Täysistunnon pöytäkirja 3/2001 vp

PTK 3/2001 vp

3. TIISTAINA 6. HELMIKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

 

Margareta Pietikäinen /r:

Fru talman! Det här lagförslaget är av stor principiell betydelse och därför vill jag helt kort tala i det här ärendet. Liknande lagar som den här har under 40-, 50- och ännu 60-talet tillämpats bland annat i en del av våra nordiska grannländer och med förödande resultat. Man har tolkat möjligheten till sterilisering så att lagen har tillämpats på kvinnor som, utan att själva ha kunnat ta ställning till saken, har blivit steriliserade på, som det senare har visat sig, ohållbara grunder.

Puhemies! Hallituksen esitys muuttaa raskauden keskeyttämisestä annettua lakia ei todellakaan tule päivääkään liian aikaisin. Mielestäni on pöyristyttävää, että tänä päivänä meidän maassamme mainitulla lailla on voinut olla lain voima. Haluan ilmaista huolestuneisuuteni siitä, että kyseinen laki, joka on ristiriidassa sekä joidenkin kansainvälisten sopimusten kanssa että ennen kaikkea perustuslakimme sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain kanssa, on viipynyt näin pitkään lainvoimaisena, vaikka sitä esityksen mukaan ei olekaan sovellettu vuoden 1973 jälkeen.

Talman! Jag är glad över att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändringar av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen nu äntligen rättas till så att förfaringssättet, såväl humant som juridiskt, motsvarar dagens krav och förväntningar på det finska rättssystemet. Samtidigt vill jag nog uttrycka min förundran över att de gamla paragraferna så här länge har dröjt kvar i strid med såväl gällande nationella fördrag som grundlagen och lagen om patientens ställning och rättigheter.

Keskustelu päättyy.