syytettynä moisesta teosta näissä haalareissa. (Puhemies koputtaa) Eli haluaisinkin miettiä, (Puhemies: Minuutin vastauspuheenvuoroja!) että lähdetään hakemaan toisenlaisia ratkaisuja näihin... [Puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle.]

Jukka Kopra /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä edustajat Kuusisto ja Lipponen ovat saaneet kollegoilta hyvää palautetta siitä, miten tämä systeemi toimii, ja ainakin edustaja Kiljusen puheenvuoro omalta osaltani palautti uskon sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän osaamiseen tässä asiassa.

Omalta osaltani totean, että kyllähän tämä tarkkailuhaalarijärjestelmä on inhimillisin mahdollinen tapa varmaankin kontrolloida tätä huumeliikennettä vankilaan, että mitä muuta se nyt sitten voisi olla, en halua edes tässä salissa niistä vaihtoehdoista keskustella ääneen, mutta toivon, että tälle Auton aloitteelle ollaan mahdollisimman suosiollisia. Ja toteanpa vielä sen tässä ääneen, kuten edustaja Packalén totesi, että hyvin usein nämä henkilöt, jotka sitten näitä huumeita sisällään salakuljettavat, eivät tee sitä omasta halustaan vaan äärimmäisen väkivallan uhan alaisena, eli he eivät sitä tavaraa sinne linnaan halua viedä. Näin ollen vankilan johdolla tulisi olla mahdollisimman liberaali mahdollisuus määrätä näitä tarkkailuhaalareita käyttöön, jotta ammattirikolliset eivät voi syyllistää näitä muuleja siitä, (Puhemies koputtaa) että he mahdollisesti vasikoisivat näistä kuljetuksista.

Eeva-Maria Maijala /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kun tämä lakialoite nyt mitä todennäköisimmin otetaan käsittelyyn tuolla valiokunnassa, niin varmasti siellä tullaan esittelemään, minkälainen tämä haalari ja toiminta sitten käytännössä on.

Toisekseen: Minä ihmettelen sitä asiaa, että miksi täällä puhutaan, että ihmiset joutuvat elämään ulosteissansa jnp. tässä tilanteessa, kun kuitenkin meillä on laitoksissa valtava määrä ihmisiä, joitten osalta tästä tilanteesta voitaisiin puhua. Siellä ihmiset todellakin joutuvat tekemään alleen, ja siitä ei puhuta: vanhuksia, sairaita ja tämmöisiä — sinne meillä ei ole tarjota resursseja, rahkeita. Me olemme huolissamme pikkuisen väärästä asiasta, tai eräät henkilöt ovat huolissaan väärästä asiasta, mielestäni.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Viimeinen vastauspuheenvuoro, edustaja Koskinen.

Johannes Koskinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä edustaja Tolvanen ja muut epäilivät jo sosialidemokraattien päihdepolitiikkaa tai huumeidenvastaista toimintaa vankiloissa. Nyt täytyy todistaa, että kun 14 vuotta sitten tulin ministeriksi, niin sinä aikana käännettiin koko päihdekontrollin suunta vankiloissa: tiukennettiin monin tavoin, nämä päihdetapaukset vankiloissa saatiin putoamaan noin puoleen muutamassa vuodessa. Esimerkiksi ensimmäiset huumekoirat tuotiin vankilaliikennettä tarkkailemaan (Ben Zyskowicz: Kauheeta! Epäinhimillistä!) vasta 2000-luvun alussa. Elikkä todella tämmöistä löperöpolitiikkaa oli ollut sitä ennen.

Tässä vankeuslaissa koetettiin saada tasapaino vankien oikeuksien, tämmöisen työturvallisuuden ja vankeusajan asiallisen suorittamisen välillä, ja kohtalaisen hyvin onnistuttiin, mutta siellä on yksittäisten tapausten kautta tullut näitä laillisuusvalvojien puuttumisia.

Nyt tässä jatkossakin pitää tietysti välttää se, ettei mennä kauhean kasuistiseen sääntelyyn. Ei niin, että ikään kuin jokaisesta keinosta pitäisi oma pykälänsä tehdä, (Ben Zyskowicz: Oikein!) vaan että haettaisiin kerralla tämmöiset tarkistukset. Siellähän ollaan nyt uudelleen valmistelemassa tietosuojaa koskevia määräyksiä. (Puhemies koputtaa) Sinne valmistelun yhteyteen sopisi hyvin tämänkin aloitteen tarkoittaman ongelman ratkaiseminen.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Vastauspuheenvuoroja ei enää tarvita. Tämä on juuttunut eipäs—juupas-keskusteluksi. Nyt siirrytään puhujalistaan.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Niin kuin tuossa debatissa totesin, niin kyllä meillä vanhainkodeissa varmasti monet sängyssä lukivat eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta aika lailla kateellisin mielin: kyllä meillä vangeilla on tässä maassa siinä määrin hyvät oltavat. Heille taataan paljon paremmat oltavat kuin näille monille ikäihmisille, jotka ovat laitosten vankeina siellä märissä vaipoissa taikka ilman ulkoilumahdollisuutta. En siihen sen syvemmälle mene.

Tuossa debatissa jäi mieleen, kun edustaja Tolvanen totesi, että "rehelliset vangit". Jäin miettimään, että eivätkö ne sitten olekin jo syyttömiä, mutta en siihen sen syvemmälle mene.

Mutta asiaan, vakavasti: Tämähän nousi keskusteluun vuonna 2007, kun Riihimäen vankilan johtaja Kopra asetettiin syytteeseen tarkkailuhaalareiden käytön hyväksymisestä taikka sallimisesta omassa vankilassaan. Se toi syytteet vankilanjohtajalle, mutta käräjäoikeus vapautti nämä syytetyt syytteistä ja totesi, että toimenpide ei nöyryyttänyt vankeja. Eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin omassa selvityksessään tullut toiseen tulokseen, ja eristämistarkkailuhaalarit ovat myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavana paraikaa, ja sieltä varmasti jossain vaiheessa tulee vastauksia.

Vankeuslaista on tänään puhuttu, ja vankeuslain 18 luvun 4 §:n ensimmäisessä momentissa todetaan tästä asiasta, että jos on perusteltua syytä epäillä, että vangilla on kehossaan kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa häntä ja kiellettyjen aineiden ja esineiden poistumista hänen kehostaan voidaan ympärivuorokautisesti tarkkailla teknisin apuvälinein tai muulla tavoin. Minun mielestäni tämä eristämistarkkailuhaalari kyllä hyvin sopii tuohon "muihin tapoihin", joka tässä todetaan: "teknisin apuvälinein tai muulla tavoin".

Toki on keskustelussa noussut tänäänkin täällä esille muitakin keinoja: röntgen, joka on todettu keskustelussa jo erittäin vaikeaksi, kalliiksi, lääkärintarkastukset, videovalvonta. Ja varmasti joku pitää sitäkin epäinhimillisenä, että vanki suljetaan yksin suljettuun huoneeseen ja vielä videokameralla valvotaan häntä 24 tuntia vuorokaudessa, hän ei saa rauhassa olla hetkeäkään.

Nämä tarkkailuhaalarit on laitettu 48 vangille, ja heistä peräti — minun mielestäni, peräti — 10:ltä löytyi huumeita. Se on yli 20 prosenttia näistä, jotka puettiin tarkkailuhaalareihin. Minun mielestäni ei ole silloin kyse aivan pienestä joukosta tai pienestä määrästä suhteessa siihen määrään vankeja, joihin näitä haalareita käytettiin.

Tavoitehan on ennen muuta huumeiden torjunta. Vankilan yksi tehtävä on auttaa vankeja pääsemään eroon huumeista, päihteistä ja auttaa myös kiinni tavalliseen yhteiskuntaan, ja toivottavasti joidenkin vankien kohdalla siinä myös hyvin onnistutaan. Nämä huumeet ovat vaikeuttaneet sitä, niin niiden kohdalla, joita on pakotettu tuomaan niitä, mutta totta kai luonnollisesti myös käyttäjien kohdalla. Niin kuin poliisiedustaja Tolvanen totesi, myös muiden vankien turvallisuus on tässä asiassa erittäin tärkeästi esillä. Mutta eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan tämä huumeiden torjuntaan tähtäävä toiminta loukkaa henkilökohtaista vapautta ja siihen sisältyvää tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Ehkä niitä kaikkia loukataan jollain tavalla jo siinäkin vaiheessa, kun rikollinen vankilaan passitetaan.

Tästähän on edustaja Packalén tehnyt myös toisen lakialoitteen, joka koskee sitä, voiko tarkistustilanteessa avata vangin suuta. Itse en ole toistaiseksi tätä vielä jättämättä olevaa aloitetta allekirjoittanut. Olen miettinyt sitä, pitääkö näistä kaikista oikeasti säätää oma laki taikka ne lakiin kirjata. Vaatiiko eduskunnan oikeusasiamies oikeasti niin, että kaikki kirjataan lakiin, mitä tuossa tarkastuksessa saa tehdä? Voiko korvan taakse kurkistaa? Saako suuta avata? En oikein ymmärrä, jos tämän tyyppiseksi tätä yhteiskuntaa ollaan viemässä.

Arvoisa puhemies! Haluan lopuksi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että en missään tapauksessa hyväksy sitä, jos näitä tarkkailuhaalareita käytettäisiin sillä tavalla, että vangit joutuisivat, omien puheidensa, kertomansa mukaisesti, olemaan likaisissa haalareissa jopa viikon taikka tekemään tarpeitaan näihin haalareihin. Se on minun mielestäni väärin, anteeksiantamatonta ja siihen pitää vankilan puuttua. En hyväksy sitä, mutta hyväksyn sen, että tarkkailuhaalareita käytetään asianmukaisesti vankiloissa. Ja minun ymmärtääkseni nämä vankien väitteet on oikeudessa todettu perättömiksi, sillä tuo vankilanjohtaja Kopra vapautettiin vuonna 2007 kaikista syytteistä.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Huumeet ovat todella suuri ongelma vankiloissa. Jos vankiloihin pääsee huumeita, ne aiheuttavat vankilan elämässä hyvin suuria huolia, ne aiheuttavat turvallisuushuolia muille vangeille, ne aiheuttavat turvallisuushuolia vankien vartijoille, ne aiheuttavat vankien välisiä velkasuhteita, ne aiheuttavat vankien painostamista jne. Näin ollen pyrkimys eri tavoin estää huumeiden kulkeutuminen vankilaan on tietysti perusteltua, ja siitä me varmasti olemme kaikki samaa mieltä.

No mitä keinoja tähän sitten on? Edustaja Lipponen muun muassa korosti, että pitää olla muita keinoja kuin nämä tarkkailuhaalarit. Kyllä niitä on olemassa. Vankia voidaan lähteä kuljettamaan kaupungille, sairaalaan, hänet otetaan sisään sen jälkeen, kun hän on siellä odottanut ja jonottanut muiden terveyskeskukseen tulleiden ihmisten kanssa, hänet pannaan röntgeniin, hänelle annetaan ulostuslääkkeitä ja tätä kautta saadaan nämä mahdollisesti kehon sisällä olevat huumeet esiin. Mutta onko se parempi keino? Onko parempi lähteä vankia kuljettamaan kaupungille? Jokainen tietää, mitä paon vaaraa ja muita turvallisuusriskejä siihen sisältyy.

No sitten toinen keino: vanki pannaan eristysselliin ja videolla seurataan 24 tuntia vuorokaudessa häntä. Ensinnäkään vankiloissa ei välttämättä ole henkilökuntaa tuijottaa yhden vangin kohdalla ruutua 24 tuntia vuorokaudessa. Toiseksi, voidaanhan niitä videoita jälkikäteen katsoa. Mutta käytännön ihmiset ovat minulle kertoneet, enkä nyt halua mennä tähän anatomiaan tarkemmin, että ei se auta, että sinä kymmenen tuntia myöhemmin näet videolta, että nyt siellä varmaan jotain tällaista tapahtui. Siihen mennessä ne huumeet on joko hävitetty tai syöty tai jotain muuta tehty. Ei niihin enää siinä vaiheessa kiinni pääse. Ei kyse ole mistään kiloista vaan grammoista. Kyse on pienistä Subutex-pillereistä ja muista, jotka hetkessä hävität hankaamalla sellin seinään esimerkiksi. Näin ollen nämä tarkkailuhaalarit, joihin liittyvät väärät mielikuvat taisivat tulla jo debatissa oikaistua, ovat käytännöllinen ja toimiva keino estää huumeiden kulkeutumista vankilaan.

Tässä vankeuslaissa ja vankeusasiassa on yleisempi ongelma. Se yleisempi ongelma on se, että eduskunta on ensin säätänyt hyvin tiukan lain, jossa sanotaan sanatarkasti: "Vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta."

Kun eduskunta on tämän tietyllä tavalla itsestään selvän säädöksen tänne laittanut ja kun oikeusasiamies on tulkinnut sitä hyvin tiukasti ja minun mielestäni yksipuolisesti, niin siitä on seurannut se ongelma, että oikeusasiamies ei pelkästään ole puuttunut näihin tarkkailuhaalareihin vaan hän on tehnyt muitakin tulkintoja, jotka estävät järkevää toimintaa. Esimerkiksi oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2011 kerrotaan, että vangilla oli käytössään kirjoituskone, jolla hän teki rikoksia, petoksia, väärennösrikoksia ja muita vastaavia rikoksia. Mitä teki vankila? Se otti häneltä tietysti tämän rikoksentekovälineenä olevan kirjoituskoneen pois. Vanki kanteli oikeusasiamiehelle, ja oikeusasiamies totesi, ettei vangilta nyt saa mennä ottamaan sitä kirjoituskonetta pois, koska laissa ei erikseen ole säädöstä siitä, että tällaisessa tilanteessa voidaan vangilta ottaa kirjoituskone pois.

Kolmas esimerkki, joka ilmenee edustaja Packalénin työn alla olevassa aloitteessa: Ymmärsin näin, että kun vanki tuli lomalta, haluttiin kurkistaa hänen suuhunsa, jotta nähtäisiin, onko siellä huumeita tai jotain muuta kiellettyä tavaraa tulossa vankilaan. Oikeusasiamies totesi, että ei vangin suuhun saa mennä kurkistamaan, koska laissa ei ole erikseen säädetty, että vangin suuhun saa tässä tilanteessa kurkistaa, eli tämä lain säädös ja sen nykyinen tulkinta on johtanut käytännön ongelmiin.

Olen aikaisemminkin todennut täältä pöntöstä, että ei kaikkia asioita voida laissa säätää. Meillä esimerkiksi tänä päivänä vankien vapautta rajoitetaan niin, että yöksi suljetaan sellit. Ei siitä ole laissa mitään säädöstä, eikä se johdu suoraan siitä rangaistuksesta, koska kyllä se vapaus suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan voidaan estää muureilla ja muilla suljetuilla ovilla. Ei sitä selliä tarvitsisi laittaa kiinni. Meillä ei ole laissa säädetty minun tietääkseni, että vanki saadaan aamulla herättää. Murhamies on ehkä lukenut hyvää dekkaria myöhään yöhön ja haluaisi nukkua aamulla pitkään. Kuitenkin vangit herätetään aamulla. Ei heitä mihinkään saa pakottaa, mutta heidät herätetään, jotta nähdään, että he ovat elossa ja ovat paikalla. Kaikesta ei voida säätää laissa.

Nyt tulenkin puheenvuoroni oleellisimpaan kohtaan. Tällä hetkellä oikeusministeriössä valmistellaan tämän vankeuslain uudistamista. Silloin ovat esillä nämä vankihaalarit, silloin on esillä muitakin syntyneitä käytännön tarpeita. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tässä yhteydessä lakiin tulisi sisällyttää yleissäädös, joka sanoo, että vankilassa saadaan tämän rangaistuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka ovat tarpeen tämän rangaistuksen turvallisen ja järjestyksen mukaisen suorittamisen varmistamiseksi. Tämä ei ole se sanamuoto, mutta tämänkaltainen yleissäädös tarvi-taan, koska nykytilanne, että oikeusasiamies kieltää kaikkia yksittäisiä asioita ja ne sitten lisätään aina lakiin ja tulee tämmöinen kasuaalinen lainsäädäntö, niin kuin edustaja Koskinen täällä sanoi, ei ole tyydyttävä.

Edustaja Auton aloitteessa on yli sata nimeä. Edustaja Packalénin aloitteessa on kymmeniä nimiä. Jos minä tekisin näistä kirjoituskoneista aloitteen, minä luulisin, että siinä olisi aika paljon nimiä kanssa. Tämä kertoo siitä, että se, mikä on nykyinen lainsäädäntö, ja se, mikä on meidän, Suomen kansan edustajien, näkemys oikeasta lainsäädännöstä, eivät kohtaa. Olisi jopa harkittava, että tälle oikeusministeriön työryhmälle, joka tekee tätä uutta vankeuslakia, joka on luvattu eduskuntaan syksyllä, asetettaisiin parlamentaarinen seurantaryhmä, jotta tämä parlamentissa oleva näkemys välittyisi riittävästi siihen työhön.

Joka tapauksessa lopuksi, herra puhemies, sanon, että myös eduskunnassa meidän pitää katsoa peiliin. Nämä tiukat säädökset ovat syntyneet perustuslakivaliokunnan lausunnon ja lakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Perustuslakivaliokunnassa — tiedän, kun olen aikanaan siellä itsekin vuosia ollut — kuullaan näissä asioissa sellaisia akateemisissa norsunluutorneissaan istuvia niin sanottuja ihmisoikeus- tai valtiosääntöjuristeja, jotka tulevat esittämään elävälle elämälle vieraita näkemyksiään, ja sen perusteella sitten laki osin säädetään. Tässä suhteessa, kuten olen aikaisemmin sanonut, pitää perustuslakivaliokunnassa ja lakivaliokunnassa suhtautua ei kovakouraisesti vaan kovakorvaisesti näihin tällaisiin edellä kuvaamiini asiantuntijoihin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten yksi vastauspuheenvuoro.

Päivi Lipponen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Zyskowiczillä oli erittäin hyvä puheenvuoro, ja minä myönnän sen, että tavallaan täytyy siellä vankilassa olla välineitä puuttua tarpeellisilla tavoilla, että saadaan kaikki turvallisuus ja että saadaan huumeet ja päihteet pidettyä ulkopuolella. Mutta kaiken lisäksi minä haluan korostaa nyt tässä, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, jopa ihmisellä, joka sovittaa vankeusrangaistusta rikoksesta. Kun me lähdemme miettimään näitä erilaisia toimenpiteitä tai rangaistuksia tai sitä, kuinka kohdellaan ihmisiä, meidän pitää muistaa kuitenkin tämä ihmisen ihmisarvo ja sillä lailla laatia näitä meidän lakeja. Tässä on nyt paljon puhuttu siitä, mitkä ovat ne vaihtoehdot, ja ymmärrän sen, että huuhtelu on esimerkiksi aika vaarallinen, jos on todella niellyt huumeita, koska sitten ne paketit saattavat avautua ja he voivat saada myrkytyksen jne. Mutta varmasti ne ihmiset, jotka eivät ole mitään ottaneet, voivat varsin hyvin mielellään ottaa sen huuhtelun kuin pistää näitä kaikenlaisia haalareita ym. (Puhemies: No niin, nyt on minuutti mennyt!) Eli annetaan ihmisen itse valita.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kuten täällä on todettu jo muutamassa puheenvuorossa, meillä on täällä useampia aloitteita, jotka tavalla tai toisella viittaavat samaan asiaan — ja näihin on kerätty yli sata nimeä — ja jotka ovat tekemisissä vankilassa olevan turvallisuuden ja työelämän ja vankien turvallisuuden ja työntekijöiden turvallisuuden kanssa. Toivoisin, että me saisimme samanlaisen aloitebuumin myös vankien hyvinvoinnin kehittämiseksi, jotta vankiloissa ihmiset voisivat aidosti kuntoutua. Ja kun he palaavat yhteiskuntaan takaisin, kunnat ottaisivat heidät vahvasti omiin hoitotiimeihinsä ja lähtisivät sitä kautta tukemaan vankien aitoa palaamista yhteiskuntaan. Nyt me kosketamme pientä osaa tästä kokonaisuudesta, joka on äärettömän tärkeä ja, voisiko sanoa, hyvin mielenkiintoinenkin.

Olen itse allekirjoittanut tämän aloitteen, ja se minun allekirjoitukseni perustuu ihan kokemukseen sosiaalityöntekijänä, kun tein yhteistyötä Konnunsuon vankilan kanssa, sekä olen tehnyt yhteistyötä monen muunkin vankilan kanssa. Sitä kautta tunnen ja tiedän sen ympäristön, joka vankilassa on, ja tiedän ne isot kysymykset ja haasteet, joita vankiloissa on. Esimerkiksi nämä käytännön kokemukset, joita Konnunsuon vankilassa on — listasin itselleni ajatuksia niistä. Ensinnäkin kun näitä tarkkailuhaalareita pidetään, niin tosiasia on se, että niitä pidetään noin vuorokausi tai kaksi riippuen tilanteesta, miten tämä paljon puhuttu uloste sitten ulkoutuu ihmisestä. Sitä kautta tiedän myös sen — kuten täällä edustaja Lipponen viittasi niihin käytäntöihin, joissa ihmiset kokivat itsensä väärin kohdelluiksi — että nämä ihmiset ja vangit usein myös pyytävät mahdollisesti ulosteen ottamisen, jotta pääsevät niistä haalareista nopeammin ulos. Elikkä kyllä tässä on myös sitä kautta käytännön kokemusta työntekijöillä ja myös vangeilla itsellään, miten tässä tulee toimia. Kuten täällä on todettu, nämä wc:ssä käynnit tarkkailuhaalarin kanssa tehdään tarkkailun alla, ja sitä kautta näen, että siinäkään ei ole mitään sen enemmälti ihmeellistä. Näkemykseni mukaan tarkkailuhaalari tuo turvallisuutta niin henkilökunnalle kuin vangeillekin. Täälläkin siitä on jo monella tavalla tuotu erilaisia esimerkkejä.

Kuten täällä on myös todettu, haluan itsekin painottaa sitä, että kun tarkkailuhaalari otetaan käyttöön, niin se on tarkoin harkittu, ja siinä täytyy olla selkeät perustelut, miksi se otetaan käyttöön. Jos lähdetään sitten valitusprosesseihinkin, siinä täytyy olla tavallaan selkeät perustelut, mistä tämä mielikuva tai päätöksen perusteet ovat syntyneet. Esimerkiksi Konnunsuon vankilassa meillä oli vankilanjohtajana psykologi, joka katsoi ihmisen kokonaisuutta hyvin vakavasti ja arvioi tarkkaan, mikä on tämän ihmisen arvon kannalta, ihmisen kannalta, oikeudenmukaista, jos tämä tarkkailuhaalari otetaan käyttöön. Hän ainakin omissa mielikuvissaan kertoi minulle, että ne tarkkaan harkittiin. Kun sitten Konnunsuolle tuli tilanne, jolloinka heiltä kiellettiin näitten tarkkailuhaalareitten käyttöönotto, käytännössä se toi monia ongelmia siihen käytännön arkeen, minkä jälkeen sitten todettiin, että kun haalarit palautuivat, sekä vangit että myös henkilökunta olivat tästä tyytyväisiä. Se keskustelu, jota täällä on käyty, oikeastaan puoltaa myös niitä hänenkin osoittamiaan kokemuksia.

Sitten täällä on peräänkuulutettu niitä muita vaihtoehtoja. Kuten täällä on tullut esille, röntgen on yksi vaihtoehto. En lähde uudestaan purkamaan sitä prosessia, joka on todella vaikea ja monimutkainen, ja siltä osin en näe sitäkään hyvänä, en vangin kannalta enkä myöskään koko tämän toiminnan kannalta. Eristyssellitkään eivät ole minun mielestäni sellaisia paikkoja, jotka korvaavat tämän tilanteen. Tiedän, että näitä haalareita on käytetty kuudessa vankilassa ja kymmenessä ei, mikä kuvaa myös sitä, että meillä on erilaisia käytäntöjä vankiloissa. Osa vankilan henkilökunnasta ja johdosta kokee, että se ei ole tarpeellista, osa kokee, että se on tarpeellista.

Ehkä jos jotain positiivista tästä tilanteesta hakee nyt, kun oikeusasiamies on ottanut tämän kannanoton ja oikeusministeriö lähtee selvittämään tätä, niin tämä toivottavasti tuo selkeyttä tähän kokonaisuuteen, jotta sitten me tiedämme, miten jokaisessa vankilassa voidaan toimia, eikä tämmöistä epämääräistä tilannetta siltä osin synny. Uskon vahvasti, että tämä tuo henkilökunnalle sekä vangeille turvallisuutta ja luo sitten paremmat edellytykset myös vankien päihteettömyydelle ja kuntoutukselle ja sitä kautta sitten toivottavasti myös, kun he vapautuvat, heidän elämänolosuhteilleen jatkossa.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Oli ehkä ihan hyvä, että tuossa oli esillä muutama semmoinen vastakkainenkin mielipide tästä asiasta, sillä se ihan selvästi herätti meillä semmoisen kunnon keskustelun tästä asiasta. Ja toisekseen, ihmiset huomaavat sen, että tämä asia on oikeasti vakavasti otettava asia. Tällä on tärkeyttä ja merkitystä, ja nyt panevat nämä vastakkaisetkin henkilöt miettimään, mistä tässä oikeasti on kysymys. Tuli hyvin muun muassa esiteltyä tämä haalari, että minkälainen tämä käytännössä on nyt sitten.

Se, että eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto herätti monissa kansalaisissa suuttumusta, on aivan ymmärrettävää. Miettikääpä, miltä näyttävät iltapäivälehtien lööpit siitä, että vankilan huumekauppaan ei voi puuttua sen takia, että se rajoittaa vankien ihmisoikeuksia. Muutenkin ihmisten sietokyky alkaa ylittyä, kun vakavista rikoksista saa nykyään monessakin tapauksessa vain muutaman vuoden vankeuden ja sitäkään ei sitten kuitenkaan tarvitse suorittaa loppuun asti.

On selvää, että toiminta, jolla puututaan vankien pukeutumiseen ja wc-käynteihin, on erittäin voimakkaasti yksityisyyteen puuttuva asia. Mutta niin kauan kuin rikollisten keskuudessa on vallalla se surullinen käytäntö, että huumausaineita niellään pakkauksissa oman terveyden uhalla ja kuljetetaan elimistössä, niin siihen on kaikin vaadittavin keinoin puututtava. Tämä on yksi selkeä.

Julkisessa keskustelussa on ehkä kuitenkin hieman unohtunut se, että oikeusasiamies ei pitänyt tarkkailuhaalareita sinänsä perus- ja ihmisoikeuksien vastaisena, joskin hän halusi odottaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoa. Mutta lausunnossa sanotaan selkeästi, että haalareiden käyttö olisi sellainen perusoikeusrajoitus, johon tulisi olla laissa annettu selkeä toimivaltuussäännös. Juristina minä tämän näkökulman kyllä ymmärrän. Tämähän on oikeusjärjestyksemme perustaa.

Jos perusoikeuksiin jostakin välttämättömästä syystä joudutaan tekemään muutoksia, on niistä säädettävä laeilla, jotka ovat mahdollisimman tarkkarajaisia. Nyt meidän on siis tehtävä tällainen laki. Rikollisuutta ja etenkin vankiloissa harjoitettavaa rikollisuutta vastaan on taisteltava kaikin keinoin. Vankilat eivät saa olla rikosten korkeakouluja. Huumeita ei tarvita sen enempää vankiloissa kuin vankilan ulkopuolellakaan. Huomattakoon se, että lakialoitteen on allekirjoittanut suuri määrä kansanedustajia lähes kaikista eduskuntaryhmistä — vihreitä siinä ei tainnut olla mukana ketään — joten asia on syytä pistää eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Se on lainsäätäjältä selvästi viesti jämerästä toiminnasta.

Tuossa Ben Zyskowicz toi hyvin esille tästä lakiasiasta, mitä siellä on tällä hetkellä työn alla tämän lain valmistelun kanssa. Olen kyllä hänen kanssaan asiasta hyvin paljon samaa mieltä. Jos tätä voitaisiin jatkossa työstää yleissäännöstä kehittämällä, niin hyvä. Mutta ehdottomasti kannatan sitä, että tämä kyseinen asia ratkaistaisiin nopeasti tällaisella yksittäisellä lakimuutoksella ja sen jälkeen vankeuslain kokonaisuudistusta työstettäisiin asiassa. Ja ehkä jatkossakin siinä laissa tulee olla selkeästi maininta tietyistä henkilöön fyysisesti ulottuvista toimenpiteistä ja sitten tämmöistä tiettyä yleissäännöstä, joka auttaa tätä asiaa sitten eteenpäin. Tällaisia asioita eteenpäin.

Sinuhe Wallinheimo /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Autto on tehnyt lakialoitteen tärkeästä asiasta, ja siitä osoituksena on reilusti yli sata allekirjoittajaa. Kaikkien muiden puolueiden paitsi vihreiden edustus taitaa olla tässä mukana. Itsekin olen nopean hyväksymisen takana, vaikka itse aloitetta en ehtinyt aikoinaan allekirjoittaa — siitä pahoittelut edustaja Autolle.

Aloitteen taustat on keskusteluissa jo useaan kertaan mainittu. Rikosseuraamuslaitos päätti viime kuun lopussa, että vankien niin sanottujen tarkkailuhaalareiden käyttö loppuu oikeusasiamiehen kannanoton vuoksi maaliskuussa. Asiahan on voimakkaasti tulkinnanvarainen, ja mukana on kaksi näkökulmaa: korostetaanko vankien ja vankiloiden turvallisuutta huumausaineiden kulkua estämällä vai laajennetaanko oikeusasiamiehenkin esille nostamaa laitosvallan kieltoa. Näistä pidän tärkeämpänä pragmaattisempaa lähestymistapaa. Jos kerran likipitäen kaikki Rikosseuraamusviraston asiantuntijat ovat pitäneet haalarien käyttöä toimivana ratkaisuna huumeiden käytön vähentämisessä meidän vankiloissamme, tulee meidän poliittisten päättäjien uskoa näitä todistuksia. Toki muitakin keinoja, kuten röntgeniä ja erityisvalvontaa, voidaan käyttää samassa tarkoituksessa.

Arvoisa puhemies! On toki totta, että myös vankien ihmisoikeuksista tulee pitää huolta, mutta missä menee tämän huolenpidon raja? Jos huumeettomampien vankiloiden voidaan katsoa parantavan sekä vankien että vankilan henkilökunnan turvallisuutta, eikö silläkin ole jotain arvoa?

Arvoisa puhemies! Näillä mietteillä toivon aloitteelle nopeaa käsittelyä.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Kun lukee Rikosseuraamusviraston julkaisuja, tutkimuksia ja raportteja koskien eloa ja oloa maamme vankiloissa, tulee varsin epämiellyttävä olo. Väkivallan uhka on läsnä kaikkialla, ja pahoinpitelyt ovat arkipäivää. Huumeita ja päihteitä käytetään varsin paljon. Monissa tapauksissa väkivallan uhkaa ja pahoinpitelyjä vankien keskuudessa aiheuttavat nimenomaan huume- ja päihdevelat. Organisoidun rikollisuuden pyörittämä huumekauppa on arkipäivää vankiloissa, muusta yhteiskunnasta tietysti puhumattakaan. Monesti tällaista toimintaa myös johdetaan vankilasta käsin.

On absurdia, että vankeustuomion saaneita henkilöitä ei voida heidän saapuessaan vankilaan tarkastaa niin läpikotaisesti, että huumevirta laitokseen voidaan estää. Vankilaviranomaisten mahdollisuuden valvoa ja kontrolloida vankiloihin ja vankiloista vietäviä esineitä ja asioita on oltava mahdollisimman suuri, ja sellainen materiaali, mikä on laitonta tai minkä voidaan ajatella edistävän rikollisen toiminnan harjoittamista vankiloissa, tulee voida takavarikoida, jos tilanne niin vaatii. Tällainen päätös tulee voida tehdä virkamiestyönä vankilassa, eikä valitusoikeutta tule olla. Tässä mielessä edustaja Auton tekemä aloite tarkkailuhaalareiden käytöstä on erinomaisen kannatettava. Näitä haalareitahan on käytetty aiemminkin, mutta jostain ihmeellisestä syystä eduskunnan oikeusasiamies on nyt linjannut haalareiden käytön laittomaksi siitä syystä, ettei siitä nimenomaan lailla säädetä. Näin ollen tarkkailuhaalareiden käytöstä vankiloissa tulee säätää edustaja Auton tekemän lakialoitteen mukaisesti, kunnes yleisempi, edustaja Zyskowiczin täällä aiemmin kuvailema vankilan turvallisuuden takaava sanamuoto saadaan säädettyä laiksi.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä sisältöpuoli täällä on jo aika monessa puheenvuorossa tullut niin hyvin käsiteltyä, että itse otan hieman eri näkökulman.

Luulisin näin, että rehellisillä veronmaksajilla on pari sellaista asiaa, mitä heidän on vaikea käsittää ja mitä he pitävät sellaisina periaatteina, mitä vankeinhoidossa pitäisi hoitaa. Ensimmäinen asia on varsin ilmeinen. Vankila ei voi olla semmoinen paikka, missä käytetään päihteitä tai huumeita, ja kaikella tavalla meidän pitäisi lainsäädännöllä ja myös vankeinhoidon käytännön työssä keskittyä siihen, että tämä pyritään estämään ja päihteiden, huumeiden käyttö ei olisi vankilassa mahdollista. Toinen, mitä rehelliset veronmaksajat pitävät tärkeänä, että se ei ole mahdollista, on se, että vankilan sisältä johdetaan rikollista toimintaa. Näiden kahden keskeisen asian pitäisi kuitenkin vankeinhoidossa olla aivan kärkipäässä, ja on syytä täälläkin käytettyjen asiantuntijoitten puheenvuorojen perusteella arvioida, että kumpikaan näistä asioista ei tänä päivänä vankeinhoidossa ja vankiloissa toteudu.

Arvoisa puhemies! On kuitenkin sellainen vähän yleisempi ja periaatteellisempi asia, minkä haluan nostaa esille. Vaikka edustaja Auton lakialoite on erittäin hyvä ja kannatettava ja toivon, että se myös muuttuu laiksi jonakin päivänä, niin näen huolestuttavana piirteenä sen, jos eduskunnan täytyy lähteä säätämään yksityiskohtaisesti lakeja, joissa erikseen todetaan, mitä ei saa tehdä. Ainakin näin maallikkona — en ole vankeinhoidon enkä rikosoikeuden asiantuntija — tuntuu kyllä aika erikoiselta vankeinhoidon 2 §, joka sanatarkasti kuuluu näin: "Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana."

Edustaja Zyskowicz täällä hyvin esimerkein toi esille, miten oikeusasiamies otti omassa kertomuksessaan kantaa siihen, että näitä tarkkailuhaalareita ei saa käyttää, ja vangilta ei hänen mukaansa perustuslakiin vedoten olisi saanut ottaa rikoksentekovälinettä eli kirjoituskonetta pois. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä, että oikeusasiamiehen tulkinta on se, että tämä vankeuslain 2 § ei ole toimivaltasäännös. Ja jos jotakin tämä eduskunta haluaisi tehdä, niin kyllähän tämä 2 § pitäisi muuttaa toimivaltasäännökseksi, sillä jos me tähän leikkiin lähdemme tässä salissa, että me oikeusasiamiehen tai jonkun muun tulkintojen kautta lähdemme lakeja paikkaamaan ja paikkaamaan, niin siitä tulee niin suuri urakka, että koko tämän eduskunnan työ tukkeutuu, ja on suuri vaara, että me tarvitsemme ministeriöissä entistä enemmän virkamiehiä. Sellaista kehitystä eduskunnan ei pitäisi edistää, joten näissäkin asioissa pitäisi lähteä siitä, että laki on niin kuin se luetaan, ja niin se pitäisi myös tulkita, koska jos me lähdemme tälle tielle, että me joka asiassa lähdemme vain entistä yksityiskohtaisemmin säätämään lakeja, niin siitä seuraa se, että yhteiskunnan toiminnot takkuilevat, ne hidastuvat, ja se tulee entistä kalliimmaksi. Ja väittäisinpä vielä näin, että kun tämä ulotetaan elinkeinoelämän lainsäädäntöön, niin yritysten kilpailukyky menee entistä heikommaksi ja entistä suurempi työaika kullakin toimialalla menee näiden lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseen, ja siinäkin mielessä tämä on hyvin periaatteellinen ja tärkeä kysymys, kannattaako yleensä tälle tielle lähteä.

Toki tässä tapauksessa tämä aloite täytyy viedä loppuun, mutta jollakin tavalla tämä keskustelu oikeusasiamiehen ja muiden lakia tulkitsevien ja eduskunnan välillä täytyy nyt käydä, että me emme sorru siihen, että tänne lähdetään tämmöisiä lakialoitteita joka päivä tuomaan. Tiedän, että nytkin täällä on hyviä lakialoitteita liikkeellä. Käydään nämä nyt läpi, mutta jotenkin toivoisin, että tämäkin puheenvuoro otetaan sitten vakavasti.

Tom Packalén /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Eestilä otti erinomaisen tärkeän asian esille. Tästä samasta asiasta ovat puhuneet monet muutkin edustajat täällä, ja on hyvä, että tämä keskustelu on noussut esiin. Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut useita kannanottoja, missä ollaan puututtu hyvin yksityiskohtaisesti semmoisiin asioihin, mitä laissa ei ole säädetty.

Edustaja Zyskowiczin esimerkki vankiloiden ovien auki pitämisestä oli mielestäni erinomainen. Siitä ei ole erikseen säädetty laissa, ja joudumme todella käsittelemään eduskunnassa tämmöisiä asioita tuota pikaa.

Edustaja Auton lakialoite vankeuslain muuttamisesta edustaa terveen järjen käyttöä. Jos minulta itseltäni kysyttäisiin, kuinka suurena loukkauksena pitäisin, että eduskunnassa housut suljettaisiin nippusiteellä ja takin nappeihin laitettaisiin nippuside, niin en kokisi sitä hirveän suurena ihmisoikeuden loukkauksena, jos se avattaisiin, kun haluan mennä esimerkiksi vessaan. Eli en ymmärrä, mistä tässä oikeasti on kysymys.

Tuntuu vaikealta kuvitella, että joku haluaisi sallia huumeiden salakuljetuksen vankilaan. Huumeet ovat vankiloissamme vitsaus, josta tulisi päästä eroon. Sallimalla huumeiden käytön vankiloissa suurin kärsijäjoukko ovat juuri salakuljettajat ja tavalliset vangit, joita pakotetaan salakuljettamaan huumausaineita vankilaan. Todellisuus vankiloissa on varmasti karumpi kuin ihmiset ehkä arvaavatkaan. Vankiloiden muureja vartioivat vanginvartijat, ja kovat rikolliset johtavat itse vankilaa. Huumekauppa on merkittävin tulonlähde vankiloiden sisällä oleville rikollisjengeille.

Jokaisella vankilaan tuomitulla rikollisella pitäisi olla oikeus kärsiä tuomionsa päihteettömästi, ilman pelkoa ja väkivaltaa. Kaikki toimet, jotka parantavat vankien oikeutta kärsiä tuomionsa ilman kovien rikollisten painostusta ja väkivallan uhkaa, ovat kannatettavia. Edustaja Auton erinomainen lakialoite ajaa juuri tätä asiaa.

Olen itse tehnyt myös lakialoitteen, jossa vankeuslakia korjattaisiin vastaamaan eduskunnan oikeusasiamiehen kantaa. Eduskunnan oikeusasiamies otti vuonna 2009 kannan, että vankiloissa vartijat eivät saa tarkastaa vangin suuta, jos epäilevät, että siellä on vaarallisia aineita tai esineitä, koska tätä ei ollut kirjattu lakiin. Aloitteessani esitän kirjattavaksi lakiin, että vartijat voivat tarkastaa myös vangin suun henkilötarkastuksen yhteydessä. Toivon, että terveen järjen käyttöä ei tässä salissa kiellettäisi.

Reijo Tossavainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Vankilassa on jopa suoraan sanottuna lokoisat oltavat. Siellä on tarjolla vähintään kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Vangit saavat ulkoilla joka päivä. Lisäksi terveydestä, hygieniasta pidetään hyvää huolta.

Tässä maassa on kuitenkin kymmeniätuhansia vanhuksia, joilta nämä palvelut pääosin puuttuvat, aivan kuten edustaja Heinonenkin täällä aiemmin totesi. Meillä vankien suoranainen paapominen on mennyt liian pitkälle, ja oli äsken järkyttävää kuulla, että täälläkin kuulee paapomista puoltavia puheenvuoroja.

Täällä nyt esillä oleva lakiesitys on paikallaan, ja oli oikein hyviä puheenvuoroja sen puolesta. Erityinen kiitos menee edustaja Zyskowiczille ja edustaja Kiljuselle, jotka nyt eivät enää satu paikalla olemaan.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kyllä edustaja Kiljunen on paikalla, mutta nyt on puheenvuoro edustaja Autolla.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on tullut lukuisia hyviä puheenvuoroja, mutta haluan itsekin vielä yhden käyttää.

Mika Junnisen tutkimuksessa suomalaisten vankiloiden turvallisuudesta todetaan seuraavaa: huolta aiheuttaa myös kysymys, onko vankiloista tulossa yhä enenevässä määrin pelkääjien ja pärjääjien laitoksia, joissa 10 prosenttia asukkaista sanelee 90 prosentin majoituksen ja kuntoutuksen sekä uhkaa yhä enemmän henkilökuntaa ja heidän perheitään.

Arvoisa puhemies! Huumeiden kuljettamisen torjuminen on tämänkin perusteella yksi tärkeä keino kaikkein kovimpien rikollisten toiminnan ja vallankäytön mahdollisuuksien rajoittamisessa. On tosiasia, että huumeongelman ylläpitäminen ja pahentaminen on jengien etujen mukaista. Puuttumalla huumevirtoihin leikataan tehokkaasti myös jengien mahdollisuuksia saada uusia, pienempiä tekijöitä huumekoukkuun ja siitä syntyvään velka- ja alistussuhteeseen. Juuri tämän vuoksi haluan todella kiittää sitä laajaa tukea, jota tämä lakialoite on saanut, kiittää kaikkia edustajakollegoja siitä. Toivon, että tämä valiokuntakäsittelyssä otetaan esille ja tämä laki nopeasti säädetään, koska tämän kuun puolessavälissä näiden tarkkailuhaalareiden käyttö Rikosseuraamuslaitoksen päätöksen mukaan käytännössä päättyy nyt tämän eduskunnan oikeusasiamiehen tulkinnan johdosta, ja se tulee aiheuttamaan juuri tämän jengien vallan kasvun vankilassa, ja se ei ole kenenkään edun mukaista.

Vielä, arvoisa puhemies, viittaan tähän edustaja Zyskowiczin puheenvuoroon siitä, että saataisiin tällainen yleislauseke tähän vankeuslakiin. Edustaja Eestilä otti saman asian myös hyvin esiin, voitaisiinko vankeuslain 2 § muuttaa toimivaltasäädökseksi. Tätä on varmasti syytä myös pohtia. Itse pohtisin myös tätä edustaja Zyskowiczin ajatusta parlamentaarisen seurantaryhmän asettamisesta, että todella eduskunnan laaja tahtotila sitten näiden kriminaalipoliittisten asioitten kuntoonsaamiseksi kanavoituisi siihen ministeriön valmistelutyöhön.

Mutta tässä vaiheessa kiitän kollegoja hyvistä puheenvuoroista tästä asiasta.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin faktahan on se, että nämä tarkkailuhaalarit ovat vähentäneet muulien käyttöä. On äärimmäisen tärkeää, että tämä hyväksi havaittu käytäntö saadaan todella jatkossakin pidettyä vankiloissa. Vaikeaa on ymmärtää, että vankeja on suojattava näiltä kiristäviltä nippusiteiltä mutta ei siltä, että vanki joutuu muuliksi, tai siltä, että hän saattaa joutua huumeympäristössä kärsimään tätä rangaistusta, ei vankeja pidä suojella huumeilta tai rikoskierteeltä.

Meillä Suomessa on erittäin suuri kynnys joutua vankilaan. Voidaan jopa yleistää, että sinne ei ihan syyttä suotta jouduta. Vankilaan mennään suorittamaan rangaistus rikoksesta, ja se on myöskin asia, joka mielestäni voidaan huomioida näitä olosuhteita arvioitaessa.

Täällä on käytetty erittäin erikoisia puheenvuoroja vankien puolesta. Muun muassa puolustellaan tätä käytännön lopettamista, että vain kymmenen 48:sta on jäänyt kiinni. Miten niin vain? Kymmenen 48:sta on erittäin suuri prosentti. On sanottu, että vangit mielellään ottaisivat tämän suolihuuhtelun. Näkisinpähän vain, kuka mielellään lähtee tällaiseen.

Edustaja Maijala otti kuitenkin hyvän vertailukohdan ikäihmisistä. Mielestäni on kummallista, että tätä haalarikäytäntöä ei voida pitää inhimillisenä mutta sitä, että ikäihmisiä makuutetaan kakkavaipoissa lääketokkurassa, voidaan pitää inhimillisenä. Kyllä tässä yhteiskunnassa on aika paljon ikäviä asioita, joita meidän pitää saada kuntoon ennen kuin tämä haalariasia nousee listalla kärkipäähän.

Itse toivon, että tämä asia saadaan nopeasti ratkaistua. Olen ymmärtänyt, että oikeusministeriössä myös tehdään töitä tämän asian eteen. Toivon nopeaa käsittelyä tälle aloitteelle. Kannatan kovasti edustaja Auton hyvää aloitetta.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä keskustelun alkupuolella tuli aika vakavia väitteitä vankilan henkilökuntaa kohtaan. Väitettiin, että he olisivat syyllistyneet laittomuuksiin. Näinhän ei suinkaan missään tapauksessa ollut. Tästä asiasta vain ei ollut lakia, ja se on täysin eri asia. Tämä on tärkeä pitää mielessä, koska vankilan henkilöstö on virkamiehiä, toimii virkavastuulla ja nämä väitteet ikään kuin osoittivat, että he olisivat syyllistyneet virkarikoksiin. Tästähän ei ole kysymys, koska oikeusasiamies olisi varmaan käynnistyttänyt poliisilla esitutkinnan, jos hän olisi tällaisia havainnut.

Vankilan henkilöstö on ammattitaitoista henkilöstöä, joka ei halua vangille pahaa vaan haluaa valmentaa häntä siihen vapauttamiseen ja tukea ja, voi sanoa, kasvattaa. Se kannattaa muistaa, kun mietitään nyt esimerkiksi tarkkailuhaalarien käyttöä. Ei niitä huvin vuoksi kenenkään päälle pueteta vaan tarkan harkinnan jälkeen. Kuten toimenpidealoitteessanikin mainitsin, se perustehan pitää kirjata ylös, miksi haalareita on käytetty, se on kaikkien oikeusturvan mukaista. Tunnen niin paljon vankilanjohtajia ja voin vakuuttaa, että turhaan he eivät tämmöistä toimenpidettä tee. Tämä on tärkeä pitää mielessä, että kukaan heistä ei ole syyllistynyt rikokseen.

Sitten haluaisin vielä sanoa, että vankilalla voi olla parantava vaikutus. Kuten on ollut puhetta, niin on paljon päihdeongelmaisia, mielenterveysongelmaisia, ja pitää lähteä siitä päihdekuntoutuksesta. Sen ensimmäinen askel on, että päihteet on saatava vankilasta pois. Se tehdään tarkkailuhaalareilla, ja sitten on hyvä jatkaa sitä päihdevieroitustyötä siellä vankilassa.

Vankeuslain kokonaisuudistus on tulossa, mutta sitä me emme voi jäädä odottamaan, vaan edustaja Auton aloite pitää saada pikaisesti eteenpäin ja voimaan se, että tarkkailuhaalareita saa edelleen käyttää.

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on kuultu todella hyviä puheenvuoroja tästä edustaja Auton aloitteesta. Yksi käytännön asia kuitenkin vielä näiden tarkkailuhaalareiden käytöstä: Keskustelin tänä päivänä Vaasan vankilan vartiopäällikön kanssa, ja hän toi toki esiin näitä hyviä puolia tästä haalareitten käytöstä, ja kuten edustaja Tolvanen mainitsi, niin ihan laillistahan se on ollut käyttää niitä. Sitten hän toi semmoisen asian esille, että niiden käyttäminen on aika työlästä, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on kiinni henkilökuntaa, eivätkä he missään tapauksessa halua suorittaa mitään hakuammuntaa, vaan vahvat perusteet niiden käyttämiselle täytyy olla, mikä on aivan oikein.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Minkä viestin me annamme vankiloiden väelle, jos lainsäätäjänä alamme väheksyä huumausaineiden kuljetusta ja ryhdymme itse esiintymään asiantuntijoina esittäen muita vaihtoehtoja, kun Rikosseuraamuslaitos asiantuntijana toivoo pian takaisin haalareiden käyttöä? Kun tämä keskustelu tästä asiasta on nyt käynnistetty, se tulee ehdottomasti saattaa asiallisesti loppuun, jotta viestimme suhtautumisesta vakavasti tähän asiaan menee eteenpäin. Meidän on pakko hoitaa nytten loppuun tämä asia ja sitten siitä eteenpäin lainsäädäntökehittämisen antaa mennä.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Olen myös tämän lakialoitteen yksi allekirjoittanut. Täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja, puututtu aivan oikeaan asiaan. Minäkin näen, että kun on tällainen ongelma vankilan sisällä, vankila on rangaistuslaitos ja siellä pitäisi olla turvallista ja muuta, mutta kun mietitään, että on tämä huumeongelma olemassa ja muuta, niin varmasti tämä on yksi kohta, jolla pystytään näitä asioita ehkäisemään. Näen, että tämä on erittäin hyvä. Turvallisuus täytyy taata siellä sisällä, ja huumeet ovat todella suuri ongelma.

Täällä vasemmalla laidalla eräät kollegat olivat huolestuneita siitä, että kun tämä haalarijärjestelmä laitetaan, niin mitenkä tässä sitten käy, mutta niin kuin täällä nämä poliisitaustaiset edustajakollegat ovat todenneet, niin ei siellä kenenkään tarvitse niitä hommiaan tehdä sinne haalarin housuun eikä siellä ole aikoja, että ollaan niissä jätteissä.

Tämä asia on oikein hyvä. Näen, että meillä on paljon suurempia ongelmia tässä yhteiskunnassa, niin kuin täällä muutamassa puheenvuorossa edustajat ovat tuoneet esille: meillä on laitoksissa ihmisiä, jotka todella joutuvat olemaan näissä aineissa ja olemaan pitkiäkin aikoja. Huoli ja asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä edustaja Zyskowiczille: kiitos näistä huomioista, joita hän esitti tähän perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja kantoihin liittyen ja siihen, että asiantuntijoilta kuullaan lähinnä elävälle elämälle vieraita näkemyksiä. Tämä on erittäin tärkeä huomio, ja on syytä valiokuntakäsittelyssä kiinnittää enemmän huomiota siihen ja pitää parempaa huolta siitä, että asiantuntijat on laajalla skaalalla kuultu ja että keskustelua käydään oikeista asioista niiden oikeilla nimillä.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan ihan tähän lopuksi vielä toivoisin viestinä tästä keskustelusta myös sen, että kun oikeusministeriö nyt valmistelee tätä esitystä ja vastaa tähän oikeusasiamiehen näkemykseen, niin toivoisin, että tässä yhteydessä huomioitaisiin vankien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tuotaisiin laajempi näkökulma eikä se keskittyisi ainoastaan vankien ja työntekijöitten turvallisuuteen, vaan tuotaisiin tämä tavoite päihteettömyydestä koko vankilayhteisöön, tuotaisiin se yhtenä tärkeänä osana tätä kokonaisuutta.

Keskustelu päättyi.

​​​​