Täysistunnon pöytäkirja 21/2001 vp

PTK 21/2001 vp

21. KESKIVIIKKONA 7. MAALISKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Opintotukilaissa on säännökset, joiden mukaan työttömän ja toisaalta sairausvakuutuslain mukaista äitiys- tai vanhempainrahaa saavan henkilön opintolainan erääntyneet korot voidaan maksaa valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Näistä periaatteista valtioneuvosto on päätöksellään erikseen vahvistanut ennen muuta työttömyyden osalta ne perusteet, missä tilanteissa tämä on mahdollista.

Näiden syiden joukkoon ei sisälly sairaustilanne ja se, että opintonsa päättänyt saa sairauspäivärahaa. Hän joutuu maksamaan opintolainan erääntyneet korot normaaliin tapaan. Kuitenkin tänä päivänä ennen muuta ulkomailla opiskelleiden opintolainamäärä nousee helposti 100 000 markkaan tai jopa yli, ja jos tässä tilanteessa Suomeen palannut henkilö sairastuu, hänellä ei ole välttämättä tuloja, hän ei saa myöskään sairausvakuutuksen päivärahaa, mutta hänen edellytyksensä saada vapautusta korkomaksuista ovat kuitenkin olemattomat, eli hän joutuu maksamaan opintolainan korot aiempaan normaaliin tapaan.

Lakialoitteessa, arvoisa puhemies, ehdotetaan, että näissä tilanteissa 16 a §:n 2 momentin luetteloa täydennettäisiin niin, että henkilö, joka on oikeutettu sairauspäivärahapäätöksellä sairauspäivärahaan, voisi myös saada edukseen valtion maksaman opintolainan erääntyneen koron ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Tapauksia, joita tämä asia koskee, ei tietenkään ole kovin monta. Ilmeistä onkin, että tämä puute on lakiin jäänyt epähuomiossa. Se tulisi mielestäni korjata joko valtioneuvoston valmistellessa seuraavaa muutosta opintotukilakiin, tai sitten eduskunnan valiokuntakäsittelyn yhteydessä tulisi ottaa asia esille. Toki muitakin menettelyjä kuin tässä ehdotettu muutos voi tulla kysymykseen. Olennaista kuitenkin on, että asia tulee hoidettua.

Keskustelu päättyy.

​​​​