Täysistunnon pöytäkirja 26/2014 vp

PTK 26/2014 vp

26. TIISTAINA 18. MAALISKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, joka korvaisi voimassa olevat sotilaskurinpitolain ja poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain. Tämä esitys on laadittu nykyisten voimassa olevien lakien pohjalta. Uudistuksen tavoitteena on ollut luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö. Myös muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat muutostarpeet on tässä otettu huomioon.

Herra puhemies! Ongelmat tässä lakiesityksessä tulevat esiin 74 §:ssä Poistumiskiellon täytäntöönpano. Se kuuluu siis näin: "Enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saa panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana, ellei tämä ole perusteltua rangaistuksen ajoittamiseksi välittömästi rangaistukseen johtaneen teon jälkeen. Rangaistuksen ajoitukselle on tällöin oltava painava syy ja tämä on perusteltava erikseen kurinpitopäätöksessä."

Herra puhemies! Lakiin ehdotetaan siis säädettäväksi muutoksenhakuoikeus myös nykyisiin kurinpito-ojennuksiin. Tämä on asia, joka herätti erittäin paljon keskustelua ja vastustusta myös meillä puolustusvaliokunnassa, missä asia oli lausunnolla. Tällaisenaan siis luovuttaisiin erottelusta kurinpito-ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten, että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi. Poistumiskielto ja poistumisrangaistus yhdistettäisiin yhdeksi seuraamuslajiksi eli poistumiskielloksi.

Poistumiskieltohan on rangaistus, joka voidaan langettaa, kun asepalveluksessa ei ole toimittu sääntöjen mukaan. Se on erittäin tärkeä kurinpidon muoto, ja sen niin sanottu pelote tulee lähinnä siitä näkökulmasta, että on vaara menettää joko iltalomiaan tai viikonloppuvapaitaan, jos tekee hölmöyksiä. Eli toisin sanoen tämä on keino niitä omalta osaltaan estää.

Herra puhemies! Nyt esillä olevan esityksen mukaan enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saisi panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana. Kantelua koskevia säännöksiä ei sisältyisi sotilaskurinpitoa koskevaan lainsäädäntöön.

No, miten tämä prosessi sitten tapahtuisi? Joukko-osaston komentajaa alempien kurinpitoesimiesten tekemistä päätöksistä tehtäisiin ensin ratkaisupyyntö joukko-osaston komentajalle. Joukko-osaston komentajan ratkaisupyynnön perusteella tekemään päätökseen voisi hakea muutosta. Joukko-osaston komentajan ja häntä ylempien kurinpitoesimiesten päätöksistä voisi myös valittaa. Määräaika tälle olisi seitsemän päivää päätöksen tiedoksi antamisesta.

Kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset olisivat varoitusta tai kurinpitosakkoa lukuun ottamatta pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei joukko-osaston komentaja tai tuomioistuin erityisestä syystä määräisi, ettei täytäntöönpanoa saisi aloittaa tai jatkaa. Asianosainen tai kurinpitoesimies voisi hakea kurinpitopäätöksen poistamista tai purkamista tuomioistuimelta. Menettelyssä noudatettaisiin soveltuvin osin yleisiä ylimääräisiä muutok-senhakua koskevia säännöksiä. Kurinpitopäätöstä ei voitaisi muuttaa rangaistun vahingoksi Puolustusvoimien omin sisäisin toimenpitein. No, nämä ovat tietysti näitä ääripäitä tässä asiassa.

Mutta tähän poistumiskieltoon liittyen kaiken kaikkiaan tämä rajoitus tulisi monimutkaistamaan asioita ja osaltaan estämään sen välittömän täytäntöönpanon. Se myös vähentäisi merkittävästi poistumiskieltorangaistuksen tehoa ja voisi siten aiheuttaa käytetyn rangaistusasteikon koventumista. Edellä mainittu rajoitus poistumiskiellon määräämisen osalta olisikin tullut poistaa tästä laista kokonaan, kuten puolustusvaliokunta tähän asiaan kantaa otti. Puolustusvaliokunta oli myös hyvin yksimielinen tästä asiasta, ja lähestulkoon kaikki asiantuntijat, joita tähän liittyen kuultiin, olivat sitä mieltä, että poistumisrangaistusta ei tulisi muuttaa.

Valitettavasti kuitenkin hallintovaliokunta esitti asiassa toisin. Mielestäni tässä asiassa on niin perustavanlaatuisesta asiasta kysymys, että erittäin pitkään harkitsin jopa koko tämän lakiesityksen hylkäämistä. Tämä lakikokonaisuus on kuitenkin niin laaja ja sisältää muita tärkeitä elementtejä esimerkiksi kurinpitorekisterin osalta, että en tätä tee. Mutta mikäli tämä asia osoittautuu sellaiseksi, että tästä ongelmia tulee Puolustusvoimien kurinpitoon, niin tämä on asia, johon tulee aivan varmasti myös tässä salissa palata.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Jatkan oikeastaan siitä, mihin edustaja Savola tuossa jo kiinnitti huomiota.

Sinänsä tässä lakiesityksessähän on hyviäkin osioita. Selkeästi tämä rikostorjuntaa Puolustusvoimissa selkeyttää, ja tulee selkeästi esille, mitä Pääesikunta hoitaa ja mitkä ovat sitten poliisin valtuudet. Tässä on selkeästi hyviäkin osioita.

Mutta haluan kiinnittää huomiota edelleenkin siihen, että puolustusvaliokunnan lisäksi samanlainen kannanotto on myös lakivaliokunnalla eli kaksi lausunnon antavaa valiokuntaa on nähnyt tämän asian eri tavalla kuin hallintovaliokunta, ja sinänsä varmaan asiantuntijoita tämän asian suhteen on kaikissa valiokunnissa. Mutta kyllä varmaan puolustusvaliokunta on katsonut tämän asian taas siitä näkökulmasta, että se olisi oikeudenmukainen ratkaisu.

Tässä hallintovaliokunnan perustelussa todetaan, että hallintovaliokunta tähdentää vielä varusmiesten yhdenvertaista kohtelua ja korostaa, ettei poistumiskieltoa saa tarkoituksellisesti lykätä siten, että kiellon täytäntöönpano ajoittuisi nimenomaan viikonloppuvapaalle. Eihän se ole oikeudenmukainen ratkaisu siinä tilanteessa, jossa on jotakin siellä tehty, töpeksitty ja on saatu poistumiskielto, rankaisu. Eihän se ole oikeudenmukainen niitä kohtaan, joilla tätä ei ole. Jos jotkut käyttäytyvät sääntöjen mukaisesti varusmiespalveluksen aikana, niin totta kai heillä sitten viikonloppuvapaa pyörii niin kuin pyörii, ja ei tässä yhdenvertaisuudesta minun mielestäni missään tapauksessa voi puhua.

Sinänsä olen kyllä tosi pettynyt, että hallintovaliokunta ei ole ottanut puolustusvaliokunnan näkökulmaa, ja korostan vielä sitä, että puolustusvaliokunnan näkökulma oli yksimielinen. Kaikki poliittiset ryhmät olivat sitä mieltä ja oikeastaan jo ihan ensimmäisessä keskustelussa päädyimme siihen, että tätä hallituksen esityksen kohtaa on tarvis muuttaa ja tarkentaa siten, että tämä kurinpitoasia tulee huomioiduksi myös varusmiespalveluksen aikana ja se tehoaa. Tässähän haetaan tehoa, että näillä poistumiskielloilla olisi oikeasti joku merkitys. Muutenhan näillä ei tahdo olla mitään merkitystä. Jos nämä pannaan täytäntöön palveluksen aikana, niin se poistumiskielto nyt on lähinnä sitä kai, ettei pääse sotkuun ja että kaverit tuovat sen kahvin sinne kasarmille. Eihän tätä muuten voi tulkita.

Seppo Kääriäinen /kesk:

Herra puhemies! Minäkin tähän sopimuskieltokohtaan haluan tässä tarttua. Totean, että tietenkin tämä kokonaisuus on sinänsä ihan täyttä asiaa myös hallintovaliokunnan mietinnön osalta, mutta sopimuskieltokohta ei ole mennyt oikein. Puolustusvaliokuntahan totesi omassa mietinnössään: "Viikonloppuvapaan menettämisellä lyhyen poistumiskiellon johdosta on merkittävä rikkomuksia ehkäisevä vaikutus. Tämä vaikutus menetetään, jos jo etukäteen on tiedossa, ettei mahdollinen lyhyt poistumiskielto vaikuta viikonloppuvapaan käyttömahdollisuuteen." Tässä minusta on ydin sanottu. Minusta edustajat Savola ja Reijonen kyllä puhuivat ihan täyttä asiaa. Tämän pohjaltahan sitten puolustusvaliokunta totesikin, että kaikki poistumiskiellot on voitava panna toimeen välittömästi, ja esitti tämän mukaista 74 §:n sisältöä. Minäkin haluan korostaa edustajien Savola ja Reijonen puheenvuorojen mukaisesti, että tästä asiasta keskusteltiin tässä meidän valiokunnassamme erittäin perusteellisesti. Sitä kysyttiin moneen kertaan asiantuntijoilta, ja sitten keskustelujen jälkeen päädyttiin yksimieliseen muotoiluun valiokunnan sisällä. Nyt on sitten käynyt selville, että hallintovaliokunta ei tätä jostakin syystä halunnut noteerata puolustusvaliokunnan haluamalla tavalla, ja se on kieltämättä pettymys.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kyllähän tässä nyt voidaan tietysti ihan suoraan sanoa, että tämä on hallintovaliokunnan nahkapäätös — näinhän tämä on. Mutta, ihan nyt veljet Suomen Keskustasta, kyllä siellä olivat myös hallintovaliokunnan keskustalaiset jäsenet tämän päätöksen takana, niin myös perussuomalaiset.

Mutta siitä olen eri mieltä, mitä tässä edustaja Kääriäinen otti esille, elikkä siitä, että ei kuunneltu. Kyllä tätä käsiteltiin hyvin pitkään hallintovaliokunnassa, (Seppo Kääriäinen: Ei noteerattu!) ja pöytäkirjoista voidaan nähdä, että tätä kaarrateltiin hyvin, hyvin perusteellisesti.

Näin on, kuten edustaja Savola totesi, että tämä on merkittävä uudistus. Tässä on yhtymäkohtia moniin muihin lakeihin, joita on nyt ruvettu käsittelemään, esimerkiksi tänä päivänä käsiteltyyn Rajavartiolaitosta koskevan lain uudistukseen.

Sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että tämä on likipitäen, ei nyt ihan, hallituksen alkuperäisen esityksen mukainen, muuten paitsi että juuri tähän pykälään, mikä tässä on nostettu esille, tuli sitten muutos, ja se tuli hallituksen taholta — kyllä kai sekin on ihan ääneen uskallettava sanoa.

Mutta arvostan kyllä edustajien Kääriäinen, Reijonen ja Savola miehekkäitä puheenvuoroja. Tämä on aivan täyttä asiaa. Mutta nahkapäätös mikä nahkapäätös, mihinpä siitä pääsee.

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä on merkittävä lakiuudistus kokonaisuutena, kuten hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mattila totesi.

Keskustan edustajat Savola, Reijonen ja Kääriäinen ovat oikealla asialla tässä poistumiskieltokysymyksessä. On valitettavaa, että puolustusvaliokunnan yksimielistä lausuntoa ei tässä suhteessa hallintovaliokunnassa osattu ottaa täysimääräisesti huomioon. Kyseessä on nahkapäätös, kuten puheenjohtaja Mattila totesi, ja ehkä tätä voidaan tulevaisuudessa tarkastella ja — tarpeen niin vaatiessa — myös korjata.

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Joo, siihen, mitä hallintovaliokunnassa tämän asian suhteen on käsitelty, tietysti nyt saatiin hallintovaliokunnan puheenjohtajalta hieman valaistusta. Mutta se tässä kyllä ihmetyttää, että kun puolustusvaliokunta ja lakivaliokuntakin asiantuntijavaliokuntina antavat lausuntonsa, niin niitä ei sitten oteta huomioon. Minä haluan korostaa sitä, että ne asiantuntijat, jotka puolustusvaliokunnassa olivat nimenomaan Puolustusvoimien puolelta kertomassa tästä asiasta, korostivat sitä ennalta ehkäisevää vaikutusta ja sitä, mikä merkitys sillä on, jos periaatteessa etukäteen tiedetään, että rangaistusta et voi saada. Se on osaltaan omiaan nostamaan hölmöilyjen riskiä sitten myös asepalveluksessa tässä asiassa.

Tämä on vakava asia. Minä kyllä vahvasti peräänkuulutan tämän seuraamista jatkossakin eli sen, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan, ja tältä salilta pitää sitten löytyä myös rohkeutta, aivan kuten edustaja Niinistö sanoi, puuttua tähän asiaan.

Eero  Reijonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyllähän tämä on totta, että peiliin katsomisen paikka meilläkin on, ei osattu evästää hallintovaliokunnan jäseniämme, niin että sikäli varmaan hallintovaliokunnan puheenjohtajan palaute oli ihan tervetullut.

Tässä on muistettava, että ehkä tämä nyt ei kokoluokaltaan hirvittävän iso asia ole. Mutta tietysti meillä puolustusvaliokunnassa kuitenkin se lähtökohta oli se, että siellä homma toimisi ja niitä, jotka eivät sääntöjä noudata, myös rangaistaisiin siten, että se vaikuttavuus olisi riittävä. Tässähän on kysymys siitä.

Mutta minä uskon, että vaikka tähän ei nyt tullut muutosta merkittävästi, niin Puolustusvoimista, varusmiespalveluksesta, jatkossakin tulee isänmaallisia nuoria miehiä ja naisia, ei se varmaan tähän kaadu. Minä uskon, että sieltä keinoja löytyy sitten tähän ojentamiseen myöskin, vaikka tätä ei nyt saatu aivan valiokunnan mukaisesti läpi.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Savola nosti tuossa esiin puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemiset. Niiltä osin on todettava, että kyllä hallintovaliokunnan kuulemiset varmasti melko lailla menevät niiltä osin yksi yhteen. Tässä sitten on tultu vain siihen tulokseen, mitä tässä nyt edustaja Savola totesi, että tässä ihmetellään. Kyllähän tässä voidaan sitten ihmetellä. Niiltä osin tämä juna on mennyt. Mutta kyllä arvostan, niin kuin sanoin, tätä esille tuotua asiaa, ja nämä ovat miehekkäitä puheenvuoroja.

Lopuksi on todettava, että hallintovaliokunnasta on tullut tältä kaudelta melko suuria ja isoja lakipaketteja. Kyllä niihin käytännössä hallintovaliokunta on miltei lyönyt sen leiman sitten sinne loppuun, niin että on tarkkaan seurattava näitten suurien ja isojen lakimuutosten voimaanastumista ja sitten sen jälkeisiä tuloksia.

Keskustelu päättyi.