Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Niin paljon on ministereitä liikkeellä, että kansanedustaja ei pääse puhujakorokkeelle!

Arvoisa puhemies! Arvoisat kansanedustajat! Aina silloin tällöin eduskunnassa on käsittelyssä asioita, joidenka varsinainen sisältö hukkuu sellaiseen taustameluun, niin kuin tänäänkin hallituksen esitys 216, joka koskee ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä, ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymistä.

Tämä kohtuullisen laaja ja myös useamman muun lakiesityksen sisältävä paketti on tärkeä nimenomaan silloin, kun me katsomme jatkossa geeniteknologiaa. Kun me perehdymme hedelmöityshoitoihin taikka kun me katsomme, milloin ihmisestä voidaan irrottaa elimiä tai niiden osia, niin silloin tämä yleissopimus on erittäin keskeisessä asemassa. Tämä ohjaa kymmenientuhansien terveydenhuollon palveluksessa olevien ihmisten toimintaa ja samalla se myös heijastaa niitä eettisiä lähtökohtia, joihinka he ovat sitoutuneet.

Toivon mukaan tämä käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mahdollisimman perusteellisesti, ja myös toivon sitä, että kun kerta yleissopimus on jo tullut kansainvälisellä tasolla voimaan vuonna 1999, niin yleissopimusten käsittely Suomessa eli ratifiointi olisi nopeampaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olen täsmälleen samaa mieltä ed. Tiusasen kanssa tämän hallituksen esityksen ja erikoisesti sen takana olevan yleissopimuksen merkityksestä.

Täydentäisin ikään kuin sitä, minkä ed. Tiusanen jo totesi, että nyt vain taitaa olla sillä tavalla maailmassa, että kun taloudellinen ahdinko koittaa elikkä toisin sanoen juuri se köyhyysaalto, jonka ruokakriisi toi tullessaan, joka koski 100:aa miljoonaa ihmistä, niin tämänlaatuiset eettisten lähtökohtien loukkaukset erittäin nopeasti lisääntyvät. Silmiini sattui juttu jossakin kansainvälisessä mediassa, ihan pikku juttu, jossa kiinnitettiin tähän huomiota, että nyt näiden eettisten loukkausten määrä on räjähdysmäisesti lisääntymässä. Siinä suhteessakin lainsäädännön pitää olla Suomessakin kunnossa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen kiinnitti tärkeään asiaan huomiota. Tämä problematiikka käy ilmi myöskin tässä sopimuksessa, nimenomaan siitä, että elinkauppa on ehdottomasti kielletty. Näin ollen, kun globaalisti köyhyys lisääntyy, syvenee, juuri tällainen kudoskauppa — se voi koskea vaikkapa munuaisten siirtoa, laitonta irrottamista ja kansainvälistä kauppaa — tulee akuutiksi.

Lopuksi, puhemies, haluaisin kiinnittää todella huomiota myös siihen, että kloonauskysymys on kansainvälisellä tasolla tässä sopimuksessa todettu ja ihmisalkuperää oleva tai ihmiseen kohdistuva niin sanottu toisintaminen eli kloonaus on hyvin raskaasti, perusteellisesti kielletty.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vielä täydennän tuota äskeistä sanomaani, kun jäi toteamatta näitten nuorten naisten ja miesten katoamisista, joissa myöskin Suomi valitettavasti on ollut yksi valtio valtioitten joukossa, siis ulkomailta tänne tulleiden, täältä kadonneiden katoamisista, että heidän kohdallaanhan on viitattu siihen, että kysymys olisikin siitä, että heidät on siirretty paikkaan x, jossa tämmöiset elinsiirrot ja -kaupat ovat mahdollisia, ja sillä tavalla heidän kohtalonsa on aika kurja.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Pidän tätä yleissopimusta, sen lisäpöytäkirjoja ja siihen liittyvää hallituksen esitystä tavattoman arvokkaana ja tärkeänä asiana ihmisoikeuksien, tasapuolisuuden ja syrjinnän kiellon toteutumisen kannalta.

Kiinnitän huomiota vain siihen yhteen asiaan, josta puhutaan artiklassa 11, nimittäin siihen, että kun geeniteknologia tuottaa meillä uutta tietoa ja voidaan selvittää ihmisestä erilaisia asioita uuden teknologian avulla, niin tämä geeneihin perustuva tieto — esimerkiksi jokin geenivirhe, jolla voidaan ennustaa ihmisen terveydentilan kehittymistä tai hänen työkykynsä kehittymistä — ei voi olla syrjinnän perusteena. Eli tähän liittyvä muutos rikoslainsäädäntöön nimenomaan on se, johon hallitus on tämän esityksen kautta ryhtymässä. Tällaista tarkennusta tietysti pitää tehdä tässä tilanteessa. On tärkeätä, että kun uutta tietoa saadaan, sitä ei voida käyttää syrjintään.

Keskustelu päättyi.

​​​​