Täysistunnon pöytäkirja 3/2002 vp

PTK 3/2002 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

 

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on esitys, joka liittyy eurooppalaiseen muutokseen. Kysymys on pohjoismaisesta yhteistyöstä Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä koskien puolustusmateriaalialan teollisuutta. Tämä mitä suurimmassa määrin liittyy kansalliseen turvallisuuteen, ei vain huoltovarmuuden kautta, vaan myös sen seikan kautta, että me pysymme alan kehityksessä mukana, että ammattitaito Suomessa näillä aloilla säilyy ja että muutenkin olemme elimellisessä yhteydessä sellaiseen tuotantoon, jota Suomi oman turvallisuutensa takia tarvitsee.

Tässä suhteessa tätäkin esitystä, niin kuin edellistä, on tervehdittävä mitä suurimmalla tyydytyksellä, ja on toivottava, että se valiokuntakierros, mille tämä nyt lähtee, siis sekä puolustusvaliokuntaan että ulkoasiainvaliokuntaan, kulkisi samalla tavoin yhtä jalkaa kuin se suuri turvallisuuspoliittinen kysymys näissä kahdessa valiokunnassa, siis että näitä ei käsiteltäisi erillisinä kysymyksinä vaan saman filosofian mukaisesti kuin turvallisuuspolitiikkaa käsiteltiin ennen joulua.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä meinasi käydä vanhanaikaisesti. Kun katsoin tämän esityksen ja se alkoi "hallituksen esitys eduskunnalle Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä", niin meinasi mennä roskakoriin koko esitys, kun katsoin, että tämä on jotakin byrokratiaa. Veli Karpiolle on käynyt kuulemma ihan samalla tavalla. Mutta sitten kun onneksi luin asian loppuun, totesin, että on todella kysymys tärkeästä asiasta, niin kuin ed. Kekkonen totesi. Tässä on kysymys kotimaisen puolustustarviketeollisuuden turvaamisesta ja tulevaisuudesta mitä suurimmassa määrin.

Kun puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä keskusteltiin muun muassa tästä aihepiiristä, niin silloinhan hallitus kirjasi ja eduskunta vahvisti nimenomaan sen, että kotimainen puolustustarviketeollisuus jo huoltovarmuuden mutta muidenkin tekijöiden takia turvataan. On erittäin hyvä, että hallitus on todella näin ripeästi ryhtynyt toimenpiteisiin ja on lunastamassa lupauksen tältä osalta. Todella on näin, että kotimaisen puolustustarviketeollisuuden kilpailukyky vaatii vähintään pohjoismaista yhteistyötä, ja tällä esityksellä nyt ollaan valmiit tukemaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on puolustustarviketeollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja elinkelpoisuuden säilyttäminen.

Tämä tietenkin koskee minua, samoin kuin ed. Karpiotakin, hyvin läheisesti siinä mielessä, että kysymys on tässä tapauksessa Suomen osalta Nammon tehtaista niin Lapualla, Vihtavuoressa kuin Leppävirrallakin. Vaikka sivulla 11 todetaan, että esityksellä ei ole aluepoliittisia vaikutuksia, niin väitän, että kyllä niitä on nimenomaan näille paikkakunnille, joilla tätä teollisuutta esiintyy. Siinä mielessä tervehdin tätä tyydytyksellä.

Toivon, että tämä myöskin johtaa siihen, että kun puolustustarviketeollisuus on itse laatinut omat visionsa, jotka lähtivät aika pitkälle osaamiskeskushankkeen pohjalta, jota vahvistavat sitten teknologiakeskukset ympärillä, niin tähän voidaan liittää nämä kaavailut niin, että edetään myöskin tähän suuntaan, jossa nämä teollisuuden vakavasti yhdessä neuvottelemat tulevaisuudenstrategiat voidaan toteuttaa.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Pohjoismaiden välillähän on puolustusmateriaaliteollisuudessa yhteistyötä ollut. Se on ollut orastavaa ja johtanut kuitenkin jo ihan konkreettisiin toimenpiteisiin muun muassa Nammon ja Nexplon perustamisen suhteen. Sillä on pyritty siihen, että Pohjoismaissa tämän tuotannonalan yhteistyötä tiivistettäisiin ja samalla työnjakoa selkeytettäisiin.

Minä näen, että tämä lakiesitys vahvistaa sen suuntaisia pyrkimyksiä, joilla pystytään vahvempaan puolustustarviketeollisuuteen Pohjoismaissa. Näen, että tämä mahdollistaa myöskin sen, että tämä on askel kohti laajempaa eurooppalaista yhteistyötä, jonka merkitys meidän puolustustarviketeollisuudellemme varmasti on kovin tärkeä. Samalla turvataan myöskin lainsäädäntöteitse se, että kun tehdään ylikansallisia järjestelyjä, niin meidän huoltovarmuutemme ei tule uhatuksi.

Toivon, aivan samalla tavalla kuin ed. Kekkonen asiantuntevassa puheenvuorossaan totesi, että kun tätä asiaa käsitellään valiokunnissa, se saisi samanlaisen käsittelytavan kuin selonteko, joka hetki sitten eduskunnassa hyväksyttiin, valiokunnan käsittelyssä sai. Hallituksen esitys on mitä kannatettavin.

Lauri  Oinonen / kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämän nyt käsiteltävänä olevan puolustusmateriaaliyhteistyöasian toivon saavan kyllä valiokunnassa varsin perusteellisen käsittelyn. Toivon, että siinä kuullaan asiantuntijoita ja että tähän kysymykseen myöskin laajalti paneudutaan.

Jo tällä hetkellä, aivan kuten ed. Laitinen ynnä muut täällä ovat maininneet, on yhteistyötä, joka teknisen kehityksen ja kustannussäästöjen kannalta on ei vain perusteltua, vaan osaltaan myös välttämätöntä. Tätä tällä lain muuttamisella hallituksen esityksen kautta halutaan nimenomaan, näin ymmärrän, edesauttaa.

Samalla haluan tässä yhteydessä korostaa kotimaista omavaraisuutta ja kotimaista huoltovarmuutta. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden merkitystä ei nähdä ehkä tarpeeksi, mutta jos tarve tulisi, silloin tuo saatettaisiin hyvinkin kipeästi huomata. Tiedän, että täällä puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ollessa esillä hyvin paljon juuri tähän kysymykseen käytettiin aikaa, ja toivon, että tämä nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys tuo myös ne näkökohdat käsittelyssään esille, jotka liittyvät nimenomaan meidän omavaraisuuteemme. Todettakoon myös se, että tällä hetkellä meidän puolustusmateriaalien tuotantomme, jota Suomessa tällä hetkellä tapahtuu, edelliseen aiheeseen liittyen on sikäli esimerkillistä, että se juuri tapahtuu meillä maakunnissa, se on hajautettu. Tässä on myös kysymys suomalaisista työpaikoista, joiden säilyminen on ensiarvoisen tärkeää. Toivon, että näitä tuotantolaitoksia voitaisiin myös kehittää osaamiskeskuksina, joilla on annettavaa kansainväliseen kaupankäyntiin ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Toivon, että asian jatkokäsittelyssä kiinnitetään huomiota myös siihen, että Suomi ei ole vain jotain luovuttavana osapuolena puolustusmateriaalituotantoasioissa, vaan nimenomaan kansainvälisessä työnjaossa voitaisiin keskittää tuotantoa Suomeen ja turvata laadukkaan tuotannon toteutuminen täällä ja turvata suomalaiset työpaikat.

Juha Karpio /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Voin vakuuttaa ed. Oinoselle, että niin puolustusvaliokunnassa kuin valtiovarainvaliokunnan turvallisuus- ja puolustusjaostossa asia tullaan ottamaan vakavasti ja siihen perehtymään.

Kun olemme viime vuosina kuulleet asiantuntijoita ja keskustelleet kotimaisesta puolustusvälineteollisuudesta, niin myöskin valiokunnissa ollaan varsin tietoisia siitä, kuinka vaikea kotimaisen puolustusvälineteollisuuden tilanne on viime vuodet ollut. Myöskin työntekijät, samalla tavalla kuin yritykset, ovat joutuneet olemaan jatkuvassa epävarmuudessa siitä, jatkuuko toiminta yleensä Suomessa vai ei, tullaanko se lopettamaan. On hyvin vaikeaa ajatella, että puolustusvälineteollisuudessa ei olisi olemassa tiettyä omavaraisuutta. Se kuuluu itsenäiselle maalle, että näin tulee olemaan, ja tätä tämä hallituksen esitys omalta osaltaan varmasti tulee edesauttamaan.

Keskustelu päättyy.

​​​​