Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on osa pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan keskeisesti kuuluvaa harmaan talouden torjuntapakettia, ja tässähän puututaan nyt kuljetusalan harmaaseen talouteen ja tuodaan työkaluja siihen, miten kuljetusalalla harmaata taloutta voidaan torjua. Otan tässä puheenvuorossa esille vain yhden kohdan, ja se koskee tuota kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuutta, joka on aivan keskeinen tämän harmaan talouden torjunnan kannalta.

Tässä 5 a §:ssä nyt esitetään, että kuljetuksen tilaajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä, onko tuo kuljetuspalvelua tarjoava yritys julkisessa liikenneluparekisterissä tai onko velvoitetta tai voiko suorittaa kuljetuksen ilman liikennelupaa. Eli tämä selvitysvelvollisuus on selkeästi kuljetuksen tilaajalla. Selvitysvelvollisuus on myös siitä, onko kyseessä arvonlisäverolain alainen kuljetus, ja vasta näiden selvitysten jälkeen on sitten lupa tehdä tuo kuljetussopimus, jos nämä asiat ovat kunnossa. Eli tässä käännetään tämä selvitysvelvollisuus kuljetuksen tilaajalle, ja siellä sitten on asetettu vielä kuljetukselle euromääräiset rajat silloin, kun kuljetus on vähemmän kuin 500 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Silloin näitä selvityksiä ei tarvitse tehdä, mutta yli menevältä osalta aina tuo selvitysvelvollisuus on kuljetuksen tilaajalla. Näen, että tämä on aivan keskeinen ja merkityksellinen tekijä, kun tuohon harmaaseen talouteen kuljetusalalla pureudutaan.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista ja harmaan talouden välttämisestä on erittäin tärkeä. Muutenkinhan kuljetusala on tällä hetkellä kovassa turbulenssissa, mutta tämä on yksi osa sitä, millä voidaan suitsia harmaata ta-loutta.

Maanrakennusurakan yhteydessä tapahtuvat kuljetukset tulisivat periaatteessa liikennelupapakon piiriin, kuten muutkin kuljetukset, mutta jos kuljetus koskee urakan yhteydessä käsitellyn maa-aineksen kuljettamista, kuten nykyisin useimmiten on, urakan tekijä ei tarvitsisi liikennelupaa. Tämä laki selkeyttää tätä asiaa.

Ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennetaan, kuten valiokunnan puheenjohtaja Jokinen sanoi. Sitä laajennetaan niin, että kuljetussopimusta ei saa tehdä, ennen kuin on selvitetty, että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, eikä ole tiedossa, että kuljetuksen suorittaja ei täyttäisi näitä työnantajavelvoitteita.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa tosiaankin tätä harmaan talouden torjuntaa. Päätavoitteena on saada tämä piilotalous verotuksen piiriin, ja selkeytetään todella rajaa ilman lupaa sallitun ja luvan edellyttämän kaupallisen liikenteen välillä. On tärkeää, että reilun pelin säännöt ovat kuljetusalalla tältä osin.

Myös kabotaasiliikennettä ollaan laajentamassa EU:n painostuksen alla. Myös EU:n työaikadirektiivi vaikuttaa yrittämisen vapauteen kotimaisilla yrittäjillä, vaikka me liikennevaliokunnassa emme suosittaneetkaan pakollista työaikakirjanpitoa säännöllisesti vaan ainoastaan pistokokeita vaatimalla. Eli tässä mielessä kaikki nämä toimenpiteet, millä me voimme rehellisiä suomalaisia kuljetusyrittäjiä auttaa — tämä laki on varmasti siinä mielessä hyvin perusteltu.

Keskustelu päättyi.