Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Esittelyssä on hallituksen esitys, jossa ehdotetaan väestötietolakia muutettavaksi niin, että siinä otettaisiin huomioon sähköisiä allekirjoituksia koskeva yleinen lainsäädännön kehitys. Samalla ehdotetaan sähköisen asioinnin kehittämistarpeiden edellyttämät muutokset sekä henkilökorttilakiin että väestötietolakiin.

Hallituksen esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla on tarkoitus toteuttaa yhden kortin periaatetta, joka on ollut useaan kertaan myös eduskunnassa esillä. Nykyiselläänhän tämä tilanne on toinen. Ongelmana, arvoisa puhemies, ja eniten keskustelua ja pohdintaa aiheuttaneena oli se, mitä tietoja tähän korttiin voi sisällyttää. Nythän ehdotetaan, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa tarvittavia tietoja siihen voitaisiin sisällyttää.

Arvoisa puhemies! Asiantuntijakuulemisen ja saatujen lausuntojen pohjalta valiokunta ehdotti lukuisan joukon pykälämuutoksia. Lopuksi valiokunta päätti vielä liittää tähän lausumaehdotuksen, jolla tavoitteena on se, että seurataan tarkoin ja tarvittaessa ryhdytään seurannan edellyttämiin toimenpiteisiin, niin että valtion eri yksiköiden palvelut olisivat laajasti kansalaisten käytettävissä sähköisen henkilökortin avulla.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Hallitus näyttää katsoneen, että nämä lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Tässä kuitenkin on kysymyksessä henkilötiedot, ja aina kun on kysymys henkilötiedoista, on kysymys myöskin oikeusturvasta ja oikeusturvasta mitoitettuna niin korkealle kuin se mahdollista on. Tämä minua tämän lainsäädännön yhteydessä hiukan askarruttaa, ei vähiten sen takia, että tässä on kaksi toimijaa: Kansaneläkelaitos, joka tähän korttiin sijoittaa, miten se teknisesti tapahtuukaan, terveystiedot, hyvin arkaa aluetta, ja sitten toisella puolen on henkilökortin myöntäjänä poliisi. Kaksi instanssia yhdessä asiassa ei välttämättä luo pulmia, mutta voi olla, että siitä syntyy pulmia. Tämä kyllä merkitsee sitä, että kansalaisten täytyy saada jonkin sortin koulutusta, opetusta, siitä, mistä tässä on kysymys ja miten tämän asian kanssa toimitaan, koska minun ymmärtääkseni tässä liikutaan hyvin hyvin aralla alueella koko ajan.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Kelan piirissä tätä yhden henkilökortin periaatetta ei pidetty onnistuneena. Ongelma oli, että henkilökorttiin on mahdollista panna henkilökohtaisia terveydellisiä tietoja, ja tämä askarruttaa. Tämän päivän Kela-korttia on jaettu satojatuhansia, kun taas poliisin henkilökorttia vain 13 000. Tässä paistaa selvästi läpi, että poliisi halusi oman korttinsa merkittävyyttä lisätä ja sen takia halusi Kela-kortin siihen yhteyteen. Kelassa sitä vastustettiin. Jos tästä tulee joitakin epäonnistumisia, hallintovaliokunta sitten seuraa näitä selvityksiä ja ryhtyy asianomaisiin toimiin.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Edellä käytetyissä ed. Kekkosen ja ed. Ihamäen puheenvuoroissa tulivat esille ne keskeiset ongelmat, jotka tähän liittyvät. Tiedossamme oli, että juuri terveystietojen osalta on koettu tämä tilanne ongelmallisena. Toisaalta nehän ovat nytkin kyllä olemassa Kela-kortissa ja kaikkien nähtävissä sinällään siinä, mutta tietenkin pitää luottaa viranomaisiin tässä suhteessa, sekä rajavartio- että poliisiviranomaisiin, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Ymmärrän, että tässä on pulmana osittain myös se, että meillä ei olla vielä riittävän pitkällä järjestelmien kehittämisessä, ja osaltaan se ongelma tuli tämän käsittelyn yhteydessä esille. Toivoa sopii, että nyt tässä vaikeassa asiassa päästäisiin mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin. On tietenkin korostettava myös sitä, että nykyinen Kansaneläkelaitoksen antama niin sanottu Kela-kortti sinällään säilyy. Tähän mukaan lähteminen on vapaaehtoista, ja Kansaneläkelaitos myöntää hakemuksesta tietojen tallettamisen ja merkitsemisen tälle uudelle kortille.

Antero Kekkonen /sd:

Rouva puhemies! Ihan lyhyesti: Kun tässä nyt näitä dubioita on esitelty niin ed. Ihamäen kuin ed. Väistön toimesta, niin lisäänpä vielä yhden tähän. Olen ymmärtänyt, että näillä korteilla ollaan menossa myöskin Eurooppaan jossain vaiheessa. (Ed. Väistö: Käyvät 15 maassa!) — Aivan. — Minusta tämä lisää tämän problematiikan syvyyttä vielä entisestään.

Yleiskeskustelu päättyy.