Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on kyse poliisin henkilörekistereitä koskevan lainsäädännön kokonaistarkistamisesta. Tässä on lähtökohtana se, että meillä on voimassa oleva henkilötietolaki yleislakina samoin kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki. Tämä nyt säädettävä laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on näiden yleislakien säätämisen jälkeen yhteiskuntapoliittisesti varsin keskeinen, tärkeä henkilötietojen käsittelyä koskeva erityislaki.

On tärkeää, että lainsäätäjä turvaa henkilötietojen suojan mahdollisimman hyvin perusoikeusjärjestelmän mukaisena. Henkilötietojen sääntelyyn liittyen hallintovaliokunta korostaa tärkeitä sääntelykohteita, joita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, näiden tietojen luovutettavuus sekä säilytys ja samoin oikeusturva rekisteröidyn osalta. Näiden näkökohtien osalta hallintovaliokunta toteaa, että ne on lain valmistelussa varsin hyvin otettu huomioon.

Arvoisa puhemies! Tästäkin hallituksen esityksestä valiokunta on saanut perustuslakivaliokunnan lausunnon. Valiokunta on tehnyt eräitä tarkennuksia pykäliin ja ottanut myös käsittelyyn lakialoitteen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja liittänyt tätä koskevat muutokset lakiehdotukseen.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässäkin asiassa on tehnyt erinomaisen hyvää työtä asianomainen valiokunta, ja tuntuu vähän kuin olisi ilonpilaaja, kun pitää puuttua jokaiseen (Ed. Väistö: Se sopii!) yksityiskohtaan. Minusta täällä on yksi erittäin vaikea yksityiskohta. Kun poliiseista on kysymys, se koskee näitä vihjetietoja, siis miten reagoidaan ja miten rekisteröidään niin sanotut vihjetiedot. Maailma on sakeana erilaista pötypuhetta, joka menee myöskin poliisin korviin. Poliisin on ammattitaidollansa sitten pystyttävä arvioimaan se, mikä on tallettamisen arvoista ja mikä ei. Tässä tullaan vähän siihen samaan ongelmaan kuin oli edellisenkin asiakohdan yhteydessä, mikä on sen intimiteettisuojan taso, jolla tätäkin asiaa viranomaisten piirissä käsitellään. Vihjetiedot nimenomaan ovat perin haavoittuvaa lajia, koska vihjeitä annetaan myös tarkoituksessa, joka on hämäävä, harhaanjohtava ja yleensä ainakin useimmiten pahansuopa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​