Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä ehdotetaan merilakia muutettavaksi niin, että laivaisännillä on velvollisuus vakuuttaa laivakalusto merioikeudellisia vaateita koskien. Tätä alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia muutetaan niin, että vakuutustodistus lisätään niiden aluksella olevien asiakirjojen joukkoon, joita alusturvallisuutta valvoville viranomaisille pitää esittää. Se on hyvä lisäys sinänsä, että noiden asiakirjojen on oltava mukana siellä. Se helpottaa myös alusturvallisuudesta tehtäviä tarkastuksia.

Yksi seikka, joka täällä valiokuntakuulemisessa tuli esille ja mikä vaatii huomiota, on satamien oikeusturva niissä tilanteissa, joissa viranomainen määrää aluksen suojapaikkaan, hakemaan suojapaikkaa satamasta, eli mikä on sitten satamien oikeusturva, jos siellä joudutaan lastia purkamaan tai joitain muita viivästyksiä tulee sataman toimintaan suojapaikkaan määräämisen seurauksena. Tämä oli yksi asia, joka tuossa kuulemisen yhteydessä tuli selville. Valiokunta pitää tärkeänä, että tällaisten tilanteiden varalta selvitetään eri osapuolten periaatteet ja vastuut. Ne eivät ole nyt tässä lakiesityksessä, mutta tulevaisuudessa on tärkeätä, että nämäkin vastuukysymykset selvitetään.

Mikko  Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Merilakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että laivaisännällä olisi aluksen merioikeudellisia vaateita koskeva vakuuttamisvelvollisuus. Tämä koskisi Suomen lipun alla purjehtivia aluksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300. Tämä valiokunnan selvitys hyvin tuo esille sen, että tällä vahvistetaan vahingonkärsijän oikeutta ja mahdollisuutta saada korvaus kärsimistään vahingoista. Pakollinen vakuutus edistää merenkulkutalouden toimijoiden vastuullisuutta. Tämä ei oikeastaan nykyisten isojen varustamojen osalta aiheuta muutosta nykytilaan, mutta nimenomaan saattaa olla, että tämä tuo jonkun verran lisäkustannuksia joillekin kotimaan liikennettä harjoittaville, joilla ei tällaista vakuutusjärjestelyä ole. Mutta valiokunta on katsonut, että tämä on hyvin tarpeellinen, ja silloin tiedetään, kuka on vastuussa ja kuka sen on vakuuttanut.

Keskustelu päättyi.