Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

2) Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Mikko Elo /sd:

Puhemies! Ensinnäkin haluan todeta tyydytyksellä, että tämä palkkiolakiesitys nyt on saatu eduskunnan lopulliseen käsittelyyn. Voin todeta, että viime vaalikaudella esitin lakialoitetta, jossa ehdotin vastaavanlaista järjestelmää, joka on Ruotsissa käytössä, niin kuin tässä eduskuntaryhmien puheenjohtajien lakialoite-esityksessäkin todetaan. Minusta on aivan oikein se, että eduskunta ei päätä omista palkoistaan vaan että lopullisenkin päätöksen tekee palkkiotoimikunta, niin kuin me nyt toivottavasti tulemme yksimielisesti tässä päättämään.

Puhemies! Tässä yhteydessä esittäisin myöskin toivomuksen siitä, että eduskunnassa ryhdyttäisiin toimenpiteisiin kansanedustajien eläkelain muuttamiseksi. Siinä on monia tarpeita, monia puutteita. En halua niitä tässä lähteä yksilöimään. Mutta kaikki me olemme varmasti samaa mieltä siitä, että kansanedustajan eläkkeen muodostuminen viimeisen kuukauden palkan perusteella ei ole oikein eikä kohtuullista. Kuten totesin, puhemies, toivon, että myös tässä asiassa eduskuntaryhmien puheenjohtajien toimesta tai muuten eduskunnassa saadaan aikaan aloite, jolla kansanedustajien eläkelakia tullaan muuttamaan.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Minusta kansanedustajien palkkojen tulee seurata yleistä palkkakehitystä. Jos jaetaan niukkuutta, jaetaan sitä kaikille. Jos jakovaraa on, jaetaan sitä sitten kaikille. Siksi pidänkin tärkeänä, että palkkiotoimikuntaan, joka määrittelee nämä kansanedustajien palkankorotukset, tulee asiantunteva edustus työmarkkinajärjestöistä, jotta se tieto on varmaa ja asennepuoli tulee olemaan myös kunnossa. Tämän mukaisesti odotan myös eduskunnan vielä tässäkin vaiheessa kantaa määrittelevän, kun asiassa edetään.

Lyly Rajala /kd:

Arvoisa puhemies! Jos mahdollista, panen vielä paremmaksi tässä niukkuudessa kuin ed. Tennilä. Mielestäni tämmöinen palkkiotoimikunta pitäisi tyystin lopettaa ja liittää tämä meidän palkkausjärjestelmämme samanlaiseen järjestelyyn, kuin missä me olemme kulupuolella, elikkä virkapalkkaustaulukon A27 mukaisestihan me saamme noita kuluja. Johonkin saman tyyppiseen virkapalkkaluokkaan voisi sitoa myös meidän palkkamme, jolloin ne nousevat silloin, kun virkamiehilläkin. Tämähän on kuitenkin päätoiminen luottamustehtävä, missä täällä eduskunnassa ollaan. Silloin ei tarvitsisi minkään näköistä palkkiotoimikuntaa. Säästettäisiin nekin rahat.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Rajala oli ihan oikeassa siinä, koska meillähän on ollut aikaisemmin semmoinen järjestelmä, joka seurasi sitä palkkojen kehitystä, mikä tapahtui virkapuolella. Mutta onko siitä kaksi tai kolme vuotta aikaa, kun tämä järjestelmä muutettiin, jolloin siirryttiin tähän tilanteeseen, mikä nyt tämä välivaihe on ollut olemassa.

Tässähän nyt esitetään semmoista järjestelmää, että päätökset kokonaan siirrettäisiin ulkopuolelle, mutta tämä on tavallaan kiemurtelua siinä mielessä, jotta yhä edelleen joka tapauksessa kansanedustajathan päättävät budjetin yhteydessä, mikä summa tähän rahaa laitetaan. Nyt tehdään vaan laki, jotta sidotaan kädet, jotta silloin ei muuta voida tehdä kuin mitä palkkiotoimikunta päättää.

Mutta siinä mielessä, kun uskon realismia olevan, että tämä eduskunta päättää tämän näin kuin tässä esitetään, olen sitä mieltä, että palkkiotoimikuntaan pitää saada työmarkkinajärjestöjen edustaja ja semmoiset eväät, jotta tässä pitää noudattaa yleistä palkkakehitystä eikä lähteä sen kummempiin isompiin korotuksiin. Ihan riittävän suuri korotus aikanaan tehtiin tähän.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kansanedustajien palkankorotukset, tasokorotukset, on tehty, ja kansa on niistä oman käsityksensä lausunut. Mielestäni kansanedustajien palkkojen tulee seurata yleistä palkkakehitystä. Siinä mielessä tietenkin olisi tarpeellista, että myöskin tässä lakimuutoksessa nyt, mikä toteutetaan, voimakkaammin olisi sanottu se, että esimerkiksi edustavimmat työmarkkinajärjestöt tai niitten edustajat olisivat palkkiotoimikunnassa mukana, jolloin paras mahdollinen kansallinen asiantuntemus tässä olisi, millä tasolla kansanedustajien palkkoja korotetaan yleistä ansiotasoa vastaavasti.

Ed. Esa Lahtelalle haluaisin vain todeta sen, että yleensäkään valtion palkkoja tarkistettaessa niitähän ei sinänsä budjetoida, vaan palkankorotusrahat tulevat vasta lisäbudjetissa. Niitä ei ennakkoon laiteta enempää eduskunnan budjettiin kuin minkään ministeriönkään budjettiin, vaan lisäbudjeteissa palkankorotukset sitten budjetoidaan.

Jukka Vihriälä /kesk:

Herra puhemies! Tämä lakiesitys, joka on nyt valtiovarainvaliokunnasta mennyt läpi ja on yksimielisesti tullut tänne suureen saliin, on minusta johdonmukainen jatko sille työlle, mitä on aikaisemmin tehty.

Kun täällä ed. Rajala ja ed. Esa Lahtela tuovat esille sen, että meidän pitäisi palata vanhaan järjestelmään, josta runsas kolme vuotta sitten päästiin pois, minä kyllä ihmettelen, että tässä salissa olevat edustajat ajattelevat tällä tavalla, kun kansa nimenomaan on sitä toivonut, että edustajat eivät omista palkoistaan myöskään suhteessa virkapalkkoihin ole määräämässä vaan se päätös ulkopuolistetaan. Nyt on juuri näin tehty ja viedään se viime kerralla kesken jäänyt lakiesitys loppuun saakka. Pidän tätä erittäin hyvänä ja toivonkin, että eduskunta voi nyt tämän yksituumaisesti hyväksyä.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä ryhmäpuheenjohtajien aloite on erittäin hyvä. Kun tämä hyväksytään, kaikki tietävät, että kansanedustajat eivät päätä omista palkoistaan. Se on mielestäni tärkeätä.

Olen myöskin samaa mieltä, että on tärkeätä, että palkkiotoimikunnassa on hyvin laajaa edustusta myöskin työmarkkinajärjestöistä, jotta kansanedustajien palkkakehitys noudattaa mahdollisimman hyvin yleistä palkkakehitystä koko Suomessa.

Mutta haluan korostaa sitä, että ongelmat eivät ole vielä poistuneet. Kansanedustajien eläkejärjestelmä on se, mihin seuraavaksi pitää puuttua. Se, että eläke määräytyy viimeisen kuukauden palkan perusteella, ei ole oikein. Toivon, että nämä uudistukset valmistellaan mahdollisimman nopeasti ja otetaan myöskin tässä valmistelussa huomioon ne muutokset, mitä työeläkkeissä tehdään ja mitkä pian tulevat virkaeläkkeisiin, kun kansanedustajien eläkelakia uudistetaan. Mutta eläkkeet ovat tämän jälkeen seuraava kohde, joka pitää saada kuntoon.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Haluan vielä vain täsmentää tätä keskustelua siltä osin, että kun valiokunnan mietinnössä on tietty yleinen kanta palkkiotoimikunnan kokoonpanoon, minusta sen pitää tulla eduskunnan kannaksi, että siinä on työmarkkinajärjestöjen edustus eikä vain tietämys käytettävissä. Tämä palkkiotoimikunta saa erittäin ison roolin, ja sen pitää olla semmoinen, että yleinen palkkakehitys turvautuu myös meidän osaltamme, ei enempää eikä vähempää.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun mennään kansan puheitten ja toiveitten mukaan, tässä prosessissa on nyt juuri menetelty niin. On haluttu, että me emme itse päätä palkoista emmekä myöskään ole työmarkkinajärjestöjä itsessään. Tämäkin on hyvin tärkeä periaate tässä. Tämän mukaisesti on tätä prosessia viety nyt eteenpäin, ja se prosessi on nyt siinä vaiheessa, että viimeinen askel otetaan siihen suuntaan, että me emme päätä näistä asioista.

Ed. Rajalan ja ed. Esa Lahtelan puheet olivat kaukaisesta muinaisesta menneisyydestä heijastumia tähän päivään, ja ne ovat nyt sitten historiaan jäävä tämmöisenä ulvahduksena kaukaisuudesta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kun itse olen allekirjoittanut yhtenä edustajana tämän lakialoitteen, niin haluan todeta, että silloin kun viime kerralla näitä muutettiin, niin silloin jätettiin vielä kansliatoimikunnalle mahdollisuus sanoa "kyllä" tai "ei". Minun mielestäni siinäkin oli ehkä liikaa viety eteenpäin sitä asiaa. Mutta kun kuitenkin kansalaisille jäi se kuva, että ikään kuin me itse päättäisimme omista palkoistamme, niin itse olen päätynyt siihen, että tämä esitys on todella hyvä. Nyt on ainakin pelisääntö selvä, että kansanedustajat eivät itse päätä omista palkkioistaan, vaikka ei se minun mielestäni mitenkään väärin olisi. Kyllä meidän pitää pystyä itse arvostamaan omaa työtämmekin.

Mikko Elo /sd:

Puhemies! Eräät puheenvuorot täällä kyllä saivat aikaan vielä sen, että haluan paikaltani pari lausetta käyttää.

Ensinnäkin ed. Rajalalle ja ed. Esa Lahtelalle toteaisin, että jos he ovat johdonmukaisia linjassaan, he pidättäytyvät palkankorotuksista ja ilmoittavat, että he eivät halua tällaisia palkankorotuksia ollenkaan.

Ed. Tennilälle haluaisin sanoa kyllä sen, että ehkä sittenkin on tärkeämpää, että meillä on työmarkkinoiden tietämys kuin edustus. Ei minulla ole mitään edustusta vastaan, mutta tärkeää tietysti on se, että palkkiotoimikunnalla on käytössään työmarkkinoiden tietämys asioiden tilasta.

Lyly Rajala /kd:

Arvoisa puhemies! Tuntuu siltä, että täällä salissa eräät edustajat ovat ymmärtäneet väärin minun ajatukseni. Minun ajatukseni on siis se, että katsotaan, mikä virkamiesten palkkausluokka se palkka tai palkkio, euromäärä, mitä me tällä hetkellä saamme kuussa, on palkkataulukossa, ja sidottaisiin tämä palkkio sellaiseen. Silloin ei tarvita minkään näköistä palkkiotoimikuntaa. Palkkio menisi sulassa sovussa muiden virkamiesten mukana, vaikkemme virkamiehiä olekaan, mutta teemme virkamiestyyppistä tehtävää. Silloin ei tarvitse palkkiotoimikuntia eikä mitään muitakaan, vaan se menee normaalisti virkaehtosopimusten mukaisessa ruodussa.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minua vanhana työnantajana ihmetyttää se, että eduskunta ei uskalla itse päättää omista palkoistaan, kun kuitenkin aikaisemmat kansanedustajat kolmea vuotta lukuun ottamatta ovat ryhdikkäästi eduskunnassa päättäneet palkkauksensa. Tämä palkkauksesta päättäminen on maailman pienin asia. Sen pitää olla kohtuudessa: mitä markkinoilla tämän tasoiset henkilöt saavat palkkaa ulkopuolella eduskunnan.

Siinä mielessä tämä palkkiotoimikunta minun mielestäni on aivan turha. Tässä vaan äänestäjille yritetään antaa sellainen viesti, että me emme päätä omista palkoistamme. Periaatteessa kuitenkin kansliatoimikunta hyväksyy tai hylkää palkkiotoimikunnan esityksen. (Eduskunnasta: Ei, ei! — Ed. Elo: Kuosmanen ei ole lukenut lakialoitetta!) — Periaatteessa kuitenkin. — Eli henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä vieläkin, että kansanedustajien itse pitää päättää palkoistaan niin kuin aikaisemmatkin ryhdikkäät suomalaiset kansanedustajat ovat tehneet. Tämä on ainoastaan turha hämääminen mediaa ja äänestäjiä kohtaan.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Ymmärrän hyvin, että ed. Rajala uutena edustajana ei tiedä, mikä on tämän historia. Viimeksi kun edustajien palkkoja muutettiin, ne muutettiin palkkioiksi luottamustoimesta. Ei olla virkamiehiä eikä olla virkapalkoissa, vaan kysymys on luottamustoimesta, josta maksetaan tietty palkkio.

Se, mikä tästä keskustelusta kokonaan puuttuu: Jos me olisimme yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa, niin meillä on työpaikan hankkimiskustannukset sitä luokkaa, että niiden pitäisi sitten vähitellen olla verotuksessa myöskin vähennyskelpoisia — jos puhutaan siitä, että meidän pitäisi olla yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Jokainen meistä edustajista joutuu sijoittamaan mittavan summan omaa rahaa, jotta yleensä voi jatkossa työpaikkansa uusia, ja näköjään se summa vaali vaalilta vain kasvaa, niin että nyt pitäisi miettiä sitten sitä puolta myöskin, millä tavalla ne työpaikan hankkimiskulut voitaisiin jatkossa saada verotukseen vähennyskelpoisiksi.

Eläkeuudistuksesta olen ihan samaa mieltä: Kyllä meillä pitää muiden kansalaisten kanssa olla sama periaate, ja silloin toivon, että tällä vaalikaudella mahdollisimman pian tämä uudistus tehdään, koska on täysin kohtuuton tilanne, että vain yhden kuukauden perusteella määräytyy se eläke.

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Sirkka-Liisa Anttila toi juuri tärkeän näkökulman esille, niin että toivottavasti kaikki kansanedustajat tänä päivänä ymmärtävät sen, että me emme saa palkkaa, vaan saamme palkkion luottamustehtävän hoitamisesta. Tämä on aivan oleellinen asia, joka muutos tapahtui kolme vuotta sitten.

Ed. Kuosmaselle sen verran, että kyllä valitettavasti vaan siltä tuntuu, kun tässä talossa aika pitkään on ollut, että tämä on ollut maailman suurin asia, tämä palkkio- tai palkkakysymys. Tällä ratkaisulla, jota nyt tämä eduskunta on toivon mukaan yksimielisesti tekemässä, tämä ongelma poistuu eli ulkopuolinen palkkiotoimikunta lopullisesti asian päättää, ja se ei tule enää kansliatoimikuntaan sillä tavalla.

Olen aivan samaa mieltä, kuten täällä on edellä käytetty puheenvuoroja, että tämä eläkeuudistus, kansanedustajan eläkekysymys, on hoidettava tällä vaalikaudella, ja olen näin ymmärtänyt, että asia on myöskin jo valmistelussa lähtenyt liikkeelle.

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Minusta kanssa on hyvä, että tämä nyt on saatu tällaiseen muotoon: Eduskunta ei itse päätä palkoistaan.

Mutta haluaisin korostaa tuota, mitä edustajat Sasi ja Sirkka-LiisaAnttila toivat esille tästä eläkesäännön muuttamisesta. Tämä pitäisi hyvin nopeasti saada nyt sitten muutoksen alle ja todella sillä tavalla, että se olisi samassa linjassa kuin muittenkin eläkkeitten karttuminen elikkä siinä otetaan huomioon tämä pitempi työhistoria.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Sirkka-Liisa Anttila erinomaisen hyvin selosti, miksi on tultu tähän palkkiokäytäntöön, ja selitti tämän kansanedustajan työn erityislaatuisuuden, että työtä tehdään vuorotta seitsemänä päivänä viikossa kellokortteja katsomatta.

Edelleen toisin keskustelussa jatkossa huomioon otettavaksi sen, että todellakin tämän työpaikan hankinta tulee hyvin kalliiksi, niin että sietäisi pohtia sekin, millä tavalla nämä kulut voitaisiin joskus vähentää verotuksessa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti vaan: Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, tässä eduskunta kiemurtelee tämän palkkion tai palkan kanssa, mikä tämä nyt mahtaa ollakin, kun kuitenkin puhemiesneuvostohan päättää eli eduskuntahan päättää sen palkkiotoimikunnan jäsenet, ja kyllä minä luulen, että puhemiesneuvosto on sen verran fiksu, että he etsivät semmoiset sopivat henkilöt, jotka ovat myötämielisiä kohtuullisille palkankorotuksille. Niin minä luulen.

Ed. Kuosmaselle voisi todeta, jotta kun hän on työnantaja, niin kuin totesi, en minä ole ainakaan ed. Kuosmasen työntekijöiltä kuullut semmoista, että he itse päättäisivät palkasta siellä, tai sitten ed. Kuosmasen asfalttifirmassa on siirrytty kyllä todelliseen työpaikkademokratiaan. (Naurua)

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Tässä on vähän saivarreltu näillä palkka- ja palkkio-käsitteillä. Kansanedustajat olivat vuosikymmeniä, kolme vuotta sitten päättyneeseen aikaan asti, sidottuina palkaltaan virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaluokkaan, eikä meistä kukaan ollut virkamies. Silloin se muutettiin sitten palkkioksi, ja perustelut olivat ne, mitkä tietysti ovat tunnetut.

Mutta tämä, mitä ed. Rajala ja ed. Esa Lahtela kuvasivat, voisi ihan hyvin olla käyttökelpoinen malli: Se taso, mikä nyt on meidän palkoissamme, olisi pohjana tästä eteenpäin, ja siihen tulisi aina, kun virkaehtosopimuksia solmitaan, niiden mukainen korotus automaattisesti ilman mitään erillistoimenpiteitä ja -päätöksiä. Ei tarvittaisi todellakaan mitään palkkiotoimikuntaa. Se pysyisi mukana, tämä meidän palkkiomme, aina siinä palkkatason nousussa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Erittäin perusteltu ja järkevä ehdotus, mutta se ei tietysti tässä salissa nyt kelpaa, kun halutaan saada suurempia palkankorotuksia kuin muualla työmarkkinoilla. Jotta tästä ei liu’uttaisi sinne, niin kannatan kyllä sitä, että työmarkkinajärjestöjen edustus voisi olla palkkiotoimikunnassa.

Edustajat Timo Kalli, Satu Taiveaho ja Satu Hassi merkitään läsnä oleviksi.

Jukka Vihriälä /kesk:

Herra puhemies! Ed. Kankaanniemelle toteaisin, että me emme ole päättämässä täällä nyt edustajien palkkioista, ja ed. Esa Lahtelalle sen, että ei puhemiesneuvosto valitse tätä palkkiotoimikuntaa, vaan puhemiehistö.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​