Täysistunnon pöytäkirja 3/2008 vp

PTK 3/2008 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2008 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Varmasti on ihan oikean suuntainen tämän hallituksen esityksen 173 sisältö, ja siihen ei sinänsä ole todettavissa erityistä. Tässähän on jo vakiintuneesta lainsäädännöstä sinänsä kysymys, kun nimenomaan terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia muutetaan.

Haluaisin tässä kohdin kuitenkin painottaa sitä, että lähtökohta sosiaali- ja terveydenhoidon toteuttamiselle kunnissa on edelleen ongelmallinen eikä tilanne ole hyvä. Tämä vuonna 2008 voimassa oleva talousarvio ei ole luonut kunnille kylliksi liikkuma- ja toimintavaraa asiallisen sosiaali- ja terveydenhoidon toteuttamiseksi. Tämä näkyy kuntien varsin ongelmallisissa päätöksissä, joita ne tekevät terveyden- ja sairaanhoidon alueella. Muun muassa erikoissairaanhoitoon kohdistuu vahva säästämispaine. Näin ollen tämä viesti jälleen kerran on syytä todeta, että kuntien valtiolta saama apu ei ole riittävä.

Mitä tulee tähän valtiolliseen tai paremminkin kansalliseen kehittämisohjelmaan, sen täytäntöönpanoon, niin siinä tietysti oleellista on kehittämisohjelman sisältö.

Pekka Ravi /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minäkin pidän tätä esitystä aivan oikean suuntaisena. Mutta ennen kuin pureudun tähän varsinaiseen esitykseen, niin haluan ed. Tiusasen puheenvuoron johdosta todeta, että varmaan on niin, että on ongelmia ja myöskin resurssiongelmia kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asioitten kuntoon saattamisessa. Mutta kohtuuden nimissä on kuitenkin syytä todeta, että tämän vuoden talousarviossa kuntien valtionosuudet lisääntyvät erittäin merkittävästi — 755 miljoonaa euroa. Se on todella merkittävä panostus. Mutta siitä huolimatta myönnän sen, että ongelmia varmasti kunnilla on velvoitteistaan suoriutua.

Minusta on erittäin tärkeätä, että tässä tunnustetaan se tosiasia, että tällä hanketyöllä on merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjen suunnittelussa, mutta todetaan myöskin se ongelma, mikä on syntynyt näitten hankkeitten liiallisesta määrästä. Tällä pyritään nyt nimenomaan tämmöiseen strategiseen otteeseen ja näitten hankkeitten kokemusten siirtämiseen normaaliin käytännön työhön ja myöskin alueelliseen levittämiseen.

Herra puhemies! Haluaisin todeta sen, että kun on kiinnitettävä huomiota sekä alueellisiin että valtakunnallisiin vaikutuksiin, niin tuon asetuksen yhteydessä kannattaa nyt vielä harkita sitä, kannattaisiko näitä perusteita hieman tarkemmin määritellä.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Yhdyn ed. Ravin edelliseen puheenvuoroon. Me olemme tärkeän asian äärellä. Meillä ehkä merkittävimmät haasteet liittyvät juuri sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle. Meillä on erittäin suuret taakat edessä ikääntymisen vuoksi, ja meidän tulee löytää keinot selviytyä siitä, että meillä on yhä vähemmän väkeä ja yhä enemmän hoidettavia, ja sen vuoksi on tämä hanke, että me pystymme keskittämään tätä hyvin pirstaleista hankekokonaisuutta. Tässä lukee, että yhteensä 1 098 hanketta on rahoitettu, ja voidaan vain kuvitella, että on aika hankala hallita näinkin suurta kokonaisuutta.

Sen sijaan hirveän tärkeätä on kuitenkin huomata se, että siinä vaiheessa, kun lähdetään keskittämään hankkeita, säilytetään hankkeiden konkreettisuus, jolla ihan aidosti ollaan maanläheisesti löytämässä uusia toimintamalleja ja haetaan uutta teknologiaa, jolla sitten pystytään selviytymään näistä tulevaisuuden haasteista.

Yksi asia, jonka haluan nostaa tästä esille, joka on myöskin tässä nykytilassa arvioitu, on se, että tänä päivänä kehittämishankkeiden toteuttaminen on usein jouduttu näiden lainsäädännön puitteiden mukaan rakentamaan, ja se on erittäin suuri ongelma, koska tällä tavalla ei löydetä välttämättä juuri niitä oikeita uusia menetelmiä, ja jollain tavalla meidän pitää tässä kohdin pystyä irrottautumaan siitä nykyisestä lainsäädännöstä ja myöskin löytää uutta lainsäädäntöä, jolla kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan toimia nykyistä tehokkaammin. Sinänsä näen hyvin tärkeänä, että meillä on valtionapujärjestelmä, jossa me kunnille pystymme myöskin rahallisen ohjauksen kautta antamaan tukea.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Nyt kun täällä salissa on ainoastaan kahdeksan kansanedustajaa täällä alhaalla ja sitten puhemies siellä kohotettuna, (Ed. Söderman: Kahdeksan parasta!) niin tässä kohden on todettava, että paikalla on kuitenkin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kokoomuksesta ainakin ed. Lauslahti, joka on asiantuntija tällä sosiaali- ja terveysasioiden alueella, niin kuin hän tuossa puheenvuorossaankin osoitti.

Kysyisinkin kokoomuksen läsnä olevilta edustajilta sitä, kuuluuko näihin hankkeisiin teidän mielestänne terveydenhoidon, sairaanhoidon työntekijäongelman ratkaisu tavalla, joka tuli aikaisemmin, viime vuonna, ryhmänne puolelta esille eduskunnan täysistunnossa, eli se, että hankitaan Suomeen hoitohenkilökuntaa Filippiineiltä. Onko tämä teidän mielestänne sellainen hanke, jonka tulisi olla tässä kansallisessa hankekokonaisuudessa?

Pekka Ravi /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusanen tietää hyvin, millä tavalla nämä hankkeet valmistellaan, joihinka sitten avustusta tuolta sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan. En lähde ottamaan yksityiskohtaisesti hänen kysymykseensä kantaa, mutta totean sen, että kyllä meillä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella on ihan selvästi myöskin puutetta työvoimasta ja täytyy myöskin harkita niitä keinoja, millä siihen kasvavaan haasteeseen pystytään vastaamaan. Mutta tuohon yksityiskohtaan en tietenkään tässä yhteydessä voi ottaa kantaa.

Keskustelu päättyi.