Täysistunnon pöytäkirja 3/2008 vp

PTK 3/2008 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2008 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Käytän vain ihan lyhyen puheenvuoron tässä asiassa. Ed. Söderman on varmasti valmistautunut laajempaan.

Totean tähän kysymykseen rintamasotilaseläkkeistä ja rintamalisistä sen, että ne ovat aivan liian matalat ja varsin kuvaannollisia. Tosiasiassa ne eivät ole riittäviä. Sitten rintamamiestunnus, joka liittyy tietysti oleellisesti tähän asiaan. Edelleenkin maassamme on tuhansia kansalaisia, joille olisi kuulunut nykysäädösten edellyttämällä tavalla rintamatunnus, mutta jotka eivät ole sitä osanneet hakea vuoden 1994 viimeiseen päivään mennessä tai eivät ole pystyneet sitä hakemaan jostakin erityisestä syystä, ja näin ollen se on jäänyt saamatta. Mielestäni tämä asia on myös saatava ratkaistuksi.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys, joka koskee rintamamieseläkelain muuttamista, ei tuo käytännössä muutoksia rintamaveteraanien arkeen. Se tarjoaa kuitenkin tilaisuuden muistuttaa hallitusta sen hyvistä lupauksista sotiemme veteraaneille. Hallitusohjelman tavoitteena on huolehtia koko veteraanisukupolven hyvinvoinnista. Hallitus lupaa kehittää veteraanien ja sotainvalidien sosiaaliturvaa ja palveluja, erityisesti riittäviä kotipalveluja, ja nykyistä yksilöllisempää kuntoutusta. Se on hyvä asia.

Kaikissa veteraaneja koskevissa päätöksissä on otettava huomioon kaksi tärkeää asiaa. Veteraanien keski-ikä lähenee 86:ta vuotta. Lisäksi veteraanien määrä vähenee tuhansilla vuosittain. Tämän vuoden lopussa rintamaveteraaneja arvioidaan olevan 68 900 henkeä. Vielä vuonna 97 heitä oli lähes 190 000. Nämä seikat huomioon ottaen hallituksen on tehtävä nopeasti päätöksiä, joilla on todellista merkitystä. Edellinen veteraaniohjelma päättyi vuonna 2007. Uutta ohjelmaa ei vielä ole. Hallituksen olisikin viipymättä ryhdyttävä toimeen uuden veteraanipaketin tekemiseksi ja näin lunastettava veteraaneille annetut lupaukset.

Yksi keskeinen asia on rintamalisä. Nyt rintamalisää maksetaan alle 45 euroa kuukaudessa. Se on lähinnä symbolinen ele. Lisä tulisi kaksinkertaistaa, jotta siitä olisi käytännöllistä hyötyä veteraaneille.

Veteraanien asemaa terveydenhuollossa on parannettava. On otettava huomioon heidän korkea ikänsä. Veteraanien tulisi aina päästä terveydenhuollon palveluihin kiireellisinä tapauksina, jotta raskas jonotus voitaisiin välttää. Veteraanien kuntoutuspalvelujen saatavuus ja laatu on kiireesti taattava lainsäädännöllä, koska tilanne nykyään vaihtelee suuresti kunnittain ja asettaa maamme veteraanit hyvinkin eriarvoiseen asemaan. Tämän vuoden alusta voimaan tullut uudistus takaa vihdoin puolisoille oikeuden samanarvoisesti ja yhtä pitkään kuntoutusjaksoon, mikä on hallitukselta hyvä uudistus. Valitettavasti sekään ei varmuudella toteudu kaikissa kunnissa. Jos veteraanit ja heidän puolisonsa pystyvät hoitamaan kuntoansa, he voivat vielä elää pitkään kodeissaan.

Tämän koko veteraaniasian kanssa on nyt kiire, ja toivon, että hallitus viipymättä aloittaa uuden veteraaniohjelman valmistelun.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Söderman on vaatimuksessaan erinomaisen paljon oikeassa, kun hän kiinnitti huomiota siihen, että keski-ikä veteraaneilla on 86 vuotta. Tällä hallituksella toivon mukaan on ikää 3 vuotta lisää, ja se tarkoittaa, että silloin näitten veteraanien keski-ikä on 89 vuotta. Ja kun otetaan huomioon se alenema, jonka historiallisesti jo nyt tiedämme lähimenneisyydestä, niin sitä suuremmalla syyllä hallituksen pitäisi kuunnella tarkalla korvalla sitä, mitä ed. Söderman juuri lausui.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Rintamaveteraanien asia on todella tärkeä, niin kuin tässä tuli esiin, ja ed. Södermanin esiin tuomat muutostarpeet ovat huomionarvoisia. Sen sanoisin tämän esityksen osalta, että lakien ja säädösten selkeyden osalta on tärkeää, että ne kohtelevat tasapuolisesti ihmisiä, ja esitetyllä lainmuutoksella, joka sinänsä on oikein perusteltu ja hyvä, pyritään aikaansaamaan juuri näitä seikkoja. Eläkepykälät ovat kuitenkin monelle asioita, joista ei tule otettua selvää ennen kuin pakon edessä. Onkin tärkeää huolehtia erityisesti tämän lain yhteydessä, kun velvollisuuksiin ollaan tekemässä muutoksia, että asiasta informoidaan selkeästi asianomaisia, joiden joukko tosiaan kasvaa, kuten täällä on todettu.

On myös tärkeää, että lainvalmistelutyö on huolellista, ja erityisen harmillista on, jos kirjoitusvirheen vuoksi vuoden 2008 alusta voimassa ollut laki ehtii aiheuttaa epäoikeudenmukaisia päätöksiä. On tärkeää, että lainmuutos toteutetaan mahdollisimman ripeästi ainakin tämän kirjoitusvirheen oikaisemiseksi.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Näiden yksityiskohtien lisäksi haluaisin todeta sen, että meillä on ollut koko joukko kuntoutuslaitoksia, joissa veteraaneja on kuntoutettu. Heidän lukumääränsä siis pienenee, vaivat lisääntyvät, kotikuntoisuus heikkenee, ja toisaalta tarvittaisiin entistä suurempaa tukea, jotta veteraanit, yleensä ikääntyneet ihmiset, voisivat viettää elämänsä mahdollisimman pitkään kotonaan.

Näin ollen tämä kuntoutus on edelleen avainasemassa, ja on hyvin tärkeätä, että siihen käytössä olevia voimavaroja ei pienennetä vaan määrää, mikä kuntouttajaa kohti on käytössä, lisätään, eli kuntoutuksen intensiteettiä ja sen toistuvuutta pitää lisätä. Tämä on hyvin tärkeätä, ettemme siihen harhaan alennu, että alamme vähentää kuntoutusrahoja siinä vaiheessa, kun veteraanien määrä pienenee.

Keskustelu päättyi.