Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän lakimuutoksen avulla laitetaan täytäntöön elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva EU-direktiivi. Direktiivi ja laki ei tuo muutoksia Suomen nykyisiin käytäntöihin, sillä täytämme jo kaikki laatukriteerit tässä asiassa.

Haluan kuitenkin tässä yhteydessä nostaa tietoisuuteen yhden vakavan sosiaali- ja terveysvaliokunnankin mietinnössään esille nostaman ongelman. Suomessa tehdään vuosittain noin 300 elinsiirtoa, ja niiden tulokset ovat kansainvälisessä vertailussa hyviä. Elinsiirron saaneet henkilöt pystyvät yleensä jatkamaan aktiivista elämää ja palaamaan työelämään takaisin. Elinsiirtoa kuitenkin odottaa jatkuvasti noin 350 potilasta. Vuosittain noin 5—10 prosenttia elinsiirtojonossa olevista potilaista kuolee siksi, ettei heille löydy siirrettävää elintä ajoissa.

Kansalaisten tietoisuutta elinluovutusten tärkeydestä tulisikin lisätä niin, että ihmiset yhä useammin tekisivät niin sanotun elinsiirtotestamentin. Haluankin vedota tässä asiassa myös kaikkiin täällä eduskunnassa työskenteleviin ihmisiin, että miettisimme henkilökohtaisesti tämän asian merkitystä. Myös potilastietojärjestelmiin tulisi saada selkeä paikka tälle tiedolle niin, että se kulkisi ihmisen muiden terveystietojen mukana, sillä paperinen elinsiirtokortti voi helposti kadota.

Valiokunnan kuulemisissa tuli esille myös se, että terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta asian puheeksi ottamisesta omaisten kanssa tulisi tehostaa silloin, kun hoidetaan aivokuollutta potilasta. Jos tällaista elinluovutuskorttia tai -testamenttia ei ole, asiaa kysytään aina omaisilta. Käytännössä on huomattu, että eri sairaaloissa asian puheeksi ottamisessa omaisten kanssa on suuria eroja. Tämä on myös suuri haaste terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutukselle.

Jaana Pelkonen /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Mäkisalo-Ropponen nosti erittäin tärkeän asian esiin ja esille. Olen itsekin asiasta saanut palautetta. Tiedotusta on lisättävä. Tiedotus on erittäin keskeisessä roolissa tässä, jotta kansalaisille saataisiin enemmän tietoa tästä asiasta.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä ihmisten elinten ja kudosten luovuttaminen on erittäin tärkeä asia, mutta sen sääntely on vielä varsin vaiheessa, voisiko sanoa näin. Varsinkin se tieto siitä, että onko tuon elinluovutustestamentin tai tuon elinluovutussuostumuksen ihminen tehnyt silloin, jos ei itse enää ole niissä voimissa, että pystyy siitä kertomaan. Tässä tullaan jälleen siihen kohtaan, mitenkä tärkeätä on kehittää näitä terveydenhuollon tietojärjestelmiä, ja niin, että jokaisen henkilökohtainen terveystieto ja terveyshistoria olisi saatavissa yhdestä paikasta sähköisesti. Eli on puhuttu näistä pilvipalveluista, jossa minua koskeva tieto, kaikki henkilökohtainen terveystieto ja historia, olisi yhdessä paikassa. Se olisi myös elinten luovutusten kannalta ja sen nopeuden ja luotettavan tiedon saannin kannalta erittäin tärkeä asia, ja niitä järjestelmiä tulee kehittää ponnekkaasti.

Keskustelu päättyi.