Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmailulakia miehittämättömiä ilma-aluksia koskevien säännösten osalta niin, että miehittämättömien ilma-alusten säännöksien rajoitusta lievennetään ja näiden alusten käyttöä helpotetaan.

Miehittämättömät ilma-alukset tässä tarkoituksessa tarkoittavat ilma-aluksia, joita käytetään ilman ohjaajaa, ei kuitenkaan harrastus- tai urheilutarkoituksessa käytettäviä lennokkeja. Näitä miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään erilaisiin pelastus-, rajavalvonta-, sotilas-, kokeilu- ja tutkimustehtäviin, ja viime aikoina yhä enemmän myös kaupallisissa tarkoituksissa on näiden miehittämättömien ilma-alusten käyttö lisääntynyt.

Valiokunta kuulemisessaan kävi perusteellisesti läpi, miten esimerkiksi rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä näitä miehittämättömiä ilma-aluksia voitaisiin hyödyntää entistä enemmän, ja varsinkin nyt, kun Rajavartiolaitoksen resurssit ovat niukoilla, sitä näkemystä, miten pystyttäisiin tällä nykytekniikalla korvaamaan noita henkilötyövuosia. Tähän on mahdollisuuksia. Tarpeita on jatkossa varmasti yhä enemmän myös erilaisissa kadonneiden etsintä- ja muissa erityistilanteissa käyttää näitä miehittämättömiä ilma-aluksia.

Voimassa olevan ilmailulain 3 §:n 2 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä sotilasilmailun, tai valtion ilma-aluksille, joilla tässä tarkoitetaan Rajavartiolaitoksen, poliisin tai Tullin ilma-aluksia, voidaan myöntää poikkeuksia näillä aluksilla suoritettavan ilmailun lentosääntöihin, jos nämä lentopoikkeukset eivät vaaranna siviili-ilmailun turvallisuutta. Nämä poikkeukset voivat olla myös pysyviä eli eivät pelkästään yhtä tapausta koskevia.

Valiokunta piti erittäin tärkeänä, että lentoturvallisuus turvataan ja että Suomessa on vain yksi yleisestä lentoturvallisuudesta vastaava viranomainen, joka voi arvioida eri hallinnonalojen toiminnan turvallisuutta myös kokonaisuuden näkökulmasta.

Asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin huomiota siihen, ovatko nämä lentomääräykset, jotka nyt Liikenteen turvallisuusvirasto on lentotyötä koskevan määräyksen yhteyteen asettamassa, eli metrimääräykset, riittäviä. Rajoitukset miehittämättömän ilma-aluksen käyttöön ovat seuraavat: korkeintaan 500 metrin näköetäisyydellä lennättäjästä tai korkeintaan 120 metrin lentokorkeudella saa lennättää tällaista miehittämätöntä ilma-alusta. Valiokunnan näkemyksen mukaan nämä olivat varsinkin viranomaistoiminnan kannalta liian rajoittavia, mutta nämä metrimäärät perustuvat yleisiin kansainvälisiin turvallisuuskäsityksiin.

Valiokunta korostaa mietinnössään, että se pitää erittäin tärkeänä, että turvallisuusviranomaisten lakisääteisistä tehtävistä johtuvat tarpeet otetaan huomioon näiden mahdollisten poikkeusten myöntämisessä ja tarvittaessa yhteistyössä lupaviranomaisten kanssa huolehditaan siitä, että poikkeusten myöntämiseksi säädetyt turvallisuutta tai muita sellaisia seikkoja koskevat edellytykset voidaan täyttää. Nämä pysyvät poikkeukset ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi poliisin, rajavartion, Tullin ja Puolustusvoimien tehtävien kannalta.

Poliisissa näitä miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan käyttää esimerkiksi piiritystilanteiden valvonnassa ja käyttää siellä kameraa tässä miehittämättömässä ilma-aluksessa. Tällainen tarkkailutoiminta on sekä työturvallisuuden kannalta että tehtävien suorittamisen kannalta tehokasta. Niin kuin tuossa aiemmin jo sanoin, tuo Rajavartiolaitoksen tarve tuli ilmi raja-alueilla, jotka ovat laajoja alueita ja pitkiä raja-alueita. Miehittämättömät ilma-alukset ja uusi tekniikka voivat tuoda sinne uuden tavan suorittaa rajavalvontaa.

Kaupallinen miehittämättömien ilma-alusten käyttö on tällä hetkellä valiokunnan saaman selvityksen mukaan melko vähäistä, mutta on ilmiselvää ja tuossa kuulemisessa kävi ilmi, että tulevaisuudessa tämä kaupallinen käyttö varmasti tulee lisääntymään, ja sekin pitää säännösten puitteissa mahdollistaa, kuitenkin ilmailun lentoturvallisuus huomioiden.

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää, että tämä lakiesitys asetetaan voimaan ja lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Nostan aivan yhden asian tästä mietinnöstä esille, ja se on tuo rajaturvallisuus, rajavalvonta. Rajaturvallisuuden ylläpitämisessä näillä miehittämättömillä lennokeilla mahdollisesti tulevaisuudessa pystytään asiaa entistä paremmin hoitamaan. Kun tuolla kaakkoisessa Suomessa elää ja sen Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella 200 kilometrin matkalla on yli 30 kilometriä pelkästään teknisesti valvottua rajaa, niin kyllähän tämä totta kai, milloin tämä vain yleistyy, tuo mahdollisuuksia sitä rajavartiointia vielä paremmin suorittaa.

Olen erinomaisen tyytyväinen siihen, että tällaisia uusia mahdollisuuksia tulee, koska olen myöskin tosi tyytyväinen rajalla asuvana, että se raja on vartioitu ammattitaidolla ja hyvin ja vielä molemmin puolin rajaa.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on hyvä ja perusteltu.

Itse sain ja jouduin tutustumaan miehittämättömiin ilma-aluksiin joitain vuosia sitten, kun Suomen poliisi ensimmäistä kertaa käytti operaatiossa Puolustusvoimilta virka-apuna tällaista miehittämätöntä ilma-alusta. Kyse oli nuoren naisen erittäin raakalaismaisesta kidnappauksesta. Tämä miehittämätön ilma-alus osoitti silloin tehonsa. Se oli loistava. Siinä pystyttiin turvallisesti seuraamaan kaappaajaa, epäiltyä kaappaajaa, ja voi sanoa, että uhria vaarantamatta eri paikoissa.

Mutta ongelmaksi muodostui juuri se, kun mentiin taajama-alueiden ulkopuolelle, metsäalueelle. Tämä ilma-alus ei voinutkaan lentää missään yksin, vaan sitä piti seurata lentokone tai helikopteri valvomassa, että se ilmatila on tyhjä. Ja se on ihan selvä, että siitä lentokoneesta tai helikopterista syntyy ääntä, joka pahimmillaan kiinnittää tämän kaappaajan huomion. Kun tämä ilma-alus olisi saanut lentää yksin siellä, se olisi ollut täysin huomaamaton ja turvallinen. Onneksi tämä kaappaaja nyt ei tätä ilma-alusta huomannut.

Se oli täysin turhaa. Puolustusvoimien kokeneet asiantuntijat sanoivat jo silloin, että on täysin turhaa, että siinä miehittämättömän ilma-aluksen läheisyydessä lentää joku miehitetty ilma-alus, koska he pystyvät tutkilla ja erilaisilla kameroilla valvomaan sen, että se ilmatila on turvallinen. Tietenkään turvallisuudesta ei missään tapauksessa saa tinkiä, mutta tämä on siinä mielessä todella tervetullut uudistus. Tämmöisessä rajavalvonnassa, pelastustoiminnassa tämmöistä salamyhkäisyyttä ei tarvita, mutta joissain poliisioperaatioissa tämän miehittämättömän ilma-aluksen olemassaolon täytyy pysyä salassa, ja tällä hallituksen esityksellä se mahdollistetaan hyvin.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki on ihan tarpeellinen, koska miehittämättömien ilma-alusten käyttö tulee lisääntymään ja se on tätä päivää. Todellakin tässä on se rajoitus, että sen ohjaajan täytyy olla noin puolen kilometrin etäisyydellä, ja tässä vaaditaan sitten tietysti osaamista. Tällä hetkellä ei vaadita mitään koulutus- ja terveysvaatimuksia, mutta voi olla, että EU:sta sellainenkin vaatimus jossain vaiheessa vielä tulee, kuka näitä ohjaa.

Erityisesti täytyy muistaa se, että tämä kaupallinen käyttö on vielä pientä. Mutta kun katsoo esimerkiksi suuria tv-konsertteja tai urheilutapahtumia ulkomailta, niin ne on useimmiten kuvattu miehittämättömillä ilma-aluksilla, sieltä aluksista. Jos onnettomuus tapahtuu tällaisissa isoissa tilaisuuksissa, niin silloin täytyy olla selkeä vastuunkanto, yksi yleisestä lentoturvallisuudesta vastaava viranomainen, joka voi arvioida sitten tämän turvallisuuden ja ne vahingot.

Joka tapauksessa on hyvä, että Suomessa valmistaudutaan tähän. Täällä on tuotu esille juuri näitä näkymiä siitä, että kun Rajavartiolaitoksenkin resurssit ovat rajatut, niin tällä voidaan ehkä sitten myös täydentää tätä rajan vartiointia, samoin todellakin myös poliisien tehtävissä toivon mukaan paremmin kuin mitä tässä edustaja Tolvanen esitti. Itselleni tuli mieleeni tuossa myös se asia, kun on ollut kovasti kiistaa näistä susien määristä, ne tuntuvat vaihtelevan — Pohjanmaallakin ammuttiin juuri 3 sutta, vaikka viranomaisten mielestä siellä oli vain 2 niitä susia olemassakaan — niin ehkä voitaisiin nyt sitten näillä ilma-aluksilla muun muassa tutkia tämmöistä riistakantaakin.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Vielä aivan lyhyesti tuosta poikkeuksesta, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää viranomaisille näiden miehittämättömien ilma-alusten käyttöön. Eli tämmöisen pysyvän poikkeuksen voi viranomainen saada tämmöisen miehittämättömän ilma-aluksen käyttöön, jos viranomainen varmistaa sen, miten tämä miehittämätön ilma-alus ei törmää muuhun ilmaliikenteeseen tai laitteeseen tai esimerkiksi vaikkapa laskuvarjohyppääjiä vaaranna. Eli tämmöinen poikkeusmenettely on hyvä.

Mutta sitten tällaisia erityisiä hätätilanteita tai nopeita operaatioita varten valiokunnan saaman selvityksen mukaan aluelennonjohto kykenee tarvittaessa rajoittamaan ilmatilan käyttöä tämmöisissä tilanteissa ja hyvin nopeasti sulkemaan ilmatilan muulta lentoliikenteeltä. Tämä menettely ei edellytä mitään pitkää lupaprosessia, ja se on hyvä, että se on nopeaa ja joustavasti käytettävissä silloin, jos esimerkiksi poliisioperaatioissa tarvitaan tällaista teknistä laitetta, miehittämätöntä ilma-alusta.

Yleiskeskustelu päättyi.