Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009 kello 15.06

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Mitä tähän lakiesitykseen tulee, en ymmärrä, mihin työllistymisohjelman osallistumisrajoituksilla pyritään. Jos työnhakija haluaa työllistymisohjelmaan, on hänet siihen otettava riippumatta hänen työuransa tai lomautuksensa pituudesta. Olennaista on, että työnhakijaan kohdistetaan aktivointitoimenpiteitä hänen ilmoittautuessaan työttömäksi työvoimatoimistoon ja että erityisiin aktivointitoimenpiteisiin ryhdytään työnhakijan oltua kolme kuukautta työttömänä. Käytännönhän työvoima- ja elinkeinotoimistoissa pitäisi olla se, että päiväraha-asiat ovat selviä ja että keskitytään työnhakijan työllistymismahdollisuuksiin tai ammatillisen osaamisen parantamiseen. Nythän voi olla päivärahalla pitkiä aikoja joutumatta minkäänlaisiin aktivointitoimenpiteisiin.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Tämä hallituksen esitys tuo muutosturvan ja siihen keskeisesti kuuluvan työllistymisohjelman piiriin uusia ryhmiä pitkäksi ajaksi lomautettujen ja määräaikaisesta työsuhteesta irtisanottujen joukosta. Tästä herää kysymys, että kun työllistymisohjelmia nyt valmistellaan tämän myötä aikaisempaa selkeästi enemmän, kuinka työvoimahallinnon resurssit turvataan tulevaisuudessa. Hallituksen suhtautuminen näihin resursseihin on ollut lähinnä sellainen, että mietitään, mistä voisi leikata lisää. Korostaisinkin tässä yhteydessä, että näiden hienojen uudistusten tekeminen on aivan turhaa, jos suorittavassa portaassa ei ole tarpeeksi ihmisiä tekemässä näitä työllistymisohjelmia. Jaksan epäillä, riittääkö lisätalousarvion yhteydessä esitetty lisäraha, 1,2 miljoonaa euroa, tähän, varsinkin kun työvoimahallintoa ollaan toisaalla leikkaamassa valtion tuottavuusohjelman kautta.

Kaiken kaikkiaan irtisanomistapauksissa on tärkeää, että työllistymisohjelma tehdään ja siinä mainitut toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman nopealla aikataululla, koska työllistymisen kannalta ajan kuluminen heikentää entisestään tilannetta. Tarve tälle muutosturvalle on suuri, ja se näyttää kasvavan kovalla vauhdilla tässä tämän päivän maailmassa.

Keskustelu päättyi.