Täysistunnon pöytäkirja 37/2008 vp

PTK 37/2008 vp

37. TIISTAINA 15. HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Viina tappaa liikenteessä, ja siksi haluan lyhyesti esitellä tämän alkolukkolain, hallituksen esityksen alkolukon vakinaistamisesta. Meillä on ollut kolme vuotta käytössä alkolukkokokeilu, jolla on pyritty estämään rattijuopumuksia. Viime vuonna noin 27 000 henkilöä oli juopumuksen alaisena liikenteessä — eli rattijuopumustapauksia — ja niistä noin 60 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia eli 1,2 promillen ylittäviä rattijuopumuksia oli noin 15 000 henkilöllä. Nyt tämä esitys, joka tässä lähetekeskustelussa on esillä, ei poikkea kovin paljon siitä kokeilulaista. Mutta haluan vähän tuoda esille kuitenkin sen kokeilun muutamia vaikutuksia, joiden pohjalta olemme tätä kokeilulakia muuttaneet hieman toisenlaiseen suuntaan.

Ensinnäkin tämä kokeilulaki oli umpeutumassa nyt kesäkuun lopussa tänä vuonna, eli meillä on todellakin tarve uudistaa ja tehdä pysyvä laki, jos niin haluamme. Tätä kokeilua on seurattu erittäin tarkasti. Kokeilussa oli kaiken kaikkiaan mukana noin 300 rattijuopumukseen syyllistynyttä kuljettajaa, ja jos katsotaan tätä kolmen vuoden aikaa, niin eniten heitä oli viimeisenä vuonna, mistä voi vetää sen johtopäätöksen, että kun kokeilu tuli paremmin ihmisten tietoon, niin siihen tuli myös enemmän sitten halukkaitakin. Tulokset kokeilusta ovat olleet varsin myönteisiä. Kysymyshän on siitä, että henkilö, jota epäillään rattijuopumuksesta, voi itse ilmoittautua käyttämään alkolukkoa ja sitten voi säilyttää sitä kautta valvotun ajo-oikeuden. Eli edelleenkin esitys on niin, että rattijuopumuksesta epäilty pyytää itse alkolukkoajo-oikeutta ja vastaa myös itse kustannuksista.

Kustannuskysymys on kyllä kieltämättä mielestäni ongelmallinen. Tällä hetkellä meillä on kaksi maahantuojaa, jotka vastaavat näitten riittävän tasoisten alkolukkojen tuonnista. Tällä hetkellä alkolukon ostohinta asennettuna on 1 850 euroa tai vaihtoehtoisesti kuukausivuokra 80—130 euroa. Edelleen tässä hallituksen esityksessä esitetään, että jos auton käyttö on henkilölle erityisistä syistä tarpeellista, esimerkiksi työssäkäynnin takia, hän voi saada kunnan harkinnan mukaan täydentävää toimeentulotukea alkolukon hankintaan ja sen käyttöä varten.

Sitten nämä muutamat poikkeukset tähän kokeiluun verrattuna. Ensinnäkin tähän asti on ollut niin, että alkolukkoajo-oikeus on aina alkanut vasta tuomioistuimen päätöksellä. Nyt on tarkoitus niin, että poliisi voisi jatkossa määrätä valvotun ajo-oikeuden alkamaan säädetyillä edellytyksillä ja tuomioistuin sitten sen vahvistaisi. Edelleen tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen ja määrää koetusajan pituuden. Tähän asti koetusajan pituus on ollut aina yksi vuosi, ja nyt olisi tarkoitus niin, että koetusaika olisi 1—3 vuotta. Tähän saakka kokeilussa alkolukko-oikeus rajoittui vain B-luokan ajokorttiin. Jatkossa valvottu ajo-oikeus olisi laajempi. Alkolukko voitaisiin asentaa ensinnäkin yhteen tai useampaan ajoneuvoon ja myös linja- tai kuorma-autoon taikka traktoriin. Lisäksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden piiriin kuuluisivat myös niin sanotut uudet autoilijat, joilla on vasta lyhytaikainen ajo-oikeus olemassa. Kokeilusta poiketen laajasta alkolukon käyttöön liitetystä päihderiippuvuuden arviointiohjelmasta luovuttaisiin, koska tämä ei ole tuottanut toivottua tulosta, mutta on kuormittanut kovasti terveydenhuoltoamme. Ennen valvotun ajo-oikeuden alkamista kuljettajan olisi kuitenkin käytävä yhdellä vastaanottokäynnillä, jossa käytäisiin läpi päihteidenkäytön ongelmia ja myös hoitomahdollisuuksia.

Arvoisa puhemies! Alkolukon käyttö on laajentunut, ja sitä edelleen laajennetaan myös muilla toimenpiteillä. Ensinnäkin elokuussa 2006 tuli voimaan LVM:n asetus koulukuljetuksista, johon sisältyy alkolukkosuositus. Nyt ensi syksynä selvitämme sen, miten käyttöönotto on edennyt. Jos suosituslinja ei tuota tulosta, voidaan harkita alkolukkopakkoa koulukuljetuksiin. Voin todeta, kun olen lähes vuoden ollut ministerin tehtävissä, niin itse muistan ainakin kaksi kertaa, että olen huomannut, että koululaiskuljetuksen kuski on ollut promilleissa. Mielestäni yhtäkään tapausta ei saisi sallia. Edelleen LVM:n johdolla on käynnissä ammattiliikenteen alkolukkopilotti, jossa erityyppiset yritykset testaavat alkolukkoa. Siellä on pieniä ja suuria yrityksiä mukana. Tähän liittyvän tiedotuksen kautta yritetään lisätä laajemminkin alkolukon vapaaehtoista käyttöä.

Arvoisa puhemies! Vielä totean lopuksi sen, että meillä on käyty keskustelua ministeriössä ja myös hallituksen piirissä laajemmin myös alkolukon laajentamisesta ja siitä, voisiko alkolukko olla jossain tilanteessa myös pakko, alkolukkopakko, eikä vain vapaaehtoinen. Aiomme tulevina kuukausina käydä vielä tätä alkolukon laajentamisasiaa läpi. Kuten tiedätte, rattijuoppoustapaukset toistuvat samoilla henkilöillä erittäin usein, ja pidän itse mahdollisena, että pohtisimme ainakin sitä, että tämmöisissä toistuvissa tapauksissa voisimme myös määrätä alkolukon pakollisena.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tästä esityksestä voi antaa hallitukselle kiitoksen, ja teen sen mielelläni, koska tuon seuraavan asiakohdan kohdalla sitä on sitten jo vaikeampi antaa. Pidän hyvänä tätä esitystä, että alkolukkokokeilu vakinaistetaan. Ministeri esitteli jo erittäin hyvin näitä mahdollisia laajentamisiakin, ja ainakin näitten koululaiskuljetusten kohdalla pitäisin sitä kyllä tärkeänä. Muistutan, että edelleen lähes sata ihmistä kuolee ja yli tuhat vammautuu vuosittain alkoholin aiheuttamien liikenneonnettomuuksien vuoksi ja siksi todellakin määrätietoisia ponnisteluja rattijuoppouden ennaltaehkäisyksi tarvitaan. Jätän nyt hallitukselle myös mietittäväksi sen, voisiko näitä rattijuopumuksen promillerajoja laskea pohjoismaiselle tasolle. Mielestäni tätäkin tulisi yhtenäistää.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Yleisiin syihin vedoten pyydän, että tämä asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Puhemies:

Kun ed. Erkki Virtanen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.