Täysistunnon pöytäkirja 23/2001 vp

PTK 23/2001 vp

23. PERJANTAINA 9. MAALISKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

 

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan tässä ... (Hälinää)

Ensimmäinen varapuhemies:

(koputtaa)

Ed. Tykkyläinen, odotetaan ihan hetki. — Arvoisat edustajat, jotka olette poistumassa salista, toivon, että teette sen hiljaa, ja muita edustajia pyydän istuutumaan. Ed. Tykkyläinen voisi tulla puhujakorokkeelle.

Puhuja :

(korokkeelta)

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi hallituksen esityksen, joka liittyy suostumuksen antamiseen lähinnä nyt muuttuneelle Senaatti-kiinteistöille, jolle luovutetaan Suomen valtion omistamat kiinteistöt. Tässä yhteydessä haluaisin tuoda esille tähän kiinteistöjen luovuttamiseen liittyvän tärkeimmän asian, joka merkitsee sitä, että kun valtio luovuttaa Helsingin kaupungille maa-alueita, Helsingin kaupunki luovuttaa edelleen maa-alueita Helsingin yliopistolle ja näin ollen eläinlääketieteellinen yksikkö tulee saamaan nyt sen tilan, mihin on mahdollista tehdä rakennukset ja toteuttaa eläinlääketieteellisen yksikön toiminta tulevaisuudessa. Tässä on nyt yksi taistelu tavallaan päättynyt Kuopion ja Helsingin välillä. Itse toteaisin, että esitys oli yksimielinen ja toivon tässä yhteydessä menestystä eläinlääketieteelliselle yksikölle ja sen saamalle maa-alueelle.

Lisäksi tässä jää paikalleen Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, joka on rakennettu 1937. Nämä rakennukset ovat suojelukohteita, ja tulee varmaan päätettäväksi, jäävätkö ne ennalleen vai muuttuvatko ne jotenkin muihin tehtäviin.

Totean vielä, että opiskelija-asuntoja tulee alueelle, mikä on myöskin myönteinen asia. Erityisen myönteinen asia on se, että tällä päätöksellä voidaan rakentaa lisää asuntoja Helsingin kaupunkiin.

Ed. Aula merkitään läsnä olevaksi.

Kalevi  Olin  /sd:

Arvoisa puhemies! Kun eduskunta on käsitellyt Valtion kiinteistölaitosta, olen johdonmukaisesti kiinnittänyt huomion erääseen asiaan. Se ei liity tämän esityksen perusteisiin tai niiden muuttamiseen, mutta sen sijaan siihen, että Valtion kiinteistölaitos omassa taksapolitiikassaan on nyt niillä rajoilla, että asiasta pitäisi omistajan keskustella. Tarkoitan sitä, että yliopistojen ja korkeakoulujen toimintoja kehitettäessä omistajakunnat ja ehkä muutkin tahot ovat luovuttaneet merkittäviä maa-alueita valtiolle. Sittemmin nämä maa-alueet ovat siirtyneet Valtion kiinteistölaitokselle ja niistä on maksettava melkoinen vuokra, kun rakennukset ovat tällä maaperällä. Tällä hetkellä näyttää korkeakoulujen rahoitusvaje olevan sitä luokkaa, että jossain vaiheessa on harkittava sitä, olisiko valtion kiinteistömassasta osa siirrettävä takaisin yliopistoille tai muulla tavoin hyvitettävä yliopistoille toimintavaje, joka koituu jopa kohtuuttomana monien korkeakoulujen kohdalla kiinteistöjen vuokrauksesta.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Olin toikin esille jo tämän aika kipeän ongelman yliopistojen taholta. Vuokrat ovat nousseet osittain kohtuuttomiksi. Yliopistot eivät ole kyenneet etsimään sellaisia tiloja kuin alun perin ehkä tämän uudistuksen tarkoituksenakin oli, eli että jos yliopistoilla on liian väljiä tiloja, etsittäisiin säästävämpää kiinteistöpolitiikkaa tältä osin. Nyt yliopistot ovat joutuneet talousahdingossaan erittäin suuriin vaikeuksiin vuokrien kanssa. Kun yliopistojen toimintamäärärahat eivät ole toiminnan laatuun nähden nousseet samassa suhteessa, vuokrien osuus on tullut todella hankalaksi. Esimerkiksi Turun yliopistossa tämä on äärettömän suuri ongelma. Uskon, että sivistys- ja tiedejaosto valtiovarainvaliokunnassa tulee tähän jatkossa kiinnittämään huomiota. Toivon, että eduskunta pystyy puuttumaan suurimpiin epäkohtiin, jotka koskevat Valtion kiinteistölaitosta tältäkin osin.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kahdessa edellisessä puheenvuorossa on kiinnitetty huomiota niihin epäkohtiin, joita Valtion kiinteistölaitoksen myötä on tullut, ja on pelättävissä, että niitä tulee yhä lisää. Tämän vuoksi yhtyisin hyvin mielelläni siihen ed. Kalevi Olinin esittämään ajatukseen, olisiko syytä harkita, että yliopistot eivät kaikilta osin luovuttaisikaan kiinteistöjä Valtion kiinteistölaitokselle, koska ne ovat saaneet kunnilta ja yksityisiltä huomattavia lahjoituksia aikanaan nimenomaan sivistyksen ja yliopistotoiminnan edistämiseen. Kun nämä siirtyvät Valtion kiinteistölaitokselle, jalo lahjoittajan tarkoitus on täydellisesti sitten unohtunut itse yliopistotoiminnan osalta.

Samoin olen hyvin kriittinen siihen, että Puolustusvoimien kiinteistöjä myös siirrettäisiin Valtion kiinteistölaitokselle. Näen, että siirrosta on tulossa suuria ongelmia ja kuluja. Toivon, että asioita voidaan tarkastella vielä jatkossa uudelleen.

Rakel Hiltunen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Kuten ed. Tykkyläinen totesi, tämä hallituksen esitys nyt päättää sen keskustelun, joka on käyty eläinlääketieteellisen tiedekunnan tulevaisuudesta. Haluan todeta tyytyväisenä sen, että tämä alue tulee käytettäväksi erittäin tarpeelliseen asuntopulan helpottamiseen Helsingissä. Meillä on huutava pula asunnoista. Vuokrat ja asuntojen hinnat ovat lähteneet karkaamaan tavallisten ihmisten ulottumattomiin ja asunnottomuus on dramaattisesti lisääntynyt.

Minä haluan myös omalta osaltani tukea niitä puheenvuoron käyttäjiä, jotka jo lähetekeskustelun aikana tämän lakiesityksen yhteydessä kiinnittivät huomiota Valtion kiinteistölaitoksen toimintapolitiikkaan. Haluaisin hallitukselta kysyä sen perään, eikö Valtion kiinteistölaitoksella ole myös yhteiskunnallinen tehtävä, jotta se toimisi siten kuin kokonaisyhteiskunnallinen etu vaatii.

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Laki, jota käsittelemme, on maanvaihtoon liittyvä lakiehdotus. Se on siksi tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. On ihan hyvä, että on kuitenkin kiinnitetty huomiota vuokraongelmiin, jotka tällä hetkellä vallitsevat eri yliopistojen ja korkeakoulujen sisällä. Tämä on semmoinen pitkä juoksu. Ensiksi oli Rakennushallitus, rakennuspiirit, sitten kiinteistölaitokset ja nyt Senaatti-kiinteistöt. On varmasti ongelmia, jos annetaan sitten yksityisille korjaus- ja rakennuspalvelut. Pitää myöskin ottaa huomioon kysymys, että Senaatti-kiinteistöt huolehtii yliopistojen korjauksesta ja siihen liittyvistä rakennustyötehtävistä, ottaa urakoitsijoita jne. Tulemme kiinnittämään tähän huomiota valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa lähitulevaisuudessa ja varsinkin sitten, kun käsitellään budjettiraameja.

Kari Kantalainen /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan muutama havainto käytyyn keskusteluun kiinteistölaitosproblematiikasta.

Sekä Valtiontilintarkastajat että valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto ovat tehneet asiasta selvitystyötä ja tutkineet kysymystä. Olemme selkeästikin nähneet sen, että Kiinteistölaitos tai Senaatti-kiinteistöt sinällänsä ei ole ongelma. Sitä kautta voidaan löytää rationaalisesti hyötyjä ja paljon myös positiivisia asioita. Mielestäni kyse on lähinnä siitä, että erityyppisille kohteille ja erityyppisille kiinteistöille tulisi voida rakentaa erilaiset tuottovaatimustavoitteet. Sitä kautta voitaisiin rakentaa tätä niin, että se tukisi omistajapolitiikkaa, se tukisi myöskin eri kohteiden parempaa toiminnallista mahdollisuutta, niin että tällä ei syötäisi varsinaisesti niitä pääomia tai käyttövaroja, mitä esimerkiksi korkeakouluilla tai Puolustuslaitoksella on. Tähän me ihan vakavasti olemme hakemassa ratkaisua.

Erkki Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kantalainen taitavasti auttoi minua siinä olennaisessa kysymyksessä, että kun on niin kovin erilaisia kiinteistöjä, paljon sellaisia kiinteistöjä yliopistolaitoksella, jotka ovat käyttökelpoisia niitten historiankin vuoksi vain siihen yliopistotarkoitukseen, niin eihän sellaiselle voi asettaa tuottotavoitetta, joka vastaa jotakin Rautaruukin pääkonttorin verollista tuottotavoitetta. Tämä on mahdoton yhtälö.

Tässä katsannossa asetan valtiovarainvaliokunnalle sen toiveen, että nyt, kun ensi vuoden budjettimietintöä teette, lausukaa tästä jotakin aivan erityisen terävää, joka selvästi ohjeistaa tämän asian. Tilanne on nimittäin muun muassa Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa tässä pääkaupungissa todella kurja tällä hetkellä.

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänä olevasta esityksestä on varmasti syytä todeta, että tässähän ei luovuteta kiinteistöjä Valtion kiinteistölaitokselle, Senaatti-kiinteistöille, vaan päinvastoin Senaatti-kiinteistöt luovuttaa kiinteistöjä Helsingin kaupungille ja Helsingin yliopiston rahastoille. Tässä mennään siihen suuntaan kuin ed. Oinonen aikaisemmin toivoi.

Mitä tulee Senaatti-kiinteistöjen toiminnan aiheuttamiin ongelmiin yliopistoille, tässä on myöskin se puoli, onko eri yliopistoille ja muillekin virastoille budjetoitu vuokrarahat täysimääräisinä. Kun tätä asiaa käsiteltiin sivistys- ja tiedejaostossa, tuli esille sellaisiakin käsityksiä, että opetusministeriö ei ole budjetoinut täysimääräisesti niitä vuokrarahoja, jotka valtiovarainministeriöstä on osoitettu tähän tarkoitukseen. Tässä on monesta portaasta kysymys. On kyse Kiinteistölaitoksen omasta vuokrien tuottotavoitteitten määrittelystä, mutta myös siitä, miten budjetissa eri yksiköille osoitetaan vuokramenoja ja vuokramäärärahoja siinä suhteessa kuin Senaatti-kiinteistöjen toimintaperiaatteet vaativat. Koko kokonaisuus on selvitettävä. Sen takia valtiovarainvaliokunnassa on toivottukin, että Valtiontilintarkastajat voisivat joko nyt tai tulevina vuosina ottaa Kiinteistölaitoksen oman tarkastelunsa kohteeksi, koska tämä vaatii paljon laajempaa pohdintaa kuin yhdessä valiokunnan mietinnössä voidaan tehdä.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Totean ed. R. Hiltuselle, kun hän mainitsi, että Senaatti-kiinteistöjen tulisi huomioida yhteiskunnallinen rooli. Jos Senaatti-kiinteistöt myy maata, jota Senaatti-kiinteistöt omistaa tuhansia hehtaareita Uudenmaan alueella, se on myytävä päivän hintaan, oli ostajana sitten yksityinen tai kunta. Sillä tavalla asunto-ongelma poistuu, mutta ei subventiota voi antaa kunnille valtiokaan.

Mitä tulee itse asiaan, joka on esityslistalla, minusta se on hyvin laadittu, ja tällä tavalla luovutuksien täytyykin tapahtua.

Pentti Tiusanen /vas:

Rouva puhemies! Aivan oikein, hallituksen esitys on ihan hyvä. Se, mihin ed. Kantalainen viittasi, on mielestäni tärkeätä, siis se, ettei niiden toimijoiden toimintamäärärahoja, jotka ovat Senaatti-kiinteistöjen tiloissa, mene seinien vuokrien maksamiseen. Näin valitettavasti tällä hetkellä tapahtuu esimerkiksi Kotkassa, jossa on Helsingin yliopiston toimipiste, ja tästä pitäisi todella päästä pois.

Pirjo-Riitta Antvuori  /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan ed. Pulliaisen puheenvuoron vuoksi pyysin puheenvuoron, en varsinaisesti tähän asiaan, joka on listalla. On ihan totta, että on aika ongelmainen joiltakin osin Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri, ja valtiovarainvaliokunnassa on tähän kiinnitetty jo moneen otteeseen huomiota ja asian perään on kyselty. Mutta ainakin omasta puolestani voin sanoa, että en ole kylläkään riittävää vastausta saanut. Kyllä on aika lailla typerää touhua, että taskusta toiseen siirrellään rahoja. Esimerkiksi kun ajatellaan yliopistojen kiinteistöjä, niin Senaatti-kiinteistöt on saanut ilmaiseksi hallintaan nämä kiinteistöt, ja sitten peritään tällaista markkinahintaista vuokraa. Ei tässä touhussa oikein mitään järkeä ole. Minun ymmärtääkseni näitä vuokrarahoja ei ole kompensoitu yliopistoille, eli nämä asiat on todellakin selvitettävä.

Ed. Lindén merkitään läsnä olevaksi.

Kari Kantalainen /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä sen verran, kun ed. Aula kysyi tilintarkastajien toimia asian osalta, todettakoon, että tilintarkastajien työohjelmassa on toukokuussa Senaatti-kiinteistöjen tarkastus, jossa yhteydessä tämä ongelmatiikka, joka on nostettu esiin, on aivan varmastikin työohjelmassamme hyvinkin keskeisellä paikalla.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt hiukan jankutan, mutta ed. Kuosmaselle haluan todeta sen, että tässä asiassa ei todella Valtion kiinteistölaitos harjoita yleishyödyllistä hintapolitiikkaa. Helsingin kaupunki maksaa käyvän hinnan tästä tontista. Mutta sen sijaan silloin, kun toivomme, että päinvastaisissa tilanteissa saisimme normaalihinnan, kun asuntotuotantoa varten tontteja valtiolta saadaan, niin kyllä ne on huippuhintoja. Uhkana on tietenkin se, että valtion maille ei rakenneta sosiaalista asuntotuotantoa.

Mutta vielä yliopistojen ja korkeakoulujen budjetoinnista ja vuokrakysymyksestä. Senaatti-nimi jo velvoittaa kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen, ja sitä pitää peräänkuuluttaa, että yliopistojen toimintamäärärahoja ei viedä vuokriin.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Politiikan retoriikassa keskeistä on kieli. Kun puhutaan, niin tiedetään, mistä puhutaan. Tämä on asia, johon olen kiinnittänyt myös muiden asioiden yhteydessä huomiota. Olen hämmästellyt sitä, että Valtion kiinteistölaitos kutsuu itseään Senaatti-kiinteistöiksi. Eikö olisi ollut selkeämpää suomen kielen käsitettä, koska Senaatti-kiinteistöjen alle voi sitten kytkeä monenlaista toimintaa?

Nämä kiinteistöt on luovutettu ilmaiseksi. Se pitää paikkaansa, kuten täällä todetaan, mutta muistan, että ne on tietyssä määrin osin kompensoitu yliopistoille, ei kuitenkaan riittävästi. Ongelma vain on se, että muistan Lappeenrannan korkeakoulun osalta, että eräänä vuonna kiinteistöjen vuokrakulut olisivat olleet lähes 40 prosenttia yliopiston budjetista. Tämä on taskusta toiseen siirtämistä. Siksi nämä painotukset, joita eduskunnassa nyt on esitetty muun muassa ed. Rakel Hiltusen toimesta, ovat asiaa valaisevia, ja muidenkin edustajien painotukset. Niihin pitää myöhemmin palata.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Muistutan edustajia siitä, että Senaatti-kiinteistöt on valtakunnallinen Valtion kiinteistölaitos. Jokainen meistä ymmärtää hyvin, kun Oyj on perässä, että tulosvastuullisesti tämä yksikkö toimii. Jotta se pystyy toimimaan tulosvastuullisesti, sen on hoidettava kaikki hoitovastikkeet ja remonttikulut jnp. Ei se voi alikatteella toimia. Ei se voi valtion varoista saada lisäavustusta. Kaikkein tärkein asia on, että yliopistorahoitusta me nostamme huomattavasti, ettei tämmöistä ongelmakenttää tule. Sillä se korjaantuu ainoastaan.

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Vielä uudelleen joudun toistamaan, että laki, jota käsittelemme, on todella sellainen, että valtio luovuttaa Helsingin kaupungille ja kaupunki luovuttaa Helsingin yliopistolle tiloja. Eli pitää ottaa huomioon tämä.

Mitä tulee Senaatti-kiinteistöjen toimintaan, se on juuri sitä, että Senaatti-kiinteistöt osallistuu sekä rakennuttajana vielä edelleenkin että myöskin korjaustyöskentelyssä yliopistojen ja korkeakoulujen osalta. Pitää tosiaankin käsittää, mitä lainsäädäntöä ollaan tekemässä.

Mitä tulee ed. Olinin puheenvuoroon, niin ehkä tuo nimi olisi voinut olla toisenlainen. Mutta ehkä on hyvä, että edes näissä asioissa voidaan pärjätä jollakin tavalla. Olen useamman kerran todennut tämän ongelman, että siihen pitää löytyä jokin ratkaisu. Mielestäni ed. Kantalainen toi esille jo muun muassa erään ratkaisun, että tilintarkastajat käyvät läpi tarkkaan tämän ongelman. Uskon, että me pääsemme tässä eteenpäin, kun vain maamme hallitus ymmärtää tämän asian tärkeyden ja korjaamistarpeen.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Esitys on, kuten ed. Tykkyläinen totesi, aivan okei. Mutta kun kuuntelemme esimerkiksi ed. Kuosmasen kommenttia, niin siinä retoriikassa hän vetäytyy kamreerin kaapuun. Nyt ei ole kysymys vain menoista ja tuloista, vaan kysymys on omistajapolitiikan harjoittamisesta. Se omistajapolitiikka lähtee eduskunnasta. Välillä on elimiä, ovatpa ne hallintoneuvostoja, maan hallitusta, ministeriöitä, mutta omistajuus on peruuttamattomasti eduskunnassa.

Keskustelu päättyy.

​​​​