Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003 kello 16 (16.11)

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys rataverolaiksi

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämän päivän päiväjärjestyksessä on useampi asia, jotka ovat tavallaan laiskanläksyjä edellisen eduskunnan ajalta. Mehän käsittelimme viime valtiopäivillä rautatielakia, ja kun oli kysymys siinä yhteydessä ratamaksusta, niin sitten tuli yllätyksenä kai lainvalmistelijoillekin perustuslain 81 § ja sen säätämisvelvoitteet, jotka koskevat veroja ja veronluonteisia maksuja. Siinä ajassa, mikä silloin oli käytettävissä, ei ollut mahdollista rautatielain 14 §:n käsittelyn yhteydessä ratkaista näitä haitta- ja lisämaksuasioita, ja nyt tämä asia on palannut eduskuntaan uudestaan. Toivotaan nyt hartaasti, että perustuslakivaliokunta löytää nyt ratkaisun, joka on sopusoinnussa voimassa olevan perustuslain kanssa, niin että tämä asia saadaan pois päiväjärjestyksestä. Joka tapauksessa on hyvä, että hallitus on nopeasti reagoinut, ja edellinen hallitus on jo varmaan valmistellut tämän asian niin, että se on suhtkoht nopeasti otettavissa myöskin nykyisestä valiokunnasta pois.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Pitäisin hyvin tärkeänä, että tämä ratavero olisi sellainen, että se edesauttaisi nimenomaan raskaitten kuljetusten ohjautumista entistä enemmän kiskoille. Edelleen pidän tärkeänä, että niin sanotut vähäliikenteiset radat tai suorastaan lopettamisuhan alla olevat radat voitaisiin vaikka vapauttaa kokonaan rataveron puitteista, samoin nostalgialiikenne. Pitäisin tässä järkeä hyvin tarpeellisena, kun rataveroa ryhdytään toimeenpanemaan, että sillä olisi liikennepoliittisesti mielekäs vaikutus, jolloin näkisin ympäristökysymykset, aluepolitiikan ja monet muut huomioon ottaen mielekkääksi, että liikennettä ohjataan kiskoilla ja olemassa oleva rautatieinfrastruktuuri kokonaan olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Radat ovat olleet viime kuukausien aikana myöskin uhanalaisia. Mehän tiedämme edellisen liikenneministerin aikana suoritetut ehdotukset ja toimenpidealoitteet. Onneksi uusi liikenneministeri on tässä suhteessa esiintynyt varsin selkeästi ja tämä uhka on ilmeisesti poistunut, toivon mukaan näin.

Mutta kun tätä ratamaksua on alun pitäen peritty nimenomaan radan haittamaksuna ja tässä on ollut haittamaksu, jolla on katettu junaliikenteen aiheuttamia päästökustannuksia, on syytä todeta hiukan niin kuin ed. Oinonenkin, että kiskoliikenne on kyllä ympäristönäkökulmasta kaikkein myönteisintä, vähiten päästöjä aiheuttavaa, verrattuna esimerkiksi laskennallisesti kumipyöräliikenteeseen taikka sisävesiliikenteeseen. Näin ollen rataliikenteen tukeminen on kaikin puolin tärkeä asia. Tämän rataveron, jota tässä ollaan toteuttamassa, tuotto tullee kohdentumaan ja se tulisi kohdentaa nimenomaan rataliikenteen tukemiseen. Tällä hetkellähän painorajoituksia on tullut lisää, samoin myöskin nopeusrajoituksia.

Harry Wallin /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tietysti kannattaa muistella hieman vanhoja aikoja. Vuonna 1995, kun VR yhtiöitettiin, samalla otettiin käyttöön tämä ratamaksu. Siinä yhteydessä ratamaksu, joka tuloutetaan valtiolle, palautetaan ratojen kunnossapitoon ja siihen infraan. Näinhän tässä uudessakin hallitusohjelmassa on kirjattu, että VR:ltä perittävä ratamaksu tullaan tulouttamaan takaisin niin, että sitä käytetään ratojen kunnossapitoon ja infran ylläpitämiseen. Tässä tapauksessa tämä koituu myöskin rautateiden hyväksi, niin kuin ed. Oinonen kantoi huolta. Näin ollen asia on kunnossa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti ed. Tiusaselle, että silloin kun asiat ovat juuri niin kuin hän sanoo, silloin tietysti haitta- ja lisämaksujen määrä sinänsä jää hyvin alhaiseksi. Mutta minusta on hyvä, että nämä asiat mitataan ja verrataan muihin liikennemuotoihin. Sillä tavalla rautateitten ylivertaisuus liikennemuotona tulee esille, eli tavallaan se, mikä näyttää pahalta, onkin hyvä sen arvioinnin tuloksena.

Keskustelu päättyy.