Täysistunnon pöytäkirja 37/2001 vp

PTK 37/2001 vp

37. TIISTAINA 3. HUHTI KUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

 

Juha Karpio /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen tarkoituksenahan on muuttaa alkoholilakia siten, että tietyt anniskeluun liittyvät asiat saatetaan ilmoituksenvaraisiksi, ettei niihin vaadita erityistä lupaa. Voidaan tietysti myös tässä yhteydessä esittää kysymys siitä, mennäänkö oikeaan suuntaan, mikäli ilmoitusmenettelyn kautta alkoholijuomien tarjonta lisääntyy entisestään ja kulutus kasvaa hallitsemattomasti. Viranomaisten olisikin, kun lupamenettelyä kevennetään, seurattava tarkoin myöskin sitä, mennäänkö tässä sitten kuitenkin viime kädessä huonompaan suuntaan. Nykyäänhän anniskelulupa-asioita käsittelevät päällekkäin keskusviranomainen, Tuotevalvontakeskus ja lääninhallitukset. Nyt tietysti on hyvä, että keskushallintoviranomaiselta eli Tuotevalvontakeskukselta siirretään näitä asioita lääninhallituksille. Voidaan tietysti kysyä, onko tämä tulevaisuudessa kuitenkaan järkevä toimenpide. Eikö olisi ollut syytä siirtää suoraan näitä asioita paikallistasolle, esimerkiksi maistraatteihin ja työvoima- ja elinkeinokeskuksiin? Näin päätöksentekoa voitaisiin nimenomaan nopeuttaa ja siellä paikan päällä olisi varmasti suurempi asiantuntemus kuin jossain satojen kilometrien päässä olevalla lääninhallituksella. Kouluttamisella voitaisiin aivan hyvin maistraatissa hoitaa tietyt henkilöt hoitamaan anniskelulupaan liittyviä asioita.

Katri Komi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tuosta, pitäisikö siirtää lääninhallituksille vai ei: en ehkä ole tarpeeksi tietoinen tästä asiasta. Minusta tuntuu, että se voi olla ihan hyvä taso tuo lääninhallituksen taso, että sinne siirretään Tuotevalvontakeskukselta lupahallintotehtäviä tällä erää. Sitä kauttahan kuitenkin Tuotevalvontakeskukselle jäisi edelleen teknistä asiantuntemusta edellyttävä valvonta, alkoholin tuotevalvonta.

Olen antanut itselleni kertoa, että Tuotevalvontakeskuksen resursseissa on ollut ehkä hivenen vajausta ja siellä ei ole esimerkiksi tarpeeksi pystytty puuttumaan harmaan talouden kitkemiseen, jota nyt sitten alan järjestö SHR on jäsenyritystensä keskuudessa ainakin pyrkinyt edistämään kovasti. Toivonkin, että myös alkoholilain muuttamisen myötä pystytään helpottamaan niitten yritysten toimintaa, jotka toimivat säädösten mukaan, ja ehkä sitten jatkossa ohjaamaan näitä resurssejakin vähän paremmin, kun ne tuntuvat olevan niin niukkoja.

Päivi Räsänen /skl:

Arvoisa puhemies! Esityksen perusteluissa todetaan tämän liittyvän yleiseen lupamenettelyjen karsimiseen. Alkoholilupahallinnon keventäminen on tämän mukaan tarkoitus aloittaa asteittain, mutta uudistus hallituksen mielestä tulee kuitenkin toteuttaa niin, että alkoholijuomien tarjonta ei lähivuosina kasvaisi hallitsemattomasti. Tämä on varmasti sellainen työsarka, jossa on monella tavoin meillä tehtävää. Toivon, että samalla kun alkoholilupahallintoa kevennetään, mikä saattaa sinänsä olla aivan aiheellistakin, kiinnitettäisiin huomiota siihen, että tällä hetkellä meillä ei näytä olevan riittävää säädöspohjaa siihen, että alkoholianniskelulupia voitaisiin kieltää esimerkiksi perheille suunnatuissa kulttuuri- ja urheilutapahtumissa.

Tähän on kiinnittänyt huomiota juuri sosiaali- ja terveydenhuollon Tuotevalvontakeskus, jonka taholta on toivottu jopa lainmuutosta, että voitaisiin edistää alkoholittomien perhetapahtumien järjestämistä. Kiinnitän huomiota siihen, että esimerkiksi suomalaiset urheilutapahtumat järjestetään pitkälti alkoholin myyntituoton rahoituksella, mikä on äärimmäisen huono yhdistelmä ja huono esikuva lapsille ja nuorille.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Käsiteltävänä oleva asia, hallituksen esitys 24/2001 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta, on synnyttänyt keskustelua, jossa on ollut myös kriittistä sävyä. Osaltani haluan yhtyä juuri tähän kriittiseen sävyyn, mitä asian osalta on haluttu tuoda esille. Yhdyn lämpimästi ed. Räsäsen esille tuomaan ajatukseen siitä, että urheilukilpailuissa esiintyy liian paljon alkoholin käyttöä ja myöskin alkoholijuomien mainontaa. Tämä minusta vanhaan perinteiseen urheiluhenkeen nähden on hyvin kyseenalaista. Toki on olemassa vielä aivan raittiitakin urheilutapahtumia, mutta ne ovat harvinainen poikkeus, valitettavasti, tänä aikana.

Mutta ihan tähän lainsäädäntöön muutenkin puutun. Tietysti on tarpeen, että hallinto- ja lupamenettelyt ovat järkeviä, nopeasti toimivia, kustannuksiltaan edullisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta näen tässä tiettyjä ongelmia. Jos me siirrymme vain siihen, että siirrytään ilmoitusmenettelyyn entistä enemmän ennalta annettujen lupien asemasta, tämä minusta saattaa muuttaa itse käytäntöä. Hallituksen esityksen sivulla 9 toisessa kappaleessa kohdassa 1.1. sanotaan: "Muutos voi koskea pientä lisäaluetta entisen anniskelualueen yhteyteen tai se voi moninkertaistaa anniskelupaikan entisen anniskelualueen ja asiakaspaikkamäärän". Minusta tässä on aika suuri kysymys. Anniskelualueen muutos voi sijaita rakennuksen sisätiloissa, ulos pystytetyssä tilapäisessä rakennelmassa tai kokonaan ulkona. Tämä "kokonaan ulkona"on varsin laajalle ulottuva asia. Minusta koko maassa yhtenäisen käytännön luomiseksi saattaisi olla perusteltua, että meillä olisi tässä asiassa selkeämpi ja tiukempi kanta.

Tiedän, että esimerkiksi eräät Amerikoissa muutamia vuosia olleet, kun ovat sitten palanneet kesällä Suomeen, ovat hämmästyneet suomalaista katukulttuuria, jossa häiriöksi koettu alkoholinkäyttö on vienyt hyvän turisti-imagon ja pilannut jollakin tavalla katukuvan. Tässä on hyvin monia haittatekijöitä vaarana olemassa. Toivon, että kun asia menee erityisvaliokuntaan ja jatkokäsittelyyn, niin hyvin kriittisesti katsottaisiin nimenomaan niitä näkökohtia, joita tämä hallituksen esitys saattaa mahdollisesti kätkeä, ja katsottaisiin asiat sillä tavalla, että ne olisivat hyvin paljon haittoja minimoimassa ja terveeseen elämäntapaan ohjaamassa.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnan lainsäädäntötyötä seuratessa tulee usein mieleen, että kovin monia asioita tässä viime vuosien aikana esimerkiksi valvonnan osalta on siirretty juuri lääninhallitusten kontolle. Vaikka lupamenettelyn keventäminen ja sen siirtäminen lähemmäksi itse tapahtumia on varmasti ihan viisas suuntaus, tietenkin toivoo, että myös resurssipuoli siinä yhteydessä pohditaan ja mietitään kunnolla, että näistä tehtävistä, joita annetaan, lääninhallitukset sitten voivat suoriutua kunnialla.

Ed. Oinonen epäili, että ei ole raittiita liikunta- ja urheilutapahtumia enää lainkaan olemassa. (Ed. Oinonen: Yhdessä olen ollut äsken!) Aivan näin skeptiseksi ei toki pidä heittääntyä. Esimerkiksi itse sain osallistua ed. Oinosen kotipaikkakunnalla käytyyn Keuruu—Multia-laturetkeen (Ed. Oinonen: Juuri se!), jossa ei dopingia harrastettu.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Hallituksen esitys varmaan vastaa aika lailla niihin suuntaviivoihin, joita keskushallinnon keventämisen osalta on asetettu. Me kaikki tiedämme, että lupahallintoa, valvontaa, tätä kaikkea on tarpeen siirtää alemmaksi, lähemmäksi toimijoita. Se on ollut hallintopolitiikan suuri linja jo viime vuosikymmenen ajan.

Tässä ehdotetaan lääninhallituksia lupaviranomaisiksi. Tätä kysymystä kannattaa vielä pohtia. Esillähän on ollut myös muita vaihtoehtoja ja myös kuntien varaan rakentuva hallinnon tehtävien täydentäminen. Lääninhallituksissakin tuntuu olevan voimavaroista niukkuutta, kun tehtäviä on sinne siirtynyt ja siirretty eikä uutta henkilöstöä tai voimavaroja juuri ole annettu. Tässä herää kysymys, ollaanko nyt taas uudelleen vahvistamassa sitten sellaista väliportaan hallintoa, jota lähes puolet tästä salista aikanaan piti sopimattomana meidän oloihimme.

Paikallaan on varmaan myös se, että huolehditaan asiakkaiden hyvistä palveluista. Esityksen perusteluissa todetaan, että lääninhallitusten toiminta on paljolti vastannut elinkeinonharjoittajien toiveita. Näin varmaan on. Kiinnitetään huomiota myös ongelmiin, joita ovat lähinnä valvonnan puutteelliset voimavarat. Tämä puoli, arvoisa puhemies, mielestäni pitäisi alkoholipolitiikassa ottaa tähänastista vahvemmin esille. Kiinnitän tässä huomiota niihin alkoholin haittatekijöihin, joita lisääntyvästi on tullut esiin, ja myös asenteiden tiukkenemiseen. Nythän vapaamielisyydestä on onneksi siirrytty asialliseen keskusteluun.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Aivan oikein sekä ed. Väistö että ed. Huovinen kiinnittivät huomiota todellisiin resursseihin, jotka tarvitaan lupahallinnon keventämiseen liittyvään tehtävien siirtoon lääninhallituksiin. Lääninhallituksien resursseista on siis toki ollut pulaa.

Todella on hyvin tärkeätä pitää mielessä myös hallituksen esityksen perusteluissa olevat ajatukset alkoholijuomien tarjonnan hallitsemisesta sen suuntaisesti, että se ei kasva hallitsemattomaksi, ja pitää myöskin mielessä todellakin alkoholista aiheutuvien haittojen laajuus. Puhutaan huumeongelmasta ja huumekuolemista. Ne ovat onneksi kymmenissä vuositasolla. Siinäkin on tietysti jokainen, yksikin kuolema liikaa. Alkoholin kohdalla ne ovat sadoissa, puhumattakaan lukuisista muista terveysongelmista, joita alkoholi jatkuvasti aiheuttaa.

On aivan asiallista painottaa sitä näkökulmaa, että ne urheilutapahtumat, etenkin suuremmat, jotka tulevat toimeen ilman alkoholitarjontaa, ovat todella vähissä. Tämä on kokonaisyhteiskunnallinen ongelma siinä mielessä, että tässä alkavat olla todellakin vastakkain urheilun ja liikunnan terveystekijät ja nimenomaan alkoholin terveyttä heikentävät tekijät ja ominaisuudet. Siinä käydään nimenomaan nuorison sielusta taistelua täysin vastakkaisin perustein.

Keskustelu päättyy.