Täysistunnon pöytäkirja 3/2001 vp

PTK 3/2001 vp

3. TIISTAINA 6. HELMIKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

 

Merikukka Forsius /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, joiden kohdalta käsittelyyn tuleva hallituksen esitys vientitakuulaiksi on puutteellinen.

Julkisesti tuetut vientitakuut ovat merkittävä osa Suomen kehitysmaasuhteita ja -politiikkaa. Suurin osa vientitakuistahan suuntautuu kehitysmaihin. Vientitakuuhankkeiden määrä on kasvanut jatkuvasti ja niissä liikkuvat rahat ovat huomattavan suuria verrattuna kehitysyhteistyömäärärahoihin. Vientitakuilla myös tuetaan usein hankkeita, joiden ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että vientitakuutoiminnassa tulisi nyt mainittavien ympäristövaikutusten lisäksi huomioida myös hankkeiden sosiaaliseen kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat. Myös vientitakuutoiminnan pitäisi noudattaa Suomen hallituksen kehitysmaapoliittista linjausta.

Käsiteltävänä olevan lain soveltamispykälässä pitäisi sulkea pois vientitakuiden myöntäminen sellaisiin hankkeisiin, jotka ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella aiheuttavat todennäköisesti merkittäviä sosiaalisia riskejä tai ympäristöriskejä. Etenkin metsä- ja voimalaitoshankkeiden ympäristövaikutukset ovat yleensä todella merkittäviä. Kauppa- ja teollisuusministeriö selvittää tällä hetkellä mahdollisuuksia julkistaa vientiluottohankkeiden yva-papereita. Vetoan talousvaliokuntaan, että se lakiesitystä käsitellessään ottaisi vaatimukset suomalaisille vientiyrityksille myönnettävien vientitakuiden julkisuudesta tosissaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa takauspäätökset ovat jo julkisia. Sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottaminen on nykyään kansainvälistyville yrityksille merkittävä kilpailuvaltti. Viennin ja investointien edistämisen tulisi tukea yrityksiä vastuulliseen toimintaan ja hyvään julkisuuskuvaan.

Vientitakuuhankkeita koskevien hakemusten ja päätösten tulisi siis olla julkisia samoin kuin päätöksenteon pohjana käytettyjen hankkeiden sosiaalisia vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia koskevien arvioiden ja niihin liittyvien tausta-aineistojenkin. Kansalaiset vaativat yhä demokraattisempaa ja avoimempaa hallintoa. Vientitakuutoimintaan liittyvien merkittävien sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten vuoksi nykyistä suurempi julkisuus hankkeiden käsittelyssä on ehdottoman tärkeä ja oikeutettu vaatimus.

Keskustelu päättyy.