Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva järjestyslaki on paljon synnyttänyt keskustelua jo eduskuntakäsittelyn aikana. Hallintovaliokunta on tästä lakiehdotuksesta saanut sekä lakivaliokunnan että perustuslakivaliokunnan lausunnot. Hallituksen esityksen tarkoituksena on korvata kunnalliset järjestyssäännöt koko maassa noudatettavalla uudella järjestyslailla. Kunnallisia järjestyssääntöjä on siis lakia alemmalla säädöstasolla mittavasti olemassa, muun muassa Pääkaupunkiseudulla kaikissa kunnissa. Perustuslakimme kuitenkin edellyttää, että näiden säännösten tulisi olla lain tasolla. Tästä johtuvat, eli perustuslain 8 §:n säätelystä, nämä vaatimukset myös uuden lainsäädännön toteuttamiseksi.

Hallintovaliokunta on todennut mietinnössään, että ehdotetun järjestyslain tavoitteet liittyvät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen edistämiseen. Näitä tavoitteita ja kieltoja on pidettävä sellaisina, että niiden tehosteeksi on tarpeen säätää rangaistusuhat. Hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan laissa asetettujen kieltojen ja käskyjen sekä näihin liittyvien rangaistusuhkien lähtökohtana tulee olla, että kansalaiset noudattavat niitä oma-aloitteisesti ilman, että poliisi vahvistaa puuttumisellaan jokaisen kiellon ja käskyn yksittäistapauksessa. Rangaistavuuden osalta on lisäksi muistettava, että kansalaiset mieltävät toiminnan yleensä kielletyksi vasta silloin, kun kieltoon on liitetty nimenomainen konkreettinen rangaistusuhka, niin kuin tähän järjestyslakiin nyt sisältyy.

Järjestyslain luonteen huomioon ottaen valiokunta korostaa, että poliisi toteuttaa valvontaansa ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja ohjein. Tämänhän pitää olla yleinen lähtökohta. Seuraamuksena valiokunta korostaa rikesakkomenettelyn ensisijaisuutta.

Arvoisa puhemies! Järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamiseen sekä häiriön aiheuttamiseen liittyen hallintovaliokunta toteaa, että järjestyslain tarkoittama pelkoa herättävä uhkaava käyttäytyminen ei sisällä konkreettista vakavaa vaaraa aiheuttavalla rikoksella uhkaamista tai toisen pakottamista tekemään jotakin. Kysymys on siis lähinnä tavallista kansalaista muutoin pelottavasta toiminnasta yleisellä paikalla. Jos taas rikoslain tunnusmerkistöt täyttyvät, silloin tulevat sovellettavaksi luonnollisesti rikoslain ankarammat säännökset. Ne syrjäyttävät tämän järjestyslain säännöksen.

Arvoisa puhemies! Keskustelua on käyty paljon päihdyttävän aineen nauttimisesta ja eritoten siihen liittyvästä kiellosta koskien yleistä, julkista paikkaa, kuten katua, toria, tietä, puistoa tai muuta vastaavaa. Lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentissa kielletään päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla, taajamassa ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Tätä kieltoa lievennetään sitten pykälän 2 momentissa niin, että alkoholin nauttiminen on sallittua puistossa ja muussa siihen verrattavassa paikassa edellyttäen, ettei estetä tai kohtuuttomasti vaikeuteta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa eli siis virkistäytymiseen, ulkoiluun ja vastaavaan. Puistoon verrattavia yleisiä paikkoja ovat esimerkiksi puistomaiset pienet metsiköt. Samoin valiokunta muistuttaa, että torit ja aukiot rinnastuvat katuihin ja jalkakäytäviin.

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta on yhtynyt monilta osin lakivaliokunnan lausuntoihin ja esimerkiksi alkoholin nauttimisen osalta yleisellä paikalla toteaa, että se sinällään on jo yleistä järjestystä häiritsevää siinä määrin, että hallituksen esityksen mukainen sääntely on asianmukainen ja perusteltu. Säännöksellä halutaan kieltää muun muassa kaduilla ja toreilla tapahtuva päihdyttävän aineen, kuten alkoholin tai liuottimien, nauttiminen, joka nykyisin on koettu ongelmalliseksi. Säännöksen 2 momentista johtuen valiokunta katsoo, että tähän säännökseen ei liity niin sanottu täyskielto. Soveltamisala ulottuu taajamassa oleviin yleisiin paikkoihin ja myös koulujen ja päiväkotien läheisyydessä oleville katualueille. Nämä paikathan on usein koettu vähän ongelmallisina juuri tällaisen häiriötoiminnan suhteen. Alkoholilaki on tähän ehdotettuun lakiin nähden erityislaki, ja siinä on omat säännöksensä.

Arvoisa puhemies! Erityistä keskustelua on käyty myös koskien muun häiriön aiheuttamista. Mitä tämä 7 §:n mukainen muu häiriötä aiheuttava toiminta on? Pykälän 1 momentissa kielletään seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla siten, että siitä aiheutuu häiriötä ympäristölle. Ehdotettu sääntely perustuu täyskieltoon, ja sitä valiokunta on pykälämuotoilulla täsmentänyt. Täsmennys pohjautuu rikoslain linjaukseen.

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunnan mietintö on ollut yksimielinen.

Lopuksi totean, että kun on kyse uudesta lainsäädännöstä, niin on tietysti tarkoin seurattava, millä tavoin tämä säännöstö käytännössä toimii ja onko tarpeen sitten tehdä tarkennuksia. Tässähän on hyvin monipolvisia asioita säännelty, kaikki varmasti kansalaisten ja ainakin osan kansalaisista näkökulmasta hyvin tärkeitä.

Arvoisa puhemies! Valiokunta on vielä ehdottanut mietinnössä lausumaa, jossa edellytetään hallituksen huolehtivan siitä, että erikseen valmistellaan eduskunnalle antamista varten lakiehdotus koskien rangaistuksen uhalla sen kieltämistä, että naamioituneena mielenosoituksessa taikka muulla tavalla naamioituneena esiintymällä voidaan yleistä järjestystä häiritä tai turvallisuutta vaarantaa. Tästäkin asiasta, joka pohjautuu jätettyyn lakialoitteeseen, valiokunta kuuli asiantuntijoita ja päätyi ehdottamaan, että sitä ei nyt sisällytettäisi näihin järjestyslain säännöksiin, koska oikeampi paikka saattaisi olla kokoontumislaissa.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Vaikka tämä lopputulos olikin yksimielinen, haluan sanoa, että emme nyt voi olla niin tyytyväisiä kuin äsken kuulosti siksi, että jo monen asiantuntijankin suusta kuulimme sen, että tämä oli yksi hallituksen huonoimmin valmisteltuja hallituksen esityksiä. Tässä oli erittäin paljon ongelmallisuutta, ja sekä perustuslakivaliokunta että lakivaliokunta antoivat erittäin paljon kritiikkiä, ja mielestämme emme vastanneet läheskään kaikkeen. Mutta en jättänyt eriävää mielipidettä sen takia, että sain yhden asian läpi yksimielisesti jopa, mikä itseänikin niin paljon hätkähdytti, että ajattelin, että on varmaan parempi olla puuttumatta kaikkiin muihin yksityiskohtiin, kun kerran joku isompi muutos saadaan aikaiseksi.

Suurin riski tässä lainsäädännössä on se, että kun on kysymys asioista, joista eri ihmisillä voi olla eri näkemys, mikä on oikein ja väärin, niin kun me sääntelemme niistä lailla ja sitten poliisi ei millään ehdi valvoa kaikkia, voi käydä niin, että ihmiset tekevät väärin, tietävät, että tämä on lainvastaista, ja tämä vähän murentaa lain uskottavuutta. Toivottavasti näin ei tule käymään, mutta tämä on eräs pelko, että jos ihmiset kokevat, että nyt säädellään sääntelemisen takia, silloin laki voi kärsiä inflaatiota. Todella toivon, että näin ei ole.

Toinen ongelma on tietenkin se, mihin poliisien resurssit sitten riittävät, ja se on eräs ongelmallinen asia, että tässä laissahan ollaan tavallaan antamassa myös järjestyksenvalvojille sentapaisia tehtäviä, jotka ovat kuuluneet poliisille. Onneksi tässä saatiin myös jonkin verran korjausta näihin asioihin, koska mielestäni se on aika pelottava asia, että jos meillä ei ole tarpeeksi resursseja poliiseille, poliisi tavallaan yksityistetään tällä tavalla, koska kyllä se nyt on kovin tärkeää, että tämä järjestyksenvalvonta todella kuuluu poliisille ja kaikki muu on vain sen lisäksi tapahtuvaa.

Sitten näihin itse sisältöihin.

Mielestäni on todella hyvä, että alkoholin nauttiminen julkisella paikalla on nyt kielletty. Etenkin busseissa se on ollut näille linja-auton kuljettajille erittäin ongelmallista, miten puuttua näihin. Toivottavasti tämä nyt helpottuu tämän jälkeen. Mutta muuten se tietenkin voi aiheuttaa ristiriitatilanteen ja kysymyksen, ovatko ihmiset sitä mieltä, että keskioluen juonti jossain kaupungilla on niin väärä teko, että sen pitää olla täysin kiellettyä. Itse otin tämän esiin valiokunnassa, ja ensimmäisessä käsittelyssä tästä jopa äänestettiin, mutta ei tullut paljonkaan kannatusta. Tätä pohdittiin, miten tätä olisi voitu muuttaa.

En viitsinyt viedä asiaa sen jälkeen eteenpäin, sillä mielestäni tärkeä asia tässä laissa oli se, miten alkoholin nauttiminen sekä seksikauppa, naiskauppa, tavallaan ovat suhteessa toinen toisiinsa, koska minun mielestäni oli aivan vääränlainen suhde se, että alkoholin nauttimista pidettiin suurempana vääryytenä kuin naiskauppaa. Nyt kun sitten esityksestäni valiokunta yksimielisesti myös hyväksyi sen, että naiskauppa on täysin kiellettyä julkisella paikalla ja niin myös ravintoloissa, niin ajattelin, että sitten minä tyydyn valiokunnan yksimieliseen kantaan muutenkin, kun siinä on joku suhteellisuus koko laissa.

Voi sanoa tämmöisenä pienenä hassuna yksityiskohtana, että vahingossa meinasi strip-teasekin tulla täyskieltoon. Sitten huomattiin, että pitää vähän tarkentaa, mitä on tämä, mitä tarkoitetaan, ja tämä ei nyt koske strip-tease-esityksiä ravintoloissa. Olisi muuten voinut tulla teille pieni yllätys salissa, että näin radikaaleja oltiin. Näin radikaaleja ei sentään ole oltu.

Se mielestäni on tässä tärkeää, jos ajatellaan, että se on tärkeä viesti ulospäin. Sillä senhän kaikki tietävät, että ei tätä millään voi valvoa niin, että kaikki tämmöinen poistuu, koska meillä ei ole joka kulmassa poliisia eikä joka ravintolassa ja kaikkialla. Mutta se, että ihmisen ei tarvitse törmätä tällaiseen, ellei hän halua, on mielestäni tärkeää.

Ajatellaan meidän nuoria ihmisiä, jotka ovat iltaisin ulkona kadulla tai ravintolassa: Minulla on kaksi poikaa, jotka vähitellen tulevat teini-ikäisiksi ja sitten vanhemmiksi ja ovat siellä jossain yöelämässä. Kyllä ainakin minun mielestäni on aika epämiellyttävää se, jos koko ajan yleistyy se näkemys, että naista voi ostaa ja se kuuluu semmoiseen normaaliin käytäntöön. Tämän nyt tavallaan ainakin pitäisi tämän jälkeen vähentyä niin, ettei siihen ainakaan törmää kaikkialla, jollei todellakin sitä etsi, mikä on mielestäni erittäin hyvä asia, koska se vaikuttaa myös meidän yleiseen kuvaamme siitä, mikä ihminen on, mikä on ihmisarvo ja tietenkin tässä myös naisten arvo: Voiko ihmisiä esineellistää, ja saako rahalla mitä vaan?

Sitten mielestäni se, mikä on tässä sääli, jos ajatellaan lain laatua, on se, että samaan pykälään laitetaan niin monta niin kovin erilaista asiaa. Seksipalveluiden ostaminen ja myyminen on samassa pykälässä kuin ulostaminen ja virtsaaminen. Mielestäni on ihan hassua, että ne ovat näin. Onneksi nyt tavallinen ihminen harvemmin lukee lakia; hän vain sitten joutuu sen kohteeksi. Olisi pitänyt laittaa kaikki omiksi pieniksi osioikseen eikä näin rinnakkain.

Ylipäätänsä ulostaminen ja virtsaaminenkin sinänsä on erittäin kiusallista, mutta sitä tapahtuu erittäin paljon, etenkin minun äitini porttikäytävässä, ja se ei todellakaan ole mikään hyvä asia, mutta se on jo kielletty jätelaissa. Ei vain ole resursseja sitä valvoa, ja tavallaan on ehkä vähän vaikea ymmärtää, niin kuin tässä jo lakivaliokunta sanoikin, minkä takia se pitää myös tuoda tähän lakiin ja halutaanko vain antaa viesti ulospäin median kautta, että huomioikaa nyt kaikki, että julkinen ulostaminen ja virtsaaminen on kielletty, vai mikä on se syy, että se piti saada mukaan tähän lakiin. Se nyt on tässä, ja se, että se on kielletty ja sitä ei sallita, on erittäin tärkeä ja hyvä viesti, mutta tietenkin on vähän kyseenalaista, missä on se oikea kohta tällaiselle asialle.

Sitten on vielä yksi kohta, joka mielestäni on aika pulmallinen, mutta toivottavasti siitä ei tule mitään ongelmia, ja se on se, että on esimerkiksi pesäpallomailan tai spraymaalipullojen pelkkä hallussapito kriminalisoitu. Siihen ei liity mitään sellaista, että ihminen käyttäytyy jollakin semmoisella tavalla, että voidaan olettaa, että hän tulee tekemään jotain pahaa näillä välineillä, vaan kielletään pelkkä hallussapito, ellei pysty todistamaan, että on joku syy pitää niitä. Se on mielestäni ongelmallista, mutta toivon ja uskon, että meillä poliisit kaikkialla Suomessa käyttäytyvät fiksusti ja eivät tee mitään väärin, mutta siinä varmaan voisi kuvitella kuitenkin olevan jonkun verran eroa: Jos kiltin näköinen, sporttinen tyttö kantaa pesäpallomailaa tai joku skinheadin näköinen nuori mies, niin kumpaa sitten epäillään enemmän ja kumpi joutuu todistamaan, miksi hän kantaa tätä mailaa? Toivon, että tästä ei tule ongelmia, mutta yleensä mielestäni on väärin, että kansalaiselle annetaan taakka todistaa itse olevansa syytön.

Kaiken kaikkiaan tämän koko lain tarkoitus ja se, mitä toivotaan, on, että fiksut suomalaiset käyttäytyisivät aikuismaisesti ja oikein ja eivät häiritse toisiaan ja että me voimme elää semmoisessa maassa, jossa ei päihteistä tehdä ihannoitavia ja jossa ylipäätään käyttäydytään fiksusti toisia kohtaan myös silloin, kun on yöelämässä tai missä vain. On sääli, että täytyy lailla se säätää, että me emme sitä tee ihan itsestämme, niin että se olisi niin kuin selkärangassa jokaisella kansalaiselle. Mutta kai on pakko näin lailla säätää, jotta varmasti toteutuu se, että ei ole oikeutta häiritä toista, vaan silloin me voimme pyytää poliisia apuun.

Martti Tiuri /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä laissa on varmaan ja mietinnössä paljon mietitty erilaisia asioita, jotka pitäisi saada hyvään järjestykseen. Siinä varmaan kaikki ajattelevat kansalaisten parasta, mutta kun idealistiselta pohjalta tehdään esityksiä, niin lopputulos usein onkin pahempi kuin mitä ilman sitä esitystä olisi ollut olemassa. Tämä koskee minusta erikoisesti 7 §:ää, jossa on poikettu hallituksen esityksestä: Seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla on yksinkertaisesti kielletty.

Tämä tuo minulle mieleen kieltolain. Täällä ei varmaan kukaan kovin paljon tiedä kieltolaista, mutta minulla on siitä henkilökohtaisia kokemuksia. Kun olin pikkupoika, isäni oli rauhallisen maalaispitäjän poliisi, ja kieltolaki aiheutti sen, että sielläkin piti sitten mennä piikkimattojen kanssa maantielle ja pysäyttää näitä trokarien autoja tai yrittää saada kiinni hevosia, jotka kuljettivat pirtua. Se oli melko vaarallista hommaa, niin että äitini kanssa aina pelkäsimme, miten siinä käy. Tässä oli takana se kaunis ajatus, että nyt suomalaisista tulee aivan raittiita ja mitään sellaista ei enää tapahdu, mikä oli haitta alkoholin liiasta nauttimisesta. Totuushan oli sitten tietenkin päinvastainen. Kesti kuitenkin kai kymmenkunta vuotta, ennen kuin siitä päästiin eroon.

Tässä minusta on vähän samanlainen tilanne: Lopputulos varmaan on ihan toisenlainen kuin mitä nämä kauniisti ajattelevat hallintovaliokunnan jäsenet ovat odottaneet tästä tulevan. Varoitan tällaisista esityksistä, jotka tehdään idealistisessa mielessä, eikä ajatella, mikä on se realistinen totuus maailmassa.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä ei voi olla huomaamatta, että hallintovaliokunta on ottanut varsinaisen loppukirin, koska meillä on nyt tässä aikamoinen lakipaketti, jonka kaikki lait ovat valmistuneet hallintovaliokunnasta ja monessa laissa on lukuisasti asiantuntijoita ja sitten mukana myös paksu mietintö, niin ettei niitä ainakaan tänä iltana ehdi läpi lukea.

Sinänsä turvallisuus, sekä ulkoinen että varsinkin sisäinen turvallisuus, on tärkeässä asemassa ihmisten arkielämässä ja nyt etenkin vaalienaluskeskusteluissa. Päätarkoitus tässä on ollut uusi järjestyslaki, johon on koottu muusta lainsäädännöstä ja nykyisistä kuntien järjestyssäännöistä asiaa koskevia säännöksiä. Aika selvää tekstiä on alkoholin käyttökielto julkisilla paikoilla. Mutta sitten valiokunta on näyttänyt voimansa, kun se on tehnyt hallituksen esityksestä poiketen ehdotuksen seksikaupan kieltämisestä kokonaan. Selkeä on myöskin se mietinnössä esiintyvä näkymä, että vain poliisilla on valtuudet hoitaa järjestystä. Tämä on tietysti aivan oikein. Toivoa vain sopii, että poliisi saa myös riittävät resurssit hoitaakseen tämänkin tehtävän.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Vaikka ilta on myöhäinen, tulen vielä käyttämään puheenvuoron, koska muistan, että kun neljä vuotta sitten tulin eduskuntaan, olin saanut Helsingistä ja etenkin Kallion kaupunginosasta ja Aleksis Kiven kadulta eväitä, että maahan tulisi saada sellainen järjestyslaki, jolla voitaisiin kieltää tai rajoittaa julkista alkoholin nauttimista ja myös kotikaduilla tapahtuvaa seksipalveluiden ostoa ja tarjontaa. Uskon, että valtakunnallisestikin nämä ongelmat tulivat kaikkien tietoisuuteen, ja tiedämme, että monille ihmisille huolet ovat olleet todellisia, kun kotikadut yhtäkkiä muuttivat luonnettaan ihmisten odotuksiin nähden nimenomaan täällä Kallion kaupunginosassa.

Valiokunnan puheenjohtaja ed. Väistö esitteli mielestäni hyvin ansiokkaasti tämän lain ja valiokunnan työskentelyn. Hän rajasi nyt hyväksyttävän järjestyslain rajat sekä rikoslakiin että erityislakiin, alkoholilakiin. Minulle on ollut hyvin tärkeätä tämä kokonaisuus, mutta ennen kaikkea nämä yksityiskohdat, jotka tämänkin illan keskustelussa ovat nousseet esiin.

Helsingin kaupungilla on kokemusta siitä, että Euroopan unioniin liittymisen jälkeen meillä vallitsi tällainen yleinen näkemys, että olemme eurooppalaisia ja sivistyneen siemailun julkisilla paikoilla tulee olla sallittua, ja niinpä me muutimme kaupungin järjestyssääntöä niin, että me totesimme, että alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on sallittua, mikäli siitä ei aiheudu ympäristölle häiriötä. Muistan hyvin kuuman kesän muutamia vuosia sitten, kun Esplanadin puisto, joka on kansallisestikin tuttu paikka suomalaisille, muistutti enempi rantalomakohdetta kuin kaupunkipuistoa tuon citykaupungin keskellä.

Niinpä Helsingin kaupunginvaltuusto joutui muuttamaan järjestyssääntöä siten, että nyt vallitseva järjestyssääntö toteaa vain, että alkoholin nauttiminen julkisella paikalla on kielletty. Samoin järjestyssäännöllä Helsingissä haluttiin myös kadulla tapahtuvaa seksipalveluiden ostoa ja tarjontaa rajoittaa ja se todettiin kielletyksi järjestyssäännössä.

Yksikään kaupunkilainen ei ole, arvoisa puhemies, tästä meitä Helsingin valtuutettuja moittinut. Sen sijaan aikaisemmin tuli hyvin paljon moitteita siitä väljemmästä suhtautumisesta.

Muistan myös sen, että raitiovaunut ja kaupungin sisäisessä liikenteessä olevat bussit olivat helposti näitä, sanotaanko, juhlanpito- ja bailauspaikkoja. Tähän minunkin asenteeseeni nyt ei vaikuta se, että minä haluaisin moralisoida asiaa, mutta lähinnä ajattelen, että etenkin tiiviisti rakennetussa kaupungissa yhteiset torialueet ja myös puistot ovat niitä kaupunkilaisten yhteisiä olohuoneita. Hiukan olen pettynyt siihen, että järjestyslaki, joka on nyt käsittelyssä, ei voinut mennä myös näiden puistojen ja metsiköiden osalta tuohon kieltoon. Ymmärrän sen perustuslakivaliokunnan näkemyksen, että kun meillä on kuitenkin näitä kansallisia juhlatapahtumia ympäri maata ja Helsingissäkin, vappu, uusivuosi, taiteiden yöt, jolloinka poliisi on joutunut katsomaan läpi sormien asioita, niin jos laissa kielletään puistoissakin tapahtuva, muita häiritsemätön alkoholin nauttiminen, niin saattaisi olla ongelmia.

Haluan kyllä poliisin toimintaedellytyksistä vielä todeta, että nyt tämä laki antaa torialueille, liikenneväylille ja katualueille poliisille selkeät toimintavaltuudet, mutta saattaa olla, että puistojen ja metsiköiden osalta tulee tulkintaongelmia. Tiedän, että ne saattavat sitten helposti johtaa asukkaiden kasvavaan huoleen tässä suhteessa.

Tuohon ed. Anderssonin puheenvuoroon vielä haluan todeta, että kun hallintovaliokunnassa tästä keskustelimme, meistä oli kuitenkin hyvä, että tämä katuprostituutio saa saman aseman kuin tuo alkoholin nauttiminen eli se häiriön aiheuttaminen saatiin tasavertaisesti sieltä pois. Kun ajattelemme nyt, että uusi eduskunta aloittaa ennen kesäkautta, niin onhan se hyvä, että tällä lailla voidaan kumota ne paikalliset järjestyssäännöt ja saada yhteneväinen käytäntö ja laki sen pohjaksi koko maahan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tuosta, mihinkä ed. Rakel Hiltunen lopetti, on sitten hyvä oma puheenvuoro käynnistää. Nimittäin pidän erinomaisen hyvänä sitä, että nämä kunnalliset järjestyssäännöt nyt siirtyvät historiaan tässä asiassa ja siirrytään valtakunnallisesti yhtäläiseen käytäntöön. Pidän myöskin hyvänä sitä, että rajat tulevat suhtkoht selviksi, eivät kuitenkaan aivan äärimmilleen viedyiksi. Erittäin hyvänä pidän sitä, että tämä mietintö näyttää olevan yksimielinen, koska jos tästä olisi nyt äänestetty, niin se mitä todennäköisimmin olisi provosoinut sen, että sitten seuraavassa eduskunnassa tämä asia tulee jälleen tavalla tai toisella esille. Yksimielisyys taannee sen, että nyt ruvetaan hankkimaan tästä kokemuksia ja tietoja.

Kuitenkin totean sen, että yksi asia on selvä tästä kaduilla juopottelusta: kun se tällä tavalla kielletään, niin puskastahan se löytyy, elikkä ei se ilmiö siitä yhtään mihinkään häviä.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Aivan niin kuin ed. Pulliainen sanoi ed. Rakel Hiltusen puheenvuoron jälkeen, että on hyvä käynnistää oma puheenvuoro siitä, niin minunkin on hyvä käynnistää oma puheenvuoroni siitä, mihin ed. Pulliainen jäi. Minusta ihan kokonaisuudessaan tämän lainsäädännön yhteydessä on kyllä syytä pohtia sitä, onko laki sen kaltainen viesti, jota totellaan ja joka toimii niin kuin laki on tarkoitettu, vai onko tämä sellainen laki, joka hiukan pitemmällä tähtäyksellä — ja myönnän meneväni vähän heikoille jäille nyt — toimii sillä tavoin, että lain kunnioitus vähenee, toisin sanoen, lainsäädäntö, joka sisältää säädöksiä, joita on mahdoton valvoa. Tämä koskee alkoholin nauttimista, mutta aivan erityisesti tämä koskee tätä ihmiskauppaa, naiskauppaa, johon täällä muun muassa ed. Andersson puuttui.

Hiukan minulle myös särähti korvaan se, kun ed. Rakel Hiltunen muuten erinomaisessa puheenvuorossaan aika automaattisesti rinnasti tämän naiskaupan ja alkoholin nauttimisen. Minun mielikuvissani ei samaan lauseeseen eikä oikein vierekkäisiinkään lauseisiin hyvin sovellu, että käydään kauppaa ihmisillä tai käydään kauppaa alkoholilla. Minusta ne ovat aivan eri mittakaavan asioita. Ymmärrän hyvin, arvoisa rouva puhemies, että ed. Rakel Hiltunen ei tätä tarkoittanut, mutta hänen puheestaan jäi vähän sellainen kuva.

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Olen täysin samaa mieltä kuin ed. Rakel Hiltunen täällä, että tämä tulisi säätää joka paikkaa koskevaksi kielloksi. Nämä puistot ovat valitettavasti sellaisia paikkoja, että nyt se juopottelu kertyy sinne entistä enemmän, enkä voi ymmärtää tätä, että tämä laajennus jätettiin tekemättä. Täytyy kyllä sanoa kiitos valiokunnalle siitä, että yleensä päästiin näinkin pitkälle tässä asiassa, koska vaikutti ihan selvästi siltä, että näinkään hyvää lakia ei olisi saatu aikaan.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Kekkonen otti esiin sen asian, jonka osalta olisin halunnut, että valiokunnassa olisi ollut aikaa enemmän pohtia oikeastaan sitä isoa asiaa, miten tämä vaikuttaa tosiaan siihen, pidetäänkö lakeja semmoisina, että niitä pitää aina noudattaa viimeisen päälle, vai voiko niissä joustaa. Minusta pitäisi olla niin, että aina viimeisen päälle eikä voi joustaa. Tätä problematiikkaa asiantuntijat toivat esiin, mutta valiokunnassa keskustelu jäi erittäin vähälle ehkä myös johtuen siitä, että lopussa meille tuli niin kiire kaikkien asioiden kanssa, että piti nopeasti lyödä läpi. Mutta se on mielestäni sääli, että siinä ei syvempää analyysia käyty. Myös tämä lisäys tuli aika pienellä keskustelulla. Mutta on mielestäni tärkeää, että tämä on yksimielinen viesti, ja tässä lailla on kyllä erittäin vahva funktio siinä, että se on viesti ulospäin siitä, että päihteiden nauttiminen ei ole mikään kansallishuvi, joka olisi suotavaa, ja naiskauppa vielä vähemmän. Se on ehkä tässä se vahvin asia, että se on viesti. Toivotaan, että tämä viesti on niin vahva, ettei sitten tule ongelmaa siinä, että koetaan tämä laiksi, jota ei ole pakko noudattaa.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys on todella oikea, koska se lähtee siitä, että alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on ehdottomasti kielletty. Se on kansalaisten turvallisuuden kannalta jo hyvin tärkeä asia, koska tänä päivänä niin sanotut juopot ja huumeitten väärinkäyttäjät ovat vaaraksi meille muille normaalikansalaisille yleisillä paikoilla. Siinä mielessä tämä hallituksen esitys turvallisuuden edistämiseksi yleisillä paikoilla on aivan oikeaan osunut.

Mitä sitten naiskauppaan tulee, niin olen sitä mieltä, että on aivan oikein, että se kielletään, mutta tässä asiassa varmasti käy samalla tavalla kuin Ruotsissa, että naiskauppa menee maan alle. Siinä mielessä sitten nämä naiskaupan uhrit joutuvat erilaiseen asemaan kuin nyt tällä hetkellä. Lainsäätäjän kannalta on hankalaa, että kun meillä ei ole varaa lisätä valvontaa poliisitoimen puolella, siinä mielessä valvonta jää jatkossa puutteelliseksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi on erityisen aiheellinen, kannatettava, ja hallintovaliokunnan mietintö on varsin onnistunut tässä asiassa. Kansalaiset kokevat yhä lisääntyvässä määrin turvattomuutta, väkivallan uhkaa, ja myös tilastot osittain osoittavat tämän. On paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla liikkua kaduilla iltamyöhällä, kokevat turvattomuutta muutoinkin, ja vaikka ihminen vain kokee turvattomuutta, niin se on hänen subjektiivinen todellisuutensa. Näyttivätpä tilastot miltä tahansa, ihmisen elämää ja käyttäytymistä säätelee se, millaiseksi hän subjektiivisesti kokee ympäristönsä. Jos kansalaiset kokevat turvattomuutta, se on hyvin vakava asia.

Tällä hallituksen esityksellä on haluttu osaltaan luoda turvallisuutta, jota tulee kaikin tavoin voida edistää. Meillä on ongelma se, että meillä on liian vähän poliiseja ja sitten poliisien määrärahat ovat edelleen liian vähäiset. Poliiseja valmistuu koulutuksesta, mutta he eivät pysty saamaan työpaikkoja. Tämä on epäkohta. Samoin poliisit tarvitsisivat välineitä ja resursseja. Näitä pitäisi voida osoittaa aivan toisella tavalla enemmän kuin nyt on.

Kansalaiset kokivat vanhastaan erittäin hyväksi sen, että oli jalan partioivia poliiseja. He loivat turvallisuutta ja lähituntumaa ympäristöön. Poliisi toki sanoo, että autolla liikkuva poliisipartio pystyy liikkumaan paljon laajemmalla alueella kuin kävelevä poliisipartio. Osaltansa se on totta, mutta ihmisille kävelevä poliisipartio luo kuitenkin enemmän turvallisuutta. Poliisi pitäisi saada kontaktiin ihmisten kanssa, ja parhaiten se toteutuisi siten, että olisi lähipoliiseja, korttelipoliiseja, jotka tuntevat ihmiset, ja ihmiset tuntevat heidät. Tämä ei ole vain maaseudun kysymys, vaan tämä koskee ennen kaikkea taajamia ja lähiöitä. Poliisin työssä on tavattoman suuri etu, jos poliisi voi tuntea olosuhteet ja ne ihmiset, joiden parissa hän työskentelee. Samoin on tavattoman suuri asia yhteiskunnan kannalta ja nimenomaan nuorison kannalta, että ihmiset näkevät tutun poliisin. Nuoriso voi saada poliisimiehestä tai -naisesta hyvää esikuvaa, aikuisen mallia, elämään, ja tämä myös luo osaltaan turvallisuutta. Sen takia hallituksen esityksen lainsäädännöt ovat hyvin onnistuneita.

Mielestäni päihteitten nauttiminen julkisella paikalla pitää tehdä selvästi kielletyksi. Poliisi tarvitsee välineet, joilla se voi puuttua tilanteisiin. Silloin, jos alkoholin nauttiminen on julkisella paikalla kielletty, siihen puuttuminen on selvä. Jos puhutaan vain häiritsevästä alkoholin nauttimisesta, niin jää aina sitten se tulkinta, mikä on häiritsevää. Alkoholin käyttäjä itse ei ainakaan koe käyttäytymistään tai käytöstään häiritseväksi, mutta joku toinen saattaa sen kokea ja nimenomaan jopa sitten vieroksuu tiettyjä puistonpenkkejä tai muita vastaavia paikkoja, jotka on yhteiskunnan varoilla hankittu paikkakunnan viihtyvyyden luomiseksi. Jos nämä tulevat alkoholin nautiskelun paikoiksi, niin kyllä se on silloin koko yhteiskunnan kannalta ikävä asia. Samoin nuorison kasvatuksen kannalta tarvitaan selkeät esikuvat siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää, joten alkoholin nauttiminen julkisella paikalla on aiheellista saada kaikissa olosuhteissa kielletyksi.

Kun täällä on viitattu prostituutioon ja muuhun, nämä ovat ikäviä asioita, jotka olivat aikoinaan kauan sitten eduskunnassa ennakoitavissa, kun irtolaislaki kumottiin. Silloin jo valveutuneimmat kansanedustajat ja poliisimiehet ennakoitsivat, mihin tilanne aikanaan tulee menemään. Nyt näistä ovat ensimmäiset merkit olleet jo vuosikausia nähtävissä ja kaupunginosien kunnialliset kansalaiset ovat joutuneet kokemaan tilanteen, mihin sitten on jouduttu. Meidän on lainsäädännöllä annettava virkavallalle selvät säännökset, joiden mukaan menetellä, mutta samalla lainsäädännön tulee antaa myös kansalaisille selkeä viesti, mitä yhteisesti olemme lakien ja asetusten kautta asioista sopineet, jotta voimme niin toimia, että yhteiskuntamme olisi turvallinen kaikille kansalaisille, korostan, kaikille kansalaisille. Useinhan ajatellaan, että jos minä koen oloni turvalliseksi, niin kellään muulla ei ole turvattomuutta. Meidän pitää ajatella niitten lähimmäisten kannalta, jotka kokevat turvattomuutta, ja luoda turvallisuutta kaduille, koko yhteiskuntaan, ja sitä kautta vahvistaa Suomen yhteiskuntajärjestyksen hyvää mainetta maailmassa.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kekkonen pohti vaihtoehtoja, lisääkö vai vähentääkö laki, jota ei voida täysin ja riittävästi valvoa, yleistä lain kunnioitusta. Tämä on hyvä kysymys, mutta ei kai, kun johonkin tiettyyn tarkoitukseen pyritään, voida lakia jättää vain sen takia säätämättä, että sitä ei ehkä tällä hetkellä voida riittävästi valvoa.

Toivon edelleen, kuten äskeisessäkin puheenvuorossa, että saadaan poliisille lisää resursseja.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Oinonen käsitteli hyvin turvallisuuskysymystä kaduilla. Mutta minä lähtisin siitä, että lasten ja nuorten kasvatuksessa pitäisi puuttua jo alkuvaiheessa alkoholinkäytön ongelmiin ja periaatteessa kasvattaa lapset niin, että he eivät käyttäisi alkoholia lainkaan. Samoin huumeitten käyttö pitäisi kotien ja koulujen välityksellä pystyä jo kasvatusvaiheessa hoitamaan, että lapset eivät sortuisi siihen. Varsinkin yleisillä paikoilla, kun isot nuorisojengit innostuvat ryyppäämään, epäilen, että mikään laki ei estä heidän käyttäytymistapojaan julkisilla paikoilla. Mutta tämä kuitenkin on viesti niin vanhemmille kuin sille nuorisolle, jolle muun muassa tämä asia on kohdennettu, ja muille aikuisille. Siinä mielessä valtiovallan viesti on selvä, että julkisilla paikoilla yleisen turvallisuuden takia alkoholin ja päihteitten käyttö on jyrkästi kielletty.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Ihamäki esitti aivan perustavaa laatua olevan kysymyksen. Ei todellakaan lakia voi jättää laatimatta siksi, että sitä ei voi valvoa. Sehän olisi vallan merkillinen perustelu. Mutta jos lainsäätäjä unohtaa sen, että se teoria, mitä laki edustaa, ei ole millään tavoin siirrettävissä käytäntöön, mitä valvonta edustaa, silloin lainsäätäjä tekee huonoa lainsäädäntöä. Mielestäni, toistan sen, tässä lainsäädännössä kuljetaan nyt vähän sitä rajaa pitkin. Mutta en yritä, ed. Ihamäki, sanoa sitä, että tämä laki olisi pitänyt jättää laatimatta tästä syystä.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Oinonen puhui puistonpenkeistä. Minun on aivan pakko korjata, että edelleen on se tilanne, että puistonpenkillä alkoholin käyttö on sallittua, jos se ei ole häiritsevää, elikkä poliisi joutuu siellä punnitsemaan, onko se häiritsevää vai ei.

Sitten vielä siitä, halutaanko tällä putsata pois kaikki alkoholin käyttäjät, siis kunnon pultsarit, kadun kuvasta ja puistoista. Oikeastaan jos ajatellaan lasten kasvatusta, kun ed. Kuosmanen pohti, miten pitää kasvattaa lapsia, niin onko mitään tehokkaampaa tapaa kasvattaa lapsia ymmärtämään, miksi alkoholi ei ole hyvää, kuin se, että he todella näkevät näitä oikeita pultsareita, näkevät, mihin tämä johtaa? Oikeastaan mielestäni ei ole mikään tavoite, että putsataan pultsarit pois silmistä, vaan se, että tämmöinen ylenpalttinen juhliminen kaduilla ja joka paikassa olisi se, mikä olisi poissa. Eli jos meillä on joku ongelma, niin sitä ei tarvitse kätkeä, mutta tässä pitää olla jokin järjestys, että tiedämme, missä asia menee ja missä menee raja.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Olen ed. Anderssonin kanssa siitä asiasta samaa mieltä, että parasta raittiuskasvatusta on tietysti pultsarin näkeminen, alkoholiongelmaisen näkeminen, joka on ihminen sinänsä. Onkin sanottu, että juoppoutta ei suinkaan ojassa rypevä puliukko levitä — Santeri Alkio on tämän jo sanonut — vaan sitä levittävät ihan muut alkoholinkäyttötavat. Kukaan ei puliukosta halua ottaa mallia.

Mutta minusta se on ongelmallinen tilanne, että jos siellä puistossa alkoholin nauttiminen sallitaan, se taas tulee niin epämääräiseksi ja tulkittavaksi, että muutaman metrin henkilö siirtyy ja sanoo, että täällä tämä on sallittua ja tuolla ei. Ei tämmöistä lainsäädäntöä pitäisi säätää, vaan pitäisi olla selkeät ohjeet, joissa se kerta kaikkiaan kiellettäisiin.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Minusta kyllä kuulostaa aika karmealta, että mennään 70-luvulle ja puhutaan pultsareista. Eivätköhän varoittavia esimerkkejä ole niille lapsille siellä omassa lähipiirissä omat vanhemmat ja lähi-ihmiset.

Haluaisin vielä tässä lain yhdestä asiasta, töhrintävälineiden hallussapidosta, sanoa, että nimenomaan tähän lasten ja nuorten kasvattamiseen liittyy, vaikka se onkin lakia ja järjestystä, tämä projekti, joka esimerkiksi meillä Helsingissä on ollut, että poliisi, kiinteistönomistajat, lasten vanhemmat ja nuorisotyöntekijät yhdessä puuttuvat heti, kun tällaista tekoa havaitaan. Siitä on erittäin hyvät seuraamukset.

Minusta tämä laki ei sulje pois sitä, että me kannamme tällaista kokonaisvaltaista vastuuta lapsista ja nuorista, eri viranomaiset ja sosiaalipuolen työntekijät yhdessä, ja otamme sillä tavalla yhteistä vastuuta omista asuinalueista.

Vielä toteaisin sen, että Helsingin kaupungissa valitettavasti meni viime vuonna markoissa 10 miljoonaa töhryjen poistoon, ja sillä me voisimme, jos me voisimme kohdentaa rahat oikein, saada kouluterveydenhoidon resursseja lisättyä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Oinonen piti korokkeelta puhetta, minulle tuli semmoinen vaikutelma, että ed. Oinonen ei ole tätä mietintöä lukenut lainkaan. Nyt kun ed. Oinonen piti vastauspuheenvuoron paikaltaan, niin minulle tuli sellainen vaikutelma, että hän kerkisi tuossa kävellessään lukea tämän mietinnön, mutta päätyi siinä aivan toiseen tulokseen. Nyt olen hämmentynyt siitä, että ed. Oinonen ei ole esittänyt mitään muutosta tähän, koska hän nyt kuitenkin näyttäisi perehtyneen tähän asiaan.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! On hyvä säädös myös lasten ja nuorten kannalta, että alkoholin käyttö yleisillä paikoilla, kuten kaduilla ja toreilla, on kielletty, mutta ongelmallista on tämä, että se puistossa voidaan sallia. Mutta jos lapsi menee isänsä kanssa esimerkiksi jääkiekko-otteluun, jossa ryypätään olutta sen kun ehditään, (Ed. Kekkonen: Kaksin käsin!) niin se, jos mikä, on malliviestintää tälle nuorelle, että alkoholin käyttö kuuluu jääkiekko-otteluun ja urheiluun.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Hämmästyin ed. Anderssonin ja ed. Oinosen puhetta siitä, että lasten kasvatuksessa alkoholin väärinkäyttäjät — mainitsitte niin sanotut pultsarit — ovat varoittavia esimerkkejä lapsille kasvatuksessa. Kyllä tilanne on aivan toinen. Perhesiteistä, mitkä lapsen ympärillä ovat, lapset ja nuoret ottavat mallin. Hämmästynyt olen edelleen, että tämmöisiä puheenvuoroja vielä käytetään, että pultsari-sanaa käytetään alkoholin väärinkäyttäjistä. Itse olen ollut kauan kunnanvaltuutettuna ja kaupunginvaltuustossa. Meillä Kouvolassa yhtään alkoholin väärinkäyttäjää, niin sanottua pultsaria, ei ole ilman yömajaa. Meillä on viimeisen päälle rakennettu märkäosastot ja kuivat osastot ja yhteiskunta erittäin hyvin huolehtii kaikista. Siinä mielessä minä olen tyytyväinen.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Pyydän anteeksi väärää sananvalintaa. Ehkä se johtui äidinkielestäni.

Alkoholin väärinkäyttäjillä on yömaja ihan siinä vieressä, missä minä asun. Mielestäni, jos ajatellaan, mikä on lasten kasvatuksessa tärkeintä, se on se, että perheissä annetaan mallia, mutta toivottavasti oikeaa mallia eikä varoittavaa mallia. Se ed. Hiltusen puheenvuorossa pelotti. Eiväthän vanhemmat toivottavasti sitä varoittavaa mallia anna, mutta se on aika usein todellisuus, että vanhemmat ryyppäävät kotona ja heittävät lapset ulos ja nämä lähtevät ryyppäämään kadulle. Se kaikkein pelottavinta onkin.

Mutta jos ajattelee tätä esimerkkiä, josta puhuin, voin selventää sen niin, että kun näiden pienten lasten kanssa kävelen päivittäin ohi tämän talon ja alkoholin väärinkäyttäjät istuvat siellä ulkona päivisin, niin siitä tulee luonnollinen keskustelu joka ikinen kerta siitä, miten käy, jos polttaa paljon tupakkaa ja juo paljon alkoholia. Jos ei muuten tulisi puhuttua lasten kanssa, niin se, että on jokin konkretia tähän asiaan, on ehkä yksi tapa mielestäni. Olen tosi iloinen, että he ovat siinä lähellä meitä. He ovat vielä sellaisia ystävällisiä, vanhempia herroja useimmiten.

Mutta se on se kaikkein pelottavin asia, että alkoholinkäyttö on joku semmoinen tabu, joku semmoinen salainen, ihmeellinen, mielenkiintoinen asia, että kun siihen törmää ensimmäistä kertaa muiden nuorten joukossa ja koskaan ennen ei ole nähnyt, mihin se voi johtaa, se vasta on mielenkiintoista ja ei ole yhtään varoittavaa esimerkkiä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tietysti sana pultsari on vähän tuommoinen alatyylin sana ja ehkä vähän vanhahtava, kuten puliukkokin. Aikoinaan oli kasku, että eräs tällainen puliukko lausui, että anteeksi, en ole puliukko, olen puistokemisti. Mutta voidaan puhua alkoholin väärinkäyttäjistä. Se ehkä lienee yksi tuommoinen ehkä parempi ja asiallisempi ilmaisu. Joka tapauksessa on niin, että jos nuori ja lapsi näkee henkilön, joka on selvissä päälle näkyvissä ongelmissa tämän väärinkäytön vuoksi, hän tuskin vähänkään järkevänä henkilönä haluaisi ottaa tästä mallia. Kukaan tuskin on koskaan aikonut ryhtyä alkoholin väärinkäyttäjäksi. Kaikki siihen ovat eri syistä ajautuneet. Tämä on aina onnettomuus ja ongelma. Mutta toivon, että yhteiskunta lainsäädännöllään viestittäisi selkeästi, mitä se tahtoo.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​