Täysistunnon pöytäkirja 3/2002 vp

PTK 3/2002 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys n:o 249/2001 vp eduskunnalle laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta on mielestäni tarpeeton, ja mielestäni tätä ei tulisi hyväksyä. Ensinnäkään ei ole olemassa sellaista syytä nykyisessä tilanteessa, että suoranaisesti tuollaista muutosta tarvittaisiin. Päinvastoin, jos me kumoamme kokoontumislain 12 §:n 2 momentin, saattaa tulla sellaisia ongelmia, joita ei tällä hetkellä ole, joita ei ehkä pystytä ennakoimaan. Sekään ei ole hyvä. Käytännössä lainsäädäntö tässä kysymyksessä on nyt ollut hyvä ja toimiva. Silloin, kun jostakin voi todeta, että on hyvä ja toimiva, tarvetta muutoksiin ei ole.

Se, että on tarvittu poikkeuslupia, jos on ollut jokin taidenäyttely tai vastaava elokuva- tai kulttuuritapahtuma ja nämä luvat on myönnetty, ei suinkaan tarkoita sitä, että nykyinen laki ei olisi ollut hyvä. On perusteltu lakia sillä, että anomukset ovat yleensä johtaneet luvan myöntämiseen. Tämä minusta on osoitus siitä, että poikkeuslupien hakijat ovat halunneet harkita tapahtumaa, mille he poikkeuslupaa hakevat. Tässä on ollut korkeaa harkintaa ja sitten luvat on myönnetty.

Meidän suomalaisessa kulttuurissamme niillä pyhäpäivillä, joita tämä laki nyt koskee — joulu, aika kiirastorstai-illasta pitkäperjantai-iltaan ja pääsiäislauantaista vastaavasti kello 18:aan pääsiäispäivänä — on aivan oma arvonsa rauhoitettuina pyhäpäivinä verrattuina muihin pyhäpäiviin tai muihin aikoihin, jolloin ihmiset viettävät vapaa-aikaansa. Meillä on tietty arvo juuri näissä pyhäpäivissä, jotka ovat antaneet tietyn leiman koko yhteiskunnalle, ja tätä arvokasta perinnettä ja kulttuuria ei mielestäni missään tapauksessa ole syytä käydä tältä osin ainakaan tällä tavalla muuttamaan, kuten esitys ehdottaa.

Pidän hyvin merkillepantavana sitä, että evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus sekä Suomen ortodoksinen kirkollishallitus ovat lausunnoissaan vastustaneet huvikiellosta luopumista. Kyseiset tahot ovat tuoneet esille sen, että kolmen tärkeimmän juhlapyhän rauhoittaminen yleisötilaisuuksilta vastaa edelleen hyvin syvästi väestön valtaosan käsityksiä ja tuntoja siitäkin huolimatta, että me elämme moniarvoisessa yhteiskunnassa. Edelleen, kansalaisten osalta ei ole esitetty nykyiseen lainsäädäntöön tai käytäntöön mitään kritiikkiä. Kritiikki, mikä on syntynyt, on ehkä tullut joiltakin yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta joissakin tilanteissa, mutta kritiikki ei mielestäni ole saanut sellaisia mittasuhteita, että sen takia tarvitsisi näiden pyhäpäivien erityisluonnetta käydä muuttamaan.

Kuten edellä viittasin, luvat, silloin kun lupia on anottu, on yleensä myönnetty. Tämä on ollut vain osoitus luvan hakijoitten asiantuntevuudesta ja osoittanut hyvää harkintaa, kun nämä luvat on myönnetty. Se, että on ollut paikallisia luvanmyöntämisviranomaisia, on vain hyvää yhteiskunnan lähipalvelua. Jos paikalliset näkemykset ovat korostuneet, ei kai sekään paha ole, se että ne tunnot, mitä paikkakunnalla on, ovat tulleet esille. Kun lupia on anottu satakunta maassa per vuosi ja lähes kaikki kai on myönnetty, ei kai tässä ongelmia ole ollut.

Täten, arvoisa herra puhemies, näen, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta on asia, jota ei tulisi jatkossa hyväksyä.

Seppo  Lahtela  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Oikeastaan voisi lyhyesti todeta, että siihen, mitä ed. Oinonen äskeisessä puheenvuorossaan mainitsi, ei ole minun kohdaltani juuri mitään lisättävää. Mutta joltakin osin haluaisin kuitenkin hallituksen esitystä kommentoida ja nähdä, niin kuin ed. Oinonen perusteli, että siinä kirkko erityisesti on ollut vastaan tämän esityksen hyväksymistä tällaisenaan. Voisi todeta niin, että suomalainen yhteiskunta kuitenkin nojaa pitkälti kirkkoon, korkeisiin perhearvoihin ja vahvaan moraaliin. Siltä osin tämän tyyppinen lainsäädäntö, missä joulun ja pääsiäisen aika on säädelty ja säännöstelty erityisten huvitilaisuuksien osalta, on mielestäni ollut oikea ja oikeudenmukainen tässä olemassa.

Niin kuin ed. Oinonen perusteli puheenvuorossaan, luvat huvitilaisuuksien järjestämiseen on myönnetty silloin, kun ne ovat olleet perusteltuja. Mielestäni tämä antaa oikean suunnan, oikean signaalin, järjestäjille ja kansalaisille siitä, että nämä ovat niitä juhlapyhiä, jotka nimenomaan ovat perusteltuja pitää perhetapahtumina, perhejuhlina ja kohdin juhlina nimenomaan, missä suuri kaupallinen huuma tavallaan olisi vähän kauempana. Pidän erityisen valitettavana sitä, että jo nyt joulua edeltävään aikaan liittyy erittäin voimakas vahva kaupallinen hulina, mikä onneksi jouluaattona ja joulupäivänä hiljenee. Vanhan maalaistavan mukaan tapanina ja tapanin jälkeisinä päivinä väki riehaantuu uuteen valoon ja uuteen eloon, mutta joulu kuitenkin tämän asian pysäyttää.

En voi tietenkään olla mitenkään väittämässä, että tulisi kovinkaan suurta murrosta, vaikka hallituksen esitys tulisi nyt hyväksytyksikin, mutta periaatekysymyksenä katson, että tätä ei tulisi missään tapauksessa tässä muodossaan hyväksyä, vaan tulisi säilyttää näin ja nähdä näiden juhlapyhien arvo arvokkaina kirkollisina päivinä, kirkollisina pyhinä, sellaisina, että niitten arvo olisi eri statuksella asetettu ja mitattu kuin tavalliset juhlapyhät ja muut suuret juhlat ovat olemassa, vaikka juhannus, joka on kovin toisen tyyppinen kirkollinen juhlapyhä kuin mitä pääsiäinen on olemassa.

Herra puhemies! Pidän erityisen myönteisenä kuitenkin sitä asiaa, että tätä valmisteltaessa ja lain perusteluissa lausuttuna on erityisen moneen kertaan kerrattu ja nähty se, mikä on yrittäjän asema, kuinka yrittäjien tasapuolisuus toteutuu, kuinka yrittämistä voidaan edesauttaa ja elvyttää; tämä kerrankin on tullut näin hoidettua. Jos maan hallitus kaikissa asioissa näkisi yrittäjän aseman ja yrittäjien tasapuolisen kohtelun yhtä vahvana, yhteiskunta olisi paljon voimakkaammin ja vahvemmin valmis kestämään niitä taloudellisia kriisejä, joista tämänkin päivän aikana valtiovarainministeri ja ed. Hemmilä erityisesti ovat varoittaneet, siitä että raha ei riittäisi. Tässä asiassa kuitenkin, kun on tavallaan kirkkorauhan turvaamisesta kysymys, ei tarvita rahaa, tarvitaan vain tahtoa. Yrittäjät kyllä asemansa ovat erityislupineen saaneet turvattua. Ei ole ollut ongelmia näitten toteuttamisen suhteen.

Herra puhemies! Koska oletan, että ed. Oinonen tekee tämän lain osalta hylkäävän esityksen toisessa käsittelyssä, tulen sitä selvästi kannattamaan.

Pertti  Hemmilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Yhtyen siihen, mitä edelliset puhujat tässä ovat lausuneet, poikkeuksellisesti tämän hallituksen esityksen osalta minäkin kyllä olen valmis tätä esitystä moittimaan, koskapa kyse on nimenomaan kirkollisista juhlapyhistä, joulun ajasta, pääsiäisen ajasta ja niitä koskevasta huvikieltopykälästä. Nimittäin en oikein ymmärrä, että lakiesityksen perusteluissa, kuten äskeinenkin puhuja ed. S. Lahtela toi esille, mainitaan: "Useimmat yleisötilaisuuksien järjestäjät, erityisesti elokuvateatteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnan edustajat ovat pitäneet jo pitkään huvikieltoa ja siihen liittyvää poikkeuslupamenettelyä epäkohtana." Siis se taho on tyytymätön, joka näitä asioita järjestää.

Tässä yhteiskunnassahan on paljon lainsäädäntöä, joka pitäisi samalla perusteella sitten muuttaa ja muokata nimenomaan liike-elämän etunäkökohtia hyväilevään suuntaan, jos tämä pidetään erityisenä perusteena. Olen sitä mieltä, että tällainen lakiesitys on perustelematon ja pitäisi sen vuoksi hylätä.

Keskustelu päättyy.

​​​​