Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Arvoisa puhemies! Rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskeva laaja lainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1.9.2005. Eduskunta edellytti vastauksessaan, että hallitus tarkkaan seuraa Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimeenpanoa sekä huolehtii siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä seikkaperäinen kirjallinen selvitys Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja soveltamisesta.

Eduskunnalle annettiin syysistuntokaudella 2008 pyydetty selvitys. Samanaikaisesti annettiin nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys, jossa esitetään eräitä tarpeellisia muutoksia Rajavartiolaitosta koskeviin säännöksiin. Merkittävimmät muutokset johtuvat Euroopan unionin lainsäädäntömuutoksista. Kansalliseen lakiin esitetään otettavaksi säännökset rajaturvallisuusviraston eli Frontexin koordinoimiin operaatioihin ja kokeiluhankkeisiin osallistumisesta, nopeiden rajainterventioryhmien kutsumisesta sekä vierailevien rajavalvontaan osallistuvien virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa. Samalla synkronoitaisiin Euroopan unionin rajavalvontaa sääntelevän Schengenin rajasäännöstön ja kansallisen lainsäädännön säännökset keskenään, lähinnä päällekkäisyyksiä kansallisesta lainsäädännöstä poistamalla.

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa esitetään kehitettäväksi laajentamalla törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa koskevia rikostorjuntavaltuuksia. Telekuuntelu ja televalvonta olisivat Rajavartiolaitoksen rikostutkinnassa mahdollisia törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyviä ihmiskaupparikoksia tutkittaessa.

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, paljastamista ja selvittämistä laajentamalla rajavartiomiehen tiedonhankintaoikeuksia. Tarkoituksena on, että uusia toimivaltuuksia käyttäisivät vain rikostorjuntaan erikoistuneet rajavartiomiehet.

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa koskeva sääntely uudistettiin perusteellisesti vuoden 2005 kokonaisuudistuksessa. Nykyisellään Rajavartiolaitoksen tutkittavana on vuosittain noin 50 vakavaa, yleensä järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen, erityisesti laittoman maahantulon järjestämiseen ja ihmiskauppaan liittyvää, rikosasiaa. Telepakkokeinojen puuttuessa vakavimpien rikosten selvittämisessä on syntynyt turhaa viivettä ja suoranaisia esteitä tutkintatoimenpiteissä.

Laittoman maahantulon järjestämisessä tekijöiden välinen yhteydenpito perustuu usein puhelinyhteyksiin. Tämä on ilmennyt Rajavartiolaitoksen esitutkinnoissa. Puhelinta käytetään näissä rikollisorganisaatioissa tärkeänä johtamisvälineenä, jolla annetaan ohjeita laittoman maahantulon saattajaportaalle.

Törkeän laittoman maahantulon järjestämisen tullessa lisätyksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:ään olisi telekuuntelu mahdollista myös poliisille. Koska peitetoiminta on lähtökohtaisesti sallittua telekuunneltavissa rikosasioissa mutta peitetoiminnan tarpeellisuuden arviointia ei ole tämän hankkeen puitteissa suoritettu, rajattaisiin se pois poliisilakiin tehtävällä muutoksella. Rajavartiolaitos ei edelleenkään voisi missään rikostutkinnassaan käyttää peitetoimintaa eikä myöskään valeostoa.

Pidättämään oikeutettujen virkamiesten piiriä esitetään laajennettavaksi. Muutoksella tehostettaisiin esitutkinnan kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksien suojaa, sillä pidättämispäätöksiä tekevien henkilöiden piiri laajentuisi enemmän siihen virkamiesryhmään, joka on konkreettisemmin vireillä olevan asian kanssa tekemisissä ja jolla on siten parhaat edellytykset harkita päätöksen edellytysten olemassaoloa. Näin turvattaisiin lisäksi Rajavartiolaitoksen esitutkintatehtävien riittävät voimavarat operatiivisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Henkilöstöasioiden osalta Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia esitetään täydennettäväksi siten, että virassa jatkamisesta eroamisiän jälkeen säädettäisiin samaan tapaan kuin Puolustusvoimissa vuonna 2007 toteutetussa uudistuksessa. Erona Puolustusvoimien kohdalla säädettyyn järjestelyyn on, että Rajavartiolaitoksessa ei voitaisi sisäisin päätöksin oikeuttaa sotilasvirassa palvelevaa, tasavallan presidentin nimittämää virkamiestä jatkamaan virassaan eroamisikänsä jälkeen.

Lakiin lisättäisiin lentävän henkilökunnan joukkoon erikoisupseeri, jonka eroamisikä on 50 vuotta. Muutos olisi välttämätön Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan turvaamiseksi. Ohjaajapulan vuoksi Rajavartiolaitoksen valmius lentotoimintaan on jo alentunut.

Arvoisa puhemies! Tässä esittely lyhyesti.

Sinikka Hurskainen /sd:

Arvoisa puhemies! Olen erittäin tyytyväinen, että rajavartiolakia muutetaan niin, että telekuuntelu tehdään mahdolliseksi ihmiskaupparikoksissa. Euroopan neuvostossa on käsitelty ihmiskauppaan liittyviä asioita useissakin eri raporteissa, ja ne lisääntyvät jatkuvasti Euroopassa, mistä on useita todella karmaiseviakin esimerkkejä, ennen kaikkea lapsi- ja naiskauppaan liittyen.

Suomen ja Venäjän rajahan on samalla Euroopan unionin ja idän raja, ja näin ollen se on hyvin potentiaalinen raja, mitä kautta ihmiskauppaa voidaan hoitaa tulevaisuudessa ja on tietysti jopa hoidettu tähänkin mennessä jossain määrin, mistä meillä on jo ikäviä esimerkkejä.

Laki on erittäin tarpeellinen, ja lisäksi näen myös tärkeäksi, että Suomi on mukana Euroopan unionissa Schengenin rajasäännösten muutosten valmistelussa. Se on todella tärkeää, koska sillä on myös erittäin ratkaiseva merkitys, mitä meidän rajoillamme tapahtuu.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Varmasti tämä on hyvä esitys, sitä en epäile. Mutta tässä tulee se sama ongelma, mistä tuossa jo aikaisemmin illalla puhuttiin toisen lain yhteydessä, eli olisi aika hyvä tietää, kuka soittaa. Elikkä kun nyt on nämä prepaid-kortit, niin odotan vaan, milloin hallitus toisi esityksen, että kun menee tuonne R-kitskalle ostamaan sitä korttia, niin kysytään henkilötunnus ja nimi ja osoite ja pitää näyttää vielä jokin henkilötodistuskin, että on se henkilö, jolloin tulee se numero tietoon, kuka tämä soittaja on. Tämä on se yksi ongelma.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ei voi moittia tätä hallitusta ja edellisiä hallituksia siitä, että lainsäädäntö olisi jollakin tavalla jämähtänyt paikalleen. Kyllä rajavartiointia ja Rajavartiolaitosta koskevaa lakia on uudistettu huikeaan tiheyteen saakka. Ja jos ajatellaan tätä telekuuntelun mahdollistamista nyt, niin sehän merkitsee myöskin, että välineellisesti ollaan menossa hirmuista vauhtia tekniikan mukana eteenpäin. Sitten toisella puolella on se, missä se raja tulee vastaan, että se ei ole enää ihmisoikeudellisesti paikallaankaan.

Mutta kiinnitän huomiota yhteen asiaan. Samanaikaisesti, kun nämä suuret muutokset ja valtaoikeusmuutokset ovat olleet meneillään ja toteutuneet, rajavartioasemien verkostoa on kavennettu. Viimeksi, olikohan se joulukuussa, männä vuonna, tehtiin päätös siitä, että rajavartioasemien välinen etäisyys on 100 kilometriä jnp. Elikkä kyllä siinä valtavasti luotetaan siihen, että ilmavalvonta toimii ja tämänlaatuiset systeemit ovat käytettävissä. Toivottavasti nämä muutokset, joita Venäjän federaatiossa on tapahtumassa parhaillaan, eivät johda nyt juuri väärään aikaan väärään vasteeseen Suomen itärajan takana.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! On jatkettava ed. Pulliaisen tärkeästä havainnosta, että myös Rajavartiolaitoksen määrällinen ja henkilöstövahvuus pitää pitää kunnossa. Nyt tuottavuusohjelmalla on vähennetty liian rajusti, ja Rajavartioston piirissä on aiheellista tyytymättömyyttä voimavaroihin. Valtiovarainvaliokunta totesi myöskin tähän liittyvät uhat poiketen sisäasiainministerin huolesta. Valtiovarainvaliokunta piti Rajavartiolaitoksen voimavaroja riittämättöminä tämän vuoden talousarviomietinnössä.

Toinen asia on ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen tunnistaminen. Se vaatii myös viranomaisilta paljon koulutusta, mutta se vaatii myöskin eri viranomaisten, ptr-viranomaisten, tiivistä yhteistyötä ja myös rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen hallintaa eli Prümin sopimuksen aktiivisempaa edistämistä koko EU:nkin mitassa.

Suomen puheenjohtajuuskauden keskeisiä tavoitteita oli oikeus- ja sisäasioissa ihmiskaupan torjunta, ja siihen liittyviä neuvotteluja ja erilaisia myös omien viranomaisten ja EU-yhteistyön tasoja otettiin esille. Tässä asiassa pitää vaan kiinnittää huomiota siihen, että sisäisen turvallisuuden näkökulmasta ja näiden asioiden torjunnan näkökulmasta on oltava myös ministeriössä ja ministeriöissä rajat ylittävää yhteistyötä sisäasiain, maahanmuutto-, turvapaikka- ja ulkoministeriön asioiden hoidossa. Tältä osin pelkään, että turvapaikka- ja maahanmuuttopuolella oleva heikkous ja esimerkiksi ulkomaisten laittomien työntekijöiden työehtojen valvonnan heikkeneminen saattavat synnyttää nimenomaan ihmissalakuljetusta ja pahimmillaan ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, joita ei sitten pelkästään Rajavartioston toimenpiteillä pystytä hallitsemaan. Eli pitää pystyä vaikuttamaan koko järjestelmän alkupäähän myöskin ja hallintaan lainsäädännössä.

Keskustelu päättyi.

​​​​