Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

  jatkuu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Eilen pidetyssä täysistunnossa käytin puheenvuoron tästä. Kun ministeri käytti puheenvuoron, paikalla ollut puhemies ei myöntänyt vastauspuheenvuoroja, vaan pyysi, että pyydetään puheenvuoroja, ja siksi muutamalla sanalla eilistä keskustelua haluaisin kommentoida.

Ensinnä ed. Oinonen ansiokkaassa puheenvuorossaan otti esille myös muut mahdolliset sodan aikana palvelleet henkilöt, joilla ei ole tunnusta. Haluaisin todeta, että perussuomalaisten eduskuntaryhmällä on lakialoite näiltä valtiopäiviltä, muistaakseni n:o 3, jossa tämäkin tunnusasia on esitetty hoidettavaksi kuntoon.

Lisäksi haluaisin todeta, että vaikka ed. Ranta-Muotio eilen käyttämässään puheenvuorossa totesi, kuinka hyvin voimassa oleva hautaustoimilaki on toiminut käytännössä, niin kyllä on valitettavasti todettava se, että kun ed. Halmeen suorittamien selvitysten perusteella 20 prosenttia seurakunnista ei ole myöntänyt sitä vapautusta, niin itse en voi käsittää, että se nyt niin kovin hyvin on toiminut silloin. Eräässä lehdessähän siitä oli myöskin selvitys, mitkä seurakunnat senhetkisen tiedon mukaan eivät olleet myöntäneet tätä vapautusta.

Myöskin ed. Nousiainen totesi, kuinka hyvä tämä hallituksen esitys on, että se on askel eteenpäin. Mutta kyllä haluaisin sanoa sen, että silloin, kun seuraava askel näissä asioissa otetaan, niitä henkilöitä ei enää keskuudessamme ole. Suuri vaara on kyllä olemassa nimenomaan siihen suuntaan.

Arvoisa puhemies! Ministeri otti puheenvuorossaan kantaa jo ilmeisesti sisällä oleviin rinnakkaislakialoitteisiin ja totesi nimenomaan siitä, että kaikilla seurakunnilla ei ole varoja. Ed. Halme tulee tänään seuraavaksi esittelemään omaa lakialoitettaan, jossa on otettu kantaa nimenomaan tähän ongelmaan. Kirkon keskusrahastosta annetun lain perusteella on mahdollista myöntää seurakunnille muiden erityisten syiden johdosta avustusta, ja mikä muu voisi olla erityinen muu syy kuin esimerkiksi tällainen, jos seurakunnalla ei ole varoja?

Arvoisa puhemies! Eilen myös keskusteltiin täällä, miten on niitten veteraanien osalta, jotka ovat muitten uskontokuntien jäseniä. En tiedä Kirkon keskusrahaston rahavaroja. Uskoisin, että näitten muutamien henkilöitten hautapaikkamaksut, jos seurakunta niitä välttämättä haluaa, eivät kovinkaan suurta taloudellista lovea sinne tee. Mutta toinen vaihtoehto on se, että valiokunnassa voitaisiin harkita sitä, että esimerkiksi ed. Halmeen lakialoite otettaisiin pohjaksi ja sinne lisättäisiin esimerkiksi 5 momentti, jonka mukaan nimenomaan silloin, jos veteraani kuuluu muihin uskontokuntiin taikka jos hän ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, korvaus suoritettaisiin Valtiokonttorista, eikä se kyllä tämän maan taloutta kaataisi mihinkään.

Tony Halme  /ps (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Puhemiehen keskeytettyä eilen käsittelyn hallituksen esityksestä hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta ja puhemiehen ilmoitettua, että tässä yhteydessä sallitaan keskustelua päiväjärjestyksen kohdassa 25) olevasta rinnakkaislakialoitteesta, haluankin lyhyesti esitellä tämän oman aloitteeni, jonka on allekirjoittanut koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja jota myöskin eilen ilmoitti puoltavansa ed. Zyskowicz ja hänen puolueensa sekä ed. Pulliainen vihreistä. Tiedän, että ed. Taipale on myöskin hengessä mukana. (Ed. Taipale: Jos rauhanliikkeen veteraanikin saisi ilmaisen hautapaikan, mielelläni!) — Tämä on kaikille tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti, ed. Taipale. Te kuulutte myöskin tähän näin.

Eduskunta hyväksyi 7. helmikuuta 2003 hautaustoimilain, jonka 6 §:n 2 momentin mukaan hautaustoimessa perittävien maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on lain mukaan oikeus tulla haudatuksi evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan tai seurakuntaryhmän hautausmaalle. Kun ennen uutta lakia seurakunnat sovelsivat hautaustoimen hinnoittelussa erilaisia maksuperusteita, nyt tämä mahdollisuus uuden lain mukaan poistui. Tästä seurasi se kielteinen seikka, että kun osa seurakunnista oli vanhan käytännön ja lain mukaan luovuttanut ilmaisen hautasijan rintamaveteraaneille ja mahdollisesti myös heidän puolisoilleen, eivät ne uusimuotoisen hautatoimilain 6 §:n 2 momentin vuoksi voi enää näin menetellä. Vapautukset hautaustoimen maksuista veteraaneille eivät ole kyseisen pykälän nojalla siis enää mahdollisia.

Tähän uuteen, epäonnistuneeksi todettuun lainkohtaan puuttui jo eduskunnan hallintovaliokunta hautaustoimilakia koskevassa mietinnössään, jossa se piti tärkeänä, että vastaisuudessakin olisi mahdollista noudattaa useissa seurakunnissa vallinnutta käytäntöä luovuttaa ilmainen hautasija sotaveteraaneille. Hallitus onkin nyt antanut eduskunnalle esityksen hautaustoimilain 6 §:n muuttamiseksi siten, että siihen lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan seurakunta tai seurakuntayhtymä voisi mainitun lain 2 §:n estämättä kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen hautaustoimessa perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai muista siihen rinnastettavista syistä.

Esitys on oikean suuntainen, mutta edelleen epämääräinen ja seurakunnille tai seurakuntayhtymille vapaaehtoinen. Se ei käytännössä poista veteraanien välistä eriarvoisuutta maksuista vapauttamisen osalta heidän asuinpaikastaan riippuen. Edelleenkin osa seurakunnista tai seurakuntayhtymistä tulisi perimään maksua ja osa antaisi siitä vapautuksen.

Tässä rinnakkaisaloitteessa ehdotan hallituksen esityksestä poiketen, että seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulisi kaikissa tapauksissa ilman poikkeusta myöntää veteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä kotirintamanaisille aina vapautus hautaustoimen maksuista.

Arvoisa puhemies! Näin vapautuksesta tulisi käytännössä mainituille ryhmille niin kutsuttu subjektiivinen oikeus ilman harkintaa. Tämä olisi maamme vapauden pelastaneille veteraaneille pieni tunnustus siitä uhrauksesta, jonka he isänmaamme puolesta ovat tehneet. Veteraanien puolisot ovat sodan aikana ja sen jälkeen tehneet raskaan päivätyön usein sodan runtelemien ja raskauttamien puolisoiden rinnalla ollen täysin oikeutettuja samaan kohteluun hautaustoimen maksuista vapauttamisen osalta. Kotirintamanaiset pitivät omalta osaltaan maatamme ja sen taloutta pystyssä silloin, kun miehet olivat rintamalla ase kädessä. Ilman heidän arvokasta panostustaan ei tämä maa olisi pystynyt niihin ponnistuksiin, joihin se kykeni vuosia jatkuneen puolustussodan aikana.

Osa Suomen evankelisluterilaisista seurakunnista on työikäisen väestön poismuuton ja väestön ikääntymisen johdosta taloudellisesti vaikeassa asemassa. Niiden perustoimintojenkin ylläpitäminen olisi ilman Kirkon keskusrahaston avustusta ylivoimaista. On siksi perusteltua, että myös tässä lakialoitteessa ehdotetun, veteraaneja ja heidän puolisojaan ja kotirintamanaisia koskevan kattavan hautaustoimen maksuista vapauttamisen aiheuttamat kustannukset korvattaisiin tarvittaessa seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle Kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n 1 momentissa mainittujen "muiden erityisten syiden" johdosta.

Arvoisa herra puhemies! Katson, että aloitteeni on huomattavasti parempi kuin hallituksen esitys, ja toivonkin, että valiokunta ottaisi tämän aloitteen hautaustoimilain muuttamisen pohjaksi. Jos joku tätä lakiesitystä vastustaa tai ei puolla, sen voi ehkä joku mahdollisesti katsoa epäisänmaalliseksi teoksi veteraaneja kohtaan.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Halme tässä rinnakkaislakialoitteessaan on lähtenyt liikkeelle järeällä aseella tavoitteena tämän asian loppuun hoitaminen pikaisesti ja nopeasti. Ymmärrän erinomaisen hyvin niitä seurakuntia, joilla tämä asiakysymys on hallinnollisesti niin, ettei ymmärretä tätä asiaa, tai sitten vedottuna siihen, että seurakuntien varat olisivat niin vähäiset, että se ei ole mahdollista eikä toteutuskelpoista. Toivon, että hallintovaliokunta tätä asiaa pohtiessaan selvittää myöskin sellaisen näköalan, miten näiden erinäköisten hautausmaan osien, veteraanilehtojen ja muiden, osalta tämä asiaan vaikuttaa ja miten vaikuttaa se, onko tämä vainaja, veteraani, ollut seurakunnan jäsen vaiko ei. Luulen, että nämä ovat yksinkertaisia selvitettäviä asioita olemassa.

Mutta, herra puhemies, toivon, että hallintovaliokunta käsittelee tämän niin pikaisesti ja panee sellaiseen järjestykseen, että tämä laki on hyväksyttävissä vielä ennen juhannusta elikkä ennen kesätaukoa ja siihen nähden tämä asia on pois päiväjärjestyksestä, kun me syksyllä palaamme eduskuntaan uudelleen päättämään uusista syksyn asioista.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Eilen jo käytiin tätä keskustelua hallituksen esityksen pohjalta. Minusta ed. Halme on tehnyt hyvän aloitteen. Niin kuin eilen puhujakorokkeelta totesin, minusta tämä pitää saada sillä tavalla, että hautapaikka olisi maksuton, on se sitten Kirkon keskusrahasto tai Valtiokonttori tai kuka, joka velvoitetaan maksamaan, mutta siten, että itse omaiset eivät joutuisi sitä maksamaan.

Mutta tärkeämpi seikka, josta eduskunnan edessä puhuin eilen, johon valitettavasti perussuomalaisetkaan eivät sinällään ottaneet kantaa: Useampi veteraani on tänäkin päivänä päässyt kyllä hautaan heistä, mutta pitäisi semmoinen muistomerkki olla näkyvissä, vaatimattomampi laatta. Nämä köyhemmät veteraanit jos eivät ole pystyneet hankkimaan pankkitililleen saldoa, useimmiten on vain hiekkakumpu tai nurmi sillä kohdalla, ja minusta se on häpeä siinä mielessä. Siihen pitäisi saada ratkaisu sillä tavalla, on se sitten Valtiokonttorista tai mistä onkin, mutta sinne pitäisi saada hautalaatta, jossa näkyy tämän henkilön nimi. Se olisi minusta vähintä sen lisäksi, mitä tässä ed. Halmeen aloitteessa esitetään.

Minna Lintonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kun olen kuunnellut keskustelua hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta ja asiaan liittyvää erittäin polveilevaa keskustelua, on se tuntunut hieman pahalta. Mikään ryhmä Suomessa ei varmaan haluaisi, että heidän ruumillaan tehdään puoluepolitiikkaa ja heitä haudataan. Tärkeämpää olisi keskustella rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja kotirintamanaisten kuntoutuksesta ja heidän elinolojensa parantamisesta kuin heidän hautaamisestaan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kyllä toteaisin ed. Lintoselle sen, että silloin kun hallitus tuo esityksen, niin silloin keskustellaan siitä esityksestä, ja nyt on tapahtunut nimenomaan juuri niin, että kun edellisessä eduskunnassa oli hautaustoimilaki, niin silloin sinne oli jäänyt määrätty aukko. Kun hallitus on tuonut esityksen, niin silloin keskustellaan siitä. Olen periaatteessa samaa mieltä, että kuntoutusasiat ovat erittäin tärkeitä, mutta nyt puhutaan nimenomaan hallituksen esityksestä, joka koskee hautaustoimilakia.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Ed. Lintonen, olen tosiaan pettynyt teidän huomiokykyynne, koska silloin kun vihreät puhuvat asuttamisesta ja suvaitsevaisuudesta, me emme täällä myöskään huuda, että hasista ei saa viedä kadulle myytäväksi. Tämä koskee nyt näitä hautapaikkoja. Minulta on myöskin tulossa lakiesitys veteraanien kuntouttamisesta, ilmaisista lääkkeistä sun muista, mutta otetaan yksi asia kerrallaan. On väärin sanoa, että puhutaan ruumiista ja kuolleista. Nämä veteraanit ovat edelleen elossa. Me teemme elossa oleville hyvän palveluksen. Tämä on kunnia-asia. Ei kyse ole siitä, onko tämä puoluepolitiikkaa tai ei. Minä olen puhunut tästä 15 vuotta sitten.

Keskustelu päättyy.

​​​​