Täysistunnon pöytäkirja 26/2004 vp

PTK 26/2004 vp

26. TIISTAINA 16. MAALISKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Klaus Hellberg /sd:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on erittäin tärkeä lakimuutos, joka lähtee siitä, että rikittömille polttoaineille annetaan vihdoinkin veroporrastus Suomeen. Tein tästä vuonna 2002 lakialoitteen n:o 72, jonka suurin osa eli yli sata kansanedustajaa allekirjoitti, että Suomessa olisi menty tähän veroporrastukseen jo aikaisemmin, eli esitin siinä, että vuonna 2003 olisi menty, niin kuin esimerkiksi Saksassa on menty ja niin kuin monessa muussa maassa on jo Euroopan unionin alueella menty, eikä odotettu sitä, että tämä direktiivi tulee voimaan nyt vuoden 2005 alusta. Mutta jostain syystä tätä ei ole haluttu Suomessa tehdä, ilmeisesti kilpailuneutraliteettisyistä. On jostain syystä haluttu tuottaa Suomeen edelleen huonolaatuista polttoainetta, jota Suomessa meidän omien jalostamoidemme toimesta ei valmisteta. On tietysti ollut erittäin huono asia, että kaikenlaista roskapolttoainetta on meille Suomeen nyt sitten tullut, mutta on hyvä, että nyt kuitenkin sitten tässä ryhdytään vihdoin toimenpiteisiin, kun direktiivi siihen jo velvoittaa.

Tässä on myös hyvää se, että lähdetään siitä, että tämä bensiinin happiminimi säilytetään, eli se vähentää häkää ja hiilivetyä etenkin talvella ja varsinkin ei-katalysaattoriautoilla, joiden osuus pakokaasuista on kuitenkin edelleen merkittävä.

Mutta selvää takapakkia tässä esityksessä on se, että dieselpolttoaineen 20 prosentin kokonaisaromaattivaatimuksesta luovutaan kilpailuneutraliteettisyistä. Tämä dieselpolttoaineen 20 prosentin kokonaisaromaattivaatimushan on Suomessa ollut voimassa jo vuodesta 93. Nyt taas tehdään tällainen ihmeellinen veto kilpailuneutraliteettisyistä, että muualla valmistetut huonolaatuiset polttoaineet pääsisivät edelleen Suomeen, eikä edellytetä sitä, että kansainvälisesti täytyy myös ryhtyä toimenpiteisiin, joissa ympäristöhaitat voimakkaammin otetaan huomioon. Minusta eduskunnan nyt täytyy tehdä muutos hallituksen esitykseen, lähteä siitä, että ymmärretään ja uskotaan ja myös osoitetaan, että Suomessa kannattaa tehdä tuotekehittelytyötä ja että eduskunta ja valtio ei siitä rankaise sillä lailla, että muissa maissa tuotettu huonompilaatuinen tavara saa jonkinlaista etua, niin kuin tässä nyt ollaan tekemässä. Mutta uskon, että eduskunta tämän muutoksen tulee tekemään ja tämä tärkeä laki, joka ympäristön kannalta on erittäin tarpeellinen, saadaan voimaan viimeistään ensi vuoden alussa.

Ed. Tapani Mäkinen merkitään läsnä olevaksi.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Hallituksen esitys on sinänsä kannatettava, mutta tässä yhteydessä lausun julki huoleni Suomen liikenneinfran huonosta kunnosta ja käytän tätä hallituksen esitystä esimerkkinä. Kun näihin verolakeihin voidaan tehdä muutoksia, niin kuin tässäkin tapauksessa tehdään ihan hyvä ja oikean suuntainen muutos, yhtä lailla voitaisiin tehdä sellainenkin muutos, että liikenneinfran rahoittamiseen, joka siis on ehdottoman tärkeätä ja välttämätöntä, laitettaisiin korvamerkittyä rahaa polttoaineveron kautta. Tämä on yksi vaihtoehto siihen vaikerrukseen ja valittamiseen, että ei ole rahaa. Uskoisin, että kuluttajat iloisesti maksaisivat pienen korvamerkityn lisäveron, jos ja kun voitaisiin tietää, että se kohdistuu liikenneolosuhteiden parantamiseen. Liikenteeltähän peritään noin 5 miljardia euroa vuosittain, ja liikennepuolen pääluokkaan eli liikenneministeriölle palautuu siitä noin kolmasosa eli noin 1,5 miljardia. Tässä mielessä jo liikenteeltä kohdistetaan rahoja muihin hyviin tarkoituksiin.

Tämän puheenvuoron käytin siis sen vuoksi, että aika pienellä, lyhyellä hallituksen esityksellä voitaisiin valmisteverolakia muuttaa joskus myös liikenneinfran hyväksi.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys 22 vuoden 2004 valtiopäiviltä on, aivan oikein, hyvä, ja Suomi on todella tehnyt paljon rikin vähentämiseksi polttoaineissa, nimenomaan autojen bensiinissä. Tämä on myös ollut Suomen jalostamoteollisuuden kilpailukyvyn näkökannalta erittäin hyvä asia. Tiedämme kaikki rikittömän dieselöljyn kilpailukysymyksen. Mutta varsin kummallista on se, niin kuin ed. Hellberg totesi, että astutaan askel taaksepäin kilpailuneutraliteettiin vedoten. Näin ollen kilpaillaan ikään kuin ympäristön kustannuksella ja halutaan ympäristö maksajaksi tässä asiassa happamoitumisen ja pienhiukkaspäästöjen lisääntyessä.

Arvoisa puhemies! Haluaisin myös esittää toivomuksen siitä, että asianomainen valiokunta ja sen jäsenet harkitsisivat tämän hallituksen esityksen 22 lähettämistä ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten ajatellen tuolloin nimenomaan asiaa, johon ed. Hellberg kiinnitti huomiota.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Haluaisin käyttää puheenvuoron eduskunnan veneily- ja vesistöjensuojeluryhmän puheenjohtajana. Käsittelimme tätä polttoaineverotuskysymystä kokouksessamme viime perjantaina. Suomi on nimittäin erittäin vesistöllinen maa. Meillä on sisämaassa ja saaristossa paljon asuttuja saaria, joihin ei pääse muuta kuin veneellä, joten veneen käyttö on välttämätöntä. Saariston ja muiden vesialueiden elinvoiman säilyttämiseksi polttoaine ei saisi olla kohtuuttoman kallista. Kohtuullinen verotus ohjaisi veneilijöitä käyttämään puhtaampia polttoaineita, jolloin ympäristöhaitat, kuten ympäristövaliokunnan puheenjohtaja painotti, olisivat vähäisempiä. Matalahko vero ohjaisi käyttämään moottoripolttoöljyä, joka on puhtaampaa, ja moottorit kestäisivät kauemmin. Sen vuoksi jätän ryhmämme puolesta valiokunnan harkittavaksi, että myös veneet saisivat kevyemmän dieselverokohtelun.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Saarinen nosti esille tärkeän asian eli ajatuksen siitä, että osa polttoaineveron tuotosta korvamerkittäisiin ja siten ohjattaisiin liikenneinvestointien rahoitukseen. Taustallahan on se tilanne, jonka kaikki tiedämme, että suunta on aleneva tämän hallituksen aikana, kun sitä verrataan viime hallitukseen, ja huoli on tältä osin yhteinen. Autoilijat myöskin paremmin ymmärtäisivät polttoaineen hinnan, kun tietäisivät, että osa siitä kohdistetaan nimenomaan tuon infran ylläpitoon ja parantamiseen.

Mutta, ed. Saarinen, muistuttaisin, että siitä ei ole kovinkaan montaa viikkoa, kun ministeri Luhtasen työryhmä luovutti raporttinsa, jonka toimeksiannossa oli juuri keksiä ja ideoida uusia rahoitusmalleja ja mekanismeja, ja tuossa raportissa ei ainakaan minun lukemani perusteella tätä korvamerkintää ei ollut. Tietullit siellä muun muassa olivat, mutta tätä tärkeää ajatusta ei ollut. Tämä on vähän jälkijättöistä, ed. Saarinen. Teillä olivat omat ministerit neuvottelemassa. Sen olisi voinut hoitaa siinä yhteydessä.

Arto Bryggare /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan olla pitkälti ed. Hellbergin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä esitys on hyvin tarpeellinen. Esityksessä kuitenkin lukee, että se on ajateltu astuvaksi voimaan jo heinäkuusta tänä vuonna, eli esityksellä on kova kiire. Kilpailuvirasto on jo esittänyt pieniä haasteita kilpailuneutraliteetin suhteen tukkuporrastasolla. Minä toivoisin, että tämä saa eduskunnassa pikaisen päätöksenteon verojaoston kautta. Toivon, että jos tässä nyt haetaan laajempia lausuntoja, ymmärretään se, että koska tämä halutaan nopeasti päätökseen, kaikilla lausunnoilla on kova kiire, jotta me saamme sen voimaan vuoden 2004 heinäkuun alusta.

Haluan olla samaa mieltä ed. Saarisen kanssa myös siitä, että tulevaisuudessa meidän pitää todella tarkasti pohtia kaikenlaisia järjestelmiä, joilla me voimme taata oman tieverkkomme toimintakyvyn, ennakkoluulottomasti katsoa kaikkia mahdollisuuksia, joita veropolitiikassa on varmasti ajateltava tulevaisuudessa, miettiä niitä globaaleja ratkaisumalleja, eurooppalaisia ratkaisumalleja, joissa on varmasti meillekin oppimista.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys polttoainevalmisteveron muuttamisesta niin, että se ohjaa puhtaampaa polttoainetta käyttämään, on hyvä. Näinhän sen kuuluu olla. Mutta samoin kuin ed. Saarinen olisin sitä mieltä, että polttoaineverosta osa pitäisi palauttaa tieinvestointeihin. Muun muassa Nelostie vaatisi peruskorjausta, Suomen vilkkain rekka-autotie. Myös alempiasteinen tieverkko on huonossa kunnossa. Toivoisin, että valiokunta käsittelisi tästäkin näkökulmasta asian.

Keskustelu päättyy.