Täysistunnon pöytäkirja 21/2009 vp

PTK 21/2009 vp

21. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi.

Arvoisa puhemies! Periaatteessa hyvä esitys, mutta tässä on eräs ongelma. 7 §:ssä, jonka otsikko on Korkotuki, todetaan kuitenkin omavastuukoroksi hallituksen esityksessä 3,4 prosenttia. Se on luonteeltaan niin korkea, että se ei luo tilannetta, joka houkuttelisi tämän tuen käyttöä. Syy on nimenomaan siinä, että tällä hetkellä 12 kuukauden euribor on laskenut noin 2 prosentin tasolle. Näin ollen ensimmäisessä käsittelyssä oppositio äänestikin tämän 7 §:n muuttamiseksi niin, että omavastuu korkotukilainan korosta olisi 1,5 prosenttia. Hallituksen eduskuntaryhmät sitten kuitenkin torjuivat yksissä mielin tämän esityksen.

Nyt, arvoisa puhemies, teen vastalauseeseen mukaisen lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto alentaa lainansaajan maksamaa perusomavastuukorkoa myös perinteisten korkotukilainojen osalta samoin perustein kuin tässä laissa." Eli näin ollen tässä onkin mielestäni tärkeätä todeta, että tämä yleishyödyllisen lainoittamisen korkotuen omavastuu tulisi alentaa 1,5 prosenttiin.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä myös sosialidemokraateilla on oma vastalause tähän mietintöön liittyen. Myös me katsomme, että vuokra-asuntotuotanto, ja nimenomaan kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto, ei näillä toimin lähde riittävällä tavalla liikkeelle ja sen vuoksi tätä omavastuukorkoa tulisi kyllä tulevaisuudessa ja näissä ratkaisuissa ilman muuta laskea.

Lisäksi haluan tässä tuoda esille tähän vastalauseeseen kirjaamamme ajatuksen siitä, että vanhojen vuokratalojen peruskorjaus on erittäin suuri haaste tälle yhteiskunnalle. Kun vielä otamme tämän synkentyneen taloudellisen tilanteen tässä huomioon ja rakennusalan työllisyysnäkymät, niin ilman muuta pitäisi myös tällä puolella saada liikahduksia aikaiseksi ja mielellään tietenkin niin, että myös tämä energiatehokkuus, joka äskeisessä keskustelussa oli voimakkaasti esillä, otettaisiin näissä korjaustoimissa sitten hyvin huomioon. Tämä korjausvelka on erittäin merkittävä ja muodostuu kyllä sitten jatkossa aivan kohtuuttomaksi pieni- ja keskituloisille ihmisille ja perheille.

Tämän vuoksi tämä omavastuukorkoasia on aivan keskeinen asuntopoliittinen kysymys, mutta kuten täällä jo kuvattiin, tämä ei valiokunnassa eikä liioin tässä suuressa salissa ensimmäisessä käsittelyssä saanut kannatusta. Kuitenkin sosialidemokraatit ovat tehneet tämän vastalauseen 1 osalta lausumaehdotuksen, ja sen sisältö on se, että hallituksen tulisi kiireellisesti valmistella lakiesitykset, antaa niihin liittyen tarpeelliset asetukset, joilla nykyisiä aravavuokra-asuntojen korkotukilainoituksen ehtoja muutetaan siten, että omavastuukoron määrä 3,4 prosenttia puolitetaan niin vuokra-asuntojen uustuotannossa kuin myös vanhojen vuokra-asuntojen perusparannuksissa.

Arvoisa puhemies! Teen siis tämän vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen tekemää ehdotusta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Asuminen Suomessa pitäisi saada edullisemmaksi. Se nimittäin kaikkien tilastojen mukaan vie suomalaisilta perheiltä enemmän, mitä suositukset edellyttävät, varoja käytettävissä olevista tuloista, ja tässä on yksi keino, millä asumista voitaisiin saada edullisempaan suuntaan.

Ed. Huovinen esitteli tämän vastalause ykkösen. Kun tuossa katselin, niin olisin toivonut, että tässä olisi löydetty vasemmistoliitonkin kanssa ihan sama juttu, koska nyt puhutaan enää joistakin marginaaleista. Ilmeisesti tämä meidän esityksemme tarkoittaa 1,7:ää ja vasemmiston 1,5:tä, ja siinä mielessä tuntuu hassulta, jos nämä menevät vielä vastakkain. Mutta kun tämä nyt on näin menossa, niin minä kannatan ed. Huovisen lausumaehdotusta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan vaan lyhyesti: Hyvä, että oppositio on aktiivisena, ja totean vaan sen, että ei mitään niin hyvää, etteikö oppositio velvoitteittensa mukaisesti pystyisi esittämään vielä parempaa.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! En nyt käynyt aivan alusta lähtien tätä esitystä lävitse täällä, koska ensimmäisessä käsittelyssä kävimme hyvin perusteellisen keskustelun tästä asuntopolitiikan linjasta. Toin näiden molempien asioiden osalta esiin sen, että olemme ilman muuta sitä mieltä, että monenlaisia toimia tarvitaan, emmekä ole pitäneet tätäkään hallituksen esitystä pahana, mutta olemme katsoneet, että asuntopolitiikan suuri linja edellyttää kuitenkin myös pieni- ja keskituloisten vuokra-asumisen ehtojen parantamista.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluan painottaa sitä, että opposition linjaus on hyvin samanlainen ja nämä ovat aika yhdenvertaisia asioita. Ed. Huovinen totesi tämän oman ehdotuksensa, joka on vastalauseessa 1. Siinä on viite ympäristövaliokunnan mietinnön kappaleeseen 9 ja sen kuulumiseen, ja sitten vastalause 2:ssa tämä on lausumaehdotuksena, mutta idea on sama molemmissa.

Keskustelu päättyi.

​​​​