Täysistunnon pöytäkirja 33/2013 vp

PTK 33/2013 vp

33. PERJANTAINA 5. HUHTIKUUTA 2013 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

 

Pietari Jääskeläinen /ps:

Arvoisa puhemies! Ihmeiden aika ei ole ohi. (Pertti Salolainen: Ei vielä!) Kerrankin hallituksen esitys on hyvä. Kyse on laista varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi. Perustellussa lakiesityksessä ehdotetaan jäädytettäväksi varat myös sellaisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta, joita on syytä epäillä terrorismirikoksesta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin on tarkoitus lisätä säännökset Rahanpesun selvittelykeskukselle varojen jäädyttämisestä aiheutuvista uusista tehtävistä.

Lain nojalla kiellettäisiin jäädytettyjen varojen käyttäminen sekä varojen luovuttaminen tahoille, joiden varat on päätetty jäädyttää. Kieltojen tarkoituksena on estää varojen päätyminen terrorististen tekojen toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Tärkeimmät varojen jäädyttämistä terrorismin torjumiseksi koskevat kansainväliset velvoitteet perustuvat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan, jonka perusteella jäsenvaltioiden tulee jäädyttää terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden ja yhteisöjen varat. Suomi ei ole pannut päätöslauselman velvoitteita täytäntöön, koska meillä ei ole ollut kansallista varojen jäädyttämismekanismia.

Nyt annettu lakiesitys poistaa tämän merkittävän ongelman. OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen asiantuntijaelimen — lyhennettynä FATF — antamat 40 suositusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi antavat selkeän pohjan kehittämistyölle.

Arvoisa puhemies! On perusteltua, että varojen jäädyttämispäätös sidotaan syytä epäillä -kynnyksen täyttymiseen. Järjestelmän tehokkuus perustuu ratkaisevasti jäädyttämispäätöksen välittömään voimaantuloon ja sitovuuteen. Terrorismirikoksesta epäilty pyrkii piilottamaan varansa viranomaisilta tai siirtää ne ulkomaille heti, kun tieto jäädyttämisestä tai sen riskistä tulee hänen tietoonsa. Tämän johdosta päätöksen kohdetta ei ole tarkoituksenmukaista kuulla ennen päätöksentekoa. Päätös joudutaan kuitenkin perusoikeussyistä antamaan kohteelle viivytyksettä tiedoksi päätöksenteon jälkeen.

Tämä lakiesitys on kannatettava ja saatettava viivytyksettä voimaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​